2010 – 2019
Dokonalá cesta k šťastiu

Dokonalá cesta k šťastiu

Svedčím o veľkom dare, ktorý predstavuje plán, ktorý pre nás má náš Otec. Je to tá jediná dokonalá cesta k pokoju a šťastiu.

Moji milovaní bratia a sestry, tu v Konferenčnom centre a aj po celom svete, som nesmierne vďačný za možnosť podeliť sa s vami dnes ráno o svoje myšlienky.

Pred päťdesiatimi dvomi rokmi, v júli 1964, som mal určitú cirkevnú úlohu v New Yorku v čase, kedy sa tam konala Svetová výstava. Raz skoro ráno som navštívil mormonský pavilón na výstavisku. Prišiel som práve pred premietaním cirkevného filmu Človek hľadá šťastie, ktorý stvárňoval plán spásy a ktorý sa od tej doby stal cirkevnou klasikou. Sadol som si veľa mladého muža, ktorý mal asi 35 rokov. Krátko sme spolu hovorili. Nebol členom našej Cirkvi. Potom sa svetlá stlmili a premietanie začalo.

Počúvali sme hlas rozprávača, ktorý kládol hlboké a všeobecne rozšírené otázky: Odkiaľ som prišiel? Prečo som tu? Kam pôjdem, až opustím tento život? Všetky uši boli napnuté, aby si vypočuli odpovede a oči všetkých sa upierali na premietaný obraz. Bol opísaný náš predsmrteľný život a spolu s tým vysvetlený náš účel na zemi. Boli sme svedkami dojemného stvárnenia odchodu prestarnutého starčeka z tohto sveta a jeho nasledovného stretnutia sa s milovanými blízkymi, ktorí ho predošli do duchovného sveta.

Na konci tohto krásneho stvárnenia plánu, ktorý pre nás má náš Nebeský Otec, návštevníci v tichosti odchádzali a mnohých z nich sa posolstvo filmu očividne dotklo. Mladý návštevník, ktorý sedel vedľa mňa nevstával. Opýtal som sa ho, či sa mu film páčil. Nadšene zvolal: „Toto je pravda!“

Otcov plán pre naše šťastie a spásu zdieľajú naši misionári s druhými po celom svete. Nie všetci, ktorí toto božské posolstvo poučujú, ho prijímajú a vítajú. Avšak muži a ženy kdekoľvek na svete, podobne ako môj mladý priateľ na Svetovej výstave v New Yorku, rozpoznávajú jeho pravdy a vydávajú sa na cestu, ktorá ich bezpečne vedie domov. Ich život sa navždy mení.

Úplne zásadným prvkom plánu je náš Spasiteľ, Ježiš Kristus. Bez Jeho zmiernej obeti by bolo všetko stratené. Nestačí ale len veriť v Neho a v Jeho poslanie. Je potrebné pracovať a učiť sa, bádať a modliť sa, činiť pokánie a zlepšovať sa. Je potrebné poznávať Božie zákony a žiť podľa nich. Je potrebné prijať Jeho spásne obrady. Iba tak dosiahneme skutočné a večné šťastie.

Sme požehnaní tým, že máme pravdu. Máme zodpovednosť túto pravdu zdieľať. Žime podľa tejto pravdy, aby sme si mohli zaslúžiť všetko, čo pre nás Otec má. On nerobí nič bez toho, aby to bolo pre náš prospech. Povedal nám: Toto je moje dielo a moja sláva – uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka.1

Z hĺbky svojej duše svedčím o veľkom dare, ktorý predstavuje plán, ktorý pre nás má náš Otec. Je to tá jediná dokonalá cesta k pokoju a šťastiu ako tu, tak aj na svete, ktorý príde.

Bratia a sestry, na záver vám zanechávam svoju lásku a požehnanie a činím tak v mene nášho Spasiteľa a Vykupiteľa, dokonca Ježiša Krista, amen.