2010.–2019. gads
Noslēguma piezīmes
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Noslēguma piezīmes

Personīgais cienīgums prasa pilnīgu sava prāta un sirds pievēršanu tam, lai arvien vairāk līdzinātos Tam Kungam.

Mani mīļotie brāļi un māsas, tuvojoties šīs vēsturiskās konferences noslēgumam, mēs pateicamies Tam Kungam par Viņa iedvesmotajiem vēstījumiem un pacilājošo mūziku. Mēs tik tiešām esam baudījuši īstenu garīgo mielastu.

Mēs zinām, ka Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs dāvās cerību un prieku visiem tiem, kuri dzirdēs un uzklausīs Viņa mācību. Mēs zinām arī to, ka katra māja var kļūt par īstenu ticības svētnīcu, kur var mājot miers, mīlestība un Tā Kunga Gars.

Protams, ka Atjaunošanas vainagojošais dārgakmens ir svētais templis. Tā svētajiem priekšrakstiem un derībām ir galvenā loma tajā, lai sagatavotu tādus ļaudis, kuri būtu gatavi uzņemt Glābēju Viņa Otrajā atnākšanā. Šobrīd mums ir 166 iesvētīti tempļi, un drīz būs vēl vairāk.

Pirms katra jaunā un atjaunotā tempļa iesvētīšanas tiks noturētas atvērto durvju dienas. Daudzi no mūsu draugiem, kas nav no mūsu ticības, piedalīsies šo tempļu apskatē un iegūs nedaudz informācijas par tempļa svētībām. Un daži no šiem apmeklētājiem sajutīs pamudinājumu — uzzināt vairāk. Daži sirsnīgi vaicās, kā viņi varētu sagatavoties, lai būtu cienīgi saņemt tempļa svētības.

Mums, Baznīcas locekļiem, ir jābūt gataviem atbildēt uz šiem jautājumiem. Mēs varam paskaidrot, ka tempļa svētības ir pieejamas ikvienam un visiem cilvēkiem, kuri ir attiecīgi sagatavojušies. Taču, pirms viņi var ienākt iesvētītā templī, viņiem ir jābūt cienīgiem. Tas Kungs vēlas, lai visi Viņa bērni baudītu tās mūžīgās svētības, kas ir pieejamas Viņa templī. Viņš ir norādījis, kas katram no mums ir jādara, lai mēs būtu cienīgi ienākt Viņa svētajā namā.

Lai sāktu par to mācīt, mums būtu lietderīgi norādīt uz tempļa fasādē iegravētajiem vārdiem: „Svēts Tam Kungam; Tā Kunga nams.” Prezidents Henrijs B. Airings ar savu vēstījumu, kā arī daudzi citi ir iedvesmojuši mūs kļūt svētākiem. Ikviens no tempļiem ir svēta vieta; ikviens tempļa priekšrakstu veicējs cenšas kļūt svētāks.

Visas prasības iekļūšanai templī saistās ar personīgo svētumu. Lai izvērtētu šo gatavību, ar katru, kurš vēlas baudīt tempļa svētības, tiks noturētas divas intervijas: pirmā ar bīskapu, bīskapības padomnieku vai draudzes prezidentu; otrā ar staba vai misijas prezidentu vai vienu no padomniekiem. Šajās intervijās tiks uzdoti vairāki jautājumi.

Nesen daži no šiem jautājumiem skaidrības nolūkā ir tikuši rediģēti. Tagad es gribētu tos pārskatīt kopā ar jums:

 1. Vai tu tici Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Viņa Dēlam, Jēzum Kristum, un Svētajam Garam, un vai tev ir liecība par Viņiem?

 2. Vai tev ir liecība par Jēzus Kristus veikto Izpirkšanu un Viņa kā tava Glābēja un Pestītāja lomu?

 3. Vai tev ir liecība par Jēzus Kristus evaņģēlija Atjaunošanu?

 4. Vai tu atbalsti Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidentu kā pravieti, gaišreģi un atklājēju, un vienīgo cilvēku uz Zemes, kurš ir pilnvarots izmantot visas priesterības atslēgas?

  Vai tu atbalsti Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļus kā praviešus, gaišreģus un atklājējus?

  Vai tu atbalsti citus Baznīcas Augstākos pilnvarotos un vietējos vadītājus?

 5. Tas Kungs ir teicis, ka visam ir „[jātiek darītam] tīrībā” Viņa priekšā (Mācības un Derību 42:41).

  Vai tu centies būt morāli tīrs savās domās un uzvedībā?

  Vai tu paklausi Šķīstības likumam?

 6. Vai tu rīkojies saskaņā ar Jēzus Kristus Baznīcas mācībām attiecībā uz to, kā tu privāti un publiski izturies pret saviem ģimenes locekļiem un citiem?

 7. Vai tu atbalsti vai veicini jebkādas mācības, paradumus vai doktrīnu, kas ir pretrunā ar Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mācībām, paradumiem vai doktrīnu?

 8. Vai tu centies turēt sabata dienu svētu gan mājās, gan Baznīcā; apmeklēt savas sanāksmes; sagatavoties Svētajam Vakarēdienam un cienīgi to pieņemt; un dzīvot savu dzīvi saskaņā ar evaņģēlija likumiem un baušļiem?

 9. Vai tu centies būt godīgs visā, ko dari?

 10. Vai tu maksā pilnu desmito tiesu?

 11. Vai tu saproti Gudrības vārdu un paklausi tam?

 12. Vai tev ir jebkādas finansiālas vai citas saistības pret savu bijušo dzīvesbiedru (-i) vai bērniem?

  Ja jā, vai tu uz šo brīdi esi izpildījis šīs saistības?

 13. Vai tu ievēro derības, ko noslēdzi templī, tajā skaitā valkā tempļa gārmentu, kā norādīts endaumentā?

 14. Vai tavā dzīvē ir kādi smagi grēki, kas ir jāatrisina ar priesterības amatpersonām kā daļa no tavas grēku nožēlošanas?

 15. Vai tu uzskati sevi par cienīgu ieiet Tā Kunga namā un piedalīties tempļa priekšrakstu veikšanā?

Rīt šie pārskatītie tempļa rekomendācijas jautājumi tiks izsūtīti Baznīcas vadītājiem visā pasaulē.

Papildus viņu godīgajām atbildēm uz šiem jautājumiem, tas ir pats par sevi saprotams, ka ikvienam pieaugušam tempļa priekšrakstu veicējam zem sava ikdienas apģērba ir jānēsā svētie priesterības gārmenti. Tie simbolizē mūsu iekšējo apņemšanos — ik dienu censties kļūt līdzīgākiem Tam Kungam. Tie arī atgādina, lai mēs ik dienu būtu uzticīgi noslēgtajām derībām un ik dienu mērotu derību ceļu, darot to arvien pārākā un svētākā veidā.

Tagad es vēlētos veltīt īsu brīdi tam, lai uzrunātu mūsu jauniešus. Mēs mudinām jūs sagatavoties ierobežota lietojuma tempļa rekomendācijas iegūšanai. Jums tiks uzdoti tikai tie jautājumi, kuri ir attiecināmi uz jums, gatavojoties aizstājošo kristību un konfirmācijas priekšrakstu veikšanai. Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu cienīgumu un vēlēšanos iesaistīties šajā svētajā tempļa darbā. Mēs jums pateicamies!

Personīgais cienīgums ienākšanai Tā Kunga namā prasa pamatīgu un personīgu garīgo sagatavošanos. Taču ar Tā Kunga palīdzību nekas nav neiespējams. Dažā ziņā mums ir vieglāk uzcelt templi, nekā stiprināt cilvēkus, lai tie būtu gatavi templim. Personīgais cienīgums prasa pilnīgu sava prāta un sirds pievēršanu tam, lai arvien vairāk līdzinātos Tam Kungam, kļūstot par godprātīgu pilsoni, labāku piemēru un svētāku cilvēku.

Es liecinu, ka šāds sagatavošanās darbs nes neskaitāmas svētības šajā dzīvē un neaptveramas svētības pēcnāves dzīvē, ieskaitot jūsu ģimenes turpinājumu cauri visai mūžībai, dzīvojot „nebeidzamā laimes stāvoklī”.1

Tagad es vēlos pievērsties citai tēmai — nākamā gada plāniem. 2020. gada pavasarī būs pagājuši tieši 200 gadi, kopš Džozefs Smits pieredzēja teofāniju, ko mēs dēvējam par Pirmo vīziju. 14–gadīgajam jaunietim Džozefam Smitam parādījās Dievs Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus. Ar šo notikumu aizsākās Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošana visā tā pilnībā, tieši tā, kā tas ir pareģots Bībelē.2

Pēc tam nāca secīgi debesu vēstnešu apmeklējumi, ieskaitot Moroniju, Jāni Kristītāju un agrīnos apustuļus — Pēteri, Jēkabu un Jāni. Viņiem sekoja citi, tostarp Mozus, Ēlija un Elija. Katrs no viņiem atnesa dievišķās pilnvaras, lai no jauna svētītu uz šīs Zemes mītošos Dieva bērnus.

Brīnumainā kārtā mēs esam saņēmuši arī Mormona Grāmatu — vēl vienu liecību par Jēzu Kristu; Svēto Rakstu grāmatu, kas stāv līdzās Bībelei. Arī tās atklāsmes, kas ir izdotas Mācībā un Derībās un Dārgajā Pērlē, ir ārkārtīgi bagātinājušas mūsu izpratni par Dieva baušļiem un mūžīgo patiesību.

Priesterības atslēgas un amati ir tikuši atjaunoti, ieskaitot apustuļa, Septiņdesmitā, patriarha, augstā priestera, eldera, bīskapa, priestera, skolotāja un diakona amatus. Un sievietes, kuras mīl To Kungu, drosmīgi kalpo Palīdzības biedrībā, Sākumskolā, Jauno sieviešu organizācijā, Svētdienas skolā un citos Baznīcas aicinājumos, kas ir būtiska daļa no Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanas visā tā pilnībā.

Tādēļ 2020. gads tiks nodēvēts par divsimtgades gadu. Nākamā gada aprīļa vispārējā konference atšķirsies no visām iepriekšējām. Es ceru, ka nākamo sešu mēnešu laikā ikviens Baznīcas loceklis un katra ģimene sagatavosies šai unikālajai konferencei, kurā mēs atzīmēsim atjaunotā evaņģēlija iedibināšanas pirmsākumus.

Jūs varētu sākt šo gatavošanos, no jauna izlasot Džozefa Smita stāstu par Pirmo vīziju, kas ir pierakstīts Dārgajā Pērlē. Nākamā gadā studiju kursa Nāciet, sekojiet Man! ietvaros mēs studēsim Mormona Grāmatu. Jūs varētu padomāt par tādiem būtiskiem jautājumiem kā, piemēram: „Kā mainītos mana dzīve, ja man pēkšņi tiktu liegtas tās zināšanas, ko esmu guvis no Mormona Grāmatas? Kā tas, kas norisinājās pēc Pirmās vīzijas, ir mainījis manu un manu mīļo cilvēku dzīvi?” Tā kā šobrīd tiek publicēti arī Mormona Grāmatas video, jūs varētu iekļaut tos savās personīgajās un ģimenes studijās.

Izraugieties paši savus jautājumus. Izstrādājiet paši savu plānu. Iegremdējieties Atjaunošanas godības pilnajā gaismā. Tādējādi nākamā gada aprīļa vispārējā konference kļūs ne vien par prātā paliekošu, bet arī neaizmirstamu pasākumu.

Tagad, noslēgumā, es apliecinu jums savu mīlestību un dāvāju jums savu svētību, lai ikviens no jums ar katru aizejošo dienu kļūtu arvien laimīgāks un svētāks. Tikmēr, lūdzu, nešaubieties, ka Baznīca turpina un turpinās saņemt atklāsmes saskaņā ar Tā Kunga norādījumiem — līdz brīdim, kad „Dieva mērķi būs īstenoti un diženais Jehova teiks, ka šis darbs ir padarīts”.3

Es dāvāju jums šo svētību, no jauna apliecinot jums savu mīlestību un liecinot, ka Dievs dzīvo! Jēzus ir Kristus! Šī ir Viņa Baznīca, un mēs esam Viņa ļaudis. Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.