2010.–2019. gads
Atklāšanas piezīmes
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes
Tēma

Atklāšanas piezīmes

Ir pienācis laiks pāriet uz ģimenē balstītu Baznīcu, kas tiek atbalstīta caur draudzes, bīskapijas un staba ēkās notiekošo.

Mani dārgie brāļi un māsas, mēs esam nepacietīgi gaidījuši, kad atkal varēsim pulcēties kopā ar jums šajā Baznīcas oktobra vispārējā konferencē. Mēs no visas sirds sveicinām ikvienu no jums. Mēs esam ļoti pateicīgi par jūsu atbalstu un lūgšanām. Mēs varam sajust to iedarbību. Paldies jums!

Mēs esam pateicīgi, ka jūs tik cītīgi esat centušies rīkoties saskaņā ar ieteikumu, kurš tika dots vispārējās konferences laikā, pirms sešiem mēnešiem. Staba prezidiji visā pasaulē ir meklējuši atklāsmi, kas ir bijusi nepieciešama elderu kvorumu reorganizēšanai. Šajos kvorumos ietilpstošie vīrieši, līdz ar mūsu nodošanās pilnajām Palīdzības biedrības māsām, uzcītīgi darbojas, lai kalpotu mūsu brāļiem un māsām vēl augstākā un svētākā veidā. Mūs iedvesmo tas, cik krietni un uzcītīgi jūs cenšaties izrādīt Glābēja mīlestību pret saviem ģimenes locekļiem, kaimiņiem un draugiem, kalpojot tiem tā, kā to darītu Viņš.

Kopš aprīļa konferences mēs ar māsu Nelsoni esam tikušies ar Baznīcas locekļiem, viesojoties četros kontinentos un jūras salās. No Jeruzālemes līdz pat Hararei, no Vinipegas līdz pat Bangkokai mēs esam redzējuši to, cik liela ir jūsu ticība un cik stipras ir jūsu liecības.

Mēs ļoti priecājamies par to, ka daudzi jaunieši ir pievienojušies Tā Kunga jauniešu bataljonam, lai palīdzētu sapulcināt izklīdināto Israēlu.1 Mēs jums pateicamies! Un, turpinot sekot aicinājumiem, ar ko es nācu klajā mūsu pasaules mēroga jauniešu svētbrīdī, jūs esat parādījuši atdarināšanas vērtu piemēru mums visiem. Un jums, jaunieši, ir tik liela ietekme!

Pēdējo gadu laikā, kalpojot Baznīcas prezidējošajās padomēs, mēs esam sprieduši par kādu būtisku jautājumu: „Kā lai mēs nododam evaņģēliju visā tā vienkāršajā skaidrībā un priekšrakstus, kuriem ir mūžīga iedarbība, visiem Dieva bērniem?”

Būdami pēdējo dienu svētie, mēs esam pieraduši domāt par „Baznīcu” kā par procesu, kas norisinās mūsu dievnamos, tiekot atbalstītam arī ģimenes dzīvē. Šo skatījumu ir nepieciešams mainīt. Ir pienācis laiks pāriet uz ģimenē balstītu Baznīcu, kas tiek atbalstīta caur draudzes, bīskapijas un staba ēkās notiekošo.

Baznīcai turpinot paplašināties visā pasaulē, daudzi Baznīcas locekļi šobrīd dzīvo apkaimēs, kur nav dievnamu un kur to tuvākajā nākotnē varētu arī nebūt. Es zinu kādu ģimeni, kura šo apstākļu dēļ ir spiesta noturēt baznīcas sanāksmes savās mājās. Es apvaicājos šai mātei, kā viņai patīk apmeklēt baznīcu savās mājās. Viņa atbildēja: „Man tas patīk! Tagad mans vīrs, uzturoties mājās, runā pieklājīgāk, zinot, ka viņam katru svētdienu šeit būs jāsvētī Svētais Vakarēdiens.”

Baznīcas izsenais mērķis ir palīdzēt visiem Baznīcas locekļiem stiprināt savu ticību mūsu Kungam, Jēzum Kristum, un Viņa īstenotajai Izpirkšanai, slēgt un ievērot savas derības ar Dievu, kā arī stiprināt un saistīt viņu ģimenes. Mūsdienu komplicētajā pasaulē tas nav viegli. Pretinieks arvien intensīvāk uzbrūk ticībai, mums un mūsu ģimenēm, un tas notiek arvien straujākā tempā. Lai garīgi izdzīvotu, mums ir nepieciešams nākt klajā ar aizsardzības stratēģiju un preventīviem plāniem. Līdz ar to mēs vēlamies ieviest organizatoriskas izmaiņas, kas palīdzēs arī turpmāk stiprināt mūsu Baznīcas locekļus un viņu ģimenes.

Baznīcas vadītāji jau daudzus gadus ir strādājuši pie integrētas mācību programmas, lai stiprinātu ģimenes un indivīdus caur ģimenē balstītu un Baznīcas atbalstītu plānu, kā apgūt doktrīnu, stiprināt ticību un veicināt vēl intensīvāku personīgo pielūgsmi. Šo pēdējo gadu laikā mēs esam centušies svētīt sabatu, padarot to par svēta prieka dienu, kas kalpo par personīgu apliecinājumu mūsu mīlestībai pret Dievu, un mēs turpināsim sekmēt to caur izmaiņām, kas jums tūliņ tiks izskaidrotas.

Šorīt mēs jums paziņosim par jaunu, saskaņotāku evaņģēlija mācīšanas programmu, kas sasaista to, kas notiek mājās, ar to, kas notiek Baznīcā. Mēs katrs nesam personīgu atbildību par savu garīgo izaugsmi. Un Svētajos Rakstos ir izskaidrots, ka primārā atbildība par evaņģēlija mācīšanu bērniem gulstas uz viņu vecākiem.2 Baznīcai ir pienākums atbalstīt katru Baznīcas locekli, palīdzot īstenot dievišķi izvirzīto mērķi — padziļināt savas personīgās zināšanas par evaņģēliju.

Tagad elders Kventins L. Kuks izskaidros jums šo svarīgo izmaiņu raksturu. Visi Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļi vienoti atbalsta šo vēstījumu. Mēs esam pateicīgi par Tā Kunga iedvesmu, kuras iespaidā ir izstrādāti plāni un procedūras, par ko jums pastāstīs elders Kuks.

Mani dārgie brāļi un māsas, es zinu, ka Dievs dzīvo! Jēzus ir Kristus! Šī ir Viņa Baznīca, kuru Viņš vada caur pravietojumiem un atklāsmēm, ko Viņš dāvā Saviem pazemīgajiem kalpiem. Par to es liecinu Jēzus Kristus Vārdā, āmen.