2010 – 2019
Poučiť sa od Almu a Amuleka

Poučiť sa od Almu a Amuleka

Je mojou nádejou, že všetci tí, ktorí zišli z cesty učeníctva budú vidieť svojimi srdciami a budú sa učiť od Almu a Amuleka.

Alma mladší

Alma mladší patrí medzi nezabudnuteľné postavy v písmach. Napriek tomu, že bol synom veľkého proroka, stratil na čas svoju cestu a stal sa „zlovoľným a modlárskym človekom“. Z dôvodov, ktoré môžeme len hádať, aktívne oponoval svojmu otcovi a snažil sa zničiť Cirkev. A vďaka svojej výrečnosti a presvedčivosti zakúšal veľký úspech.1

Almov život sa zmenil, keď sa mu zjavil anjel Pánov a hovoril s ním hlasom hromu. Po tri dni a tri noci bol Alma „trýznený večnými mukami, … dokonca bolesťami zatratenej duše“. A potom, akýmsi spôsobom, mu v temnote jeho mysle priniesla svetlo nejasná myšlienka – večná pravda, vyučovaná jeho otcom: že Ježiš Kristus príde, aby „uzmieril hriechy sveta“. Alma dávno predtým odmietal tento koncept, ale teraz sa „myseľ [jeho] zmocnila myšlienky tejto“ a pokorne, úprimne vložil svoju dôveru do Kristovej zmiernej moci.2

Keď sa Alma prebral z tohto svojho zážitku, bol zmeneným človekom. Od tej chvíle zasvätil svoj život náprave škody, ktorú spôsobil. Je úžasným príkladom pokánia, odpustenia a trvalej viery.

Alma bol nakoniec vybraný, aby nastúpil po svojom otcovi na miesto hlavy Cirkvi Božej.

Každý občan nefitského národa musel poznať Almov príbeh. Twitter, Instagram a Facebook jeho doby museli byť preplnené obrázkami a príbehmi o ňom. Pravdepodobne sa pravidelne objavoval na obálke týždenníka Zarahemla a bol predmetom úvodníkov a televíznych špeciálov. Keď to skrátime, bol možno tou najznámejšou celebritou svojej doby.

Ale keď Alma videl, že jeho ľudia zabúdajú na Boha a pozdvihujú sa v pýche a sváre, rozhodol sa odstúpiť z verejnej funkcie a „úplne sa zameral na vysoké kňazstvo svätého rádu Božieho“3, kážuc pokánie medzi Nefitmi.

Najskôr sa Alma stretol s veľkým úspechom – až kým neprišiel do mesta Ammoniha. Obyvatelia toho mesta si veľmi dobre uvedomovali, že Alma už nie je politický líder a mali len veľmi malý rešpekt k jeho kňazskej autorite. Zlorečili mu, zosmiešňovali ho a vyhodil ho z mesta.

Alma sa so zlomeným srdcom obrátil chrbtom k mestu Ammoniha.4

Ale anjel mu povedal, aby sa vrátil.

Iba o tom premýšľajte: bolo mu povedané, aby sa vrátil k ľuďom, ktorí ho nenávideli a boli nepriateľskí voči Cirkvi. To bola nebezpečná a možno aj život ohrozujúca úloha. Ale Alma neváhal. „Rýchlo sa vrátil.“5

Alma sa po mnoho dní postil, keď vstúpil do mesta. Tam požiadal úplne neznámeho muža, či dá „pokornému služobníkovi Božiemu niečo na jedenie“.6

Amulek

Meno toho muža bolo Amulek.

Amulek bol bohatý, známy občan mesta Ammoniha. Napriek tomu, že bol z dlhej línie veriacich, jeho vlastná viera ochladla. Neskôr vyhlásil: „Bol [som] mnohokrát volaný, a nechcel som počuť; takže som vedel o veciach týchto, a predsa som [veriť] nechcel; takže naďalej som sa búril proti Bohu.“7

Ale Boh pripravoval Amuleka a keď sa Amulek stretol s Almom, privítal Pánovho služobníka vo svojom dome, kde Alma zostal po mnoho dní.8 Počas toho obdobia Amulek otvoril svoje srdce Almovmu posolstvu a nastala v ňom úžasná zmena. Od toho dňa Amulek nielen veril, ale tiež sa stal z neho obranca pravdy.

Keď Alma znova vyšiel medzi ľud Ammoniha, mal po svojom boku druhého svedka – Amuleka, jedného spomedzi nich.

Udalosti, ktoré nasledovali, predstavujú jeden z najhorkosladkejších príbehov v celých písmach. Prečítať si ho môžete v knihe Almu, v kapitolách 8 – 16.

Dnes by som vás rád požiadal, aby ste uvažovali nad dvomi otázkami:

Po prvé: „Čo sa môžem naučiť od Almu?“

Po druhé: „Ako môžem byť ako Amulek?“

Čo sa môžem naučiť od Almu?

Začnem tým, že sa opýtam všetkých minulých, súčasných či budúcich vedúcich v Cirkvi Ježiša Krista: „Čo sa môžete naučiť od Almu?“

Alma bol mimoriadne nadaný a schopný človek. Bolo by jednoduché si myslieť, že nepotreboval žiadnu pomoc. A predsa, čo urobil Alma, keď sa vrátil do Ammoniha?

Alma našiel Amuleka a požiadal ho o pomoc.

A Alma pomoc získal.

Z akéhokoľvek dôvodu sa občas my ako vedúci zdráhame nájsť a požiadať našich Amulekov. Možno si myslíme, že to môžeme urobiť lepšie sami alebo sa zdráhame obťažovať iných či predpokladáme, že ostatní nebudú chcieť spolupracovať. Príliš často váhame vyzvať ľudí, aby používali svoje Bohom dané talenty a zapojili sa do veľkého diela spásy.

Zamyslite sa nad Spasiteľom – začal On budovať Svoju Cirkev úplne sám?

Nie.

Jeho posolstvom nebolo: „Držte sa vzadu. Ja to zvládnem.“ Ale skôr: „Poď, nasleduj ma.“9 Inšpiroval, pozýval, dával pokyny, a potom dôveroval Svojim nasledovníkom, že budú robiť to, čo videli robiť Jeho.10 Takýmto spôsobom Ježiš Kristus upevňoval nielen Svoju Cirkev, ale aj Svojich služobníkov.

Nech už momentálne slúžite v akejkoľvek pozícii – či ste prezident kvóra diakonov, prezident kolu či prezident územia – aby ste boli úspešní, musíte nájsť svojich Amulekov.

Môže to byť niekto, kto je nenáročný alebo v rámci svojej kongregácie aj neviditeľný. Môže to byť niekto, kto sa zdá neochotný alebo bez schopnosti slúžiť. Vaši Amulekovia môžu byť mladí alebo starí, muži alebo ženy, neskúsení, unavení alebo neaktívni v Cirkvi. Ale čo možno nevidíme na prvý pohľad je to, že sú hladní po tom, aby od vás počuli tie slová: „Pán ťa potrebuje. Ja ťa potrebujem!“

Hlboko vo vnútri mnohí chcú slúžiť svojmu Bohu. Chcú byť nástrojom v Jeho rukách. Chcú sa oháňať svojím kosákom a usilovať sa z celej sily, aby sa zem pripravila na návrat nášho Spasiteľa. Chcú budovať Jeho Cirkev. Ale zdráhajú sa začať. Často čakajú, kedy ich niekto požiada.

Vyzývam vás, aby ste premýšľali nad tými, ktorí vo vašich pobočkách a zboroch, misiách a koloch, potrebujú počuť takúto výzvu. Pán s nimi pracuje – pripravuje ich, obmäkčuje ich srdcia. Nájdete ich tým, že sa budete dívať svojím srdcom.

Obráťte sa na nich. Učte ich. Inšpirujte ich. Žiadajte ich.

Podeľte sa s nimi o slová, ktoré povedal anjel Amulekovi – že požehnania Pánove spočinú na nich a ich dome.11 Možno budete prekvapení, že objavíte udatného služobníka Pánovho, ktorý by inak zostal zatajený.

Ako sa podobám Amulekovi?

Zatiaľ čo niektorí budú hľadať Amuleka, pre niektorých môže otázka znieť: „Ako sa podobám Amulekovi?“

Možnože ste v priebehu rokov ostali menej oddaní vo svojom učeníctve. Možnože plameň vášho svedectva pohasína. Možnože ste sa vzdialili od tela Cirkvi. Možnože ste rozčarovaní, či dokonca nahnevaní. Ako niektorí zo starobylej cirkvi v Efeze, možno ste opustili svoju „prvú lásku“12 – vznešené, večné pravdy evanjelia Ježiša Krista.

Možnože tak ako Amulek i vy vo svojom srdci viete, že Pán „[vás] mnohokrát volal“, ale vy ste „[nechceli] počuť“.

Avšak, Boh vidí vo vás to, čo videl v Amulekovi – potenciál statočného služobníka s dôležitou prácou, ktorú má vykonať a svedectvom, o ktoré sa má podeliť. Existuje služba, ktorú nikto iný nemôže vykonať rovnakým spôsobom. Pán vám zveril Svoje sväté kňazstvo, ktoré drží božský potenciál žehnať a pozdvihovať druhých. Počúvajte svojím srdcom a nasledujte nabádania Ducha.

Cesta jedného člena

Dojal ma príbeh jedného brata, ktorý sa pýtal sám seba: „Keď Pán zavolá, budem počuť?“ Budem tohto skvelého brata volať Dávid.

Dávid konvertoval do Cirkvi pred 30 rokmi. Slúžil na misii, a potom chodil na právnickú školu. Kým študoval a pracoval, aby mohol podporovať svoju mladú rodinu, narazil na nejaké informácie o Cirkvi, ktoré ho zmiatli. Čím viac čítal takéto negatívne materiály, tým viac ho zneisťovali. Nakoniec požiadal o to, aby bolo jeho meno vymazané zo záznamov Cirkvi.

Od tej doby, ako Alma vo svojich rebelských dňoch, strávil Dávid veľa času diskutovaním s členmi Cirkvi, zapájajúc sa do on-line diskusií za účelom spochybnenia ich viery.

Bol v tom veľmi dobrý.

Jedného z členov, s ktorými takto debatoval budem volať Jakub. Jakub bol vždy k Dávidovi milý a úctivý, ale bol aj pevný vo svojej obrane Cirkvi.

Počas mnohých rokov si Dávid a Jakub vybudovali vzájomný rešpekt a priateľstvo. Čo ale Dávid nevedel bolo to, že sa Jakub začal za neho modliť a činil tak viac než desať rokov. Dokonca umiestňoval meno priateľa na modlitebné hárky v chráme Pána a dúfal, že Dávidovo srdce bude obmäkčené.

Po čase, veľmi pomaly, sa Dávid zmenil. Začal sa rozpomínať s láskou na duchovné zážitky, ktoré kedysi mal a spomenul si na šťastie, ktoré cítil, keď bol členom Cirkvi.

Tak ako Alma, Dávid nikdy úplne nezabudol pravdy evanjelia, ktoré si kedysi osvojil. A tak ako Amulek, Dávid pocítil, že sa Pán k nemu načahuje. Dávid bol teraz partnerom v právnickej firme – prestížne zamestnanie. Vypestoval si reputáciu kritika Cirkvi a bol príliš pyšný požiadať, aby mohol vstúpiť naspäť.

Napriek tomu naďalej cítil, ako ho Pastier priťahuje.

„Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej.“13 Modlil sa: „Drahý Bože, chcem byť znova Svätým neskorších dní, ale mám otázky a potrebujem odpovede.“

Začal načúvať našepkávaniu Ducha a inšpirovaným odpovediam priateľov tak ako nikdy predtým. Jeho pochybnosti sa jedna po druhej obrátili na vieru, až nakoniec si uvedomil, že opäť cíti svedectvo o Ježišovi Kristovi a Jeho znovuzriadenej Cirkvi.

V tej chvíli vedel, že bude môcť prekonať svoju pýchu a urobí všetko pre to, aby bol prijatý späť do Cirkvi.

Dávid napokon vstúpil do vôd krstu, a potom začal odpočítavať dni, kedy budú jeho požehnania môcť byť obnovené.

Som rád, že vám môžem povedať, že tento rok v lete boli Dávidovi jeho požehnania obnovené. Je znova úplne zapojený v Cirkvi a slúži ako učiteľ náuky evanjelia vo svojom zbore. Využije každú príležitosť, aby mohol hovoriť s ostatnými o svojej premene, aby napravil škody, ktoré spôsobil a vydával svedectvo o evanjeliu a Cirkvi Ježiša Krista.

Záver

Moji drahí bratia, drahí priatelia, vyhľadávajme a nachádzajme v našich zboroch a koloch Amulekov, inšpirujme sa nimi a spoliehajme sa na nich. V dnešnej Cirkvi je mnoho Amulekov.

Možno jedného poznáte. Možnože vy ste jedným z nich.

Možnože vám Pán našepkáva, nabáda vás k návratu k vašej prvej láske, aby ste prispievali svojimi talentami, boli hodní používať kňazstvo a slúžili bok po boku so svojimi priateľmi Svätými, aby ste prišli bližšie k Ježišovi Kristovi a budovali kráľovstvo Božie tu na zemi.

Náš milovaný Spasiteľ vie, kde ste. Pozná vaše srdce. Chce vás zachrániť. Obráti sa k vám. Iba pre Neho otvorte svoje srdcia. Je mojou nádejou, že všetci tí, ktorí zišli z cesty učeníctva – dokonca iba o zopár stupňov – budú premýšľať nad dobrotivosťou a milosťou Božou, budú pozerať srdcami, budú sa učiť od Almu a Amuleka a vypočujú si život meniace slová Spasiteľa: „Poď, nasleduj ma.“

Povzbudzujem vás, aby ste počúvali Jeho volanie, lebo určite budete žať svoju úrodu v nebi. Požehnanie Pána bude spočívať na vás a vašich domovoch.14

O tomto svedčím a zanechávam vám svoje požehnanie ako apoštol Pána, v mene Ježiša Krista, amen.