2010–2019
Pojďme všichni vpřed
Duben 2018


Pojďme všichni vpřed

Vaše touha být poslušní se posílí, když budete pamatovat na to, co jste během uplynulých dvou dnů pociťovali, a když nad tím budete přemítat.

Milovaní bratři a sestry, blížíme se k závěru této historické konference, a tak společně s vámi děkuji Pánu za Jeho vedení a inspirující vliv. Hudba byla nádherná a povznášející. Proslovy byly nejen poučné, ale zároveň nám změnily život.

Během posvátného shromáždění jsme vyjádřili podporu novému Prvnímu předsednictvu. Dva úžasní muži byli povoláni do Kvora Dvanácti apoštolů. A bylo povoláno osm nových sedmdesátníků – generálních autorit.

Nyní pomocí oblíbené písně shrnu naše obnovené odhodlání, úkol a zodpovědnost jít vpřed:

Pojďme všichni vpřed, dílo Páně konejme,

Život až pomine, odměnu svou přijmeme.

V boji meč Ducha pevně třímejme,

Vždyť jde o pravdy věc.

Dál kráčej, když svět se ti směje,

Vzmuž se, nám vždy Pán na blízku je.

Nechceme na řeči svých nepřátel dát,

Jenom Pána chceme poslouchat.1

Nabádám vás, abyste během příštích šesti měsíců často – a opakovaně – studovali poselství z této konference. Svědomitě se zaměřte na to, jak je můžete začlenit do rodinných domácích večerů, do výuky evangelia, do rozhovorů s rodinou a přáteli, a dokonce i do rozhovorů s těmi, již nejsou naší víry. Mnoho dobrých lidí zareaguje na pravdy, kterým jsme byli na této konferenci učeni, pokud jim je nabídneme s láskou. A vaše touha být poslušní se posílí, když budete pamatovat na to, co jste během uplynulých dvou dnů pociťovali, a když nad tím budete přemítat.

Tato generální konference je začátkem nové éry pastýřské služby. Pán důležitým způsobem upravil to, jak o sebe navzájem pečujeme. Sestry a bratři – starší i mladší – si budou navzájem sloužit novým, svatějším způsobem. Kvora starších budou posílena, aby v životě žehnala mužům, ženám a dětem po celém světě. Sestry z Pomocného sdružení budou nadále sloužit svým jedinečným, láskyplným způsobem a poskytovat příležitosti mladším sestrám, aby se k nim podle vhodného pověření připojily.

Naše poselství světu je jednoduché a upřímné: zveme všechny Boží děti na obou stranách závoje, aby přišly ke svému Spasiteli, obdržely požehnání svatého chrámu, měly trvalou radost a staly se způsobilými pro věčný život.2

Konečné oslavení vyžaduje, abychom byli v tomto životě naprosto věrni smlouvám, jež uzavíráme, a obřadům, které přijímáme v domě Páně. V této době máme 159 chrámů v provozu a další jsou ve výstavbě. Naším přáním je přiblížit chrámy členům Církve, jejichž počet neustále roste. A tak s velikou radostí nyní oznamuji záměr postavit sedm dalších chrámů. Tyto chrámy budou postaveny v těchto místech: Salta v Argentině, Bengalúru v Indii, Managua v Nikaragui, Cagayan de Oro na Filipínách, Layton v Utahu, Richmond ve Virginii a v jednom větším dosud blíže neurčeném městě v Rusku.

Drazí bratři a sestry, samotná stavba těchto chrámů možná nezmění váš život, ale čas, který v chrámu strávíte, ho změní nepochybně. V tomto duchu vám žehnám, abyste rozpoznali to, co můžete odložit, abyste mohli v chrámu trávit více času. Žehnám vám, abyste měli větší soulad a více lásky ve svém domově a abyste pociťovali hlubší touhu pečovat o věčné rodinné vztahy. Žehnám vám hlubší vírou v Pána Ježíše Krista a větší schopností Ho následovat jako Jeho praví učedníci.

Žehnám vám, abyste pozvedali hlas ve svědectví, stejně jako to činím teď já, ohledně toho, že jsme součástí díla Všemohoucího Boha! Ježíš je Kristus. Toto je Jeho Církev, kterou vede skrze své pomazané služebníky. Takto svědčím a vyjadřuji lásku každému z vás, v posvátném jménu Ježíše Krista, amen.

Poznámky

  1. „Pojďme všichni vpřed,“ Náboženské písně, č. 152.

  2. Definován v Nauce a smlouvách 14:7 jako „dar … největší ze všech darů Božích“.