2010.–2019. gads
Mormona Grāmatas loma pievēršanā
Lejupielādes
Šī lapa (MP3)
Zemteksta piezīmes
Tēma

Mormona Grāmatas loma pievēršanā

Mēs sapulcinām Israēlu pēdējo reizi un darām to ar Mormona Grāmatu, vienu no spēcīgākajiem pievēršanas rīkiem.

Daudzi cilvēki mūsdienās prāto par Dieva esamību un mūsu attiecībām ar Viņu. Daudzi zina pavisam nedaudz vai nemaz par Viņa diženo laimes ieceri. Vairāk nekā pirms 30 gadiem prezidents Ezra Tafts Bensons novēroja, ka „daudzi cilvēki mūsdienu …pasaulē noliedz Glābēja dievišķumu. Tie apšauba Viņa brīnumaino piedzimšanu, Viņa nevainojamo dzīvi un Viņa slavas pilnās Augšāmcelšanās realitāti”.1

Mūsdienās jautājumi tiek vērsti ne tikai uz mūsu Glābēju, bet arī uz Viņa Baznīcu — Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu —, ko Viņš ir atjaunojis caur pravieti Džozefu Smitu. Šie jautājumi bieži vien tiek vērsti uz Glābēja Baznīcas vēsturi, mācībām un paradumiem.

Mormona Grāmata palīdz pieaugt mūsu liecībai

Grāmatā Sludini Manu evaņģēliju mēs lasām: „Ņem vērā, ka mūsu izpratne par [Debesu Tēva un Viņa laimes ieceri] nāk no mūsdienu praviešiem — Džozefa Smita un viņa darba turpinātājiem —, kuri saņem tiešas atklāsmes no Dieva. Tādēļ pats pirmais jautājums, uz kuru cilvēkam jārod atbilde, ir tas, vai Džozefs Smits tik tiešām bija pravietis. Un atbildi uz šo jautājumu var gūt, lasot un lūdzot par Mormona Grāmatu.”2

Mana liecība par pravieša Džozefa Smita dievišķo aicinājumu ir tikusi stiprināta, ar lūgšanu studējot Mormona Grāmatu — vēl vienu liecību par Jēzu Kristu. Es esmu rīkojies saskaņā ar Moronija aicinājumu „[vaicāt] Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Kristus Vārdā”, lai uzzinātu par Mormona Grāmatas patiesumu.3 Es liecinu, ka zinu, ka tā ir patiesa. Šīs zināšanas es esmu ieguvis, tāpat kā jūs tās varat iegūt, „ar Svētā Gara spēku”.4

Mormona Grāmatas ievadā teikts: „Tie, kas iegūs šo dievišķo liecību [par Mormona Grāmatu] no Svētā Gara, ar to pašu spēku uzzinās, ka Jēzus Kristus ir pasaules Glābējs, ka Džozefs Smits ir Viņa atklāsmju saņēmējs un pravietis šinīs pēdējās dienās un ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Tā Kunga valstība, kura vēlreiz ir atjaunota uz Zemes, gatavojoties Mesijas Otrajai atnākšanai.”5

Kad biju jauns misionārs, pirms došanās uz Čīli es apguvu dzīvi izmainošu mācību par Mormona Grāmatas pievēršanas spēku. Gonzalesa kungs daudzus gadus kalpoja cienījamā savas baznīcas amatā. Viņam bija plašas zināšanas par reliģiju, tostarp teoloģijas grāds. Viņš bija diezgan lepns par savu biblisko erudīciju. Mums bija skaidrs, ka viņš bija reliģijas pētnieks.

Viņš labi zināja par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas misionāriem, kas strādāja viņa pilsētā Limā, Peru. Viņš allaž vēlējās tikties ar tiem, lai viņš varētu apmācīt tos par Bībeli.

Kādu dienu, kas, viņaprāt, bija gandrīz kā dāvana no debesīm, divi misionāri apturēja viņu un pavaicāja, vai viņi varētu atnākt pie viņa uz mājām un dalīties Svētajos Rakstos. Tas bija viņa sapņa piepildījums! Viņa lūgšanas tika atbildētas. Beidzot viņš varētu nostādīt šos jaunos zēnus uz pareizā ceļa. Viņš tiem pateica, ka viņš priecātos, ja tie atnāktu pie viņa uz mājām un pārrunātu Rakstus.

Viņš ar nepacietību gaidīja šo tikšanos. Viņš bija gatavs lietot Bībeli, lai atspēkotu viņu ticību. Viņš bija pārliecināts, ka Bībele skaidri un precīzi norādītu uz viņu mācību kļūdainību. Pienāca norunātais vakars, un misionāri pieklauvēja pie durvīm. Viņš bija sajūsmināts. Šis brīdis beidzot bija pienācis.

Viņš atvēra durvis un ieaicināja misionārus savā mājā. Viens no misionāriem iedeva viņam zilu grāmatu un sniedza sirsnīgu liecību, ka viņš zina to, ka šajā grāmatā ir Dieva vārds. Otrs misionārs papildināja ar savu spēcīgo liecību par grāmatu, liecinot, ka to ir pārtulkojis Dieva pravietis, vārdā Džozefs Smits, un ka tā māca par Kristu. Misionāri atvainojās un devās prom no viņa mājām.

Gonzalesa kungs jutās vīlies. Tomēr viņš atvēra grāmatu un sāka to pārlapot. Viņš izlasīja pirmo lappusi. Viņš lasīja lappusi pēc lappuses un nevarēja apstāties līdz nākamās dienas vēlai pēcpusdienai. Viņš izlasīja visu grāmatu un zināja, ka tā ir patiesa. Viņš zināja, kas viņam ir jādara. Viņš piezvanīja misionāriem, apguva mācības un izmainīja sev zināmo dzīvi, lai kļūtu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekli.

Šis labais vīrs bija mans misionāru mācību centra skolotājs Provo, Jūtas štatā. Brāļa Gonzalesa pievēršanās stāsts un Mormona Grāmatas spēks atstāja uz mani lielu ietekmi.

Kad es ierados Čīlē, mans misijas prezidents, prezidents Roidens Dž. Gleids, aicināja mūs katru nedēļu lasīt pravieša Džozefa Smita liecību, kas pierakstīta Džozefs Smits — Vēsture. Viņš mums mācīja, ka liecībai par Pirmo vīziju būs tieša ietekme uz mūsu liecību par evaņģēliju un mūsu liecību par Mormona Grāmatu.

Es nopietni attiecos pret šo aicinājumu. Es esmu izlasījis Pirmās vīzijas aprakstus; es esmu izlasījis Mormona Grāmatu. Es esmu lūdzis, kā norādījis Moronijs, un vaicājis „Dievam, Mūžīgajam Tēvam, Kristus Vārdā”,6 vai Mormona Grāmata ir patiesa. Es šodien liecinu, ka es zinu to, ka Mormona Grāmata, kā ir teicis pravietis Džozefs Smits, ir „vispareizākā no visām grāmatām uz Zemes un mūsu reliģijas noslēgakmens, un cilvēks, dzīvojot pēc tās norādījumiem, nokļūs tuvāk Dievam nekā pēc jebkuras citas grāmatas”.7 Vēl pravietis Džozefs paziņoja: „Ja paņem projām Mormona Grāmatu un atklāsmes, kur tad paliek mūsu reliģija? Mums tādas nav.”8

Personīga pievēršanās

Kad mēs labāk saprotam to, kas mēs esam un Mormona Grāmatas nolūkus, mūsu pievēršanās padziļinās un kļūst stiprāka. Mēs tiekam spēcināti savā apņēmībā turēt derības, kuras esam noslēguši ar Dievu.

Mormona Grāmatas galvenais nolūks ir sapulcināt izkaisīto Israēlu. Šī sapulcināšana sniedz visiem Dieva bērniem iespēju nostāties uz derību ceļa un, godājot šīs derības, atgriezties atpakaļ Tēva klātbūtnē. Mācot grēku nožēlošanu un kristot pievērstos, mēs sapulcinām izkaisīto Israēlu.

Mormona Grāmatā ir 108 norādes uz Israēla namu. Mormona Grāmatas sākumā Nefijs mācīja: „Jo mans patiesais nolūks ir, lai es varētu pārliecināt cilvēkus nākt pie Ābrahāma Dieva un Īzāka Dieva, un Jēkaba Dieva un tapt izglābtiem.”9 Ābrahāma, Īzāka un Jēkaba Dievs ir Jēzus Kristus, Vecās Derības Dievs. Mēs tiekam glābti, nākot pie Kristus, dzīvojot saskaņā ar Viņa evaņģēliju.

Vēlāk Nefijs rakstīja:

„Jā, patiesi, mans tēvs runāja daudz par citticībniekiem un arī par Israēla namu, ka tos var salīdzināt ar olīvkoku, kura zariem ir jātiek nolauztiem un izkaisītiem pa visu zemes virsu. …

Un, kad Israēla nams būs izkaisīts, viņi atkal tiks sapulcināti kopā; vai, īsāk sakot, pēc tam, kad citticībnieki būs saņēmuši evaņģēlija pilnību, tad olīvkoka dabīgie zari jeb atlikums no Israēla nama tiks piepotēti jeb nāks pie patiesā Mesijas, viņu Kunga un viņu Pestītāja, atziņas.”10

Tāpat arī Mormona Grāmatas beigās pravietis Moronijs atgādina mums par derībām, sakot: „Lai tu vairs nevarētu tikt sajaukta, lai Mūžīgā Tēva derības, kuras Viņš ir slēdzis ar tevi, ak Israēla nams, varētu tikt piepildītas.”11

Mūžīgā Tēva derības

Kas ir „Mūžīgā Tēva derības”, par kurām runāja Moronijs? Ābrahāma grāmatā mēs lasām:

„Mans Vārds ir Jehova un Es zinu galu kopš sākuma; tādēļ Mana roka būs pār tevi.

Un Es darīšu tevi par lielu tautu un Es svētīšu tevi pārmēru, un darīšu tavu vārdu dižu starp visām tautām, un tu būsi par svētību saviem pēcnācējiem pēc tevis, ka savās rokās tie nesīs šo kalpošanu un priesterību visām tautām.”12

Prezidents Rasels M. Nelsons nesenā vispasaules pārraidē mācīja, ka „šīs patiešām ir pēdējās dienas, un Tas Kungs pasteidzina Savu darbu, lai sapulcinātu Israēlu. Šī sapulcināšana ir vissvarīgākā lieta, kas šodien notiek uz Zemes. Nekas cits nestāv tai līdzās plašā mēroga ziņā, nekas cits nestāv tai līdzās svarīgumā, nekas cits nestāv tai līdzās majestātiskumā. Un, ja jūs izvēlaties, ja jūs vēlaties, jūs varat būt tās liela daļa. Jūs varat būt liela daļa no kaut kā liela, kaut kā grandioza, kaut kā majestātiska!

Kad mēs runājam par sapulcināšanu, mēs vienkārši paužam šādu fundamentālu patiesību: ikviens no mūsu Debesu Tēva bērniem priekškara abās pusēs ir pelnījis dzirdēt vēstījumu par atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju. Tie paši izlemj, vai viņi vēlas uzzināt vairāk.”13

Tieši to mēs darām kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi: mēs cenšamies sniegt pasaulei izpratni par Jēzus Kristus evaņģēliju un pievērst tam. Mēs esam „pēdējo dienu sapulcinātāji”.14 Mūsu misija ir skaidra. Brāļi un māsas, būsim zināmi kā tādi, kas ir nopietni uztvēruši Moronija solījumu, lūguši un saņēmuši atbildi, lai zinātu, ka Mormona Grāmata ir patiesa, un tad dalāmies ar citiem šajās zināšanās ar vārdiem un pats svarīgākais — ar darbiem.

Mormona Grāmatas loma pievēršanā

Mormona Grāmatā ir ietverta Jēzus Kristus evaņģēlija pilnība.15 Tā mūs vada pie Tēva derībām, kuras, ja tiks turētas, nodrošinās mums Viņa vislielāko dāvanu — mūžīgo dzīvi.16 Mormona Grāmata ir pievēršanās noslēgakmens visiem Debesu Tēva dēliem un meitām.

Atkal citēšu prezidentu Nelsonu: „Ik dienas lasot Mormona Grāmatu, jūs apgūsiet sapulcināšanas doktrīnu, patiesības par Jēzu Kristu, Viņa veikto Izpirkšanu un Viņa evaņģēlija pilnību, ko nevar atrast Bībelē. Mormona Grāmata ieņem centrālo lomu Israēla sapulcināšanā. Patiesībā, ja nebūtu Mormona Grāmatas, apsolītā Israēla sapulcināšana nenotiktu.”17

Ļaujiet man noslēgt ar Glābēja vārdiem, ko Viņš mācīja nefijiešiem par apsolītajām svētībām: „Un lūk, jūs esat praviešu bērni; un jūs esat no Israēla nama; un jūs esat derībā, ko Tēvs noslēdza ar jūsu tēviem, sacīdams uz Ābrahāmu: Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes ciltis.”18

Es liecinu, ka mēs esam Dieva dēli un meitas, Ābrahāma pēcnācēji, Israēla nams. Mēs sapulcinām Israēlu pēdējo reizi un darām to ar Mormona Grāmatu — ar grāmatu, kas apvienojumā ar Tā Kunga Garu ir visspēcīgākais pievēršanas rīks. Mūs vada Dieva pravietis, prezidents Rasels M. Nelsons, kurš vada Israēla sapulcināšanu mūsdienās. Mormona Grāmata ir patiesa. Tā ir izmanījusi manu dzīvi. Es, tāpat kā Moronijs un daudzi pravieši visos laikmetos, jums apsolu, ka tā var izmainīt arī jūsu dzīvi.19 Jēzus Kristus Vārdā, āmen.