2010.–2019. gads
Sievietes un evaņģēlija mācīšanās mājās
Zemteksta piezīmes
Tēma

Sievietes un evaņģēlija mācīšanās mājās

Glābējs ir jūsu pilnīgais piemērs tam, kādā veidā jūs spēlēsiet galveno lomu Viņa nodomā — likt lielāku uzsvaru uz evaņģēlija mācīšanos mājās.

Manas mīļotās māsas, ir brīnišķīgi ar jums tikties! Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā šis ir aizraujošs laiks. Tas Kungs izlej pār Savu Baznīcu zināšanas, kā Viņš to bija apsolījis.

Jūs atceraties, ko Viņš sacīja: „Cik ilgi viļņojošies ūdeņi var palikt netīri? Kāds spēks apturēs debesis? Tikpat labi cilvēks var izstiept savu vārgo roku, lai apturētu Misūri upi tās noteiktajā kursā vai pagrieztu straumi atpakaļ, kā traucēt Visuvareno izliet zināšanas no debesīm uz pēdējo dienu svēto galvām.”1

Daļa no zināšanām, ar ko pašreiz dalās Tas Kungs, ir saistīta ar to, ka Viņš paātrina mūžīgās patiesības izliešanu pār Savu ļaužu galvām un to sirdīs. Viņš ir skaidri darījis zināmu, ka Debesu Tēva meitām būs galvenā loma šajā brīnumainajā paātrināšanā. Viens no pierādījumiem šim brīnumam ir tas, ka Viņš vada Savu tagadējo pravieti likt daudz lielāku uzsvaru uz evaņģēlija mācīšanu mājās un ģimenes lokā.

Jūs varētu jautāt: „Kādā veidā tas padara uzticīgās māsas par galveno spēku, kas palīdzēs Tam Kungam izliet zināšanas pār Viņa svētajiem?” Atbildi Tas Kungs sniedz vēstījumā „Ģimene — vēstījums pasaulei”. Jūs atceraties vārdus, taču jūs varētu ieraudzīt jaunu nozīmi un saprast, ka Tas Kungs paredzēja šīs aizraujošās izmaiņas, kas pašlaik noris. Šajā vēstījumā Viņš deva māsām uzdevumu — būt galvenajām evaņģēlija apmācītājām ģimenē, sakot: „Mātes galvenā atbildība ir bērnu audzināšana.”2 Tas sevī ietver evaņģēlija patiesību un zināšanu audzināšanu.

Tālāk vēstījumā var lasīt: „Tēvam un mātei savstarpēji jāpalīdz kā līdzvērtīgiem partneriem.”3 Viņi ir vienlīdzīgi partneri, līdzvērtīgi savā potenciālā garīgi augt un iegūt zināšanas, un tie ir vienoti, palīdzot viens otram. Viņi ir vienlīdzīgi savā dievišķajā liktenī — būt paaugstinātiem kopā. Būtībā vīrieši un sievietes nevar tikt paaugstināti katrs atsevišķi.

Kāpēc tad vienotās un līdzvērtīgās attiecībās Dieva meitas galvenā atbildība ir sniegt vissvarīgāko uzturvielu, kas visiem jāsaņem, — zināšanas par patiesību, kas nāk no debesīm? Manā izpratnē tāds ir bijis Tā Kunga nodoms, kopš šajā pasaulē tika radītas ģimenes.

Piemēram, tā bija Ieva, kura saņēma zināšanas par to, ka Ādamam jānobauda atziņas koka auglis, lai viņi varētu ievērot visus Dieva baušļus un izveidot ģimeni. Es nezinu, kāpēc Ieva to uzzināja pirmā, taču, kad pār Ādamu tika izlietas zināšanas, Ādams un Ieva bija pilnībā vienoti.

Vēl viens piemērs tam, kā Tas Kungs izmanto sieviešu audzināšanas spējas, ir veids, kā Viņš stiprināja Helamana dēlus. Man kaklā sāk briest kamols, kad es lasu šo pierakstu un atceros savas mātes klusos iedrošinājuma vārdus, kad es devos prom no mājām, lai kalpotu militārajā dienestā.

Helamans pierakstīja:

„Viņu mātes bija tos mācījušas, ka, ja viņi nešaubīsies, Dievs tos izglābs.

Un viņi atkārtoja man vārdus, ko viņu mātes bija teikušas, sacīdami: Mēs nešaubāmies, mūsu mātes to zināja.”4

Kaut arī es nezinu visus Tā Kunga iemeslus — piešķirt uzticīgām māsām galveno atbildību par rūpēm ģimenē, es ticu, ka tam ir saistība ar jūsu spēju mīlēt. Ir nepieciešama liela mīlestība, lai sajustu kāda cita vajadzības spēcīgāk par savējām. Tam cilvēkam, par kuru jūs rūpējaties, tā ir tīrā Kristus mīlestība. Šīs žēlsirdības jūtas nāk no cilvēka, kurš ir izraudzīts būt par aprūpētāju, kurš ir sagatavojies saņemt Jēzus Kristus īstenotās Izpirkšanas augļus. Palīdzības biedrības moto, kuru mana māte iemiesoja, man šķiet iedvesmojošs: „Žēlsirdība nekad nebeidzas”.

Jums kā Dieva meitām ir iedzimtas un varenas spējas sajust citu vajadzības un mīlēt. Tas, savukārt, padara jūs jutīgākas pret Gara čukstiem. Tad Gars var vadīt jūsu domas, to, ko jūs sakāt un ko darāt, rūpējoties par cilvēkiem, lai Tas Kungs varētu pār tiem izliet zināšanas, patiesību un drosmi.

Jūs, māsas, kas dzirdat mani, katra esat savas dzīves ceļojuma unikālā posmā. Dažas no jums ir jaunas meitenes, kurām šī ir pirmā vispārējā sieviešu sesija. Dažas no jums ir jaunas sievietes, kuras gatavojas kļūt par aprūpētājām, kādas Dievs vēlas jūs redzēt. Dažas ir nesen apprecējušās, kam vēl nav bērnu, dažas ir jaunās māmiņas ar vienu vai vairākiem bērniem. Dažas ir mātes pusaudžiem, un citām bērni atrodas misijās. Dažām ir bērni, kuru ticība ir kļuvusi vājāka, un tie ir tālu prom no mājām. Dažas dzīvo vienas, bez uzticīga dzīvesbiedra. Dažas ir vecmāmiņas.

Taču, lai arī kādi nebūtu jūsu apstākļi, jūs esat daļa — nozīmīga daļa — Dieva ģimenē un jūsu pašas ģimenē, vai nu nākotnē, šajā pasaulē vai garu pasaulē. Dievs jums uzticējis parūpēties par tik daudziem no Viņa un jūsu ģimenes locekļiem, cik spējat, — ar jūsu mīlestību un ticību Tam Kungam, Jēzum Kristum.

Jūsu īstais izaicinājums ir zināt: par ko rūpēties, kā un kad. Jums ir nepieciešama Tā Kunga palīdzība. Viņš zina citu cilvēku sirdis, un Viņš zina, kad viņi ir gatavi pieņemt jūsu rūpes. Jūsu ticības pilnā lūgšana būs jūsu veiksmes atslēga. Jūs varat paļauties, ka saņemsiet Viņa vadību.

Viņš ir sniedzis šādu iedrošinājumu: „Lūdziet Tēvu Manā Vārdā, ticībā ticot, ka jūs saņemsit, un jums būs Svētais Gars, kas pavēsta visu, kas ir nepieciešams.”5

Papildus lūgšanai, nopietna Svēto Rakstu studēšana būs daļa no jūsu pieaugošā spēka aprūpēt. Ir apsolīts: „Nedz uztraucieties iepriekš, ko jūs runāsit; bet paglabājiet savos prātos nepārtraukti dzīvības vārdus, un jums tiks dota tanī pašā stundā tā daļa, kas tiks piešķirta katram cilvēkam.”6

Tā jūs atvēlēsiet vairāk laika lūgšanām, apcerei un pārdomām par garīgiem jautājumiem. Zināšanas par patiesību tiks izlietas pār jums, un jūs pieaugsiet savā spēkā izrādīt rūpes citiem savā ģimenē.

Būs brīži, kad jums šķitīs, ka jūsu progress — iemācīties labāk rūpēties — ir lēns. Būs nepieciešama ticība, lai izturētu. Glābējs jums ir sūtījis šādu iedrošinājumu:

„Tādēļ nepiekūstiet, labu darīdami, jo jūs ieliekat liela darba pamatu. Un no mazām lietām rodas tas, kas ir liels.

Lūk, Tas Kungs pieprasa sirdi un labu gribu; un labprātīgie un paklausīgie ēdīs Ciānas zemes labumus šajās pēdējās dienās.”7

Tas, ka šovakar esat šeit, ir pierādījums tam, ka jūs vēlaties pieņemt Tā Kunga aicinājumu — rūpēties par citiem. Tas attiecas pat uz visjaunākajām meitenēm šeit šovakar. Jūs varat zināt, kam jūsu ģimenē izrādīt rūpes. Ja jūs lūgsiet ar patiesu nolūku, jums prātā ienāks kāds vārds vai seja. Ja jūs lūgsiet, lai uzzinātu, ko darīt vai teikt, jūs sajutīsiet atbildi. Katru reizi, kad jūs paklausāt, jūsu spēja aprūpēt pieaugs. Jūs gatavosieties tai dienai, kad rūpēsieties par saviem bērniem.

Pusaudžu mātes varētu lūgt, kā rūpēties par dēlu vai meitu, kura šķiet neatsaucīga pret rūpēm. Jūs varētu lūgt, lai uzzinātu, kam varētu būt garīgā ietekme, kas jūsu bērnam ir nepieciešama un ko jūsu bērns varētu pieņemt. Dievs dzird un atbild uz šādām sirsnīgām noraizējušos māmiņu lūgšanām, un Viņš sūta palīdzību.

Tāpat, šovakar šeit kādai vecmāmiņai varētu sāpēt sirds par savu bērnu un mazbērnu saspīlējumiem un grūtībām. Jūs varētu smelties drosmi un vadību no Svētajos Rakstos aprakstīto ģimeņu pieredzēm.

No Ievas un Ādama laikiem, caur Tēvu Israēlu, un līdz katrai ģimenei Mormona Grāmatā ir viena droša mācība par to, kā rīkoties ar neatsaucīgiem bērniem: nekad nepārstājiet mīlēt!

Mums ir iedrošinošais Glābēja piemērs, kad Viņš rūpējās par Viņa Debesu Tēva dumpīgajiem gara bērniem. Pat tad, kad viņi vai mēs sagādājam sāpes, Glābēja roka paliek izstiepta.8 3. Nefijā Viņš runāja par Savām garīgajām māsām un brāļiem, kurus Viņš nesekmīgi centās aprūpēt: „Ak jūs, … ļaudis, … kas esat no Israēla nama, cik reižu Es sapulcināju jūs kopā, kā vista sapulcina savus cālīšus apakš saviem spārniem, un gādāju par jums.”9

Māsas, jebkurā dzīves ceļojuma posmā, ikkatros ģimenes apstākļos un ikvienā kultūrā Glābējs ir jūsu pilnīgais piemērs tam, kādā veidā jūs spēlēsiet galveno lomu Viņa nodomā — likt lielāku uzsvaru uz evaņģēlija mācīšanos mājās un ģimenē.

Jūsu ģimenes pasākumu un paradumu izmaiņās jūs ienesīsiet jums piemītošo žēlsirdības sajūtu. Tas viesīs lielāku garīgo izaugsmi. Kad jūs lūdzat kopā un par savas ģimenes locekļiem, jūs pret viņiem sajutīsiet savu un Glābēja mīlestību. Uz to tiecoties, tas vēl vairāk kļūs par jūsu garīgo dāvanu. Kad jūs lūgsiet ar lielāku ticību, jūsu ģimenes locekļi to sajutīs.

Kad jūsu ģimene sapulcēsies, lai lasītu Rakstus, jūs tos jau būsiet izlasījušas un būsiet par tiem lūgušas, lai sevi sagatavotu. Jūs būsiet atradušas brīžus lūgšanai, lai Gars apgaismotu jūsu prātu. Tad, kad būs jūsu kārta lasīt, ģimenes locekļi sajutīs jūsu mīlestību pret Dievu un Viņa vārdu. Viņi tiks stiprināti caur Viņu un Viņa Garu.

Šādas Gara izpausmes var ienākt jebkurā ģimenes sanākšanā, ja jūs par to lūdzat un to plānojat. Tas var prasīt piepūli un laiku, taču tas nesīs brīnumus. Es atceros kādu stundu, ko mācīja mana māte, kad biju mazs. Es vēl joprojām savā prātā redzu izkrāsotu karti, ko viņa bija sagatavojusi, par apustuļa Pāvila ceļojumiem. Es brīnos, kā viņa atrada laiku un enerģiju, lai to paveiktu. Un līdz pat šai dienai es esmu svētīts caur viņas mīlestību pret šo uzticīgo apustuli.

Jūs katra atradīsiet veidus, kā sekmēt patiesības izliešanu pār jūsu ģimeni Tā Kunga atjaunotajā Baznīcā. Katra no jums lūgs, studēs un apdomās, lai zinātu, kāds būs jūsu unikālais ieguldījums. Taču es zinu: katra no jums, vienlīdzīgi iesaistīta kopā ar Dieva dēliem, būsiet svarīga daļa no dzīvošanas pēc evaņģēlija un evaņģēlija mācīšanās brīnuma, kas pasteidzinās Israēla sapulcināšanu un sagatavos Dieva ģimeni laikam, kad atgriezīsies Tas Kungs, Jēzus Kristus. Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.