2010–2019
Proroci promlouvají mocí Svatého Ducha
předchozí další

Proroci promlouvají mocí Svatého Ducha

Možnost mít proroky je znamením lásky, kterou Bůh chová ke svým dětem. Seznamují lid se zaslíbeními Boha a Ježíše Krista a s Jejich pravou podstatou.

Drazí bratři a sestry, chtěl bych vám, ať jste kdekoli, upřímně a ze srdce poděkovat za včerejší vyjádření podpory. Přestože se považuji za málo výřečného a pomalého v řeči jako Mojžíš, útěchou je mi to, co mu řekl Pán:

„Kdo dal ústa člověku? Aneb kdo může učiniti němého, neb hluchého, vidoucího, neb slepého? Zdali ne já Hospodin?

Nyní tedy jdi, a já budu v ústech tvých, a naučím tě, co bys mluviti měl.“ (Exodus 4:11–12; viz také verš 10.)

Útěchu čerpám i z lásky a podpory mé milované ženy. Je mně i rodině příkladem dobrotivosti, lásky a bezvýhradné oddanosti Pánu. Miluji ji celým srdcem a jsem vděčný za onen kladný vliv, který na nás má.

Bratři a sestry, chci vám vydat svědectví, že president Russell M. Nelson je prorokem Božím na zemi. Nikdy jsem nepoznal nikoho laskavějšího a láskyplnějšího, než je on. Ačkoli jsem měl pocit, že na toto posvátné povolání nebudu stačit, jeho slova a laskavý pohled mě v okamžiku, kdy mi tuto zodpovědnost předával, naplnily dojmem, že jsem obklopen láskou Spasitele. Děkuji, presidente Nelsone. Podporuji Vás a mám Vás velmi rád.

Jak úžasným požehnáním je, že v dnešní době máme na zemi proroky, vidoucí a zjevovatele, kteří usilují o to, aby poznávali vůli Páně a řídili se jí! Vědomí, že na světě nejsme sami, je nám navzdory obtížím, jimž v životě čelíme, útěchou. Možnost mít proroky je znamením lásky, kterou Bůh chová ke svým dětem. Tito proroci seznamují lid Boha a Ježíše Krista s Jejich zaslíbeními a s Jejich pravou podstatou. Toto jsem poznal z osobní zkušenosti.

Před osmnácti lety mně a manželce zavolal president James E. Faust, tehdejší druhý rádce v Prvním předsednictvu. Povolal nás, abychom sloužili jako president misie a jeho společnice v Portugalsku. Sdělil nám, že do nástupu na misii nám zbývá jen šest týdnů. Ačkoli jsme měli pocit, že jsme nepřipravení a nestačíme na to, povolání jsme přijali. Naší nejdůležitější starostí v té chvíli bylo získat víza potřebná k tomu, abychom mohli v oné zemi sloužit, protože jsme z minulých zkušeností věděli, že to trvá obvykle šest až osm měsíců.

President Faust se nás poté zeptal, zda máme víru v to, že Pán učiní zázrak, a že budeme schopni problém s vízy vyřešit rychleji. Odpověděli jsme jednoznačným ano a ihned jsme se pustili do zařizování. Připravili jsme si dokumenty potřebné k vyřízení víz, vzali své tři malé děti a spěchali co nejrychleji na konzulát. Tam nás uvítala jedna velmi milá paní. Zatímco si procházela naše dokumenty a seznamovala se s účelem naší cesty do Portugalska, otočila se k nám a zeptala se: „Opravdu budete lidem v mé zemi pomáhat?“ Odpověděli jsme rezolutním ano a vysvětlili jsme, že budeme zastupovat Ježíše Krista a svědčit o Něm a o Jeho božském poslání světu. O čtyři týdny později jsme se vrátili, vyzvedli si svá víza a během šesti týdnů se ocitli v misijním poli právě tak, jak nás o to prorok Páně požádal.

Bratři a sestry, z hloubi srdce svědčím o tom, že proroci promlouvají mocí Svatého Ducha. Svědčí o Kristu a o Jeho božském poslání na zemi. Představují mysl a srdce Páně a jsou povoláni Ho zastupovat a učit nás tomu, co musíme udělat, abychom se mohli vrátit do přítomnosti Boha a Jeho Syna, Ježíše Krista, a žít s Nimi. Uplatňujeme-li víru a řídíme-li se jejich učením, přináší nám to požehnání. Díky tomu, že je následujeme, je náš život šťastnější a méně komplikovaný, naše obtíže a problémy lze lépe snášet a budujeme si kolem sebe duchovní zbroj, jež nás v dnešní době může chránit před útoky nepřítele.

V tuto velikonoční neděli s veškerou vážností svědčím o tom, že Ježíš Kristus je vzkříšený, že žije a že svou Církev na zemi řídí skrze proroky, vidoucí a zjevovatele. Svědčím o tom, že je Spasitelem a Vykupitelem světa a že skrze Něho můžeme dojít spasení a oslavení v přítomnosti našeho drahého Boha. Z celého srdce Ho miluji a ctím. Chci Ho následovat, činit Jeho vůli a stávat se více takovým, jako je On. To s pokorou říkám v posvátném jménu našeho Pána Ježíše Krista, amen.