2010.–2019. gads
Padziļināta un paliekoša pievēršanās Debesu Tēvam un Tam Kungam, Jēzum Kristum
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes
Tēma

Padziļināta un paliekoša pievēršanās Debesu Tēvam un Tam Kungam, Jēzum Kristum

Mūsu mērķis ir līdzsvarot Baznīcā un mājās gūto pieredzi tā, lai vislielākajā mērā stiprinātu ticību un garīgumu un padziļinātu pievēršanos.

Prezidents Rasels M. Nelsons tikko skaisti un daiļrunīgi paskaidroja, ka Baznīcas vadītāji jau ilgāku laiku ir strādājuši pie „ģimenē balstīta un Baznīcas atbalstīta plāna, kā apgūt doktrīnu, stiprināt ticību un veicināt vēl intensīvāku personīgo pielūgsmi”. Pēc tam prezidents Nelsons paziņoja par izmaiņām, lai ieviestu „jaunu, saskaņotāku evaņģēlija mācīšanas programmu, kas sasaista to, kas notiek mājās, ar to, kas notiek Baznīcā”.1

Lai sasniegtu šos — prezidenta Rasela M. Nelsona aprakstītos — mērķus, kas tika pieņemti viņa vadībā un saskaņā ar Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma lēmumu, sākot ar 2019. gada janvāri svētdienas sanāksmju grafikā tiks ievestas šādas izmaiņas:

Svētdienas sanāksmju grafiks

Svētdienas Baznīcas sanāksmēs ik svētdienu ietilps 60 minūšu ilga Svētā Vakarēdiena sanāksme, kas būs pievērsta Glābējam, Svētā Vakarēdiena priekšrakstam un garīgajiem vēstījumiem. Pēc tam Baznīcas locekļi dosies uz klasēm, kur apmeklēs 50 minūšu ilgu nodarbību, kam katru svētdienu būs cits raksturs:

 • Svētdienas skola tiks noturēta katra mēneša pirmajā un trešajā svētdienā.

 • Priesterības kvorumu, Palīdzības biedrības un Jauno sieviešu sanāksmes tiks noturētas katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā.

 • Piektās svētdienas sanāksmes tiks noturētas bīskapa vadībā.

Sākumskola tiks noturēta katru nedēļu tajā pašā 50 minūšu ilgajā periodā, veltot laiku dziedāšanai un mācību nodarbībai.

Two Hour Block Graph

Runājot par svētdienas sanāksmju grafiku, Baznīcas augstākie vadītāji jau daudzus gadus ir apzinājušies, ka daļai no mūsu dārgajiem Baznīcas locekļiem trīs stundu ilgais Baznīcas svētdienas grafiks varētu radīt grūtības. Tas jo īpaši attiecas uz mazu bērnu vecākiem, Sākumskolas bērniem, gados vecākiem Baznīcas locekļiem, jaunpievērstajiem un citiem.2

Taču šīm izmaiņām ir daudz plašāks vēriens par svētdienas dievnama apmeklējuma grafika saīsināšanu. Prezidents Nelsons ir izteicis pateicību un atzinību par to, cik daudz ir ticis paveikts, pateicoties tam, ka jūs tik uzticīgi esat atsaukušies līdzšinējiem aicinājumiem. Viņš un visa Baznīcas vadība vēlas, lai vecāki, bērni, jaunieši, neprecētie, gados vecākie, jaunpievērstie un tie cilvēki, kurus māca misionāri, izjustu vēl lielāku prieku par evaņģēliju caur saskaņotu, ģimenē balstītu un Baznīcas atbalstītu centienu īstenošanu. Šīs izmaiņas, līdz ar citām nesenajām izmaiņām, dāvās svētības, kas ir saistītas ar turpmāk minēto mērķu īstenošanu:

 • Padziļināt pievēršanos Debesu Tēvam un Tam Kungam, Jēzum Kristum, un stiprināt ticību Viņiem.

 • Stiprināt indivīdus un ģimenes, ieviešot ģimenē balstītu, Baznīcas atbalstītu mācību programmu, kas sekmē priekpilnu dzīvošanu pēc evaņģēlija.

 • Godāt sabata dienu, pievēršoties Svētā Vakarēdiena priekšrakstam.

 • Palīdzēt visiem Debesu Tēva bērniem abās priekškara pusēs, veicot misionāru darbu un saņemot tempļa priekšrakstus, derības un svētības.

Ģimenē balstīta, Baznīcas atbalstīta evaņģēlija mācīšanās

Pateicoties šim svētdienu grafikam, jums būs vairāk laika ģimenes mājvakaru noturēšanai un evaņģēlija studēšanai savās mājās, darot to svētdienās vai jebkurā citā laikā, saskaņā ar saviem individuālajiem vai ģimenes ieskatiem. Ģimenes aktivitāšu vakars var tikt noturēts pirmdienās vai jebkurā citā laikā. Tādēļ vadītājiem arī turpmāk nevajadzētu pirmdienās ieplānot nekādas baznīcas sanāksmes vai pasākumus. Taču, plānojot laiku mājvakariem, evaņģēlija studijām un citiem pasākumiem, indivīdi un ģimenes var rīkoties saskaņā ar saviem individuālajiem ieskatiem.

Come, Follow Me for Individuals and Families

Ģimenes un individuālās evaņģēlija studijas mājās tiks ievērojami veicinātas, ieviešot saskaņotu mācību programmu un izmantojot jauno rokasgrāmatu „Nāciet, sekojiet Man!” indivīdiem un ģimenēm, kas ir pieskaņota tam, kas tiek mācīts Svētdienas skolā un Sākumskolā.3 Janvārī Baznīcas jauniešu un pieaugušo Svētdienas skolas un Sākumskolas nodarbībās tiks studēta Jaunā Derība. Jaunā mājmācības rokasgrāmata „Nāciet, sekojiet Man!” indivīdiem un ģimenēm, kur tāpat tiek izskatīta Jaunā Derība, ir izstrādāta tā, lai palīdzētu Baznīcas locekļiem apgūt evaņģēliju savās mājās. Tajā ir paskaidrots: „Šī grāmata ir paredzēta ikvienam Baznīcas loceklim un ikvienai ģimenei. Tā ir veidota tā, lai palīdzētu [mums sekmīgāk] apgūt evaņģēliju — vai nu patstāvīgi, vai kopā ar savu ģimeni. … Šīs [jaunās] grāmatas nodarbību izklāsti ir izstrādāti saskaņā ar iknedēļas … grafiku.”4

Jaunās „Nāciet, sekojiet Man!” Sākumskolas nodarbības Baznīcā tiks pasniegtas pēc tā paša iknedēļas grafika. Pirmās un trešās svētdienas pieaugušo un jauniešu Svētdienas skolas nodarbības tiks plānotas tā, lai tās būtu saskaņotas ar jauno mājmācības rokasgrāmatu „Nāciet, sekojiet Man!” Katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā pieaugušie priesterības kvoruma un Palīdzības biedrības locekļi turpinās studēt Baznīcas vadītāju mācības, liekot uzsvaru uz mūsdienu praviešu aktuālajiem vēstījumiem.5 Minētajās svētdienās jaunās sievietes un jaunie vīrieši no Ārona priesterības studēs dažādas evaņģēlija tēmas.

Jaunajā mājmācības rokasgrāmatā ir ietvertas „idejas ģimenes Svēto Rakstu studijām un mājvakariem”.6 Iknedēļas nodarbību izklāstos ir ietvertas lietderīgas idejas un aktivitātes indivīdiem un ģimenēm. Rokasgrāmatā „Nāciet, sekojiet Man!” indivīdiem un ģimenēm ir arī daudz ilustrāciju, kas palīdzēs sekmēt individuālo un ģimenes apmācību, sevišķi domājot par bērniem.7 Šī jaunā rokasgrāmata tiks izsniegta katrai mājsaimniecībai līdz šī gada decembrim.

Prezidents Nelsons jau kopš savas pirmās janvāra uzrunas ir vērsies pie Baznīcas locekļiem, mudinādams mūs sagatavoties Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai, mērojot derību ceļu.8

Pasaulīgie apstākļi arvien lielākā mērā prasa, lai mēs padziļinātu savu individuālo pievēršanos un stiprinātu savu ticību Debesu Tēvam un Jēzum Kristum, un Viņa īstenotajai Izpirkšanai. Tas Kungs ir gatavojis mūs — rindiņu pēc rindiņas — tiem grūtajiem laikiem, ar ko mums šobrīd nākas saskarties. Pēdējo gadu laikā Tas Kungs ir vadījis mūs, lai mēs pievērstos pašu galveno problēmu risināšanai, ieviešot šādus uzlabojumus:

 • Pēdējo trīs gadu laikā no jauna ir tikusi uzsvērta sabata dienas un Svētā Vakarēdiena priekšraksta godāšana.

 • Sekojot bīskapa norādījumiem, stiprinātie elderu kvorumi un Palīdzības biedrības ir pievērsušās Baznīcas mērķa un dievišķi noteikto pienākumu īstenošanai,9 palīdzot Baznīcas locekļiem slēgt un ievērot svētās derības.

 • Mēs esam priekpilni ieviesuši kalpošanu norīkojumos, kalpojot augstākos un svētākos veidos.

 • Domājot par galamērķi, arī tempļa derības un kalpošana ģimenes vēstures jomā kļūst par mērķtiecīgu derību ceļa sastāvdaļu.

Šorīt izziņotās izmaiņas ir vēl viens piemērs norādījumiem, kuri tiek doti mūsdienu izaicinājumu pārvarēšanai.

Baznīcas mācību programmā tradicionāli ir ticis likts uzsvars uz svētdienas pieredzi Baznīcā. Mēs zinām, ka tad, ja mēs prasmīgāk mācām un mūsu nodarbības apmeklē garīgi sagatavotāki dalībnieki, mēs svētdienās Baznīcā gūstam daudz labāku pieredzi. Mēs esam tikuši svētīti ar to, ka Gars bieži vien ir padziļinājis un stiprinājis mūsu pievēršanos, atrodoties Baznīcā.

Jaunajai, ģimenē balstītajai un Baznīcas atbalstītajai mācību programmai vajadzētu atstāt vēl spēcīgāku iespaidu uz ģimenes reliģiskajām tradīcijām un uzvedību, kā arī uz personīgajām reliģiskajām tradīcijām un uzvedību. Mēs zinām, kādu garīgu pacilātību un cik padziļinātu un paliekošu pievēršanos mēs varam pieredzēt, būdami mājās. Pirms daudziem gadiem kādā pētījumā apliecinājās tas, ka jaunie vīrieši un sievietes visbiežāk izjūt Svētā Gara ietekmi, personīgi studējot Svētos Rakstus un lūdzot paši savās mājās. Mūsu mērķis ir līdzsvarot Baznīcā un mājās gūto pieredzi tā, lai vislielākajā mērā stiprinātu indivīdu ticību un garīgumu un padziļinātu viņu pievēršanos Debesu Tēvam un Tam Kungam, Jēzum Kristum.

Attiecībā uz ģimenē balstīto, Baznīcas atbalstīto izmaiņu sadaļu, katrs indivīds un ģimene var elastīgi un ar lūgšanu noteikt, kā un kad to īstenot. Piemēram, lai gan minētās izmaiņas nāks par lielu svētību visām ģimenēm, izvērtējot vietējās vajadzības, būtu pilnīgi pieņemami, ja neprecētie jaunieši, pieaugušie jaunieši, neprecētie pieaugušie, cilvēki no ģimenēm, kur visi nav Baznīcas locekļi, jaunie Baznīcas locekļi10 un citi pulcētos arī ārpus ierastajiem svētdienu dievkalpojumiem, lai baudītu evaņģēlija sadraudzību un tiktu stiprināti, kopīgi studējot ģimenē balstītās, Baznīcas atbalstītās programmas materiālus. To neformāli varēs īstenot visi, kam ir šāda vēlme.

Daudzās pasaules vietās cilvēki izvēlas uzkavēties dievnamā pēc ierastajām svētdienas sapulcēm, lai baudītu savstarpējo sadraudzību. Nekas no tā, kas ietilpst šajās izziņotajās izmaiņās, nekādā ziņā netraucē jums turpināt šo brīnišķīgo un atalgojošo tradīciju.

Lai palīdzētu Baznīcas locekļiem sagatavoties sabata dienai, dažās bīskapijās jau nedēļas vidū visiem tiek nosūtīts informatīvs e-pasts, īsziņa vai vēstījums sociālajos tīklos. Ieviešot minētās izmaiņas, mēs uzsvērti iesakām izmantot šo saziņas veidu. Šādi uzaicinājumi atgādinās Baznīcas locekļiem par attiecīgās nedēļas sanāksmju grafiku, ieskaitot nākamās nodarbības tēmu, un veicinās nepārtrauktu pievēršanos evaņģēlijam savās mājās. Turklāt arī pieaugušo svētdienas sanāksmēs tiks sniegta informācija par to, kā attiecīgajā nedēļā saskaņot mācīšanos baznīcā ar mācīšanos mājās.

Svētā Vakarēdiena sapulču un nodarbību plānošana prasīs lūgt un apdomāt to, kā nodrošināt garīgo prioritāšu īstenošanu, administratīvās funkcijas atstājot otrajā plānā. Piemēram, paziņojumi lielākoties var tikt sniegti nedēļas vidū izsūtīto uzaicinājumu ietvaros vai drukātajās programmiņās. Kaut arī Svētā Vakarēdiena sapulcē vajadzētu ietvert gan sākuma, gan noslēguma lūgšanu, otrajā sanāksmē būs nepieciešama tikai noslēguma lūgšana.11

Kā jau tika teikts agrāk, jaunais svētdienu grafiks tiks ieviests, tikai sākot ar 2019. gada janvāri. Tam ir vairāki iemesli. Divi svarīgākie ir šie: pirmkārt, laicīgi izsniegt visiem rokasgrāmatas „Nāciet, sekojiet Man!” indivīdiem un ģimenēm eksemplārus un, otrkārt, atvēlēt stabu prezidentiem un bīskapiem laiku sanāksmju laika pielāgošanai tam, lai vairāk bīskapiju varētu uzsākt sanāksmes pēc iespējas agrāk.

Vadītājiem tiecoties pēc atklāsmes, mēs dažu pēdējo gadu laikā esam saņēmuši norādījumus, kuru mērķis ir uzlabot Svētā Vakarēdiena sapulci, godāt sabata dienu, kā arī iedrošināt vecākus un indivīdus un palīdzēt tiem padarīt savas mājas par garīgā spēka un pieaugošas ticības avotu, kas dāvā prieku un laimi.

Īpašas svētības

Ko šīs izmaiņas nozīmē Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem? Mēs esam pārliecināti, ka Baznīcas locekļi saņems īpašas svētības. Svētdiena var kļūt par evaņģēlija apguves un mācīšanas dienu gan Baznīcā, gan mājās. Ja indivīdi un ģimenes noturēs ģimenes padomes sanāksmes, iesaistīsies ģimenes vēstures un kalpošanas darbā, sekmēs personīgo pielūgsmi un priekpilni pavadīs laiku kopā ar ģimeni, sabata diena tik tiešām kļūs par svēta prieka dienu.

Carvalho Family

Kāda ģimene no Brazīlijas ietilpst vienā no Baznīcas stabiem, kurā tika izmēģināta jaunā mājmācības programma „Nāciet, sekojiet Man!”. Ģimenes tēvs Fernando, kurš ir kalpojis misijā un šobrīd kopā ar sievu Nensiju audzina četrus mazus bērnus, ziņo: „Kad mūsu staba locekļi tika iepazīstināti ar programmu „Nāciet, sekojiet Man!”, es biju tik sajūsmināts, ka nodomāju: „Tas, kā mēs studējam Svētos Rakstus savās mājās, mainīsies.” Manās mājās tā tik tiešām notika, un, būdams Baznīcas vadītājs, es redzēju, ka tas notiek arī citu mājās. … Tas palīdzēja mums tik tiešām apspriesties par Svētajiem Rakstiem mūsu mājās. Mēs ar sievu ieguvām dziļāku izpratni par studēto tēmu. … Tas palīdzēja mums … paplašināt savas zināšanas par evaņģēliju un vairot savu ticību un liecību. … Es liecinu par to, … ka es zinu — tā bija iedvesma no Tā Kunga, lai pastāvīga un efektīva Svētajos Rakstos ietverto principu un mācību studēšana dāvātu vairāk ticības, liecības un gaismas ģimenēm … šajā, arvien zemāk krītošajā pasaulē.”12

Izmēģinot jauno mājmācības rokasgrāmatu „Nāciet, sekojiet Man!” dažādos stabos visā pasaulē, mēs saņēmām ļoti atzinīgas atsauksmes. Daudzi ziņoja, ka ir pārgājuši no Svēto Rakstu lasīšanas pie īstenas Svēto Rakstu studēšanas. Cilvēki parasti sajuta arī to, kā šī pieredze vairo viņu ticību un atstāj brīnumainu iespaidu uz visu bīskapiju.13

Padziļināta un paliekoša pievēršanās

Šo izmaiņu mērķis ir sekmēt padziļinātu un paliekošu pievēršanos gan pieaugušo, gan jaunās paaudzes dzīvē. Indivīdiem un ģimenēm paredzētās rokasgrāmatas pirmajā lappusē ir norādīts: „Evaņģēlija apgūšanas un pasniegšanas mērķis ir padziļināt mūsu pievēršanos un palīdzēt mums kļūt līdzīgākiem Jēzum Kristum. … Tas nozīmē paļaušanos uz to, ka Kristus mainīs mūsu sirdis.”14 Tas tiek sekmēts, aicinot mācīties „nodarbību starplaikā — katra sirdī un mājās. Tas prasa, lai mēs pastāvīgi vairotu savu izpratni par evaņģēliju un dzīvotu pēc tā ik dienu. Īstena pievēršanās norisinās Svētā Gara iespaidā”.15

Padziļinātas un paliekošas pievēršanās svarīgākais mērķis un augstākā svētība ir cienīga derību un priekšrakstu saņemšana, virzoties uz priekšu pa derību ceļu.16

Mēs paļaujamies uz to, ka jūs apspriedīsieties savā starpā un tieksieties pēc atklāsmes, lai īstenotu šīs izmaiņas, necenšoties palūkoties aiz noliktās zīmes un diktēt indivīdiem vai ģimenēm konkrētus noteikumus. Turpmākās saziņas laikā jums tiks sniegta papildinformācija, ieskaitot Augstākā prezidija vēstuli un tās pielikumu.

Es liecinu jums, ka Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma padomes apspriežu laikā templī un pēc tam, kad mūsu mīļotais pravietis lūdza Tam Kungam atklāsmi šo izmaiņu ieviešanas uzsākšanai, mēs visi saņēmām iespaidīgu apstiprinājumu. Rasels M. Nelsons ir mūsu tagadējais prezidents un pravietis. Šodienas paziņojumi dāvās būtiskas svētības visiem, kuri ar entuziasmu pieņems šīs izmaiņas un tieksies pēc Svētā Gara vadības. Mēs daudz lielākā mērā tuvināsimies mūsu Debesu Tēvam un mūsu Glābējam, Jēzum Kristum, par kuriem es jums nešaubīgi liecinu. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.