2010 – 2019
Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi

Vyjadrenie podpory úradníkom Cirkvi

Bratia a sestry, prezident Monson ma vyzval, aby som vám predniesol mená generálnych úradníkov a územných sedemdesiatnikov Cirkvi na vyjadrenie podpory.

Navrhujeme vyjadriť podporu Thomasovi Spencerovi Monsonovi ako prorokovi, vidcovi a zjavovateľovi a prezidentovi Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní, Henrymu Bennionovi Eyringovi ako prvému radcovi v Prvom predsedníctve a Dieterovi Friedrichovi Uchtdorfovi ako druhému radcovi v Prvom predsedníctve.

Tí, ktorí sú za, zdvihnite ruku.

Tí, ktorí sú proti, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu Russellovi Marionovi Nelsonovi ako prezidentovi Kvóra dvanástich apoštolov a nasledovným členom tohto kvóra, ktorými sú: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson a Dale G. Renlund.

Tí, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu radcom v Prvom predsedníctve a Kvóru dvanástich apoštolov ako prorokom, vidcom a zjavovateľom.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom.

Navrhujeme s prejavom vďačnosti za ich príkladnú službu uvoľniť Starších Daniela L. Johnsona, Jaira Mazzagardiho, Kenta F. Richardsa a Francisca J. Viñasa ako generálne autority Sedemdesiatnikov a udeliť im emeritný status. Oceňujeme službu Staršieho Pera G. Malma, ktorý nás 26. júla 2016 opustil. Vyjadrujeme našu lásku a úprimnú sústrasť sestre Malmovej a ich deťom a vnúčatám.

Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať týmto bratom za ich príkladnú službu, prosím, zdvihnite ruku.

Navrhujeme uvoľniť Alana R. Walkera ako územného sedemdesiatnika. Všetci, ktorí sa k nám chcete pripojiť a poďakovať mu za jeho službu, prosím, zdvihnite ruku.

Navrhujeme vyjadriť podporu nasledujúcim bratom ako novým územným sedemdesiatnikom. Sú to: Bhanu K. Hiranandani a Sandino Roman.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Je niekto proti?

Navrhujeme vyjadriť podporu ostatným generálnym autoritám, územným sedemdesiatnikom a generálnym predsedníctvam pomocných organizácií, tak ako sú k dnešnému dňu povolaní.

Všetci, ktorí sú za, prosím, zdvihnite ruku.

Ak je niekto proti, prejavte to rovnakým spôsobom.

Prezident Monson, hlasovanie bolo zaznamenané. Vyzývame tých, ktorí boli proti, aby kontaktovali svojich prezidentov kolov.

Bratia a sestry, ďakujeme vám za vašu neustálu vieru a modlitby za vedúcich Cirkvi.