2010–2019
Posvátné shromáždění
předchozí další

Posvátné shromáždění

Bratři a sestry, president Nelson mě požádal, abych řídil průběh tohoto posvátného shromáždění, na němž jsme se dnes sešli.

Tato událost je pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů po celém světě velmi významná.

Od 10. října 1880, kdy byla vyjádřena podpora Johnu Taylorovi, následníkovi Brighama Younga, jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, je každá takováto událost označována za oficiální posvátné shromáždění členstva Církve za účelem vyjádření hlasu Církve.

Budeme hlasovat podle kvor a skupin. Ať jste kdekoli, vyzýváme vás, abyste se ve chvíli, kdy o to budete požádáni, postavili a zvednutím ruky dali najevo, zda vyjadřujete podporu těm, jejichž jména budou přednesena. Hlasujte pouze tehdy, když budete požádáni, abyste se postavili.

Generální autority, které jsou v Tabernaclu a v Assembly Hall na Chrámovém náměstí, budou dohlížet na hlasování v těchto budovách. Ve střediscích kůlů bude na hlasování dohlížet člen předsednictva kůlu. Bude-li někdo hlasovat proti, nechť se poté obrátí na svého presidenta kůlu.

Nyní můžeme začít. Ještě jednou prosím, abyste se postavili a hlasovali teprve tehdy, až o to budete požádáni.

Žádáme členy Prvního předsednictva, aby se postavili.

Navrhujeme, aby První předsednictvo vyjádřilo podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Kdo z Prvního předsednictva je pro, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme, aby První předsednictvo vyjádřilo podporu Dallinu Harrisi Oaksovi jako prvnímu rádci a Henrymu Bennionu Eyringovi jako druhému rádci v Prvním předsednictvu Církve.

Kdo ze členů Prvního předsednictva je pro, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme, aby První předsednictvo vyjádřilo podporu Dallinu Harrisi Oaksovi jako presidentovi Kvora Dvanácti apoštolů a Melvinu Russellu Ballardovi jako zastupujícímu presidentovi Kvora Dvanácti apoštolů.

Kdo ze členů Prvního předsednictva je pro, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme, aby První předsednictvo vyjádřilo podporu následujícím bratrům jako členům Kvora Dvanácti apoštolů. Jsou to: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit Walter Gong a Ulisses Soares.

Kdo ze členů Prvního předsednictva je pro, zvedněte prosím ruku.

Navrhujeme, aby První předsednictvo vyjádřilo podporu rádcům v Prvním předsednictvu a členům Kvora Dvanácti apoštolů jako prorokům, vidoucím a zjevovatelům.

Prosíme členy Prvního předsednictva, aby to projevili.

Prosím První předsednictvo, aby se posadilo.

Nyní prosíme staršího Gonga a staršího Soarese, aby zaujali svá místa v Kvoru Dvanácti.

Prosíme pouze členy Kvora Dvanácti apoštolů, včetně staršího Gonga a staršího Soarese, aby se postavili.

Navrhujeme, aby Kvorum Dvanácti apoštolů vyjádřilo podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, a jeho rádcům a členům Kvora Dvanácti apoštolů, tak jak byli jmenováni při hlasování Prvního předsednictva.

Kdo ze členů Kvora Dvanácti apoštolů je pro, zvedněte prosím ruku.

Můžete se posadit.

Prosíme sedmdesátníky – generální autority a členy Předsedajícího biskupstva, aby se postavili.

Navrhujeme, aby všichni sedmdesátníci – generální autority a členové Předsedajícího biskupstva vyjádřili podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora Dvanácti apoštolů, tak jak byli jmenováni při hlasování Prvního předsednictva.

Kdo ze sedmdesátníků – generálních autorit a členů Předsedajícího biskupstva je pro, zvedněte prosím ruku.

Můžete se posadit.

Prosíme následující bratry, aby se postavili, ať již jsou kdekoli na světě: všichni územní sedmdesátníci, vysvěcení patriarchové, vysocí kněží a starší.

Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora Dvanácti apoštolů, tak jak byli jmenováni při hlasování na začátku.

Kdo je pro, zvedněte prosím ruku.

Je-li někdo proti, může to dát najevo.

Posaďte se prosím.

Prosíme všechny členky Pomocného sdružení – neboli všechny ženy, kterým je 18 let a více – aby se postavily.

Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora Dvanácti apoštolů, tak jak byli jmenováni při hlasování na začátku.

Ty, které jsou pro, to mohou dát najevo zvednutím ruky.

Kdo je proti, může to projevit stejným způsobem.

Můžete se posadit.

Prosíme pouze ty, kteří mají Aronovo kněžství – neboli všechny vysvěcené kněze, učitele a jáhny – aby se postavili.

Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora Dvanácti apoštolů, tak jak byli jmenováni při hlasování na začátku.

Ti, kteří jsou pro, dejte to prosím najevo zvednutím ruky.

Kdo je proti, může to dát najevo stejně.

Můžete se posadit.

Prosíme mladé ženy ve věku 12 až 18 let, aby se postavily.

Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora Dvanácti apoštolů, tak jak byli jmenováni při hlasování na začátku.

Ty z vás, které jsou pro, to prosím dejte najevo zvednutím ruky.

Kdo je proti, může to projevit.

Můžete se posadit.

A nyní prosíme všechny členy Církve, ať jste kdekoli, včetně všech těch, kteří již stáli dříve, abyste se postavili.

Navrhujeme vám vyjádřit podporu Russellu Marionu Nelsonovi jako prorokovi, vidoucímu a zjevovateli a presidentovi Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů a jeho rádcům a členům Kvora Dvanácti apoštolů, tak jak byli jmenováni při hlasování na začátku.

Ti, kteří jsou pro, dejte to prosím najevo zvednutím ruky.

Kdo je proti, může to projevit stejným způsobem.

Můžete se všichni posadit.

Děkujeme vám, bratři a sestry, za vaši lásku a podporu.