2010 – 2019
Svedok Boží

Svedok Boží

Keď sa budete často a úprimne modliť o príležitosť stáť ako svedkovia Boží, tieto príležitosti prídu.

Veľká časť dôležitého Božieho diela je pre oči sveta neviditeľná. Šieste storočie pred Kristom prinieslo významných mysliteľov, akými boli napríklad Konfúcius v Číne či Budha vo východnej Indii, moc Božieho kňazstva spočívala na Danielovi, prorokovi, ktorý žil v zajatí za vlády babylonského kráľa Nebúkadnecara.

Veľmi znepokojený nočným snom, kráľ Nebúkadnecar od svojich mudrcov a kúzelníkov žiadal, aby mu povedali, čo sa mu snívalo a výklad toho sna. Tí mu samozrejme nedokázali povedať, čo sa mu snívalo, a bránili sa. „Niet na zemi človeka, ktorý by [to mohol dokázať, ani kráľa, ktorý by sa opytoval na] niečo podobné.“1 Kráľ Nebúkadnecar bol veľmi nahnevaný, že mu nedokázali pomôcť a nahnevaný prehlásil, že všetci jeho radcovia budú zabití.

Daniel, jeden z kráľových mudrcov sa modlil o Božie milosrdenstvo ohľadom oného tajomstva.2

Stal sa zázrak. Tajomstvo, o ktorom sa kráľovi snívalo, bolo Danielovi zjavené.

Daniel bol predvedený pre kráľa. „Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad?“

Daniel odpovedal:

„Mudrci, veštci, čarodejníci a astrológovia [ti nedokážu povedať, o čom sa ti snívalo]. …

Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý [môže zjaviť tieto veci a On] oznamuje kráľovi Nebúkadnecarovi, čo sa bude diať v [neskorších] dňoch. …

„Boh nebies,“ povedal Daniel, „nastolí … kráľovstvo, [kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu, bude učinený veľkou horou a naplní zem] ktoré nezahynie, … [ale] bude trvať naveky.

… „Sen je spoľahlivý,“ povedal Daniel, „a jeho výklad je správny.“3

S osvieženou mysľou a vyloženým snom kráľ smelo prehlásil: „Vskutku, váš Boh je Boh bohov a Pán kráľov.“4

Vďaka zázračnému Božiemu zásahu obdržal Daniel proroctvo o budúcnosti evanjelia Ježiša Krista a jeho znovuzriadení na zemi „kráľovstvo, [ktoré naplní celú zem] … nezahynie, … [ale] bude trvať naveky“.

Počet členov Cirkvi v neskorších dňoch bude pomerne nízky, ako prorokoval Nefi, avšak po celej tvári zeme a moc a obrady kňazstva budú dostupné všetkým tým, ktorí po nich túžia, čím sa naplní celá zem, ako to predpovedal Daniel.5

V roku 1831 obdržal prorok Joseph Smith toto zjavenie: Kľúče kráľovstva Božieho [a zhromažďovania Izraela zo štyroch častí zeme] sú zverené človeku na zemi a odtiaľ sa bude evanjelium valiť do končín zeme, bude sa valiť ako kameň, ktorý sa odlomil z vrchu bez zásahu rúk, až naplní celú zem.6

Zodpovednosť, ktorú zdieľame

Zhromaždenie Izraela je zázrak. Je ako veľká skladačka puzzle, ktorej kúsky budú vsadené na miesto pred úžasnými udalosťami druhého príchodu. Tak ako my môžeme byť bezradní nad horou dielikov skladačky, museli aj prví Svätí považovať poverenie, aby priniesli znovuzriadené evanjelium celému svete, za takmer nemožnú úlohu. Ale keď začali, človek za človekom a dielik za dielikom, vyhľadali rovné okraje a postarali sa, aby toto božské dielo bolo postupne celé náležite orámované. Pomaly, po troche sa začal kameň, ktorý sa odlomil z vrchu bez zásahu rúk valiť dopredu; stovky, tisícky, potom desiatky tisícok, a teraz milióny Svätých neskorších dní medzi všetkými národmi prepájajú dieliky skladačky tohto podivuhodného diela a divu.

Každý z nás je dielikom skladačky a každý z nás pomáha vsadiť na svoje miesto ďalšie dôležité dieliky. V tejto veľkej veci ste dôležití. Dnes už jasne vidíme, čo je pred nami. Vidíme, že zázrak pokračuje a že pri vypĺňaní chýbajúcich medzier nás vedie Pánova ruka. Potom „veľký Jehova povie, že dielo je dokonané“7 a navráti sa s majestátnosťou a slávou.

Prezident Thomas S. Monson povedal: „Teraz je čas pre členov a misionárov, aby sa spojili v spoločnom úsilí a spoločne pracovali … na privádzaní duší k Nemu. … Pokiaľ budeme konať s vierou v to, že dokážeme niesť Jeho dielo vpred, bude nám v tejto práci pomáhať.“8

Božsky ustanovená zodpovednosť, ktorá kedysi spočívala prevažne na bedrách misionárov na plný úväzok, teraz spočíva na každom z nás. My všetci sa chcem deliť o znovuzriadené evanjelium a sme vďační, že každý týždeň sa dávajú krstiť tisíce ľudí. Ale aj napriek tomuto nádhernému požehnaniu nám starosť o našich bratov a sestry a túžba potešiť Boha prináša naliehavú potrebu zdieľať kráľovstvo Božie a posilňovať ho po celom svete.

Obmedzenia viny

Dokonca možno cítite silnú túžbu deliť sa o evanjelium, možno nie ste príliš spokojní s výsledkom úsilia, ktoré ste vynaložili v minulosti. Možno sa cítite ako jeden môj priateľ, ktorý povedal: „Hovorím o Cirkvi s rodinou aj priateľmi, ale málokto prejavuje záujem a ja s každým odmietnutím stále viac váham. Viem, že by som mal robiť viac, ale uviazol som na mŕtvom bode a jediné, čo vnímam, je nesmierny pocit viny.“

Pokúsim sa pomôcť.

Vina hrá dôležitú úlohu, lebo nám pomáha uvedomiť si, aké zmeny musíme urobiť, avšak to, ako ďaleko nám pocit viny môže pomôcť. má svoje hranice.

Vina je ako batéria v automobile jazdiacom na benzín. Vďaka batérii je možné zasvietiť svetlá v aute, naštartovať motor a rozsvietiť predné svetlá, ale neposkytne nám palivo na dlhú cestu pred nami. Batéria sama osebe nestačí. A vina tiež nie.

Navrhujem, aby ste sa prestali cítiť previnilo kvôli nedostatkom, ktoré podľa svojho názoru v zdieľaní evanjelia máte. Namiesto toho sa radšej modlite, ako učil Alma aby ste dostávali príležitosti „stáť ako svedkovia Boží vo všetkých dobách a vo všetkých veciach, a na všetkých miestach, … [aby druhí] mohli byť Bohom vykúpení a počítaní medzi tých z prvého vzkriesenia, [a] mohli mať život večný“9. Toto je omnoho mocnejšia motivácia než pocit viny.

Byť svedkom Božím vo všetkých dobách a na všetkých miestach zahŕňa to, ako žijeme aj ako hovoríme.

Buďte ohľadom svojej viery v Krista otvorení. Keď sa k tomu naskytne príležitosť, otvorene hovorte o Jeho živote, Jeho učení a Jeho jedinečnom dare pre celé ľudstvo. Podeľte sa o Jeho mocné pravdy z Knihy Mormonovej. Dal nám tento sľub: „Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach.“10 Sľubujem vám, že keď sa budete často a úprimne modliť o príležitosť „stáť ako svedkovia Boží“, tieto príležitosti prídu a pred vás budú postavení tí, ktorí hľadajú ďalšie svetlo a poznanie. Keď budete reagovať na duchovné vnuknutia, Duch Svätý vnesie vaše slová do srdca druhého človeka a Spasiteľ vás jedného dňa vyzná pred Svojim Otcom.

Spoločná snaha

Duchovná práca spočívajúca v tom, že niekomu pomáhame prísť do kráľovstva Božieho je tímová práca. Zapojte do nej čo najskôr misionárov a modlite sa o nebeskú pomoc. Pamätajte však, že to, kedy sa človek obráti, nezávisí úplne na vás.11

Keď sme vo februári roku 1991 spoznali Kamlu Persandovú z ostrovov Maurícius, chodila na lekársku fakultu vo francúzskom Bordeaux. Ako rodina sme sa modlili o to, aby sme sa mohli podeliť o evanjelium s niekým, kto hľadá pravdu a učili sme ju u nás doma. Mal som výsadu ju pokrstiť, ale na tom, že Kamla vstúpila do Cirkvi, sme my nemali ten najväčší podiel. Priatelia, misionári a dokonca aj členovia rodiny v jej rodnej krajine boli „svedkovia Boží“ a jedného dňa, keď nastal ten správny čas, sa Kamla vo Francúzsku rozhodla, že sa dá pokrstiť. Teraz, o 25 rokov neskôr, ju obklopujú požehnania vyplývajúce z tohto rozhodnutia a jej syn je misionárom na Madagaskare.

Prosím, nepozerajte na svoje úsilie deliť sa o Spasiteľovu lásku s druhými ako na skúšku, pri ktorej je známka udeľovaná podľa toho, ako kladne zareagujú vaši priatelia na vaše pocity alebo výzvu, aby sa stretli s misionármi.12 Vplyv, aký máme na druhých, nemôžeme posudzovať smrteľnými očami, ani nemôžeme určovať správne načasovanie. Keď sa s druhými delíte o Spasiteľovu lásku, vždy dostávate jednotku s hviezdičkou.

Niektoré vlády obmedzujú prácu misionárov, čo vedie k tomu, že naši úžasní členovia preukazujú ešte väčšiu odvahu ako „svedkovia Boží vo všetkých dobách a vo všetkých veciach“.

Nadežda z Moskvy často dáva druhým výtlačok Knihy Mormonovej v darčekovej škatuli s množstvom cukríkov. „Hovorím im,“ povedala, „že je to ten najsladší dar, aký im môžem dať.“

Iná žena, Svetlana, mala krátko po svojom krste na Ukrajine pocit, že sa má podeliť o evanjelium s mužom, ktorého často vídavala v autobuse. Keď muž vystúpil na svojej zastávke, opýtala sa ho: „Chceli by ste sa dozvedieť viac o Bohu?“ Muž odpovedal: „Áno.“ Viktora učili misionári a dal sa pokrstiť. So Svetlanou boli neskôr spečatení v chráme vo Freibergu v Nemecku.

Dávajte si pozor, vaše požehnania sa môžu dostaviť nečakanými spôsobmi.

S Kathy sme pred siedmimi rokmi v Salt Lake City spoznali Diega Gomeza a jeho krásnu rodinu. Zúčastnili sa s nami dní otvorených dverí chrámu, ale vľúdne odmietli naše pozvanie dozvedieť sa viac o Cirkvi. Tento rok v máji mi na prekvapenie zatelefonoval Diego. Udalosti v jeho živote ho priviedli na kolená. Sám vyhľadal misionárov, vypočul si diskusie a bol pripravený na krst. 11. júna som so svojím priateľom a spoluučeníkom Diegom Gomezom vstúpil do vôd krstu. Jeho obrátenie malo svoje vlastné načasovanie a dostavilo sa za pomoci a podpory mnohých ľudí, ktorí mu pomáhali ako „svedkovia Boží“.

Výzva mládeži

Našej mládeži a mladým dospelým po celom svete dávam zvláštnu výzvu a úlohu, aby boli „svedkami Božími“. Ľudia, ktorí vás obklopujú, sú otvorení voči duchovnému hľadaniu. Spomínate si na puzzle? Neprichádzate k stolu s prázdnymi rukami, ale máte k dispozícií technológie a sociálne siete. Potrebujeme vás; Pán potrebuje, aby ste sa do tejto veľkej veci zapojili ešte horlivejšie.

Spasiteľ povedal: „Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“13

Nie je náhoda, že žijete v Afrike, v Ázii, v Európe, v Severnej, Strednej či Južnej Amerike, Tichomorí alebo na inom mieste Božieho sveta pretože, evanjelium musí prísť ku „každému národu, pokoleniu, jazyku a ľudu“.14

„Boh nebies nastolí … kráľovstvo, [kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu, bude učinený veľkou horou a naplní zem], ktoré nezahynie, … [ale] bude trvať naveky.

… Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny.“15

Zakončím slovami z Náuky a zmlúv: Vzývajte Pána, aby kráľovstvo jeho mohlo vyjsť na zem, aby ho jej obyvatelia mohli obdržať a byť pripravení na dni, ktoré prídu, v ktorých Syn Muža príde dole v nebi, odetý v jase slávy svojej, aby sa zišiel s kráľovstvom Božím, … na zemi.16 V mene Ježiša Krista, amen.