2010 – 2019
Povstaňte v sile, sestry v Sione

Povstaňte v sile, sestry v Sione

Aby sme boli obrátenými, ktoré dodržiavajú zmluvy, musíme študovať základné náuky evanjelia a mať neotrasiteľné svedectvo o ich pravdivosti.

Aká je to radosť byť tu v Konferenčnom centre zhromaždené s dievčatami, mladými ženami a ženami Cirkvi. Tiež veľmi dobre vieme, že tisícky ďalších skupín sestier sú zhromaždené po celom svete a sledujú toto zasadanie, a ja som vďačná za túto príležitosť a prostriedky, ktoré nám umožňujú, aby sme sa tento večer spolu zhromaždili v jednote a so zámerom.

V októbri 2006 mal prezident Gordon B. Hinckley príhovor pod názvom „Povstaňte, ó mužovia Boží“, podľa piesne zloženej v roku 1911.1 Bola to mobilizácia mužov v Cirkvi, aby povstali a aby sa zlepšili. Keď som sa modlila za to, aby som zistila, o čo sa mám s vami podeliť, zarezonoval v mojej mysli tento príhovor.

Sestry, žijeme v „ťažkých časoch“2. Podmienky doby, v ktorej žijeme, by pre nás nemali byť prekvapením. Boli predpovedané pred tisícimi rokmi ako varovanie a nabádanie, aby sme mohli byť pripravené. Ôsma kapitola Mormona nám poskytuje znepokojujúco presný opis dnešných podmienok. Moroni v tejto kapitole hovorí, že videl našu dobu a v nej vojny a povesti o vojnách, veľkú špinu, vraždy, lúpenie a ľudí, ktorí nám hovoria, že v očiach Božích nie je nič správne, ani nesprávne. Opisuje ľudí, ktorí sú naplnení pýchou, uchvátení nosením drahého šatu a ktorí si robia posmech z náboženstva. Boli mu ukázaní ľudia, ktorí sú tak veľmi posadnutí svetskými vecami, že dovolia, aby „núdzni, a nahí, a chorí, a sužovaní prechádzali okolo“3 bez povšimnutia.

Moroni nám, ktorí žijeme v tejto dobe, kladie otázku, ktorá spytuje naše svedomie. Hovorí: „Prečo sa hanbíte vziať na sebe meno Kristovo?“4 Toto obvinenie presne opisuje rastúce sekulárne pomery nášho sveta.

Joseph Smith – Matthew naznačuje, že v posledných dňoch budú oklamaní dokonca samotní vyvolení podľa zmluvy5. Medzi tých zo zmluvy sú zahrnuté dievčatá, mladé ženy a sestry z Cirkvi, ktoré boli pokrstené a uzatvorili zmluvy so svojím Nebeským Otcom. Dokonca i my riskujeme, že budeme oklamané falošnými učeniami.

Sestry, neverím, že pomery sa časom budú zlepšovať. Ak súčasné pomery niečo naznačujú, tak musíme byť pripravené na búrky, ktoré sú pred nami. Bolo by ľahké zalamovať v zúfalstve rukami, ale ako ľudia zmluvy si nikdy nemusíme zúfať. Ako povedal Starší Gary E. Stevenson: „Nebeský Otec nám štedro vynahradzuje život v ťažkých časoch tým, že zároveň žijeme v plnosti časov.“6 Páči sa mi útecha tohto prehlásenia.

Pred rokom nám prezident Russell M. Nelson povedal: „Útoky na Cirkev, jej náuku a náš spôsob života budú silnieť. A kvôli tomu potrebujeme ženy, ktoré majú skalopevné porozumenie náuky Kristovej a ktoré toto porozumenie budú používať, zatiaľ čo budú učiť a pomáhať vychovávať generáciu odolnú voči hriechu. Potrebujeme ženy, ktoré dokážu rozpoznať klam vo všetkých jeho podobách. Potrebujeme ženy, ktoré vedia čerpať z moci, ktorú Boh poskytuje tým, ktorí dodržiavajú zmluvy, a ktoré vyjadrujú svoje názory s presvedčením a s pravou láskou. Potrebujeme ženy, ktoré majú odvahu a víziu našej matky Evy.“7

Toto posolstvo ma opätovne uisťuje, že napriek pomerom našej doby máme veľa dôvodov na radosť a optimizmus. Z celého srdca verím, že my, sestry, máme vnútornú silu a vieru, ktorá nám umožňuje, aby sme sa popasovali s výzvami života v posledných dňoch. Sestra Sheri Dewová napísala: „Verím, že v tom okamihu, keď sa naučíme uvoľniť plný vplyv obrátených žien, ktoré dodržiavajú zmluvy, sa kráľovstvo Božie zmení cez noc.“8

Bude si to vyžadovať spojené úsilie, by sme boli obrátené a aby sme dodržiavali svoje zmluvy. Aby sme tak učinili, musíme sa stať dievčatami a ženami, ktoré študujú základné náuky evanjelia a majú neotrasiteľné svedectvo o ich pravdivosti. Verím, že sú tri oblasti, ktoré sú základom silného svedectva a ktoré ja považujem za nevyhnutné pre naše porozumenie.

Po prvé, potrebujeme rozpoznať ústrednú úlohu Boha, nášho Večného Otca, a Jeho Syna, Ježiša Krista, pre našu vieru a spásu. Ježiš Kristus je náš Spasiteľ a Vykupiteľ. Musíme študovať Jeho uzmierenie a porozumieť mu a vedieť, ako ho každý deň používať; pokánie je pre každého z nás jedným z najväčších požehnaní, aby sme zostali na ceste. Musíme sa na Ježiša Krista pozerať ako na náš prvotný vzor a príklad toho, kým sa potrebujeme stať. Musíme neustále učiť vo svojich rodinách a v triedach o Otcovom veľkom pláne spásy, ktorý zahŕňa náuku Kristovu.

Po druhé, musíme porozumieť, prečo potrebujeme znovuzriadenie náuky, organizácie a kľúčov právomoci v týchto neskorších dňoch. Musíme mať svedectvo o tom, že Prorok Joseph Smith bol božsky vyvolený a určený Pánom, aby uskutočnil toto znovuzriadenie a rozpoznať, že zorganizoval ženy Cirkvi podľa organizácie, ktorá existovala v Kristovej starodávnej cirkvi.9

A po tretie, musíme študovať a pochopiť chrámové obrady a zmluvy. Chrám má ústredné miesto v našich najposvätnejších krédach a Pán žiada, aby sme ho navštevovali, aby sme študovali a našli osobný význam a využitie a premýšľali nad tým. Pochopíme, že skrze chrámové obrady sa v našich životoch prejavuje moc božskosti10 a že vďaka chrámovým obradom môžeme byť ozbrojené Božou mocou a Jeho meno bude na nás, Jeho sláva okolo nás a Jeho anjeli sa o nás budú starať.11 Premýšľam, či plne čerpáme z moci týchto prísľubov.

Sestry, dokonca i tie najmladšie v tomto publiku môžu povstať vo viere a zohrať významnú úlohu v budovaní kráľovstva Božieho. Deti začínajú získavať svoje vlastné svedectvo tým, že čítajú alebo počúvajú písma, každý deň sa modlia a prijímajú zmysluplným spôsobom sviatosť. Všetky deti a mladé ženy môžu podporovať rodinné domáce večery a plne sa ich zúčastňovať. Môžete byť prvou, ktorá si pokľakne, keď sa rodina zhromaždí k rodinnej modlitbe. Dokonca i keď vaše domovy nie sú ideálne, váš osobný príklad toho, že žijete verne podľa evanjelia, môže ovplyvniť život vašej rodiny a priateľov.

Mladé ženy Cirkvi musia samé seba vidieť ako dôležitú súčasť v kňazstvom riadenom diele spásy, a nielen ako diváčky a podporovateľky. Máte povolania a ste ustanovené tými, ktorí držia kľúče kňazstva, aby ste pracovali ako vedúce s mocou a právomocou v tomto diele. Keď zvelebujete svoje povolanie v predsedníctvach tried a duchovne sa pripravujete, radíte sa spolu, načahujete sa, aby ste slúžili členom vašej triedy, a navzájom sa učíte evanjelium, začleňujete sa do tohto diela a vy i vaše vrstovníčky budete požehnané.

Všetky ženy musia vidieť samé seba ako dôležitú súčasť v diele kňazstva. Ženy v tejto Cirkvi sú prezidentky, radkyne, učiteľky, členky rád, sestry a matky, a kráľovstvo Božie nemôže fungovať, ak nepovstaneme a nevyplníme s vierou svoje povinnosti. Niekedy iba potrebujeme mať väčšie videnie toho, čo je možné.

Nedávno som v Mexiku stretla sestru, ktorá rozumela tomu, čo to znamená zvelebiť svoje povolanie s vierou. Marffissa Maldonadová bola pred tromi rokmi povolaná, aby učila nedeľnú školu pre mládež. Keď bola povolaná, mala v triede 7 študentov, ale teraz ich má 20. S úžasom som sa jej spýtala, čo urobila, že sa tak zvýšil počet jej študentov. Skromne odvetila: „To som nebola len ja. Všetci z triedy pomohli.“ Spolu si prezreli mená neaktívnych členov a začali ich spoločne pozývať, aby sa vrátili späť do cirkvi. Vďaka ich úsiliu tiež mali jeden krst.

Sestra Maldonadová vytvorila pre svojich študentov stránku na sociálnych sieťach pod názvom „Ja dom dieťa Božie“, a niekoľkokrát týždenne tam uverejňuje inšpiratívne myšlienky a verše z písiem. Pravidelne svojim študentom posiela esemesky s rôznymi úlohami a povzbudzuje ich. Cíti, že je dôležité komunikovať s nimi spôsobmi, ktoré im najlepšie vyhovujú, a funguje to. Proste mi povedala: „Mám rada svojich študentov.“ Keď mi hovorila o svojom úsilí, mohla som cítiť jej lásku a jej príklad mi pripomenul, čo môže jeden človek, ktorý má vieru a ktorý niečo robí, s Pánovou pomocou dosiahnuť v tomto diele.

Naša mládež je každodenne vystavená ťažkým otázkam a mnohí z nás majú niekoho blízkeho, kto sa trápi pri hľadaní odpovedí. Dobrou správou je, že existujú odpovede na položené otázky. Počúvajte najnovšie posolstvá od našich vedúcich. Je nám zdôrazňované, aby sme študovali plán šťastia nášho Nebeského Otca a porozumeli mu. Sú nám pripomínané zásady prehlásenia o rodine.12 Sme povzbudzované, aby sme vyučovali a využívali tieto zdroje ako mierku, aby sme sa udržali na rovnej a úzkej ceste.

Asi pred rokom som sa stretla s matkou malých detí, ktorá sa rozhodla, že bude aktívne pracovať so svojimi deťmi, aby ich ochránila pred mnohými negatívnymi vplyvmi, ktorým sú vystavené na internete a v škole. Každý týždeň si vybrala tému, často takú, ktorá bola hojne diskutovaná na internete, a počas týždňa iniciovala zmysluplnú diskusiu, kedy jej deti mohli klásť otázky a ona si bola istá, že získavajú vyrovnanú a správnu perspektívu ohľadom často ťažkých záležitostí. Vytvára zo svojho domova bezpečné miesto, v ktorom sa môžu klásť otázky a kde existuje zmysluplné poučenie podľa evanjelia.

Obávam sa, že žijeme v takej atmosfére vyhýbania sa tomu, aby sme niekoho urazili, že sa niekedy všetci vyhýbame tomu, aby sme učili správne zásady. Zlyhávame v tom, aby sme učili naše mladé ženy, že pripravovať sa na to byť matkou je najvyššia priorita, pretože nechceme uraziť tie, ktoré nie sú vydaté alebo tie, ktoré nemajú deti alebo nechceme byť tými, ktoré potláčajú budúce rozhodnutia. Na druhej strane, možno tiež zlyhávame v tom, aby sme zvýraznili dôležitosť vzdelania, pretože nechceme vysielať posolstvo, že je dôležitejšie než manželstvo. Vyhýbame sa prehláseniu, že náš Nebeský Otec definuje manželstvo ako zväzok medzi mužom a ženou, pretože nechceme uraziť tých, ktorí sa boria s príťažlivosťou k rovnakému pohlaviu. A možno nám nie je príjemné diskutovať o záležitostiach pohlavia alebo o zdravej sexualite.

Sestry, určite to musíme robiť citlivo, ale tiež musíme používať zdravý rozum a svoje porozumenie plánu spásy, aby sme boli odvážne a priame, keď učíme svoje deti a mládež základné zásady evanjelia, ktorým musia porozumieť, aby našli správny smer vo svete, v ktorom žijú. Ak neučíme svoje deti a mládež pravú náuku – a ak ju neučíme jasne – svet ich bude učiť Satanove klamstvá.

Milujem evanjelium Ježiša Krista a som naveky vďačná za vedenie, moc a každodennú pomoc, ktorú dostávam ako dcéra Božia, ktorá uzatvorila zmluvy. Svedčím, že Pán nás žehná, ako ženy, ktoré žijú v ťažkých časoch, so všetkou mocou, darmi a silou, ktorú potrebujeme, aby sme pripravili svet na druhý príchod Pána Ježiša Krista. Modlím sa za to, aby sme mohli všetky vidieť svoj pravý potenciál a povstať, aby sme sa stali ženami viery a odvahy, akými náš Otec v Nebi potrebuje, aby sme sa stali. V mene Ježiša Krista, amen.