2010–2019
Hle, zde armáda Krále
předchozí další

Hle, zde armáda Krále

Pro všechny nositele Melchizedechova kněžství bude požehnání výuky, studia a služby bok po boku nesmírnou radostí.

Moji milovaní bratři v kněžství, stojím před vámi při této historické příležitosti s velkou pokorou z pověření našeho drahého proroka a presidenta Russella M. Nelsona. Mám rád a podporuji tohoto úžasného muže Božího a naše nové První předsednictvo. Připojuji své svědectví ke svědectví staršího D. Todda Christoffersona a mých dalších Bratří z Kvora Dvanácti apoštolů o tom, že změny, jež byly dnes večer oznámeny, jsou vůlí Páně.

Jak uvedl president Nelson, je to záležitost, o níž vedoucí Bratří Církve s modlitbou diskutovali a přemítali již dlouho. Toužili poznat vůli Páně a posílit kvora Melchisedechova kněžství. Získali inspiraci a dnes večer nás náš prorok s vůlí Páně seznámil. „Nečiníť zajisté Panovník Hospodin ničeho, leč by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům.“1 Jak požehnáni jsme díky tomu, že v dnešní době máme žijícího proroka!

Spolu se sestrou Rasbandovou jsme celý život cestovali po světě v rámci různých církevních a profesních pověření. Viděl jsem téměř všechny druhy uspořádání jednotky v Církvi: malou odbočku v Rusku, kde se počet nositelů Melchisedechova kněžství dal spočítat na prstech jedné ruky; nový rostoucí sbor v Africe, kde se vysocí kněží a starší setkávali v rámci jedné skupiny, protože celkový počet nositelů Melchisedechova kněžství byl malý; a zavedené sbory, kde bylo kvůli počtu starších nutné rozdělit jejich kvorum na dvě!

Kamkoli jsme přijeli, byli jsme svědky toho, jak ruka Páně předchází Jeho služebníky a připravuje lid a cestu vpřed, aby mohly být všechny Jeho děti požehnány podle veškerých svých potřeb. Neslíbil snad, že půjde „před tváří [naší]“ a bude „na pravici [naší] a na levici [naší]“ a že Jeho „Duch … bude v srdci [našem] a andělé [Jeho] kolem [nás]“?2

Když o vás všech přemýšlím, napadá mě píseň „Hle, zde armáda Krále“.

Hle, zde armáda Krále,

ve zbroji, s vlajkami,

jež vybojovat kráčí

svou bitvu na zemi.

Má řady plné vojska,

jež pevně, jednotně

za velitelem kráčí

a pěje radostně.3

Starší Christofferson zodpověděl několik otázek, které s jistotou vyvstanou po oznámení, že skupiny vysokých kněží a kněžská kvora se na úrovni sboru slučují do jedné jednotné, mocné armády bratří, kteří jsou nositeli Melchisedechova kněžství.

Tyto úpravy pomohou kvoru starších a Pomocnému sdružení, aby sladily svou práci. Rovněž se tím zjednoduší koordinace kvora s biskupstvem a radou sboru. A biskupovi umožní delegovat více zodpovědností na presidenta kvora starších a presidentku Pomocného sdružení, aby se biskup a jeho rádci mohli zaměřit na své hlavní povinnosti – zvláště na předsedání mladým ženám a mladým mužům, kteří jsou nositeli Aronova kněžství.

Změny v organizaci a fungování Církve nejsou ničím neobvyklým. V roce 1883 řekl Pán presidentu Johnu Taylorovi: „[Pokud jde] o správu a organizaci mé Církve a kněžství, … čas od času [vám] skrze prostředky, které jsem určil, zjevím vše, co bude nutné pro budoucí rozvoj a zdokonalení mé Církve, pro uspořádání a pokrok mého království.“4

Nyní několik slov určených vám, bratří, kteří jste vysocí kněží – vězte, že vás máme rádi! Otec v nebi vás má rád! Jste velkolepou součástí královské armády kněžství a bez vaší dobrotivosti, služby, zkušeností a spravedlivosti toto dílo nemůžeme nést kupředu. Alma učil, že muži jsou povoláváni jako vysocí kněží kvůli své nesmírné víře a dobrým skutkům, aby učili druhé a sloužili jim.5 Této zkušenosti je možná v dnešní době zapotřebí víc než kdy jindy.

V mnoha sborech možná máme vysoké kněží, kteří nyní budou mít příležitost mít jako presidenta svého kvora někoho ze starších, kdo jim bude předsedat. Existuje precedens, kdy starší předsedají vysokým kněžím – v některých oblastech světa v odbočkách, kde žijí vysocí kněží, slouží v současné době jako presidenti odboček starší, a existují odbočky, v nichž je zorganizováno pouze kvorum starších a jsou v něm přítomni vysocí kněží.

Pro všechny nositele Melchisedechova kněžství bude radostí získat požehnání výuky, studia a služby bok po boku spolu se všemi členy jejich sboru. Ať již jste kdekoli a v jakékoli situaci, vyzýváme vás, abyste věrně, s modlitbou a radostí přijali nové příležitosti vést nebo se nechat vést a sloužit jako sjednocená skupina bratří v kněžství.

Nyní se budu věnovat dalším záležitostem, které bude možná zapotřebí ujasnit, zatímco začneme uskutečňovat vůli Páně ohledně zorganizování Jeho kvor svatého kněžství.

Jaké změny proběhnou v kvoru vysokých kněží kůlu? Kvora vysokých kněží kůlu budou fungovat i nadále. Předsednictvo kůlu bude dál sloužit jako předsednictvo kvora vysokých kněží kůlu. Ale, jak podotkl starší Christofferson, ke členům kvora vysokých kněží kůlu nyní budou patřit vysocí kněží, kteří v současnosti slouží v předsednictvu kůlu, jako jsou členové biskupstva sboru, členové vysoké rady kůlu a aktivně sloužící patriarcha. Referenti sboru a kůlu a výkonní tajemníci členy kvora vysokých kněží kůlu nejsou. Když si někdo, kdo aktivně slouží jako vysoký kněz, patriarcha, sedmdesátník nebo apoštol, přeje zúčastnit se během návštěvy sboru kněžského shromáždění, setká se s kvorem starších.

Jakmile budou bratři sloužící v těchto povoláních v příslušný čas uvolněni, vrátí se do svých domovských jednotek jako členové kvora starších.

Jaká je role kvora vysokých kněží kůlu? Předsednictvo kůlu se setkává se členy kvora vysokých kněží, aby se spolu s nimi radili, vydávali svědectví a zajišťovali školení. Shromáždění na úrovni kůlu, tak jak jsou popsána v příručkách, se budou konat i nadále se dvěma změnami:

Zaprvé – ve sborech a kůlech se již nebudou konat schůzky výkonného výboru kněžství. Pokud ve sboru vyvstanou nějaké mimořádné problémy, například nějaká citlivá rodinná záležitost nebo mimořádná okolnost týkající se sociální pomoci, lze je řešit na rozšířeném setkání biskupstva. Ostatní méně důvěrné záležitosti lze řešit na radě sboru. To, co bylo dosud známo jako schůzka výkonného výboru kněžství kůlu, se bude nyní nazývat „schůzka vysoké rady“.

Zadruhé – již se nebude konat každoroční setkání všech vysvěcených vysokých kněží kůlu. Nicméně předsednictvo kůlu bude dál pořádat každoroční setkání kvora vysokých kněží kůlu, jak bylo dnes oznámeno.

Může mít sbor více než jedno kvorum starších? Odpověď zní ano. Když má sbor neobvykle vysoký počet aktivních nositelů Melchisedechova kněžství, mohou vedoucí v duchu 89. verše ve 107. oddíle Nauky a smluv zorganizovat více než jen jedno kvorum starších. V těchto případech si má každé kvorum zachovat rozumnou vyváženost, pokud jde o věk, zkušenosti a kněžský úřad a sílu členů kvora.

Svědčím o tom, že tak, jak budeme ve svých sborech a kůlech s touto inspirovanou restrukturalizací kvora pokračovat, budeme svědky mnohých požehnání. Dovolte, abych uvedl několik příkladů.

Pod vedením biskupa je možné při práci na spasení využít více zdrojů kněžství. To zahrnuje shromažďování Izraele skrze chrámovou práci a práci na rodinné historii; práci s rodinami a jedinci v nouzi; a pomáhání misionářům přivádět duše k Ježíši Kristu.

Jakmile se bývalí předsedající vedoucí vrátí, aby se dělili o své zkušenosti s kvorem starších, budou díky tomu členové kvora silnější.

Škála darů a schopností v kvoru bude rozmanitější.

Vzroste flexibilita a dostupnost při naplňování momentálních a naléhavých potřeb ve sboru a kvoru a při naplňování různých pověření v rámci pastýřské služby.

Díky tomu, že se budou noví starší i zkušení vysocí kněží na shromáždění kvora a při vykonávání úkolů dělit bok po boku o své zkušenosti, se posílí výuka a jednota.

Biskupové a presidenti odboček snad získají více volnosti k tomu, aby zvelebovali své povolání bdít jako pastýři nad svým stádem a sloužit potřebným.

Chápeme, že každý sbor a kůl je jiný. Ačkoli těmto rozdílům rozumíme, doufáme, že tyto změny po této generální konferenci neprodleně uvedete v platnost. Obdrželi jsme pokyny od proroka Božího! Jak nesmírné požehnání a zodpovědnost! Naplňujme ji s veškerou spravedlivostí a pílí.

Připomínám vám – kněžská pravomoc přichází skrze ustanovení a vysvěcení, ale zdrojem opravdové moci kněžství, moci jednat ve jménu Pána Ježíše Krista, může být pouze spravedlivý život.

Pán řekl Proroku Josephu Smithovi, proroku Znovuzřízení:

„Vizte a hleďte, já se postarám o stáda vaše a vzbudím starší a pošlu jim je.

Vizte, urychlím dílo své v čase jeho.“6

Toto je vskutku doba, kdy Pán urychluje své dílo.

Kéž každý z nás využije této příležitosti k tomu, aby přemítal o svém životě a zlepšil ho tak, aby byl více v souladu s Jeho vůlí, abychom si tak mohli zasloužit mnohá požehnání, jež slíbil těm, kteří jsou upřímní a věrní.

Bratří, děkuji vám za vše, co děláte pro to, abyste byli součástí tohoto velkolepého díla. Kéž v této velkolepé a úctyhodné věci spějeme kupředu.

Ó, až utichne válka

i všechny rozbroje,

až budeme už všichni

na místě pokoje,

před Králem, jenž je věčný,

pak zástup nezměrný

svou písní slávu vzdá Mu,

ta píseň takto zní:

Vítězství, vítězství,

má náš Vykupitel!

Vítězství, vítězství,

má Ježíš Kristus, Pán!

Vítězství, vítězství, vítězství,

už získal Kristus, Pán!7

Dnes všichni stojíme jako svědkové toho, že Pán zjevil svou vůli skrze svého proroka, presidenta Russella M. Nelsona. Svědčím o tom, že je to prorok Boží zde na zemi. Vydávám své svědectví o Pánu Ježíši Kristu, který je náš veliký Vykupitel a Spasitel. Toto je Jeho dílo a toto je Jeho vůle, o níž vydávám s vážností svědectví ve jménu Ježíše Krista, amen.

Poznámky

  1. Amos 3:7.

  2. Nauka a smlouvy 84:88.

  3. „Hle, zde armáda Krále“, Náboženské písně, č. 157.

  4. V: James R. Clark, comp., Messages of the First Presidency of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (1965), 2:354.

  5. Viz Alma 13.

  6. Nauka a smlouvy 88:72–73.

  7. „Hle, zde armáda Krále“, Náboženské písně, č. 157.