2010 – 2019
„Vyvoleného vidca vzbudím“

„Vyvoleného vidca vzbudím“

Keďže Joseph bol prorok, máme viac než len okno do nebies – samotná brána do večnosti je nám otvorená.

Keď Moroni prvý raz prišiel za Josephom Smithom, varoval, že Josephovo meno má byť pokladané za dobré i zlé medzi všetkými národmi.1 Videli sme naplnenie tohto proroctva. Vo vojne medzi dobrom a zlom znovuzriadenie evanjelia skrze proroka Josepha Smitha jednak inšpirovalo veriacich, ktorí ho nasledujú, a tiež vyprovokovalo odporcov, ktorí zúrivo bojujú proti Sionu ako aj proti samotnému Josephovi. Tento súboj nie je ničím novým. Začalo sa to zanedlho potom, čo mladý Joseph vošiel do posvätného hájika, a pokračuje to v súčasnosti s pridanou viditeľnosťou na internete.

Pán osobne povedal Josephovi Smithovi:

Končiny zeme sa budú pýtať na meno tvoje a blázni sa ti budú posmievať, a peklo bude zúriť proti tebe;

Zatiaľ čo čistí v srdci, múdri, ušľachtilí a cnostní budú neustále vyhľadávať radu a právomoc a požehnania pod rukou tvojou.2

Dnes ponúkam svoje svedectvo všetkým tým, ktorí túžia lepšie porozumieť posvätnému poslaniu Josepha Smitha ml., proroka znovuzriadenia.

Nemusíme byť nesmelí, čo sa týka svedectva o Josephovom poslaní ako proroka, vidca a zjavovateľa, pretože Pán vždy pracoval skrze prorokov.3 Vďaka pravdám znovuzriadeným skrze Josepha Smitha vieme oveľa viac o našom Nebeskom Otcovi a o Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Vieme o Ich božských vlastnostiach, Ich vzťahu voči sebe a voči nám, a o veľkolepom pláne vykúpenia, ktorý nám umožňuje vrátiť sa do Ich prítomnosti.

Brigham Young povedal o Josephovi toto: „Bolo to vyhlásené v radách večnosti, dávno predtým, než boli položené základy zeme, že on bude oným mužom v poslednej dispenzácii tohto sveta, aby priniesol slovo Božie ľuďom a obdržal plnosť kľúčov a moc kňazstva Syna Božieho. Pán mal zrak upretý na ňom … [lebo on] bol vo večnosti predurčený, aby predsedal tejto poslednej dispenzácii.“4

Prípravou pre toto veľké dielo bolo Josephovi Smithovi to, že sa narodil do milujúcej rodiny, ktorá zakúšala mnoho každodenných ťažkostí a skúšok života. Keď Joseph začal dospievať, jeho pocity voči Bohu boli hlboké a často prenikavé5, ale aj tak bol zmätený protirečiacimi náboženskými ideami kazateľov jeho doby. Našťastie mladý Joseph nedovolil, aby jeho otázky paralyzovali jeho vieru. Odpovede hľadal v Biblii a našiel túto radu: „Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“6

Joseph si vybavil: „Nikdy nevstúpil žiadny verš z písiem s väčšou mocou do srdca človeka, než tento vstúpil do môjho v tomto momente. Zdalo sa, že vstúpil s veľkou silou do každého pocitu v mojom srdci. Premýšľal som o tom zas a znova.“7

Joseph s jednoduchou vierou reagoval na tieto duchovné pocity. Našiel opustené miesto, pokľakol a začal Bohu predkladať priania svojho srdca.8 V Josephovom opise toho, čo sa stalo je veľká sila:

„Videl som stĺp svetla presne nad mojou hlavou, jasnejší ako slnko, ktorý sa pomaly približoval až spočinul na mne.

… Keď svetlo spočívalo na mne, uvidel som dve postavy, ktorých žiara a nádhera sa vymykajú akémukoľvek popisu, stáť nado mnou vo vzduchu. „Jedna z nich ku mne prehovorila, nazývajúc ma menom a povedala, ukazujúc na druhú – Toto je Môj Milovaný Syn. Vypočuj Ho!9

Joseph Smith videl Boha, Večného Otca, a Ježiša Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa sveta. Toto bolo Prvé videnie Josepha Smitha. V nasledujúcich rokoch Joseph preložil Knihu Mormonovu darom a mocou Božou. Navštívili ho mnohé ďalšie nebeské stvorenia, znovuzriaďujúc pravdy a právomoc, ktoré boli po stáročia stratené. Tieto nebeské zjavenia Josephovi Smithovi otvorili nášmu pohľadu okná nebies a slávy večnosti. Josephov život stojí ako svedectvo, že ak sa komukoľvek z nás nedostáva múdrosti, môžeme si ju pýtať s vierou od Boha a dostaneme odpovede – niekedy od nebeských bytostí, ale častejšie skrze moc Ducha Svätého, ktorý k nám hovorí skrze inšpirované myšlienky a pocity.10 Práve skrze Ducha Svätého môžeme „poznať pravdu ohľadom všetkých vecí“11.

Pre mnohých z nás začína svedectvo Josepha Smitha, keď čítame Knihu Mormonovu. Knihu Mormonovu som po prvýkrát prečítal od začiatku do konca ako mladý študent ranného seminára. Použijúc moju živú chlapčenskú predstavivosť som sa rozhodol, že budem čítať akoby som bol Joseph Smith, po prvý raz objavujúc pravdy Knihy Mormonovej. Malo to na môj život taký vplyv, že doteraz čítam Knihu Mormonovu týmto spôsobom. Často zisťujem, že to prehlbuje moju vďaku za proroka Josepha a za pravdy znovuzriadené v tejto vzácnej knihe.

Napríklad si predstavte Josephove pocity, keď prekladal časti o krste na odpustenie hriechov. Joseph, ktorému bolo povedané, že sa nemá pripojiť ku žiadnej z existujúcich cirkví, mal samozrejme otázky o tomto spásnom obrade. Jeho otázky ho opäť viedli k modlitbe, a táto modlitba viedla k návšteve Jána Krstiteľa, ktorý znovuzriadil Áronovo kňazstvo a právomoc krstiť.12

Alebo si predstavte ako sa asi Joseph cítil, keď po prvýkrát zistil, že Ježiš Kristus navštívil ľudí západnej hemisféry – že ich učil, modlil sa za nich, vyliečil ich chorých, požehnal ich deti, odovzdal kňazskú právomoc a dával im sviatosť.13 Joseph si to možno v tom čase neuvedomoval, ale to, čo sa naučil o obradoch a organizácii Kristovej starodávnej Cirkvi ho pripravilo na to, aby neskôr pomohol Pánovi znovuzriadiť tú istú Cirkev na zemi.

Počas prekladania Knihy Mormonovej Joseph a jeho manželka Emma žialili nad smrťou svojho novorodeného synčeka. V tom čase kazatelia bežne učili, že deti, ktoré zomreli bez krstu, budú naveky zatratené. Myslite na to a predstavte si, ako sa musel Joseph Smith cítiť, keď preložil nasledujúce slová od proroka Mormona: „[Malé] deti pokánie nepotrebujú, a ani krst. … Ale malé deti sú živé v Kristovi už od založenia sveta.“14

Pravdepodobne najveľkolepejšou časťou pre mladého Josepha v Knihe Mormonovej je tretia kapitola 2. knihy Nefiho. Táto kapitola obsahuje starodávne svedectvo o „vyvolenom vidcovi“, ktorého Pán vzbudí v neskorších dňoch – vidca menom Joseph, pomenovaného po jeho otcovi. Tento budúci prorok bude „vysoko vážený“ a vykoná „veľmi cenné“ dielo pre svoj ľud. Bude „veľký ako Mojžiš“ a bude mu daná moc prinášať slovo Božie.15 Pomyslite si, ako sa asi Joseph Smith cítil, keď si uvedomil, že toto proroctvo je o ňom! Neprekladal len historické záznamy; prekladal videnie o posledných dňoch, o zázračnom znovuzriadení evanjelia Ježiša Krista – a sám Joseph Smith to mal pomôcť naplniť!

Dnes po takmer 200 rokoch je jednoduché vidieť, ako sa toto proroctvo naplnilo. Vieme o veľkých činoch, ktoré Joseph vykonal ako Pánov prorok. Ale zapamätajte si, že keď Joseph toto proroctvo prekladal, urobil len málo z toho, čo predpovedali proroci. Bol stále len mladý dvadsiatnik. Cirkev ešte nebola zorganizovaná. Neexistovali žiadne okrsky či pobočky, žiadni misionári, ani žiadne chrámy. Len málokto počul o Josephovi Smithovi a niektorí, ktorí o ňom počuli, mu aktívne odporovali. Teraz sa pozrite na veľké dielo, ktoré Pán vykonal rukou Svojho služobníka Josepha, nehľadiac na odpor voči nemu. Nie je naplnenie tohto proroctva presvedčujúcim dôkazom prorockého povolania Josepha Smitha?

Vyzývam každého, kto má možno pochybnosti o svojom svedectve o Josephovi Smithovi alebo sa namáha s nesprávnymi, zavádzajúcimi či povrchnými informáciami o jeho živote a službe, aby zvážil ovocie – mnohé požehnania, ktoré sme obdržali vďaka podivuhodnému poslaniu Josepha Smitha, proroka znovuzriadenia.

Pretože Joseph bol prorok, zjavenia a proroci už nie sú záležitosťami minulosti. Deň zázrakov – zjavení, uzdravenia a služby anjelov – sa neskončil.16

Keďže Joseph bol prorok, každý z nás má prístup k moci a požehnaniam svätého kňazstva, čo zahŕňa krst, dar Ducha Svätého a sviatosť.

Keďže Joseph bol prorok, máme chrámové požehnania a obrady, ktoré nás spájajú s Bohom, robia z nás Jeho ľud, a vyjavujú nám „moc božskosti“, čo umožňuje, aby sme jedného dňa videli tvár Božiu, dokonca Otcovu, a žili.17

Keďže Joseph bol prorok, vieme, že manželstvo a rodina sú základnými časťami Božieho plánu pre naše šťastie. Vieme, že skrze chrámové obrady a zmluvy pretrvajú naše vzácne rodinné vzťahy večne.

Keďže Joseph bol prorok, máme viac než len okno do nebies – samotná brána do večnosti je nám otvorená. Môžeme poznať „jediného pravého Boha, a ktorého … poslal, Ježiša Krista“18. Môžeme mať večný život.

Keďže Joseph bol prorok, môžeme mať predovšetkým svedectvo za svedectvom, že Ježiš Kristus je Synom Božím a Spasiteľom sveta. Máme neprerušenú reťaz zvláštnych svedkov Ježiša Krista, ktorú zahŕňajú nášho proroka v súčasnosti, prezidenta Thomasa S. Monsona, radcov v Prvom Predsedníctve a členov Kvóra dvanástich apoštolov. K ich svedectvám pripájam moje skromné, ale isté svedectvo: Ježiš Kristus žije a vedie Svoju Cirkev. Joseph Smith bol a je prorokom znovuzriadenia. Kňazstvo a právomoc Božia sú opäť na zemi. Kiež by sme nebojácne svedčili a vzdávali vďaky za tohto úžasného proroka, vidca a zjavovateľa Pána. O to sa modlím v posvätnom mene Ježiša Krista, amen.