2010 – 2019
Zdieľanie znovuzriadeného evanjelia

Zdieľanie znovuzriadeného evanjelia

To, čo voláme „misionárska práca členov“ nie je program, ale postoj lásky a načiahnutie sa, aby sme pomohli ľuďom okolo nás.

I.

Takmer na konci Svojej pozemskej služby prikázal náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, Svojim učeníkom: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy“ (Matúš 28:19) a „Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu“ (Marek 16:15). Všetci kresťania sú pod týmto prikázaním, aby zdieľali evanjelium s každým. Mnohí to volajú „veľké poverenie“.

Ako počas ranného zasadania vysvetlil Starší Neil L. Andersen, Svätí neskorších dní sú určite medzi tými, ktorí sú najviac oddaní tejto veľkej zodpovednosti. Mali by sme byť, pretože vieme, že Boh miluje všetky Svoje deti a že v týchto posledných dňoch znovuzriadil životne dôležité dodatočné poznanie a moc požehnať im všetkým. Spasiteľ nás učil, aby sme milovali všetkých ako svojich bratov a sestry, a my si toto učenie ctíme tým, že zdieľame svedectvo a posolstvo znovuzriadeného evanjelia medzi všetkými národmi, pokoleniami, jazykmi a ľuďmi (pozri NaZ 112:1). Toto je životne dôležitá časť toho, čo znamená byť Svätým neskorších dní. Pozeráme sa na to ako na radostnú príležitosť. Čo by mohlo byť radostnejšie, než deliť sa o pravdy večnosti s Božími deťmi?

V dnešnej dobe máme mnoho zdrojov ako zdieľať evanjelium, pričom tieto zdroje neboli v minulých generáciách dostupné. Máme TV, internet a sociálne siete. Máme veľa cenných posolstiev, ktoré pomáhajú predstaviť znovuzriadené evanjelium. V mnohých národoch máme ako Cirkev význačné postavenie. Máme veľmi zvýšený počet misionárov. Ale používame všetky tieto zdroje na to, aby sme zmaximalizovali účinok? Verím, že väčšina z nás by odpovedala nie. Túžime po tom, aby sme boli efektívnejší pri napĺňaní božsky určenej zodpovednosti hlásať znovuzriadené evanjelium na celom svete.

Je veľa dobrých nápadov na zdieľanie evanjelia, ktoré budú fungovať v jednotlivých koloch alebo krajinách. Avšak, pretože sme celosvetová Cirkev, rád by som hovoril o nápadoch, ktoré budú fungovať všade, od najnovších jednotiek až po tie zavedené, od kultúr, ktoré sú teraz vnímavé k evanjeliu Ježiša Krista po kultúry a národy, ktoré sú stále nepriateľskejšie k náboženstvu. Chcem rozprávať o nápadoch, ktoré môžete zdieľať s ľuďmi, ktorí sú oddanými veriacimi v Ježiša Krista, a tiež s ľuďmi, ktorí nikdy nepočuli Jeho meno, s ľuďmi, ktorí sú spokojní so svojím terajším životom, a tiež s ľuďmi, ktorí sa zúfalo usilujú zlepšiť sa.

Čo môžem povedať, čo by vám pomohlo pri zdieľaní evanjelia, nech už sú vaše okolnosti akékoľvek? Potrebujeme pomoc každého člena, a každý člen aj pomôcť môže, keďže existuje mnoho úloh, ktoré môžeme vykonať, keď zdieľame znovuzriadené evanjelium s každým národom, kmeňom, jazykom a ľudom.

Všetci vieme, že zapojenie členov do misionárskej práce je nevyhnutné, aby sme dosiahli obrátenie i udržanie. Prezident Thomas S. Monson povedal: „Teraz je čas pre členov a misionárov, aby sa spojili … a pracovali spoločne na Pánovej vinici v privádzaní duší k Nemu. On nám pripravil prostriedky, skrze ktoré sa môžeme deliť o evanjelium mnohorakými spôsobmi a tiež nám pomôže v našej práci, ak budeme konať s vierou v napĺňaní Jeho diela.“1

Zdieľanie znovuzriadeného evanjelia je naša celoživotná kresťanská povinnosť a výsada. Starší Quentin L. Cook nám pripomína: „Misionárska práca nie je len jedným z 88 kláves na klavíri, na ktoré sa sem-tam ťukne; je to hlavný akord v pôsobivej melódii, ktorý sa musí hrať neustále počas nášho života, ak chceme zostať v harmónii s naším záväzkom ku kresťanstvu a k evanjeliu Ježiša Krista.“2

II.

Sú tri veci, ktoré môže robiť každý člen, aby pomohol zdieľať evanjelium, nezáležiac na okolnostiach, v ktorých žije a pracuje. Všetci z nás by sme mali robiť všetky.

Po prvé, všetci sa môžeme modliť o prianie pomáhať pri tejto životne dôležitej časti diela spásy. Všetko úsilie začína s prianím.

Po druhé, my sami môžeme dodržiavať prikázania. Verní, poslušní členovia sú najpresvedčivejšími svedkami pravdy a hodnoty znovuzriadeného evanjelia. Čo je dokonca dôležitejšie, verní členovia budú mať vždy Spasiteľovho Ducha s nimi, aby ich viedol, keď sa snažia spolupracovať vo veľkom diele zdieľania znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista.

Po tretie, môžeme sa modliť o inšpiráciu, čo môžeme robiť vo svojich okolnostiach, aby sme sa delili o evanjelium s ostatnými. Toto sa líši od toho, než len modliť sa za misionárov alebo modliť sa za to, čo môžu urobiť druhí. Mali by sme sa modliť za to, čo môžeme robiť my osobne. Keď sa modlíme, mali by sme si pamätať, že modlitby za tento druh inšpirácie budú zodpovedané, ak sú spojené so záväzkom – niekedy sa to v písmach volá „skutočný zámer“ alebo „celý úmysel srdca“. Modlite sa so záväzkom, aby ste konali na základe inšpirácie, ktorú obdržíte, prisľúbiac Pánovi, že ak vás bude inšpirovať, aby ste niekomu rozprávali o evanjeliu, učiníte tak.

Potrebujeme vedenie Pána, pretože v akomkoľvek určitom čase niektorí sú – a niektorí nie sú – pripravení na dodatočné pravdy znovuzriadeného evanjelia. Nikdy by sme sa nemali stavať do úlohy sudcu rozhodujúcom o tom, kto je pripravený a kto nie je. Pán pozná srdcia všetkých Svojich detí a ak sa modlíme za inšpiráciu, pomôže nám nájsť ľudí, o ktorých vie, že sú „pripravení počuť slovo“ (Alma 32:6).

Ako Pánov apoštol nalieham na každého člena a každú rodinu v Cirkvi, aby sa modlili za to, aby im Pán pomohol nájsť ľudí pripravených obdržať posolstvo znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista. Starší M. Russell Ballard poskytol túto dôležitú radu, s ktorou súhlasím: „Dôverujte Pánovi. On je Dobrý Pastier. Pozná Svoje ovce. … Ak sa nezapojíme, mnohí z tých, ktorí by si mohli vypočuť posolstvo znovuzriadenia, len tak prejdú okolo. … Oné zásady sú veľmi jednoduché – modliť sa, osobne i ako rodina, za misionárske príležitosti.“3 Keď preukazujeme svoju vieru, tieto príležitosti prídu bez akýchkoľvek „nanúten[ých] … zinscenovan[ých] odpoved[í]. Budú z nás plynúť ako prirodzený dôsledok našej lásky k našim bratom a sestrám.“4

Viem, že to je pravda. Pridávam svoj prísľub, že s vierou v Pánovu pomoc budeme v tomto večne dôležitom diele lásky vedení, inšpirovaní a nájdeme veľkú radosť. Porozumieme tomu, že úspech pri zdieľaní evanjelia je, keď vyzývame ľudí s láskou a úprimným zámerom im pomôcť, nezáležiac na ich odpovedi.

III.

Tu sú niektoré veci, ktoré môžeme učiniť, aby sme zdieľali evanjelium efektívne:

  1. Musíme si pamätať, „že ľudia sa učia, keď sú pripravení sa učiť, a nie, keď sme my pripravení ich učiť“5. To, čo zaujíma nás, ako napríklad dôležité dodatočné náukové učenia v znovuzriadenej Cirkvi, zvyčajne nie je to, čo zaujíma ostatných. Ostatní obyčajne chcú výsledky náuky, nie náuku samotnú. Keď skúmajú alebo zažívajú dôsledky znovuzriadeného evanjelia Ježiša Krista v našich životoch, cítia Ducha a začínajú sa zaujímať o náuku. Možno sa tiež budú zaujímať, keď hľadajú viac šťastia, blízkosť k Bohu alebo lepšie porozumenie zmyslu života.6 Takže musíme pozorne a s modlitbou usilovať o rozlíšenie ohľadom toho, ako sa opýtať ostatných, o čom by sa chceli naučiť viac. Toto bude záležať na rôznych veciach, ako napríklad na súčasných pomeroch tohto človeka a na našom vzťahu s ním. Toto je dobrá téma na diskusiu v radách, kvórach a v Združeniach pomoci.

  2. Keď sa rozprávame s ľuďmi, musíme si pamätať, že výzva naučiť sa viac o Ježišovi Kristovi a Jeho evanjeliu je lepšia než výzva naučiť sa viac o našej Cirkvi.7 Chceme, aby sa ľudia obrátili k evanjeliu. Toto je veľká úloha Knihy Mormonovej. To, čo cítia o našej Cirkvi, sa rozvinie po obrátení sa k Ježišovi Kristovi, nie predtým. Mnohí sú podozrievaví k cirkvám, napriek tomu majú lásku k Spasiteľovi. Dajte prvé veci na prvé miesto.

  3. Keď sa usilujeme ľuďom predstaviť znovuzriadené evanjelium, mali by sme tak činiť spôsobmi, ktoré sú autentické a preukazujú láskavý záujem o jednotlivca. Toto nastáva, keď sa pokúšame pomáhať druhým s problémami, ktoré rozpoznali alebo keď s nimi pracujeme v aktivitách služby v komunite, ako napríklad pomoc trpiacim, starostlivosť o chudobných a núdznych alebo zlepšenie kvality života ľudí.

  4. Naše úsilie zdieľať evanjelium by nemalo byť limitované okruhom našich priateľov a známych. Počas olympiády sme sa dozvedeli o jednom taxikárovi SND v Rio de Janeiro, ktorý vozil so sebou výtlačky Knihy Mormonovej v siedmich rozličných jazykoch a každému, kto chcel, jeden dal. Sám seba nazýval „misionársky taxikár“. Povedal: „[Mojím] misijným poľom … sú ulice Rio de Janeira.“8

    Clayton M. Christensen, ktorý má ako člen misionár úžasné zážitky, prehlasuje, že „počas posledných dvadsiatich rokov sme nespozorovali žiadny vzťah medzi hĺbkou vzťahu a pravdepodobnosťou, že sa človek bude zaujímať o učenie sa o evanjeliu“9.

  5. Zborové biskupstvá môžu plánovať špeciálne zhromaždenie sviatosti, kedy vyzvú členov, aby na ne priviedli ľudí so záujmom. Členovia zborov budú menej váhať priviesť svojich známych na takéto zhromaždenie, pretože si budú istejší, že obsah zhromaždenia bude dobre naplánovaný, aby si získal záujem a aby dobre predstavil Cirkev.

  6. Existuje mnoho ďalších príležitostí na zdieľanie evanjelia. Napríklad, práve toto leto som dostal šťastný list od novej členky, ktorá sa naučila o znovuzriadenom evanjeliu, keď jej bývalý spolužiak zavolal, aby sa jej spýtal na chorobu, ktorá ju trápila. Napísala: „Bola som fascinovaná spôsobom, akým sa správal. Po niekoľkých mesiacoch učenia misionármi som bola pokrstená. Môj život sa odvtedy zlepšil.“10 Všetci poznáme mnohých ľudí, ktorých životy by zlepšilo znovuzriadené evanjelium. Načahujeme sa k nim?

  7. Fascinácia a skúsenosť našich mladých členov čo sa týka sociálnych sietí im poskytuje jedinečné príležitosti priblížiť evanjelium záujmu ostatných. Keď Mormon opisoval Spasiteľovo zjavenie sa Nefitom, napísal: „Učil deti … a slúžil im … ; a uvoľnil ich jazyk, aby mohli prehovoriť“ (3. Nefi 26:14). Predpokladám, že dnes by sme mohli povedať, že „uvoľnil ich [palce], aby mohli prehovoriť [písať]“. Do toho, mládež!

Zdieľať evanjelium nie je bremeno, ale radosť. To, čo voláme „misionárska práca členov“ nie je program, ale postoj lásky a načiahnutie sa, aby sme pomohli ľuďom okolo nás. Je to tiež príležitosť svedčiť o tom, aké máme pocity ohľadom znovuzriadeného evanjelia nášho Spasiteľa. Ako učil Starší Ballard: „Najvýznačnejším dôkazom nášho obrátenia a toho, aké máme pocity ohľadom evanjelia vo svojom živote je naša ochota zdieľať ho s ostatnými.“11

Svedčím o Ježišovi Kristovi, ktorý je svetlom a životom sveta (pozri 3. Nefi 11:11). Jeho znovuzriadené evanjelium osvetľuje našu cestu smrteľnosťou. Jeho uzmierenie nám poskytuje uistenie o živote po smrti a silu, aby sme vytrvali do nesmrteľnosti. A Jeho uzmierenie nám dáva príležitosť, aby nám boli odpustené naše hriechy a, podľa Božieho nádherného plánu spásy, aby sme sa kvalifikovali na večný život, najväčší zo všetkých darov Božích (pozri NaZ 14:7). V mene Ježiša Krista, amen.