2010.–2019. gads
Abi augstākie baušļi
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Abi augstākie baušļi

Mums ir jāmēģina ievērot abus augstākos baušļus. Darot to, mēs cenšamies līdzsvaroti noiet pa šauro robežu starp likumu un mīlestību.

Manas dārgās māsas Jēzus Kristus evaņģēlijā, es sveicinu jūs kā mūžīgās ģimenes dievišķi ieceltās aizbildnes. Prezidents Rasels M. Nelsons mums māca: „Šī Baznīca ir tikusi atjaunota, lai varētu tikt izveidotas ģimenes, kas tiktu sasaistītas un paaugstinātas mūžībā.”1 Šai mācībai ir būtiska nozīme, domājot par cilvēkiem, kuri uzskata sevi par lesbietēm, gejiem, biseksuāļiem vai transpersonām, ko parasti dēvē par LGBT kopienu.2 Prezidents Nelsons atgādina, ka mums „ne vienmēr ir jābūt vienisprātis, lai mēs varētu cits citu mīlēt”.3 Šīm pravieša mācībām ir būtiska loma ģimenes apspriedēs, atbildot uz bērnu un jauniešu jautājumiem. Es esmu lūdzis un tiecies pēc iedvesmas šīs auditorijas uzrunāšanai, jo šie jautājumi, kas tieši vai netieši iespaido katru Baznīcas ģimeni, unikālā veidā iespaido arī katru no jums.

I

Es sākšu ar to, ko par abiem augstākajiem baušļiem mācīja Jēzus.

„Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.

Šis ir augstākais un pirmais bauslis.

Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.”4

Tas nozīmē, ka mums ir pavēlēts mīlēt ikvienu, jo Jēzus līdzībā par labo samarieti tiek mācīts, ka ikviens ir mūsu tuvākais.5 Taču, dedzīgi ievērojot šo otro bausli, mēs nedrīkstam aizmirst par pirmo bausli — mīlēt Dievu no visas savas sirds, dvēseles un prāta. Mēs izrādām šo mīlestību, ievērojot Viņa baušļus.6 Dievs prasa, lai mēs ievērotu Viņa baušļus, jo tikai caur šādu paklausību, kurā ir ietverta grēku nožēla, mēs varam atgriezties, lai dzīvotu Viņa klātbūtnē un kļūtu tikpat pilnīgi, kā Viņš.

Nesen, vēršoties pie Baznīcas jaunajiem pieaugušajiem, prezidents Rasels M. Nelsons runāja par to, ko viņš dēvē par „ciešu saikni starp Dieva mīlestību un Viņa likumiem”.7 Tie likumi, kam ir visbūtiskākā nozīme jautājumos, kas attiecas uz tiem, kuri uzskata sevi par daļu no LGBT kopienas, ir Dieva laulības likums un ar to saistītais Šķīstības likums. Tiem abiem ir izšķiroša nozīme mūsu Debesu Tēva pestīšanas iecerē Viņa bērnu dzīvei. Prezidents Nelsons mācīja: „Dieva likumus motivē tikai un vienīgi Viņa bezgalīgā mīlestība pret mums un Viņa vēlme, lai mēs visā pilnībā īstenotu savu potenciālu.”8

Prezidents Nelsons māca: „Daudzas valstis … ir legalizējušas viendzimuma laulību. Būdami Baznīcas locekļi, mēs godājam savas valsts likumus …, tostarp civillaulību. Taču patiesība ir tāda, ka pašā sākumā … laulība tika Dieva iedibināta! Un līdz pat šai dienai Viņš ir noteicis, ka laulība tiek slēgta vīrieša un sievietes starpā. Dievs nav mainījis Savu laulības definīciju.”

Prezidents Nelsons turpina: „Dievs nav mainījis arī Savu Šķīstības likumu. Prasības iekļūšanai templī nav mainījušās.”9

Prezidents Nelsons mums visiem atgādina, ka „mūsu — apustuļu — uzdevums ir mācīt tikai un vienīgi patiesību. Šis uzdevums nedod [apustuļiem] pilnvaras grozīt dievišķo likumu.”10 Līdz ar to, manas māsas, Baznīcas vadītājiem allaž ir jāmāca tas, cik unikāla un būtiska ir laulība vīrieša un sievietes starpā, un ar to saistītais Šķīstības likums.

II

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas darbs galu galā ir vērsts uz to, lai sagatavotu Dieva bērnus celestiālajai valstībai un it īpaši tās augstākajai godībai — paaugstināšanai jeb mūžīgajai dzīvei. Šīs augstākās sūtības īstenošana ir iespējama vienīgi caur mūžīgo laulību.11 Mūžīgajā dzīvē ir ietvertas radīšanas spējas, kas iedzimtā veidā izpaužas vīrieša un sievietes savienībā12 un kas mūsdienu atklāsmē tiek raksturotas kā „pēcnācēju turpinājums mūžīgi mūžos”.13

Savā uzrunā jaunajiem pieaugušajiem prezidents Nelsons mācīja: „Dzīvošana pēc Dieva likumiem pasargās jūs, kamēr jūs pilnveidojaties pretī galīgajai paaugstināšanai”14, — tas nozīmē kļūt tādiem kā Dievs, lai dzīvotu paaugstinātu dzīvi un īstenotu savu Debesu Vecāku dievišķo potenciālu. Šādu sūtību mēs novēlam visiem, kurus mīlam. Šīs mīlestības dēļ mēs nevaram pieļaut, ka ar mūsu mīlestību tiek aizstāti baušļi, Dieva iecere un Viņa darbs, kas, kā mums zināms, dāvās tiem, kurus mēs mīlam, vislielāko laimi.

Taču daudzi no tiem, kurus mēs mīlam, ieskaitot dažus, kam ir dots atjaunotais evaņģēlijs, netic tam vai izvēlas neievērot Dieva laulības un Šķīstības likumus. Kā būs ar viņiem?

Dieva mācība apliecina, ka mēs visi esam Viņa bērni un ka Viņš ir radījis mūs, lai mēs gūtu prieku.15 Mūsdienu atklāsme māca, ka Dievs ir nodrošinājis ieceri šīs mirstīgās pieredzes gūšanai, lai visi varētu izvēlēties vai nu paklausību, tiecoties pēc Viņa augstākajām svētībām, vai arī to, kas vedina uz zemākas godības valstībām.16 Tā kā Dievs mīl visus Savus bērnus, arī šīs zemākās valstības ir daudz brīnišķīgākas, nekā mirstīgie spēj aptvert.17 Visu iepriekšminēto ļauj īstenot Jēzus Kristus veiktā Izpirkšana, jo Viņš „godina Tēvu un izglābj visu Savu roku darbu”.18

III

Es esmu runājis par pirmo bausli, bet kā ir ar otro? Kā lai mēs ievērojam bausli — mīlēt savus tuvākos? Mēs cenšamies pārliecināt mūsu Baznīcas locekļus, ka pret tiem, kuri seko lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu mācībām un attiecīgi rīkojas, vajadzētu izturēties ar to pašu mīlestību, kādu mūsu Glābējs pavēl mums izrādīt pret visiem saviem tuvākajiem. Līdz ar to, viendzimuma laulībām tiekot pasludinātām par likumīgām ASV, Augstākais prezidijs un Divpadsmito kvorums paziņoja: „Jēzus Kristus evaņģēlijs māca mums mīlēt visus cilvēkus un izturēties pret visiem laipni un pieklājīgi — pat tad, kad mēs nepiekrītam. Mēs apliecinām, ka pret tiem, kuri izmanto likumus vai tiesas lēmumus, kas sankcionē viendzimuma laulības, nevajadzētu izturēties ar necieņu.”19

Turklāt mēs nekādā gadījumā nedrīkstam vajāt tos, kuri netic tam pašam un neuzņemas tās pašas saistības, kā mēs.20 Par nožēlu, daži cilvēki, kuri saskaras ar šīm problēmām, joprojām jūtas atstumti un noraidīti no dažu Baznīcas locekļu un vadītāju puses mūsu ģimenēs, bīskapijās un stabos. Mums visiem ir jācenšas būt laipnākiem un pieklājīgākiem.

IV

Mums nesaprotamu iemeslu dēļ savā laicīgajā pieredzē mēs sastopamies ar atšķirīgām grūtībām. Taču mēs zinām to, ka Dievs palīdzēs katram no mums pārvarēt šīs grūtības, ja vien mēs sirsnīgi meklēsim Viņa palīdzību. Izciešot un nožēlojot par mums mācīto likumu pārkāpumiem, mums visiem ir lemts iemantot kādu no godības valstībām. Augstāko un galīgo tiesu spriedīs Tas Kungs, jo vienīgi Viņam ir tās zināšanas, gudrība un labvēlība, kas ir nepieciešama, lai spriestu tiesu ikvienam no mums.

Tikām mums ir jāmēģina ievērot abus augstākos baušļus. Darot to, mēs cenšamies līdzsvaroti noiet pa šauro robežu starp likumu un mīlestību, ievērodami baušļus un mērodami derību ceļu, un vienlaikus šajā ceļā mīlēdami savus tuvākos. Šis ceļš prasa, lai mēs tiektos pēc dievišķas iedvesmas, saprotot, ko atbalstīt un pret ko iebilst, un kā šī procesa gaitā mīlēt, cieņpilni uzklausīt un mācīt. Mūsu ceļš prasa, lai, būdami nepiekāpīgi attiecībā uz baušļu ievērošanu, mēs pilnā mērā izrādītu citiem savu sapratni un mīlestību. Savā ceļā mums ir jābūt piesardzīgiem ar bērniem, kuri šaubās par savu seksuālo orientāciju, atturoties tos pāragri ierindot kādā noteiktā kategorijā, jo vairumā gadījumu viņu šaubas ar laiku ievērojami mazinās.21 Savā ceļā mēs iestājamies pret vervēšanu, kas aicina novērsties no derību ceļa, un liedzam atbalstu ikvienam, kurš vedina cilvēkus novērsties no Tā Kunga. Darot to visu, mēs paturam prātā, ka Dievs ir apsolījis cerību, augstāko prieku un svētības visiem, kuri ievēro Viņa baušļus.

V

Mātes, tēvi un ikviens no mums ir atbildīgs par to, lai mācītu abus augstākos baušļus. Attiecībā uz Baznīcas sievietēm, prezidents Spensers V. Kimbals aprakstīja šo pienākumu šajā varenajā pravietojumā: „Vairums būtiskākās Baznīcas izaugsmes izpausmes pēdējās dienās norisināsies, pateicoties daudzām šīs pasaules krietnajām sievietēm, … kuras daudzskaitlīgi pievienosies Baznīcai. Tas notiks tik lielā mērā, cik Baznīcas sieviešu dzīvē atspoguļosies taisnīgums un cik spējīgas tās būs skaidri izteikties, kā arī tik lielā mērā, cik Baznīcas sievietes tiks uzskatītas par īpašām un … atšķirīgām, salīdzinājumā ar citām pasaules sievietēm. … Līdz ar to, tieši Baznīcas sieviešu piemērs būs noteicošais spēks gan Baznīcas skaitliskās, gan garīgās izaugsmes īstenošanā šajās pēdējās dienās.”22

Runājot par šo pravietojumu, prezidents Rasels M. Nelsons paziņoja: „Tā diena, par kuru pravietoja prezidents Kimbals, ir pienākusi. Jūs esat tās sievietes, par kurām viņš pravietoja!”23 Tie no mums, kuri pirms 40 gadiem dzirdēja šo pravietojumu, neapzinājās, ka starp tiem, kurus šīs Baznīcas sievietes varēs glābt, būs viņu pašu dārgie draugi un ģimenes locekļi, kuri šobrīd atrodas pasaulīgo prioritāšu un velnišķīgo sagrozījumu iespaidā. Es lūdzu par to un svētu jūs ar spēju mācīt un rīkoties tā, lai īstenotu šo pravietojumu! Jēzus Kristus Vārdā, āmen.