2010–2019
Mladé ženy v akci
předchozí další

Mladé ženy v akci

Každá mladá žena v Církvi se má cítit oceňovaná a má mít příležitosti sloužit a pociťovat, že má něco hodnotného, čím může tomuto dílu přispět.

Před rokem v proslovu na generálním kněžském zasedání konference popsal biskup Gérald Caussé mužům Církve, jak jsou nositelé Aronova a Melchisedechova kněžství nedílnými partnery při uskutečňování práce na spasení.1 Toto poselství velmi požehnalo mladým mužům z řad nositelů Aronova kněžství tím, že jim pomohlo pochopit, jakou úlohu hrají v budování království Božího na zemi. Jejich společná služba posiluje Církev a vede k hlubšímu obrácení a oddanosti v srdci našich mladých mužů, neboť vidí, jak hodnotný je jejich přínos a jak velkolepé je toto dílo.

Já bych ve svém dnešním proslovu ráda na toto poselství navázala a promluvila o mladých ženách Církve, které jsou v uskutečňování Pánova díla ve své rodině a v Jeho Církvi stejnou měrou potřebné a nezbytné.

Stejně jako biskup Caussé jsem i já velkou část svého dospívání prožila v malé odbočce Církve a často mě žádali, abych plnila úkoly a povolání, které by za obvyklých okolností vykonávali dospělí. Například my, kteří jsme byli součástí programu pro mládež, jsme často přebírali iniciativu v rámci pomoci s organizováním vlastních činností a zvláštních akcí. Psali jsme hry, chystali pěvecká vystoupení na akce odbočky a plně se zapojovali do každého shromáždění. Byla jsem povolána odbočkovou vedoucí zpěvu a každý týden jsem vedla zpěv na shromáždění svátosti. Stát každou neděli před celou odbočkou a vést ji při zpěvu náboženských písní bylo pro 16letou dívku skvělou zkušeností! Cítila jsem se potřebná a věděla jsem, že mám čím přispět. Ostatní se v tom na mě spoléhali a mně se líbilo být užitečná. Tato zkušenost mi pomohla vybudovat si svědectví o Ježíši Kristu, a – stejně jako biskupa Caussého – i mě zakotvila ve službě v evangeliu.

Každý člen má vědět, jak moc je potřebný. Každý člověk může přispět něčím důležitým a má jedinečné talenty a schopnosti, jež pomáhají tomuto důležitému dílu spět kupředu. Povinnosti Aronova kněžství, jež mají naši mladí muži a jež jsou popsány v Nauce a smlouvách, jsou viditelnější. Mladým ženám Církve, jejich rodičům a vedoucím může připadat méně zjevné, že od chvíle, kdy byly mladé ženy pokřtěny, mají podle smlouvy zodpovědnost „truchliti s těmi, kteří truchlí; ano, a utěšovati ty, kteří mají útěchy zapotřebí, a státi jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde [mohou] býti, až do smrti“.2 Mladé ženy mají příležitost plnit tyto zodpovědnosti ve svých sborech a odbočkách a také když slouží v předsednictvech tříd, v radách mládeže a v dalších povoláních. Každá mladá žena v Církvi se má cítit oceňovaná a má mít příležitosti sloužit a pociťovat, že má něco hodnotného, čím může tomuto dílu přispět.

Příručce 2 se dozvídáme, že práce na spasení v našich sborech zahrnuje „misionářskou práci členů, udržení obrácených, aktivizaci méně aktivních členů, chrámovou práci a práci na rodinné historii a výuku evangelia“.3 Tuto práci řídí naši věrní biskupové, kteří drží klíče kněžství pro svůj sbor. Naše předsednictvo si již po mnoho let klade otázku: „Ve kterých zmíněných oblastech by se naše mladé ženy neměly zapojovat?“ Odpovědí je, že mají čím přispět ve všech oblastech této práce.

Nedávno jsem se setkala s několika mladými ženami z oblasti Las Vegas, které byly nově povolány jako sborové konzultantky pro chrámovou práci a rodinnou historii. Zářily nadšením, že budou moci učit členy svého sboru, jak nacházet vlastní předky, a pomáhat jim v tom. Měly cenné počítačové dovednosti, naučily se používat FamilySearch a měly velkou chuť dělit se o tyto znalosti s ostatními. Bylo jasné, že mají svědectví a že chápou, jak důležité je vyhledávat jména našich zesnulých předků, aby za ně mohly být v chrámu vykonány nezbytné spásné obřady.

Před několika měsíci jsem se dvěma 14letými mladými ženami mohla vyzkoušet jeden nápad. Obstarala jsem si kopie dvou skutečných programů jednání rady sboru a dala je Emmě a Maggie. Požádala jsem je, aby si je přečetly a řekly, zda by s některými konkrétními opatřeními, na nichž se rada sboru usnesla, dokázaly pomoci. Emma si všimla, že do sboru se stěhuje nová rodina, jíž by mohla pomoci se stěhováním a vybalováním věcí. Mohla by se také skamarádit s dětmi z této rodiny a provést je po jejich nové škole. Všimla si, že se plánuje společná večeře sboru, a napadlo ji mnohé, jak by mohla nabídnout svou službu.

Maggie si všimla, že ve sboru je několik starších lidí, kteří potřebují návštěvy a přátelské vztahy. Řekla, že by tyto skvělé starší členy ráda navštěvovala a pomáhala jim. Také by mohla pomoci členy sboru učit, jak si zřídit účet na sociálních sítích a jak je používat. V těchto programech opravdu nebylo nic, s čím by tyto dvě mladé ženy nedokázaly pomoci!

Vnímají ti, kteří jsou členy rady sboru nebo mají ve sboru nějaké povolání, mladé ženy jako cennou pomoc při naplňování mnohých potřeb, jež sbor má? Obvykle míváme dlouhý seznam situací, kdy je třeba něčí služby, a často uvažujeme jen o dospělých ve sboru, kteří by tyto potřeby mohli naplnit. Tak jako byli nositelé Aronova kněžství přizváni ke spolupráci se svými otci a dalšími muži z Melchisedechova kněžství, mohou být naše mladé ženy vyzvány, aby sloužily a staraly se o potřeby členů sboru po boku svých matek a dalších příkladných sester. Mají schopnosti, touhu a ochotu dělat mnohem více než se jen účastnit nedělních shromáždění!

Vzhledem k rolím, jež očekáváme, že budou naše mladé ženy v blízké budoucnosti zastávat, se můžeme ptát, jaké zkušenosti bychom jim mohli nyní poskytnout s cílem pomoci jim připravit se být misionářkami, badatelkami v evangeliu, vedoucími pomocných organizací Církve, chrámovými pracovnicemi, manželkami, matkami, učitelkami, příkladem pro druhé a přítelkyněmi. Vlastně mnohé z těchto rolí mohou začít plnit již nyní. Mladí členové jsou často žádáni, aby ve své třídě pomáhali učit nedělní lekce. Když naše mladé ženy se svými skupinami mládeže navštěvují chrám, aby vykonávaly křty za mrtvé, mají tam nyní příležitost vykonávat službu, kterou předtím vykonávali pracovníci pro obřady nebo dobrovolníci. Naše dívky z Primárek jsou nyní zvány k účasti na schůzkách pro přípravu na chrám a kněžství, jež jim pomohou chápat, že i ony jsou důležitými podílnicemi na práci řízené kněžstvím. Učí se, že všichni muži, ženy, mladí lidé i děti mohou obdržet požehnání kněžství a mohou aktivně přispívat k pokroku díla Páně.

Biskupové, víme, že vaše povinnosti jsou často náročné, ale tak jako je jednou z vašich priorit předsedat kvorům Aronova kněžství, je v Příručce 2 také vysvětleno, že „biskup a jeho rádci poskytují kněžské vedení organizaci Mladých žen. Bdí nad jednotlivými mladými ženami a posilují je a v tomto úsilí úzce spolupracují s rodiči a vedoucími Mladých žen.“ Také se zde píše, že „biskup a jeho rádci se pravidelně účastní schůzek, služby a činností Mladých žen“.4 Jsme vděční za biskupy, kteří věnují čas návštěvám tříd Mladých žen a kteří mladým ženám dávají příležitosti dělat něco více než jen sledovat práci druhých. Děkujeme vám, že dbáte na to, aby mladé ženy byly oceňovanými pomocnicemi při naplňování potřeb členů sboru! Tyto příležitosti ke smysluplné službě jim žehnají mnohem více než činnosti, jež jsou pro ně jen zábavou.

Pro vás, mladé ženy Církve, může být vaše období dospívání hektické a často obtížné. Všimli jsme si, že stále více z vás zápasí s otázkami vlastní hodnoty, s úzkostmi, s velkým množstvím stresu, a možná i s depresemi. Tím, že se v myšlenkách budete zaměřovat na druhé namísto na své problémy, se všechny tyto těžkosti asi nevyřeší, avšak služba může často učinit vaše břemena lehčími a vaše obtíže se mohou zdát méně náročné. Jednou z nejlepších možností, jak si zvýšit pocit vlastní hodnoty, je dát najevo skrze zájem o druhé a službu, že můžeme přispět mnohým přínosným.5 Povzbuzuji vás, mladé ženy, abyste zvedly ruku jako dobrovolnice a poté ji přiložily k dílu, kdykoli uvidíte, že je kolem vás něčeho třeba. Plnění zodpovědností v souladu se smlouvami a účast na budování království Božího vám budou v životě zdrojem požehnání a objevíte hlubokou a trvalou radost učednictví.

Bratři a sestry, naše mladé ženy jsou úžasné. Mají talenty, bezmezné nadšení a energii a jsou soucitné a rády pečují o druhé. Chtějí být nápomocny. Potřebují vědět, že v práci na spasení jsou cenné a nezbytné. Tak jako se mladí muži v Aronově kněžství připravují na větší službu, když postoupí do Melchisedechova kněžství, naše mladé ženy se připravují na to, aby se staly členkami největší ženské organizace na světě – Pomocného sdružení. Tyto krásné, silné a věrné mladé ženy a mladí muži se společně připravují, aby byli manželkami a manžely a matkami a otci, kteří vychovají rodiny hodné Božího celestiálního království.

Svědčím o tom, že dílem našeho Nebeského Otce je umožnit Jeho dětem získat nesmrtelnost a věčný život.6 Důležitou rolí našich drahocenných mladých žen je pomáhat při uskutečňování tohoto velikého díla. Ve jménu Ježíše Krista, amen.