2010–2019
Pastýřská služba
předchozí další

Pastýřská služba

Zavedeme novější a svatější způsob, jak pečovat o druhé a sloužit jim.

Děkujeme, starší Gongu a starší Soaresi, za vaše srdečné vyjádření víry. Jsme za vás i za vaše drahé manželky nesmírně vděční.

Drazí bratři a sestry, nepřetržitě usilujeme o vedení od Pána ohledně toho, jak pomáhat našim členům dodržovat přikázání Boží, obzvláště ona dvě veliká přikázání milovat Boha a své bližní.1

Již několik měsíců se snažíme najít lepší způsob, jak naplňovat duchovní i časné potřeby našich členů po vzoru Spasitele.

Učinili jsme rozhodnutí ukončit programy domácího učení a navštěvujícího učení, jak jsme je doposud znali. Místo nich zavedeme novější a svatější způsob, jak pečovat o druhé a sloužit jim. Toto nové úsilí budeme nazývat jednoduše „pastýřskou službou“.

Efektivní pastýřská služba bude poskytována prostřednictvím vrozených darů sester a nesrovnatelné moci kněžství. Všichni potřebujeme takovouto ochranu před lstivými nástrahami protivníka.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů a sestra Jean B. Binghamová, generální presidentka Pomocného sdružení, nyní vysvětlí, jak pověření bratří v kněžství a pověřené sestry v Pomocném sdružení a v Mladých ženách budou od nynějška sloužit členům Církve na celém světě a pečovat o ně.

Prvního předsednictvo a Kvorum Dvanácti v naprosté jednotě potvrzují tato jejich poselství. S vděčností a s modlitbou zahajujeme tuto novou kapitolu v historii Církve.Ve jménu Ježíše Krista, amen.