2010–2019
Představení změn
předchozí další

Představení změn

Oznamujeme významnou restrukturalizaci našich kvor Melchisedechova kněžství, abychom mohli uskutečňovat dílo Páně ještě efektivněji.

Děkuji vám, bratře Holmesi, za důležité poselství.

Drazí bratří, velmi nám chybějí president Thomas S. Monson a starší Robert D. Hales. Přesto však jdeme „všichni vpřed, dílo Páně [konáme]“.1

Jsem velmi vděčný za každého muže, který je nositelem svatého kněžství. Jste nadějí našeho Vykupitele, který si přeje, „aby každý člověk mohl mluviti ve jménu Boha Pána, samotného Spasitele světa“.2 Přeje si, aby ho všichni Jeho vysvěcení synové zastupovali, aby za Něj promlouvali, aby za Něj jednali a žehnali životu Božích dětí po celém světě, aby „také víra mohla růsti [po celé] zemi“.3

Někteří z vás slouží na místech, kde je Církev utvrzována již po celé generace. Další slouží v oblastech, kde je Církev relativně nová. Někteří z vás jsou součástí velkého sboru. Jiní jsou součástí malé odbočky, kterou od dalších dělí velké vzdálenosti. Bez ohledu na osobní okolnosti je každý z vás členem kněžského kvora s božským pověřením učit se a vyučovat, mít rád druhé a sloužit jim.

Dnes večer oznamujeme významnou restrukturalizaci našich kvor Melchisedechova kněžství, abychom mohli uskutečňovat dílo Páně ještě efektivněji. V rámci každého sboru budou nyní vysocí kněží a starší spojeni do jednoho kvora starších. Tato úprava bude znamenat značné rozšíření možností a schopností mužů, kteří jsou nositeli kněžství, sloužit druhým. Perspektivní starší budou nyní patřit do tohoto kvora a budou od něj získávat potřebnou podporu. V každém kůlu bude předsednictvo kůlu i nadále předsedat kvoru vysokých kněží kůlu. Avšak složení onoho kvora bude založeno na aktuálních kněžských povoláních, jak bude vysvětleno později.

Starší D. Todd Christofferson a starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů nás nyní seznámí s více podrobnostmi, které se těchto důležitých úprav týkají.

Tyto úpravy byly předmětem zvažování po mnoho měsíců. Pociťujeme naléhavou potřebu zlepšit se v tom, jak pečujeme o naše členy a jak podáváme zprávy o tom, jak jsme s nimi v kontaktu. Abychom toho dosáhli, je zapotřebí posílit naše kněžská kvora, aby udávala lepší směr láskyplné a podpůrné pastýřské péči, kterou si Pán pro své Svaté přeje.

Tyto úpravy jsou inspirovány Pánem. Jakmile je zavedeme, budeme sloužit ještě efektivněji, než jak tomu bylo kdy dříve.

Jsme zapojeni do díla Všemohoucího Boha. Ježíš je Kristus! My jsme Jeho pokorní služebníci. Bůh vám žehnej, bratří, zatímco se budeme učit svým povinnostem a naplňovat je; o to se modlím ve jménu Ježíše Krista, amen.