2010 – 2019
Vďačnosť v sabatný deň

Vďačnosť v sabatný deň

Pre Svätých neskorších dní je dňom vďačnosti a lásky sabat.

Drahí bratia a sestry, ktorí sa nachádzate na celom svete v Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, som vďačný, že ma prezident Thomas S. Monson požiadal, aby som prehovoril v tento sabatný deň na konferencii. Modlím sa o to, aby Duch Svätý vniesol moje slová do vašich sŕdc.

Dnes by som rád hovoril o pocitoch srdca. Pocit, na ktorý sa zameriam je vďačnosť – konkrétne v deň sabatu.

Cítime vďačnosť za mnoho vecí: za láskavosť prejavenú neznámym človekom, za jedlo, keď sme hladní, za nepretekajúcu strechu nad hlavou, keď nastane búrka, za zlomenú kosť, ktorá sa hojí, či za hlasný plač novorodeniatka. Mnohí z vás si spomenú na pocity vďačnosti, ktoré sme počas týchto situácií cítili.

Pre Svätých neskorších dní je takou situáciou, teda takým dňom vďačnosti a lásky, sabat. Pán v roku 1831 povedal Svätým v okrese Jackson v štáte Missouri, že ich modlitby a vďaka majú smerovať k nebu. Prví Svätí obdržali zjavenie ohľadom toho, ako zachovávať sabatný deň a ako sa postiť a modliť.1

Im a aj nám Pán povedal, ako máme na sabat uctievať Boha a vzdávať vďaky. Ako vidíte, najviac záleží na láske, ktorú cítime k darcom našich darov. Toto sú slová, ktorým Pán popísal, ako pri sabate vzdávať vďaky a ako prejavovať lásku:

A preto, dávam im prikázanie, hovoriac toto: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou mocou, mysľou a silou; a v mene Ježiša Krista mu budeš slúžiť. …

Budeš ďakovať Pánovi, svojmu Bohu, vo všetkých veciach.

Budeš prinášať obeť Pánovi, svojmu Bohu, v spravodlivosti, dokonca srdce zlomené a ducha skrúšeného.2

A potom Pán varuje pred nebezpečenstvom, ak nebudeme ďakovať Nebeskému Otcovi a Ježišovi Kristovi ako darcom darov: A v ničom sa človek tak neprehreší proti Bohu, alebo proti nikomu hnev jeho nevzplanul okrem tých, ktorí neuznávajú ruku jeho vo všetkých veciach a neposlúchajú jeho prikázania.3

Mnohí z vás, ktorí počúvate, sa už zo sabatu radujete ako z dňa, kedy pamätáte na Boha a ďakujete Mu za požehnania. Pamätajte na onú známu pieseň:

Keď okolo zúria živly vzbúrené

a vzdávaš sa, všetko že je stratené,

sčítaj svoje dary, čo ti požehnal,

a užasneš, čo všetko On vykonal.

Sčítaj dary,

čo ti požehnal.

Sčítaj dary,

čo ti s láskou dal. …

Keď sa trápiš v neustálych starostiach

a kríž tlačí ešte dlho po nociach,

sčítaj božie dary, zmizne pochybnosť

a deň čo deň budeš spievať na radosť.4

Dostávam listy a chodia ma navštevovať verní Svätí neskorších dní, ktorí cítia bremeno starostí. Niektorí majú skoro pocit, že prinajmenšom pre nich je všetko stratené. Dúfam a modlím sa, že to, čo budem hovoriť o vďačnosti v deň sabatu vám pomôže odohnať pochybnosti a začať si spievať v srdci.

Jedným z požehnaní za ktoré môžeme byť vďační je to, že na onom zhromaždení sviatosti vôbec sme, zhromaždení s viac ako jedným či dvoma Jeho nasledovníkmi v Jeho mene. Sú ľudia, ktorí sú doma a nemôžu vstať z postele. Sú ľudia, ktorí by boli radi tam, kde sne my, ale namiesto toho slúžia v nemocniciach, zaisťujú verejnú bezpečnosť alebo nás chránia s nasadením vlastného života niekde v púšti či v džungli. Skutočnosť, že sa nemôžeme zísť hoci len s jedným ďalším Svätým a prijať sviatosť, nám pomôže začať cítiť vďačnosť a lásku za Božiu láskavosť.

Vďaka prorokovi Josephovi Smithovi a znovuzriadenému evanjeliu môžeme pričítať ďalšie požehnanie za to, že máme príležitosť prijať každý týždeň sviatosť – pripravenú, požehnanú a roznesenú oprávnenými služobníkmi Božími. Môžeme byť vďační, keď nám Duch Svätý potvrdzuje, že Nebeský Otec si ctí slová modlitieb sviatosti, prednesené onými poverenými držiteľmi kňazstva.

Zo všetkých požehnaní, ktoré môžeme sčítať, je možno tým najväčším pocit odpustenia, ktorý prichádza pri prijímaní sviatosti. Budeme cítiť väčšiu lásku a vďačnosť voči Spasiteľovi, ktorého nekonečná obeť umožnila, aby sme boli očistení od hriechu. Keď prijímame chlieb a vodu, pamätajme na to, že Spasiteľ trpel za nás. A keď pocítime vďačnosť za to, čo pre nás urobil, budeme cítiť Jeho lásku k nám a našu lásku k Nemu.

Vďaka požehnaniu lásky, ktoré obdržíme, pre nás bude ľahšie zachovávať prikázanie „vždy na neho pamätať“5. Dokonca môžete cítiť lásku a vďačnosť, tak ako ja, aj za Ducha Svätého, ktorý, ako Nebeský Otec sľubuje, bude vždy s nami, keď zostaneme verní zmluvám, ktoré sme uzavreli. Tieto požehnania môžeme sčítať každú nedeľu a cítiť vďačnosť.

Sabat je tiež ideálnou dobou na pripomenutie si zmluvy, ktorú sme uzavreli vo vodách krstu, že budeme mať radi deti Nebeského Otca a budeme im slúžiť. K napĺňaniu tohto sľubu v deň sabatu patrí aktívne zapájanie sa do výučby v triede či kvóre s celým úmyslom srdca, aby sme budovali vieru a lásku medzi svojimi bratmi a sestrami, ktorí sú tam s nami. A k tomuto sľubu patrí aj to, že s radosťou vykonávame svoje povolanie.

Som vďačný za mnohé nedele, kedy som v Bountiful v Utahu učil kvórum diakonov či v Idahu triedu nedeľnej školy. A dokonca si spomínam na dobu, kedy som slúžil ako pomocník svojej manželky v jasliach, kde bývalo mojou úlohou podávať hračky a potom ich zbierať.

Bolo to veľa rokov pred tým, ako som skrze Ducha poznal, že moja bezvýznamná služba mala význam v živote detí Nebeského Otca. Na moje prekvapenie si niektorí z nich v priebehu rokov spomenuli na moje nováčikovské pokusy slúžiť im v dňoch sabatu v Majstrovom zastúpení a poďakovali mi.

Rovnako ako občas nevidíme výsledky služby, ktorú v deň sabatu konáme, neuvidíme možno ani celkový vplyv ostatných služobníkov Pána. Ale Pán buduje Svoje kráľovstvo ticho prostredníctvom Svojich verných a pokorných služobníkov, bez fanfár a smerom k nádhernej mileniálnej budúcnosti. Aby sme videli tú narastajúcu vznešenosť, potrebujeme na to Ducha Svätého.

Keď som vyrastal, chodili sme na zhromaždenia sviatosti do jednej veľmi malej pobočky v New Jersey, do ktorej chodilo len niekoľko členov a jedna rodina, tá naša. Pred 75 rokmi som bol pokrstený vo Filadelfii v jedinej cirkevnej budove, ktorú sme mohli z Pensylvánie či New Jersey navštíviť. A predsa tam, kde vtedy v Princetone v New Jersey bola jedna malá pobočka, sú dnes dva veľké zbory. A len pred niekoľkými dňami sa tisícky mladých ľudí zúčastnili vystúpenia, ktoré predchádzalo zasväteniu chrámu vo Filadelfii v Pensylvánii.

Ako mladý muž som bol povolaný ako misionár okrsku v jedinej cirkevnej budove v Albuquerque v Novom Mexiku, kde sme chodili v nedeľu na zhromaždenia. Dne sa tam nachádza chrám a štyri koly.

Z Albuquerque som odišiel na školu v Cambridge v štáte Massachusetts. Tam sa nachádzala jedna budova a okrsok, ktorý sa rozprestieral na väčšine územia štátov Massachusetts a Rhode Island. Cestoval som cez kopce tejto nádhernej krajiny na zhromaždenie sviatosti do malých pobočiek, z ktorých väčšina sa schádzala v malých prenajatých budovách alebo prebudovaných domoch. Teraz sa v Belmonte v Massachusetts nachádza posvätný chrám Boží a celú oblasť pokrývajú koly.

Vtedy som nevidel jasne, že Pán vylieval Svojho Ducha na ľudí na oných malých zhromaždeniach sviatosti. Cítil som to, ale nevidel som rozsah a načasovanie Pánových zámerov budovať a velebiť Jeho kráľovstvo. Istý prorok skrze zjavenie videl a zaznamenal to, čo teraz vidíme aj sami. Nefi povedal, že nás nebude mnoho, ale že pozitívny vplyv, ktorý budeme mať, bude impozantný:

„A stalo sa, že som uzrel cirkev Baránka Božieho, a bolo ich málo. …

A stalo sa, že ja, Nefi, som uzrel moc Baránka Božieho, ako zostúpila na svätých z cirkvi Baránkovej a na ľud zmluvy Pánovej, ktorý bol rozptýlený po celej tvári zeme; a boli ozbrojení spravodlivosťou a mocou Božou vo veľkej sláve.“6

V tejto dispenzácii je v Náuke a zmluvách zaznamenaný podobný prorocký popis pomerov, v ktorých žijeme a príležitostí, ktoré sú pred nami:

Doposiaľ ste neporozumeli, aké veľké požehnania má Otec vo svojich vlastných rukách a pripravené pre vás;

A vy nemôžete zniesť všetky veci teraz; a predsa, buďte dobrej mysle, lebo ja vás povediem dopredu. Kráľovstvo je vaše a požehnania jeho sú vaše, a bohatstvá večnosti sú vaše.

A ten, kto prijíma všetky veci s vďačnosťou, bude učinený slávnym; a veci tejto zeme mu budú pridané, dokonca stonásobne, áno, a viac.7

Cítim túto premenu, kedy po celej Cirkvi rastie vďačnosť za požehnania a prehlbuje sa láska k Bohu. Táto zmena nastáva očividne rýchlejšie medzi členmi Cirkvi, ktorí sa nachádzajú v situáciách a na miestach so skúškami viery, kedy musia prosiť Boha o pomoc, aby vôbec mohli pokračovať ďalej.

Obdobia, ktorými budeme prechádzať, budú plné ťažkých skúšok, ako tomu bolo pri ľude Almu pod vedením krutého Amulona, ktorý vkladal na ich bedrá bremená, ktoré boli ťažké:

„A stalo sa, že hlas Pánov k nim prišiel v ich strastiach, hovoriac: Pozdvihnite hlavy svoje a buďte dobrej mysle, lebo ja viem o zmluve, ktorú ste so mnou učinili; a ja učiním zmluvu s ľudom svojím a vyslobodím ich z poroby.

A tiež uľahčím bremená, ktoré sú vložené na ramená vaše, že ich dokonca nebudete cítiť na chrbtoch svojich, dokonca pokiaľ budete v porobe; a toto učiním, aby ste pre mňa mohli odteraz stáť ako svedkovia a aby ste s istotou vedeli, že ja, Pán Boh, navštevujem ľud svoj v strastiach jeho.

A teraz, stalo sa, že bremená, ktoré boli vložené na Almu a bratov jeho, boli učinené ľahkými; áno, Pán ich posilnil, takže niesli bremená svoje s ľahkosťou a podrobovali sa radostne a s trpezlivosťou všetkej vôli Pánovej.“8

Vy a aj ja sme svedkovia toho, že kedykoľvek dodržiavame svoje zmluvy s Bohom, obzvlášť keď to je ťažké, On vypočuje naše modlitby vďaky za všetko, čo pre nás už vykonal a odpovie na modlitbu o silu verne vytrvať. A viac ako raz nás rozveselil aj posilnil.

Možno tiež premýšľajte o tom, čo môžete dnes urobiť, aby ste v deň sabatu žili a uctievali Boha tak, aby ste prejavili vďačnosť a posilnili seba aj druhých pred skúškami, ktoré sú pred vami.

Mohli by ste začať dnes osobnú a rodinnú modlitbu vďakou za všetko, čo pre vás Boh vykonal a koná. Mohli by ste sa pomodliť o poznanie toho, čo si Pán praje, aby ste urobili, aby ste slúžili Jemu a druhým. Obzvlášť by ste sa mohli pomodliť o to, aby vám Duch Svätý povedal o niekom, kto je opustený alebo v núdzi a za kým by Pán chcel, aby ste zašli.

Sľubujem vám, že vaše modlitby budú zodpovedané a keď budete konať podľa odpovedí, ktoré obdržíte, nájdete v sabate radosť a vaše srdce bude pretekať vďačnosťou.

Svedčím o tom, že Boh Otec vás pozná a miluje vás. Spasiteľ, Ježiš Kristus, uzmieril vaše hriechy z lásky, ktorú pre vás má. Otec a Syn vás poznajú menom, rovnako ako poznali menom proroka Josepha, keď sa mu zjavili. Svedčím o tom, že toto je Cirkev Ježiša Krista a že On si bude ctiť zmluvy, ktoré uzatvárate s Bohom a ktoré obnovujete. Vaša povaha sa zmení tak, že sa stanete viac takými, ako je Spasiteľ. Budete posilnení proti pokušeniu a proti pocitom pochybností o pravde. Budete nachádzať radosť v sabate. To vám sľubujem v mene Pána Ježiša Krista, amen.