2010 – 2019
V tejto knihe sa ukrýva moc

V tejto knihe sa ukrýva moc

Najväčšia moc Knihy Mormonovej spočíva v tom, aký vplyv má na to, aby nás priviedla bližšie k Ježišovi Kristovi.

14. júna 1989 zakázala vláda Ghany pre nesprávne informácie o Cirkvi všetky činnosti Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní v tejto africkej zemi. Vláda zadržala majetok Cirkvi a všetka misionárska aktivita sa zastavila. Členovia Cirkvi, ktorí tomuto obdobiu hovoria „zmrazenie“, sa snažili čo najlepšie žiť podľa evanjelia bez zhromaždení v pobočkách či podpory misionárov. Existuje veľa inšpirujúcich príbehov o tom, ako si členovia uchovávali svetlo evanjelia tým, že uctievali Boha doma a tým, že sa o seba navzájom starali ako domáci učitelia a navštevujúce učiteľky.

Nedorozumenie sa nakoniec vysvetlilo a 30. novembra 1990 toto zmrazenie skončilo a zvyčajné cirkevné aktivity sa znova začali.1 Od toho obdobia sú vzťahy medzi Cirkvou a ghanskou vládou vynikajúce.

Členovia, ktorí toto zmrazenie zažili, ochotne poukazujú na požehnania, ktoré z tohto nezvyčajného obdobia vzišli. Kvôli protivenstvu, ktorému čelili, sa viera mnohých posilnila. Ale jedno požehnanie z tejto doby prišlo nezvyčajným spôsobom.

Nicholas Ofosu-Hene bol mladý policajt, ktorý mal za úlohu ochraňovať zborovú budovu Cirkvi počas zmrazenia. Jeho zodpovednosťou bolo dávať na tuto budovu pozor v noci. Keď Nicholas po prvýkrát prišiel k zborovej budove, všimol si, že bol všade neporiadok – papiere, knihy a nábytok, všetko bolo rozhádzané. Uprostred tohto neporiadku uvidel výtlačok Knihy Mormonovej. Snažil sa túto knihu ignorovať, pretože mu bolo povedané, že je to niečo zlé. Ale mal zvláštny pocit, že ho priťahuje. Nakoniec už Nicholas nemohol túto knihu ďalej ignorovať. Zodvihol ju. Pocítil nutkanie, aby ju začal čítať. Čítal ju celú noc a pri čítaní mu stekali po lícach slzy.

Keď ju po prvýkrát vzal do ruky, prečítal celého 1. Nefiho. Druhýkrát, prečítal celého 2. Nefiho. Keď sa dostal k 25. kapitole 2. Nefi, čítal: „A my hovoríme o Kristovi, radujeme sa v Kristovi, kážeme o Kristovi, prorokujeme o Kristovi a píšeme podľa proroctiev svojich, aby deti naše mohli vedieť, k akému prameňu majú hľadieť pre odpustenie hriechov svojich.“2

V tej chvíli Nicholas pocítil Ducha tak silno, že začal vzlykať. Uvedomil si, že počas čítania obdržal niekoľko duchovných nabádaní, že táto kniha je písmo, to najsprávnejšie, ktoré kedy čítal. Uvedomil si, že Svätí neskorších dní, na rozdiel od toho, čo počul, veria silno v Ježiša Krista. Potom, čo sa obdobie zmrazenia skončilo a misionári sa do Ghany vrátili, Nicholas s manželkou a deťmi vstúpili do Cirkvi. Keď som ho minulý rok videl, bol policajným veliteľom a slúžil v Cirkvi ako prezident ghanského okrsku Tamale. Povedal: „Cirkev mi zmenila život. … Ďakujem Všemohúcemu Bohu, že ma priviedol k tomuto evanjeliu.“3

Alibert Davie, ďalší Ghaňan, sprevádzal jedného svojho priateľa do zborovej budovy, kde mal tento priateľ schôdzu predsedníctva. Keď tam na neho Alibert čakal, začal čítať knihu, ktorú tam našiel. Po skončení schôdze si ju chcel Alibert vziať domov. Bolo mu dovolené vziať si nielen túto knihu ale tiež aj výtlačok Knihy Mormonovej. Keď prišiel domov, začal Knihu Mormonovu čítať. Nedokázal ju odložiť. Čítal pri sviečke až do tretej do rána. To robil niekoľko nocí, uchvátený tým, čo čítal a ako sa cítil. Alibert je teraz členom Cirkvi.

Angelo Scarpulla začal študovať teológiu vo svojom rodnom Taliansku, keď mal 10 rokov. Nakoniec sa stal kňazom a slúžil oddane svojej cirkvi. V istom bode však začala jeho viera kolísať a on vyhľadával a dostával príležitosti študovať ďalej. Ale čím viac študoval, tým viac bol znepokojený. To, čo čítal a cítil, ho presvedčilo, že došlo k všeobecnému odpadlíctvu od pravej náuky, ktorú učil Ježiš a prví apoštoli. Angelo hľadal pravé Božie náboženstvo v rôznych cirkvách, ale veľa rokov nebol spokojný.

Jedného dňa sa stretol s dvoma členmi Cirkvi, ktorí pomáhali misionárom nájsť viac ľudí, ktorých by mohli učiť. Niečo ho k nim priťahovalo a s radosťou si vypočul ich posolstvo. Angelo ochotne prijal výtlačok Knihy Mormonovej.

Toho večera začal túto knihu čítať. Úplne ho strhla radosť. Skrze Ducha dal Boh Angelovi vnútorné uistenie, že v Knihe Mormonovej nájde pravdu, ktorú toľko rokov hľadal. Zaplavili ho nádherné pocity. To, čo čítal a čo sa dozvedel od misionárov, mu potvrdilo jeho názor, že došlo k všeobecnému odpadlíctvu, a tiež sa dozvedel, že pravá Božia Cirkev bola na zemi znovuzriadená. Krátko na to sa dal Angelo pokrstiť do Cirkvi.4 Keď som sa s ním stretol po prvýkrát, bol prezidentom pobočky Cirkvi v talianskom Rimini.

To, čo Nicholas, Alibert a Angelo s Knihou Mormonovou zažili, pripomína zážitok Parleyho P. Pratta:

„S nedočkavosťou som otvoril [knihu]. …Čítal som celý deň, jedlo bolo bremenom, vôbec som netúžil po jedle; spánok bol bremenom, … keď prišla noc, lebo ja som uprednostnil čítanie pred spánkom.

Keď som čítal, spočíval na mne Duch Pána a ja som vedel a pochopil, že kniha je pravdivá tak jasne a očividne, ako keď človek chápe a vie, že existuje. Teraz bola moja radosť úplná a ja som sa tak radoval, že mi to vynahradilo všetok smútok, obete a drinu v mojom živote.“5

Niektorí ľudia majú takéto mocné zážitky s Knihou Mormonovou, keď ju otvoria po prvýkrát, ale u iných svedectvo o pravdivosti prichádza postupne, keď ju čítajú a modlia sa ohľadom nej. To boj aj môj prípad. Po prvýkrát som čítal Knihu Mromonovu ako dospievajúci študent seminára. Toto je ten výtlačok Knihy Mormonovej, ktorý som čítal. Nedokážem vám povedať presný okamih alebo miesto, kedy sa to stalo, ale niekedy počas čítania som začal niečo cítiť. Bol to vrelý pocit a duch, ktorý prichádzal vždy, keď som túto knihu otvoril. Keď som ďalej čítal tento pocit zosilnel. A tento pocit mám dodnes. Vždy, keď otvorím Knihu Mormonovu, je to ako keby som otočil vypínač – Duch sa mi vlieva do srdca a do duše.

U iných prichádza svedectvo o Knihe Mormonovej, po mnohom štúdiu a modlitbách. Mám priateľa, ktorý čítal Knihu Mormonovu so snahou spoznať, či je pravdivá. Použil výzvu v Moronim, aby sa pýtal Boha s úprimným srdcom a skutočným zámerom a vierou v Krista, či je Kniha Mormonova pravdivá.6 Nedostal ale sľúbenú duchovnú odpoveď hneď. Ale jedného dňa, keď išiel autom a bol hlbokom zamyslený, mu Duch dosvedčil pravdivosť Knihy Mormonovej. Bol taký šťastný a ohromený, že stiahol okienko na aute a zakričal, na nikoho konkrétneho, a napriek tomu celému svetu: „Je to pravda!“

Nech už naše svedectvo o Knihe Mormonovej prichádza, keď ju po prvýkrát otvoríme, alebo po určitej dobe, ak ju budeme čítať ďalej a budeme používať jej učenie, bude na nás pôsobiť po celý náš život. Prezident Ezra Taft Benson učil: „V tejto knihe je moc, ktorá vám začne prúdiť do života v okamihu, kedy ju začnete s vážnosťou študovať. Nájdete väčšiu silu odolávať pokušeniu. Nájdete silu odolávať klamu. Nájdete moc stáť na tesnej a úzkej ceste.“7

Povzbudzujem každého, kto prijíma toto posolstvo, vrátane držiteľov Áronovho kňazstva zhromaždených na tomto dnešnom stretnutí, aby objavil moc Knihy Mormonovej. Prezident Thomas S. Monson nás povzbudzuje: „Čítajte Knihu Mormonovu. Premýšľajte nad jej učeniami. Opýtajte sa Nebeského Otca, či je to pravda.“8 V rámci tohto procesu pocítite vo svojom živote Ducha Božieho. Tento Duch bude súčasťou vášho svedectva o tom, že Kniha Mormonova je pravdivá, že Joseph Smith bol prorok Boží a že Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní je pravou cirkvou na zemi v dnešnej dobe. Toto svedectvo vám pomôže odolávať pokušeniu.9 Pripraví vás na „veľké povolanie … usilovne pracovať na viniciach Pánových“10. Bude pre vás pevnou kotvou, keď budú obvinenia či ohovárania útočiť na vašu vieru a bude to základ založený na skale, keď sa objavia otázky, ktoré nedokážete, prinajmenšom teraz, zodpovedať. Budete schopní rozlišovať medzi pravdou a omylom a budete cítiť uistenie od Ducha Svätého, ktorý vám bude znova a znova potvrdzovať vaše svedectvo, zatiaľ čo budete ďalej počas celého života čítať Knihu Mormonovu.

Tiež povzbudzujem všetkých rodičov, ktorí počujú alebo čítajú toto posolstvo, aby z Knihy Mormonovej urobili dôležitú súčasť svojho domova. Keď naše deti vyrastali, čítali sme z Knihy Mormonovej pri raňajkách. Toto je záložka, ktorú sme používali. Vpredu je citát od prezidenta Bensona sľubujúci, že keď budeme čítať Knihu Mormonovu, Boh na nás vyleje požehnania.11 Na zadnej strane je toto zasľúbenie od prezidenta Mariona G. Romneyho, bývalého radcu v Prvom predsedníctve: „Som si istý, že ak budú rodičia vo svojich domovoch s modlitbou čítať Knihu Mormonovu pravidelne, sami dvaja a spolu so svojimi deťmi, duch tejto úžasnej knihy sa stane stálou súčasťou našich domovov a všetkých tých, ktorí v nich bývajú. … Duch sváru odíde. Rodičia budú radiť svojim deťom s obrovskou láskou a múdrosťou. Deti budú viac prístupné a poslušné rád svojich rodičov. Spravodlivosť bude narastať. Viera, nádej a milosť – čistá láska Kristova – bude prebývať v našich domovoch a životoch, prinášajúc so sebou stopu pokoja a šťastia.“12

Teraz po mnohých rokoch čo naše deti odišli z domova a vychovávajú svoje vlastné rodiny, môžeme jasne vidieť naplnenie sľubu prezidenta Romneyho. Naša rodina zďaleka nie je dokonalá, ale môžeme svedčiť o moci Knihy Mormonovej a o požehnaniach, ktoré nám čítanie tejto knihy prinieslo a ďalej prináša do života celej našej rodiny.

Najväčšia moc Knihy Mormonovej spočíva v tom, aký vplyv má na to, aby nás priviedla bližšie k Ježišovi Kristovi. Je to silný svedok o Ňom a o Jeho vykupujúcom poslaní.13 Vďaka nej rozumieme veľkoleposti a moci Jeho uzmierenia.14 Učí jasne Jeho náuku.15 A vďaka vznešeným kapitolám opisujúcim návštevu vzkrieseného Krista medzi Nefitmi Ho vidíme a zažívame, ako miluje druhých, žehná im a učí ich, a poznávame, že to isté učiní aj pre nás, pokiaľ k Nemu prídeme tým, že budeme žiť podľa Jeho evanjelia.16

Bratia, svedčím o moci skrývajúcej sa v Knihe Mormonovej. Či už ju čítam v angličtine, taliančine alebo francúzštine, ako knihu alebo v elektronickom zariadení, nachádzam rovnakého úžasného ducha, ktorý z jej kapitol a veršov plynie do môjho života. Svedčím o jej schopnosti pomáhať nám prísť bližšie ku Kristovi. Modlím sa, aby každý z nás plne využíval moc, ktorá sa skrýva v tejto úžasnej knihe písiem. V mene Ježiša Krista, amen.