2010–2019
Čistá láska – opravdové znamení každého pravého učedníka
předchozí další

Čistá láska – opravdové znamení každého pravého učedníka

Ústředním bodem evangelia Ježíše Krista je láska, kterou Otec a Spasitel chovají k nám, a naše láska k Nim a k sobě navzájem.

Máme rádi presidenta Thomase S. Monsona a chybí nám; a máme také rádi presidenta Russella M. Nelsona a podporujeme ho. President Nelson zaujímá zvláštní místo v mém srdci.

Když jsem byl mladým otcem, náš synek, kterému v té době bylo pět let, přišel jednou domů ze školy a zeptal se své matky: „Co dělá tatínek za práci?“ Poté vysvětlil, že jeho noví spolužáci se mezi sebou začali bavit o zaměstnání svých otců. Jeden řekl, že jeho otec je velitelem městské policie, zatímco jiný hrdě prohlásil, že jeho otec je ředitelem velké společnosti.

Takže když se mého syna zeptali na jeho otce, řekl prostě: „Můj tatínek pracuje v kanceláři na počítači.“ Když si následně všiml, že tato odpověď na jeho nové malé kamarády moc nezapůsobila, dodal: „A mimochodem, můj tatínek je ředitelem vesmíru.“

Myslím, že tím ten rozhovor skončil.

Řekl jsem manželce: „Je načase naučit ho více podrobnostem o plánu spasení a o tom, kdo tu skutečně vládne.“

Když jsme své děti učili plánu spasení, jejich láska k Nebeskému Otci a ke Spasiteli rostla, protože se dozvěděly, že jde o plán lásky. Ústředním bodem evangelia Ježíše Krista je láska, kterou Otec a Spasitel chovají k nám, a naše láska k Nim a k sobě navzájem.

Starší Jeffrey R. Holland řekl: „Prvním velikým přikázáním celé věčnosti je milovat Boha celým svým srdcem, myslí, mocí a silou – to je první veliké přikázání. Ale první velkou pravdou celé věčnosti je to, že Bůh miluje nás celým svým srdcem, mocí, myslí a silou. Tato láska je základním kamenem věčnosti a má být základním kamenem našeho každodenního života.“1

Čistá láska je tedy požadována po každém pravém učedníkovi Ježíše Krista, neboť je základním kamenem našeho každodenního života.

Prorok Mormon učil: „Pročež, milovaní bratří moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli býti naplněni touto láskou, kterou uděluje všem, kteří jsou pravými následovníky Syna jeho, Ježíše Krista.“2

Láska je vskutku opravdovým znamením každého pravého učedníka Ježíše Krista.

Praví učedníci rádi slouží. Vědí, že služba je projevem pravé lásky a že se k ní zavázali ve smlouvě křtu.3 Pociťují rostoucí touhu milovat Pána a druhé a sloužit Jemu i jim bez ohledu na své povolání v Církvi nebo na svou roli ve společnosti.

Praví učedníci rádi odpouštějí. Vědí, že Spasitelovo Usmíření pokryje všechny hříchy a chyby, kterých se každý z nás dopouští. Vědí, že cena, kterou On zaplatil, zahrnuje vše. Vyrovnává všechny duchovní daně, poplatky, provize a taxy spojené s hříchy, chybami nebo přestupky. Praví učedníci bez otálení odpouštějí a bez otálení prosí o odpuštění.

Drazí bratři a sestry, pokud se vám nedaří nalézt sílu k odpuštění, nepřemýšlejte nad tím, co vám druzí udělali, ale přemýšlejte nad tím, co pro vás udělal Spasitel. Pak naleznete pokoj ve vykupujících požehnáních Jeho Usmíření.

Praví učedníci se rádi podřizují Pánovi s pokojem v srdci. Jsou pokorní a poddajní, protože Ho milují. Mají dost víry na to, aby plně přijali Jeho vůli, nejen ohledně toho, co On dělá, ale i toho, jak a kdy to dělá. Praví učedníci vědí, že opravdová požehnání nejsou vždy to, co si přejí oni, ale spíše to, co si pro ně přeje Pán.

Praví učedníci milují Pána více nežli svět a jsou stálí a neochvějní ve víře. Zůstávají silní a pevní v proměnlivém a matoucím světě. Praví učedníci rádi naslouchají hlasu Ducha a proroků a hlasy světa je nezmatou. Praví učedníci rádi stojí „na svatých místech“4 a rádi vytvářejí svatá místa tam, kde stojí. Kamkoli jdou, přinášejí s sebou Pánovu lásku a pokoj do srdce druhých. Praví učedníci rádi dodržují Pánova přikázání a jsou poslušní, protože Ho milují. Zatímco milují a dodržují své smlouvy, jejich srdce se obnovuje a jejich samotná podstata se proměňuje.

Čistá láska je opravdovým znamením každého pravého učedníka Ježíše Krista.

O čisté lásce jsem se naučil od své matky. Nebyla členkou Církve.

Jednoho dne před mnoha lety jsem ji navštívil v době, kdy bojovala s rakovinou. Věděl jsem, že zemře, ale trápilo mě, že trpí. Neřekl jsem ani slovo, ale jelikož mě dobře znala, řekla: „Vidím, že se trápíš.“

Potom se mě k mému překvapení slabým hlasem zeptala: „Můžeš mě naučit, jak se modlit? Chci se modlit za tebe. Vím, že vždycky na začátku řekneš: ‚Drahý Nebeský Otče,‘ ale co mám říct potom?“

Když jsem poklekl vedle její postele a ona se za mě pomodlila, pocítil jsem lásku, kterou jsem nikdy předtím nepocítil. Byla to láska prostá, pravá a čistá. I když maminka neznala plán spasení, měla v srdci svůj vlastní plán lásky – plán lásky matky ke svému synovi. Měla bolesti a bylo pro ni náročné vůbec najít sílu k tomu, aby se pomodlila. Skoro jsem neslyšel její hlas, ale rozhodně jsem pociťoval její lásku.

Vzpomínám si, že jsem si v tu chvíli říkal: „Jak se může někdo, kdo má tak ohromné bolesti, modlit za někoho druhého? Ona je ta, která potřebuje pomoc.“

Následně mi na mysli jasně vytanula odpověď: čistá láska. Milovala mě tak moc, že zapomněla sama na sebe. V nejkritičtější chvíli svého života mě milovala víc než sebe samu.

Drazí bratři a sestry, není toto přesně to, co činil i Spasitel? Samozřejmě v perspektivě věčnosti a v mnohem širším měřítku. Ale uprostřed největších bolestí oné noci v zahradě to byl On, kdo potřeboval pomoc, neboť trpěl tak, že si to nedokážeme ani představit, ani to pochopit. Ale nakonec zapomněl sám na sebe a modlil se za nás, dokud nezaplatil plnou cenu. Jak dokázal toto učinit? Díky čisté lásce k Otci, jenž Ho poslal, a k nám. Miloval Otce a nás více než sám sebe.

Zaplatil za něco, co neudělal. Zaplatil za hříchy, které nespáchal. Proč? Čistá láska. Jelikož zaplatil plnou cenu, mohl nám nabídnout požehnání toho, za co zaplatil, pokud jen budeme činit pokání. Proč nám toto nabídl? Znovu, a jako vždy, z čisté lásky.

Čistá láska je opravdovým znamením každého pravého učedníka.

President Thomas S. Monson řekl: „Kéž začneme teď, právě dnes, vyjadřovat lásku všem Božím dětem, ať již jsou to členové naší rodiny, naši přátelé, pouzí známí nebo úplně neznámí lidé. Jakmile každé ráno vstaneme, rozhodněme se, že ať nás potká cokoli, budeme reagovat s láskou a s laskavostí.“5

Bratři a sestry, evangelium Ježíše Krista je evangelium lásky. Největší přikázání se týká lásky. Podle mě jde ve všem v prvé řadě o lásku. Lásku Otce, který pro nás obětoval svého Syna. Lásku Spasitele, který pro nás obětoval vše. Lásku matky nebo otce, kteří by pro své děti dali cokoli. Lásku těch, kteří tiše slouží a pro většinu z nás jsou neznámí, ale Pán je zná dobře. Lásku těch, kteří odpouštějí vše a vždy. Lásku těch, kteří dávají více, nežli obdrží.

Miluji Nebeského Otce. Miluji svého Spasitele. Miluji evangelium. Miluji tuto Církev. Miluji svou rodinu. Miluji tento úžasný život. Podle mě jde ve všem v prvé řadě o lásku.

Kéž je tento den, kdy si připomínáme Spasitelovo Vzkříšení, dnem duchovní obnovy pro každého z nás. Kéž je tento den dnem, kdy začneme život plný lásky – „základního kamene našeho každodenního života“.

Kéž je naše srdce naplněno čistou láskou Kristovou, opravdovým znamením každého pravého učedníka Ježíše Krista. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista, amen.