2010.–2019. gads
Spēks pieveikt pretinieku
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Spēks pieveikt pretinieku

Kā mēs varam rast mieru, atcerēties, kas mēs esam, un cīnīties pret šiem trim pretinieka paņēmieniem?

Brāļi un māsas, paldies par visu, ko jūs darāt, lai kļūtu un palīdzētu citiem kļūt par patiesiem Jēzus Kristus sekotājiem un baudīt svētā tempļa svētības. Paldies par jūsu labestību. Jūs esat brīnišķīgi; jūs esat lieliski.

Es lūdzu par to, lai mēs atpazītu Svētā Gara apstiprinošo darbību, palīdzot mums pilnīgāk saprast to, ka mēs esam Dieva bērni. Izklāstā „Ģimene — vēstījums pasaulei” ir rakstīts: „Visi cilvēki — vīrieši un sievietes — ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ikviens ir Debesu vecāku mīlēts gara dēls vai meita, un tādējādi katrs ir apveltīts ar dievišķu dabu un sūtību.”1 Mēs esam „izraudzītie gari, kuri tika taupīti, lai nāktu laiku pilnībā piedalīties lielā pēdējo dienu darba pamatu likšanā”.2 Prezidents Rasels M. Nelsons pasludināja: „Jūs tikāt mācīti garu pasaulē, lai tiktu sagatavoti jebkam un visam, ar ko jūs varētu saskarties šo pēdējo dienu pēdējās daļas laikā (skat. M&D 138:56). Šī mācība ir jūsos!”3

Jūs esat Dieva izraudzītie dēli un meitas. Jums piemīt spēks pieveikt pretinieku. Taču pretinieks zina, kas jūs esat. Viņš zina par jūsu dievišķo mantojumu un cenšas ierobežot jūsu zemes un debesu potenciālu, izmantojot šos trīs paņēmienus:

  • Maldināšana

  • Uzmanības novēršana

  • Drosmes zaudēšana

Maldināšana

Maldināšanu kā savu rīku pretinieks pielietoja jau Mozus laikā. Tas Kungs paziņoja Mozum:

„Lūk, tu esi Mans dēls …

Un Man ir darbs priekš tevis, … un tu esi pēc Mana Vienpiedzimušā līdzības.”4

Neilgi pēc šīs dievišķās vīzijas Sātans mēģināja Mozu maldināt. Viņa vārdu izvēle ir interesanta: „Mozu, cilvēka dēls, pielūdz mani.”5 Sātans maldināja Mozu, ne tikai aicinot viņu pielūgt, bet arī nosaucot viņu par cilvēka dēlu. Atcerieties, Tas Kungs bija tikko Mozum pateicis, ka viņš ir Dieva dēls, radīts pēc Vienpiedzimušā līdzības.

Pretinieks bija nerimstošs savos centienos Mozu maldināt, taču Mozus pretojās, sakot: „Atkāpies, Sātan, jo es pielūgšu tikai šo vienu Dievu, kurš ir godības Dievs!”6 Mozus atcerējās, kas viņš bija — Dieva dēls.

Vārdi, ko Tas Kungs sacīja Mozum, attiecas arī uz jums un mani. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla, un Viņš mums ir paredzējis darbu, ko paveikt. Pretinieks cenšas mūs maldināt, liekot mums aizmirst to, kas mēs patiesībā esam. Ja mēs neizprotam to, kas mēs esam, tad ir grūti redzēt, par ko mēs varam kļūt.

Uzmanības novēršana

Pretinieks arī cenšas novērst mūsu uzmanību no Kristus un Viņa derības ceļa. Elders Ronalds A. Rasbands dalījās šādā mācībā: „Pretinieks vēlas, lai mēs novērstos no garīgas liecības, kamēr Tas Kungs mūs vēlas apgaismot un iesaistīt Savā darbā.”7

Mūsdienās pastāv daudzi avoti, kas novērš mūsu uzmanību, piemēram, Twitter, Facebook, virtuālās realitātes spēles u.c. Šie tehnoloģiskie sasniegumi ir apbrīnojami, taču, ja mēs neesam piesardzīgi, tie var novērst mūsu uzmanību no dievišķā potenciāla piepildīšanas. Pareizi tos pielietojot, mēs varam iegūt debesu spēku un pieredzēt brīnumus, cenšoties sapulcināt izkaisīto Israēlu abās priekškara pusēs.

Būsim uzmanīgi, nevis pavirši, pielietojot šīs tehnoloģijas.8 Nemitīgi centīsimies rast veidus, kā tehnoloģijas var mūs tuvināt Glābējam un ļauj mums paveikt Viņa darbu, gatavojoties Viņa Otrajai atnākšanai.

Drosmes zaudēšana

Visbeidzot pretinieks vēlas, lai mēs zaudētu drosmi. Mēs varam zaudēt drosmi, kad salīdzinām sevi ar citiem vai jūtam, ka nedzīvojam saskaņā ar citu vai pašu cerībām.

Uzsākot savas doktorantūras studijas, es biju zaudējis drosmi. Togad programmā uzņēma tikai četrus studentus, un pārējie studenti bija izcili. Viņiem bija labāki rezultāti pārbaudes darbos un lielāka darba pieredze augstāko vadītāju amatos, un no viņiem staroja pārliecība par viņu spējām. Pēc divu nedēļu studijām šajā programmā es sāku aizvien vairāk zaudēt drosmi, un mani pārņēma šaubas, šīs sajūtas bija ļoti spēcīgas.

Es nolēmu: ja es plānoju pabeigt šo četrgadīgo programmu, katru semestri man ir jāizlasa Mormona Grāmata. Katru dienu lasot, es atpazinu Glābēja sacīto, ka Svētais Gars man visu mācīs un atgādinās.9 Tas man no jauna apstiprināja, ka es esmu Dieva dēls, atgādināja man nesalīdzināt sevi ar citiem un sniedza man pārliecību par savu dievišķo lomu — gūt panākumus.10

Mani dārgie draugi, lūdzu, neļaujiet nevienam nozagt jūsu laimi. Nesalīdziniet sevi ar citiem. Lūdzu, atcerieties Glābēja mīlošos vārdus: „Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.”11

Tad nu, kā lai mēs to izdarām? Kā mēs varam rast šo mieru, atcerēties, kas mēs esam, un cīnīties pret šiem trim pretinieka paņēmieniem?

Pirmkārt, atcerieties, ka augstākais un pirmais bauslis ir mīlēt Dievu ar visu mūsu sirdi, spēku, prātu un izturību.12 Visam tam, ko mēs darām, būtu jāsakņojas mūsu mīlestībā pret Viņu un Viņa Dēlu. Ja mēs attīstām uz Viņiem vērsto mīlestību, turot Viņu baušļus, pieaugs mūsu spēja mīlēt sevi un citus. Mēs sāksim kalpot ģimenei, draugiem un kaimiņiem, jo uzlūkosim viņus tā, kā viņus redz Glābējs, proti, par Dieva dēliem un meitām.13

Otrkārt, lūdziet Tēvu Jēzus Kristus vārdā katru dienu, katru dienu, katru dienu.14 Caur lūgšanu mēs varam sajust Dieva mīlestību un parādīt mūsu mīlestību pret Viņu. Caur lūgšanu mēs paužam pateicību un lūdzam pēc spēka un drosmes, lai pakļautu savu gribu Dievam un saņemtu vadību visās lietās.

Es mudinu jūs: „Lūdziet Tēvu ar visu savas sirds spēku, lai jūs varētu tikt piepildīti ar šo mīlestību, … lai jūs varētu kļūt par Dieva dēliem [un meitām]; lai, kad Viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi Viņam.”15

Treškārt, lasiet un studējiet Mormona Grāmatu katru dienu, katru dienu, katru dienu.16 Manas Mormona Grāmatas studijas ir veiksmīgākas, kad es lasu, paturot prātā kādu jautājumu. Lasot ar jautājumu prātā, mēs varam saņemt atklāsmi un atpazīt pravieša Džozefa Smita patiesos vārdus, kad viņš paziņoja: „Mormona Grāmata [ir] vispareizākā no visām grāmatām uz Zemes, … un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūs tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas grāmatas.”17 Mormona Grāmata ietver Kristus vārdus un palīdz mums atcerēties to, kas mēs esam.

Visbeidzot, ar lūgšanu pieņemiet Svēto Vakarēdienu katru nedēļu, katru nedēļu, katru nedēļu. Caur priesterības derībām un priekšrakstiem, tai skaitā Svēto Vakarēdienu, mūsu dzīvē tiek pasludināts dievišķības spēks.18 Elders Deivids A. Bednārs mācīja: „Svētā Vakarēdiena priekšraksts ir svēts un atkārtots aicinājums patiesi nožēlot grēkus un tikt garīgi atjaunotam. Svētā Vakarēdiena pieņemšana pati par sevi nešķīsta no grēkiem. Taču, kad mēs apzināti sagatavojamies un piedalāmies šajā svētajā priekšrakstā ar salauztu sirdi un nožēlas pilnu garu, tad saņemam solījumu, ka Tā Kunga Gars var vienmēr būt ar mums.”19

Pazemīgi pieņemot Svēto Vakarēdienu, mēs atceramies Jēzus ciešanas svētajā dārzā, sauktu par Ģetzemani, un Viņa upuri pie krusta. Mēs paužam Tēvam pateicību par to, ka Viņš sūtīja Savu Vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Glābēju, un parādām savu gatavību ievērot Viņa baušļus un vienmēr Viņu atcerēties.20 Saistībā ar Svēto Vakarēdienu pastāv garīgā apskaidrība — tā ir personiska, tā ir spēcīga, un tā ir nepieciešama.

Mani draugi, es apsolu: ja mēs centīsimies mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, lūgt Jēzus Kristus vārdā, studēt Mormona Grāmatu un ar lūgšanu pieņemt Svēto Vakarēdienu, ar Tā Kunga spēku mēs iegūsim spēju pārvarēt pretinieka maldinošos paņēmienus, mazināt izklaidību, kas ierobežo mūsu dievišķo potenciālu, un nezaudēsim drosmi, kas mazina mūsu spēju sajust mūsu Debesu Tēva un Viņa dēla mīlestību. Mēs pilnīgāk sapratīsim, kas mēs esam kā Dieva dēli un meitas.

Brāļi un māsas, es dalos ar jums savā mīlestībā un paziņoju jums savu liecību, ka es zinu to, ka Debesu Tēvs dzīvo un Jēzus ir Kristus. Es viņus mīlu. Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Dieva valstība uz Zemes. Mums ir dievišķs uzdevums — sapulcināt Israēlu un sagatavot pasauli Mesijas Otrajai atnākšanai. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.