2010–2019
Kristus Pán je vzkříšený
předchozí další

Kristus Pán je vzkříšený

Dnes je velikonoční neděle. S úctou a posvátnou vážností vydávám svědectví o žijícím Kristu – o Tom, který „zemřel, byl pohřben a opět vstal třetího dne“.

Drazí bratři a sestry, když byli naši synové velmi malí, vyprávěl jsem jim před spaním pohádky o štěňátkách a broukal jim na dobrou noc různé písničky včetně písně „Kristus Pán je vzkříšený“.1 Někdy jsem rozpustile změnil slova: Teď už je čas na spaní – aleluja. Naši synové obvykle usnuli rychle; nebo alespoň věděli, že když si budu myslet, že spí, přestanu zpívat.

Slovy – přinejmenším těmi mými – nelze vyjádřit to, jak přemožen se cítím od chvíle, kdy mě president Russell M. Nelson láskyplně vzal za ruce a v přítomnosti drahé Susan po mém boku mi předal toto posvátné povolání od Pána, které mi vyrazilo dech a které mi v posledních několika dnech často vehnalo do očí slzy.

V tento velikonoční sabat s radostí zpívám: „Aleluja.“ Tato píseň vykupitelské lásky našeho vzkříšeného Spasitele2 oslavuje harmonii smluv (které nás spojují s Bohem a s druhými) a Usmíření Ježíše Krista (které nám pomáhá odložit přirozeného muže či ženu a poddat se nutkáním Svatého Ducha3).

Naše smlouvy a Spasitelovo Usmíření nás společně uschopňují a zušlechťují. Společně nám pomáhají držet se toho, čeho se držet máme, a odložit to, co dělat nemáme. Společně zjemňují, zachovávají, posvěcují a vykupují.

Prorok Joseph Smith řekl: „Některým se může zdáti, že to je velmi odvážná nauka, o níž mluvíme – moc, která zaznamenává neboli svazuje na zemi a svazuje na nebi. Nicméně, za všech věků světa, kdykoli Pán dal dispensaci kněžství kterémukoli muži skutečným zjevením, nebo jakékoli skupině mužů, tato moc byla vždy předána.“4

A tak tomu je i dnes. Posvátné smlouvy a obřady, které nejsou dostupné nikde jinde, lze přijímat ve 159 svatých domech Páně ve 43 zemích. Slíbená požehnání přicházejí skrze znovuzřízené klíče kněžství, nauku a pravomoc a odrážejí naši víru, poslušnost a zaslíbení Jeho Svatého Ducha určená nám, v našich pokoleních, v čase i na věčnosti.

Drazí bratři a sestry v každém národě, pokolení a jazyku z celé naší celosvětové Církve, děkuji vám za vaši živoucí víru, naději a pravou lásku, které projevujete při každém kroku. Děkuji vám, že tvoříte shromáždění naplněné svědectvím o znovuzřízeném evangeliu a zkušenostmi s ním.

Drazí bratři a sestry, patříme jeden k druhému. Můžeme být spojeni v jednotě a v lásce5 ve všech věcech a na všech místech.6 Jak Pán Ježíš Kristus vyzývá každého z nás, ať jsme kdekoli, v jakékoli situaci, prosím „poďte a vizte“.7

Pokorně dnes slibuji, že zasvětím veškeré síly a schopnosti své duše,8 všechny, které mám či budu mít, svému Spasiteli, své drahé Susan a naší rodině, svým Bratřím a každému z vás, svých milovaných bratrů a sester.

Vše úctyhodné a věčné spočívá v tom, že Bůh, náš milující Věčný Otec, a Jeho Syn Ježíš Kristus opravdu žijí, a v Kristově Usmíření, jak o tom svědčí Duch Svatý.9 Dnes je velikonoční neděle. S úctou a posvátnou vážností vydávám svědectví o žijícím Kristu – o Tom, který „zemřel, byl pohřben a opět vstal třetího dne a vystoupil na nebesa“.10 Je Alfou i Omégou11 – byl s námi na počátku a bude s námi do konce.

Svědčím o prorocích posledních dnů – od Proroka Josepha Smitha až po našeho drahého presidenta Russella M. Nelsona, jehož s radostí podporujeme. Jak zpívají naše děti z Primárek: „Proroka vždy dbej, … on cestu zná.“12 Svědčím o tom, že jak je prorokováno ve svatých písmech, včetně Knihy Mormonovy – dalšího svědectví o Ježíši Kristu, „Pánovo království [je] ještě jednou ustanovené na zemi, aby připravovalo Druhý příchod Mesiáše“.13 Ve svatém a posvátném jménu Ježíše Krista, amen.