2010.–2019. gads
Rokasgrāmata „Nāciet, sekojiet Man!” — Tā Kunga aizsardzības stratēģija un preventīvais plāns
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes

Hide Footnotes

Tēma

Rokasgrāmata „Nāciet, sekojiet Man!” — Tā Kunga aizsardzības stratēģija un preventīvais plāns

Tas Kungs sagatavo Savus ļaudis pret ienaidnieka uzbrukumiem. Rokasgrāmata „Nāciet, sekojiet Man!” ir Tā Kunga aizsardzības stratēģija un preventīvais plāns.

Mēs priecājamies, ka varam satikties šajā lieliskajā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējā konferencē. Tā ir svētība — uzzināt Tā Kunga prātu un gribu caur Viņa praviešu un apustuļu mācībām. Prezidents Rasels M. Nelsons ir Tā Kunga pravietis mūsdienās. Mēs esam ļoti pateicīgi par viņa iedvesmas pilno padomu un norādījumiem, ko mēs šodien saņēmām.

Es pievienojos tām liecībām, kas tika sniegtas iepriekš. Es liecinu par Dievu, mūsu Mūžīgo Tēvu. Viņš mūs mīl un rūpējas par mums. Viņa laimes iecere sniedz svētības šajā laicīgajā dzīvē un iespēju galu galā pie Viņa atgriezties.

Es liecinu arī par Jēzu Kristu. Viņš ir Dieva Vienpiedzimušais Dēls. Viņš mūs ir izglābis no nāves, un Viņš mūs izpērk no grēka, ja mēs izrādām Viņam ticību un nožēlojam grēkus. Viņa mūžīgais Izpirkšanas upuris, ko Viņš paveica mūsu labā, sniedz nemirstības un mūžīgās dzīves svētības. „Mēs pateicamies Dievam par šo neatkārtojamo dāvanu — Viņa dievišķo Dēlu” („Dzīvais Kristus: Divpadsmit apustuļu liecība”, Liahona, 2017. g. maijs, priekšējais ievākojums).

Pēdējo dienu svētie visā pasaulē ir svētīti ar to, ka var pielūgt Jēzu Kristu Viņa tempļos. Viens no šiem tempļiem — Vinipegā, Kanādā — pašlaik ir būvniecības procesā. Man ar sievu Anni Mariju bija iespēja apmeklēt tempļa būvniecības laukumu šī gada augustā. Tempļa iecerētais dizains ir skaists, un tas noteikti būs grezns, kad tiks pabeigts. Tomēr grezns templis nevar pastāvēt ne Vinipegā, ne kur citur, ja tam nav stabilu un stingru pamatu.

Zemes sasalšanas un atkušanas cikls, kā arī augsnes izplešanās apstākļi Vinipegā radīja grūtības izveidot tempļa pamatus. Tāpēc tika nolemts, ka šī tempļa pamati tiks veidoti no 70 tērauda pāļiem, kas tiks iestiprināti betonā. Šie pāļi ir 18 metru gari un 30 līdz 50 centimetru diametrā. Tie tika iedzīti zemē līdz pamatiezim, kas atrodas apmēram 15 metrus zem zemes. Tādējādi 70 pāļi rada stipru pamatu topošajam, skaistajam Vinipegas templim.

Kā pēdējo dienu svētie, arī mēs meklējam šādu stipru un drošu pamatu mūsu dzīvēs — garīgo pamatu, kas mums ir nepieciešams, ceļojot pa laicīgo dzīvi un atgriežoties mūsu debesu mājās. Šis pamats tiek stiprināts uz klints, kas ir mūsu pievēršanās Tam Kungam, Jēzum Kristum.

Atcerēsimies Helamana mācības no Mormona Grāmatas: „Un tad, mani dēli, atcerieties, atcerieties, ka tas ir uz mūsu Pestītāja klints, kurš ir Kristus, Dieva Dēls, kur jums jāceļ savs pamats, lai, kad velns sūtīs savus stipros vējus, jā, savas bultas virpuļvētrā, … [tām] nebūs spēka jūs ievilkt tai ciešanu un bezgalīgo bēdu bezdibenī, tādēļ ka jūs esat cēluši uz klints, kas ir drošs pamats, pamats, uz kura cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist” (Helamana 5:12).

Par laimi, mēs dzīvojam laikā, kad pravieši un apustuļi mums māca par Glābēju, Jēzu Kristu. Sekošana viņu padomiem mums palīdz izveidot stingru pamatu Kristū.

Pirms gada, 2018. gada oktobra vispārējās konferences atklāšanas uzrunā, prezidents Rasels M. Nelsons sniedza šo paziņojumu un brīdinājumu: „Baznīcas izsenais mērķis ir palīdzēt visiem Baznīcas locekļiem stiprināt savu ticību mūsu Kungam, Jēzum Kristum, un Viņa īstenotajai Izpirkšanai, slēgt un ievērot savas derības ar Dievu, kā arī stiprināt un saistīt viņu ģimenes. Mūsdienu sarežģītajā pasaulē tas nav viegli. Pretinieks arvien intensīvāk uzbrūk ticībai, mums un mūsu ģimenēm, un tas notiek arvien straujākā tempā. Lai garīgi izdzīvotu, mums ir nepieciešams nākt klajā ar aizsardzības stratēģiju un preventīviem plāniem” („Atklāšanas piezīmes”, Liahona, 2018. g. nov., 7. lpp.; uzsvērums pievienots.)

Pēc prezidenta Nelsona vēstījuma elders Kventins L. Kuks no Divpadsmit apustuļu kvoruma mūs iepazīstināja ar rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet Man! indivīdiem un ģimenēm. Viņa piezīmēs bija ietverti šie izteikumi:

 • „Jaunā mājmācības rokasgrāmata Nāciet, sekojiet Man! … ir izstrādāta tā, lai palīdzētu Baznīcas locekļiem apgūt evaņģēliju savās mājās.”

 • „Šī rokasgrāmata ir paredzēta ikvienam Baznīcas loceklim un ikvienai ģimenei” [„Nāciet, sekojiet Man!” indivīdiem un ģimenēm (2019), 6. lpp.].

 • „Mūsu mērķis ir līdzsvarot Baznīcā un mājās gūto pieredzi — tā, lai vislielākajā mērā stiprinātu indivīdu ticību un garīgumu un padziļinātu viņu pievēršanos Debesu Tēvam un Tam Kungam, Jēzum Kristum.” („Padziļināta un paliekoša pievēršanās Debesu Tēvam un Tam Kungam, Jēzum Kristum” (vispārējās konferences runa), Liahona, 2018. g. nov., 9.–10. lpp.)

Sākot ar šī gada janvāri, pēdējo dienu svētie visā pasaulē sāka studēt Jauno Derību, vadoties pēc rokasgrāmatas Nāciet, sekojiet Man!. Ar iknedēļas grafiku rokasgrāmata Nāciet, sekojiet Man! mums palīdz studēt Svētos Rakstus, evaņģēlija doktrīnu, kā arī praviešu un apustuļu mācības. Tas ir apbrīnojams resurss, kas paredzēts mums visiem.

Ko mēs redzam pēc šīm vispasaules Svēto Rakstu studijām deviņu mēnešu garumā? Mēs redzam, ka pēdējo dienu svētie pieaug ticībā un paļāvībā uz To Kungu, Jēzu Kristu. Mēs redzam, ka indivīdi un ģimenes katru nedēļu atvēl laiku tam, lai studētu mūsu Glābēja vārdus. Mēs redzam, kā uzlabojas evaņģēlija mācības mūsu Svētdienas skolas nodarbībās, jo mēs studējam Svētos Rakstus mājās un dalāmies ar savām atziņām baznīcā. Mēs redzam lielāku prieku un vienotību ģimenēs, jo mēs vairs nevis vienkārši lasām Svētos Rakstus, bet studējam tos jēgpilnā veidā.

Man ir bijis tas gods apmeklēt daudzus pēdējo dienu svētos un personīgi dzirdēt viņu pieredzi par rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet Man!. Viņu ticības izpausmes piepilda manu sirdi ar prieku. Lūk, daži komentāri, ko esmu dzirdējis no dažādiem Baznīcas locekļiem dažādās pasaules vietās:

 • Kāds tēvs stāstīja: „Man ļoti patīk rokasgrāmata Nāciet, sekojiet Man!, jo tā sniedz iespēju liecināt par Glābēju maniem bērniem.”

 • Citās mājās kāds bērns teica: „Tā ir iespēja dzirdēt manus vecākus liecinām.”

 • Kāda mamma teica: „Esmu saņēmusi iedvesmu, kā likt Dievu pirmajā vietā. Laiks, kas mums it kā nebija, ir bijis piepildīts ar cerību, prieku, mieru un veiksmi, kādu mēs nepazinām.”

 • Kāds pāris ievēroja: „Mēs lasām Svētos Rakstus pavisam citādāk, nekā to darījām iepriekš. Mēs iemācāmies daudz vairāk, nekā iepriekš. Tas Kungs vēlas, lai mēs uz lietām paskatītos citādāk. Tas Kungs mūs gatavo.”

 • Kāda mamma piebilda: „Man ļoti patīk, ka mēs kopīgi mācāmies vienas un tās pašas lietas. Pirms tam mēs tās izlasījām. Tagad mēs tās iemācāmies.”

 • Kāda māsa dalījās ar šo vērīgo redzējumu: „Agrāk mums bija mācību stunda, kuru papildināja Svētie Raksti. Tagad mums ir Svētie Raksti, ko papildina mācību stunda.”

 • Vēl kāda māsa izteicās šādi: „Es jūtu atšķirību, kad es studēju, [salīdzinājumā ar to], kad nestudēju. Man ir daudz vieglāk runāt ar citiem par Jēzu Kristu un mūsu uzskatiem.”

 • Kāda vecmāmiņa pastāstīja: „Es svētdienās zvanu saviem bērniem un mazbērniem, un mēs kopīgi dalāmies atziņās no rokasgrāmatas Nāciet, sekojiet Man!

 • Kādai māsai bija šāds novērojums: „Man ir sajūta, ka caur rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet Man! Glābējs kalpo personīgi man. Tā ir debesu iedvesmota.”

 • Kāds tēvs piebilda: „Lietojot rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet Man!, mēs līdzināmies Israēla bērniem, kuri apzīmē savu durvju stabus, pasargājot savas ģimenes no iznīcinātāja ietekmes.”

Brāļi un māsas, man ir prieks jūs apmeklēt un dzirdēt, kā jūsu pieliktās pūles, studējot rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet Man!, svēta jūsu dzīves. Paldies par jūsu nodošanos studijām.

Studējot Svētos Rakstus un talkā ņemot rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet Man!, jūsu pievēršanās Jēzum Kristum un Viņa evaņģēlijam kļūs stiprāka. Mēs neiemainām vienu svētdienas mācību stundu baznīcā pret vienu Svēto Rakstu mācību stundu mājās. Evaņģēlija mācīšanās ir pastāvīgas pūles, kas jāpieliek visas nedēļas garumā. Kā man dziļdomīgi teica kāda māsa: „Mērķis jau nav padarīt baznīcas apmeklējumu par vienu stundu īsāku; mērķis ir to pagarināt par sešām dienām!”

Lūdzu, vēlreiz apdomājiet pravieša, prezidenta Nelsona brīdinājumu, ko viņš deva, atklājot 2018. gada vispārējo konferenci:

„Pretinieks arvien intensīvāk uzbrūk ticībai, mums un mūsu ģimenēm, un tas notiek arvien straujākā tempā. Lai garīgi izdzīvotu, mums ir nepieciešams nākt klajā ar aizsardzības stratēģiju un preventīviem plāniem” (Atklāšanas piezīmes, 7. lpp.).

Vēlāk (pēc apmēram 29 stundām) svētdienas pēcpusdienā viņš noslēdza konferenci ar šādu apsolījumu: „Ja jūs uzcītīgi darbosieties, lai pārveidotu savas mājas par centrālo evaņģēlija apguves vietu, … pretinieka ietekme jūsu dzīvē un jūsu mājās mazināsies” („Kļūsim par priekšzīmīgiem pēdējo dienu svētajiem” (vispārējās konferences runa), Liahona, 2018. g. nov., 113. lpp.).

Kā pretinieka uzbrukumi var pieaugt arvien vairāk, ja tajā pašā laikā tie faktiski samazinās? Tas var notikt un tas notiek visā Baznīcā, jo Tas Kungs sagatavo Savus ļaudis pret ienaidnieka uzbrukumiem. Rokasgrāmata Nāciet, sekojiet Man! ir Tā Kunga aizsardzības stratēģija un preventīvais plāns. Kā mācīja prezidents Nelsons: „Jaunajai, ģimenē balstītajai, Baznīcas atbalstītajai, integrētajai mācību programmai piemīt potenciāls — atklāt ģimeņu spēku.” Taču tā prasa un prasīs lielas pūles no mūsu puses; mums tā ir „apzināti un rūpīgi [jāīsteno], pārveidojot [mūsu] mājas par ticības un patvēruma vietu” („Kļūsim par priekšzīmīgiem pēdējo dienu svētajiem”, 113. lpp.).

Galu galā, kā teica prezidents Nelsons: „Mēs katrs nesam personīgu atbildību par savu garīgo izaugsmi” („Atklāšanas piezīmes”, 8. lpp.).

Ar rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet Man! Tas Kungs mūs gatavo „bīstamajam laikam, ar ko mēs tagad saskaramies” (Kventins L. Kuks, „Padziļināta un paliekoša pievēršanās”, 10. lpp.). Viņš mums palīdz izveidot šo „[drošo pamatu], [pamatu], uz kura cilvēki, ja tie ir cēluši, vairs nevar krist” (Helamana 5:12) — liecības pamatu, kas ir stingri nostiprināts klintī, kas ir mūsu pievēršanās Tam Kungam, Jēzum Kristum.

Lai mūsu ikdienas pūles, studējot Svētos Rakstus, mūs stiprina un pierāda, ka esam apsolīto svētību cienīgi. Par to es lūdzu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.