Raštai
2 Nefio knyga 25


25 Skyrius

Nefis džiaugiasi aiškumu. Izaijo pranašystės bus suprastos paskutinėmis dienomis. Žydai sugrįš iš Babilonės, nukryžiuos Mesiją ir bus išsklaidyti ir nuplakti. Jie bus sugrąžinti, kai įtikės Mesiją. Jis pirmąkart ateis po šešių šimtų metų nuo to laiko, kai Lehis išvyko iš Jeruzalės. Nefitai laikosi Mozės įstatymo ir tiki Kristų, kuris yra Izraelio Šventasis. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

1 Dabar aš, Nefis, šiek tiek kalbu apie mano užrašytus žodžius, kurie pasakyti Izaijo burna. Nes štai, Izaijas kalbėjo daug dalykų, kuriuos buvo asunku suprasti daugeliui mano žmonių; nes jie nežino apie pranašavimo būdą tarp žydų.

2 Nes aš, Nefis, daug jų nemokiau apie žydų savitumą; nes jų adarbai buvo tamsos darbai ir jų poelgiai – bjaurumų poelgiai.

3 Todėl aš rašau savo žmonėms, visiems tiems, kas po to gaus šituos mano rašomus žodžius, kad jie žinotų Dievo teismus, jog jie ištinka visas tautas pagal jo ištartą žodį.

4 Todėl įsiklausykite, o mano žmonės, kurie iš Izraelio namų, ir atsukite ausį mano žodžiams; nes nors Izaijo žodžiai neaiškūs jums, tačiau jie aiškūs visiems tiems, kas pripildyti apranašystės bdvasios. Bet aš duodu jums pranašystę pagal dvasią, kuri yra manyje; todėl aš pranašausiu sulig caiškumu, kuris buvo su manimi nuo tada, kai su savo tėvu išvykau iš Jeruzalės; nes štai, mano siela džiaugiasi, kada mano žmonėms kalbama aiškiai, kad jie galėtų pasimokyti.

5 Taip, ir mano siela gėrisi aIzaijo žodžiais, nes aš išėjau iš Jeruzalės ir mano akys matė žydų raštus, ir aš žinau, kad bžydai supranta pranašų žodžius, ir nėra jokios kitos liaudies, kuri taip supranta žodžius, kalbėtus žydams, kaip jie, nebent būtų taip, kad jie mokyti žydų būdu.

6 Bet štai, aš, Nefis, nemokiau savo vaikų žydų būdu; bet štai aš pats gyvenau Jeruzalės žemėje, todėl pažįstu aplinkines sritis; ir minėjau savo vaikams apie Dievo teismus, kurie aįvyko tarp žydų, pagal visa tai, ką Izaijas kalbėjo, ir aš nerašau jų.

7 Bet štai, aš tęsiu savo pranašystę su man būdingu aaiškumu, dėl kurio, žinau, joks žmogus negali suklysti; tačiau žmonės tikrai žinos tomis dienomis, kada Izaijo pranašystės pildysis, tais laikais, kada jos vyks.

8 Todėl jos avertingos žmonių vaikams, ir kas galvoja, kad jos nevertingos, tiems aš kalbėsiu atskirai, o čia apsiribosiu žodžiais tik bsavo žmonėms; nes žinau, kad jos bus labai vertingos jiems cpaskutinėmis dienomis; nes tą dieną jie jas supras; todėl jų labui jas užrašiau.

9 Ir kaip viena žydų karta buvo asunaikinta dėl nedorumo, lygiai taip jie buvo naikinami iš kartos į kartą sulig jų nedorybėmis; ir niekada nė vienas iš jų nebuvo sunaikintas, jei to jiems nebuvo bišpranašavę Viešpaties pranašai.

10 Todėl jiems buvo pasakyta apie sunaikinimą, kuris turėjo ištikti juos tuojau po to, kai mano tėvas paliko Jeruzalę; tačiau jie užkietino savo širdis ir sulig mano pranašyste yra asunaikinti, išskyrus tuos, kurie bišvesti nelaisvėn į Babilonę.

11 Ir dabar tai aš kalbu dvasios, kuri yra manyje, dėka. Ir nepaisant to, kad buvo išvesti, jie vėl sugrįš ir apgyvens Jeruzalės žemę; taigi jie bus asugrąžinti į savo paveldo žemę.

12 Bet štai, tarp jų bus karai ir karų gandai; ir kai ateis diena, kada Tėvo aViengimis, taip, būtent dangaus ir žemės Tėvas, apreikš save jiems kūne, štai, jie dėl savo nedorybių ir savo širdžių kietumo, ir savo kietasprandiškumo atmes jį.

13 Štai, jie anukryžiuos jį; ir po to, kai jis paguldytas bkape išgulės ctris dienas, jis dprisikels iš mirusiųjų su išgydymu savo sparnuose; ir visi tie, kas tikės jo vardą, bus išgelbėti Dievo karalystėje. Todėl mano siela gėrisi pranašavimu apie jį, nes aš emačiau jo dieną, ir mano širdis aukština jo šventą vardą.

14 Ir štai bus taip, kad po to, kai aMesijas prisikels iš mirusiųjų ir apreikš save savo žmonėms, visiems tiems, kurie tikės jo vardą, štai, Jeruzalė bus vėl bsunaikinta; nes vargas tiems, kas kovoja prieš Dievą ir jo bažnyčios žmones.

15 Todėl ažydai bus bišsklaidyti tarp visų tautų; taip, ir cBabilonė taip pat bus sunaikinta; todėl žydus išsklaidys kitos tautos.

16 Ir po to, kai jie bus išsklaidyti ir Viešpats Dievas plaks juos kitomis tautomis daugelio kartų laikotarpį, taip, netgi iš kartos į kartą, kol jie bus įtikinti atikėti Kristumi, Dievo Sūnumi, ir apmokėjimu, kuris yra beribis visai žmonijai – ir kada ateis ta diena, kad jie tikės Kristų ir garbins Tėvą jo vardu, tyromis širdimis ir švariomis rankomis, ir nebežiūrės ateitin, laukdami kito Mesijo, tada, tuo metu, ateis diena, kada būtinai reikės, kad jie visu tuo tikėtų.

17 Ir Viešpats vėl pajudins savo ranką antrą kartą asugrąžinti savo žmonių iš jų prapulties ir nuopuolio būsenos. Taigi jis ims daryti bnuostabų darbą ir stebuklą tarp žmonių vaikų.

18 Todėl jis išneš savo ažodžius jiems, žodžius, kurie bteis juos paskutiniąją dieną, nes jie bus duoti jiems, kad cįtikintų apie tikrąjį Mesiją, kurį jie atmetė; ir kad juos įtikintų, jog daugiau nebereikia žiūrėti ateitin, laukiant kito Mesijo ateinant, nes joks kitas nebeateis, nebent tai būtų dnetikras mesijas, kuris apgaus žmones; nes yra tik vienas Mesijas, aprašytas pranašų, ir tas Mesijas yra tas, kurį atmes žydai.

19 Nes sulig pranašų žodžiais aMesijas ateina po bšešių šimtų metų nuo to laiko, kai mano tėvas paliko Jeruzalę; ir sulig pranašų žodžiais ir taip pat Dievo cangelo žodžiu, jo vardas bus Jėzus Kristus, Dievo Sūnus.

20 Ir dabar, mano broliai, aš kalbėjau aiškiai, todėl jūs negalite klysti. Ir kaip gyvas Viešpats Dievas, kuris aatvedė Izraelį iš Egipto žemės ir davė Mozei galią bišgydyti tautas po to, kai buvo įgeltos nuodingų gyvačių, jei tik jos žvelgtų į cgyvatę, kurią jis iškėlė priešais jas, ir taip pat davė jam galią, kad jis smogtų į duolą ir vanduo ištrykštų; taip, štai sakau jums, kad kaip tai yra tikra, ir kaip Viešpats Dievas gyvas, nėra jokio kito evardo duoto po dangumi, išskyrus šį – Jėzus Kristus, apie kurį kalbėjau, kuriuo žmogus gali būti išgelbėtas.

21 Todėl, dėl šios priežasties Viešpats Dievas pažadėjo man, kad tai, ką aš arašau, bus saugoma ir išsaugota, ir perduodama tolyn mano sėklai iš kartos į kartą, kad būtų įvykdytas pažadas Juozapui, kad jo sėkla niekada bnepražus, kol žemė bus.

22 Todėl šie dalykai eis iš kartos į kartą tol, kol žemė bus; ir jie eis sulig Dievo valia ir pageidavimu; ir tautos, kurios turės juos, bus jų ateisiamos pagal parašytus žodžius.

23 Nes mes stropiai darbuojamės rašydami, kad aįtikintume savo vaikus ir taip pat savo brolius tikėti Kristų ir susitaikyti su Dievu; nes žinome, kad esame išgelbėjami bmalone po to, kai mes padarėme viską, c galime.

24 Ir nepaisant to, kad tikime Kristų, mes alaikomės Mozės įstatymo ir tvirtai žiūrime ateitin į Kristų, kol įstatymas bus įvykdytas.

25 Nes šitam tikslui aįstatymas buvo duotas; todėl įstatymas tapo mums bmirusiu, ir mes esame gyvi Kristuje dėl savo tikėjimo; vis dėlto mes laikomės įstatymo dėl įsakymų.

26 Ir mes akalbame apie Kristų, mes džiūgaujame Kristumi, mes pamokslaujame apie Kristų, mes bpranašaujame apie Kristų, ir mes rašome sulig savo pranašystėmis, kad mūsų cvaikai žinotų, į kokį šaltinį jie gali žvelgti savo nuodėmių datleidimo.

27 Todėl mes kalbame apie įstatymą, kad mūsų vaikai žinotų įstatymo negyvumą; ir jie, žinodami įstatymo negyvumą, gali žiūrėti ateitin į tą gyvenimą, kuris yra Kristuje, ir žinoti, kokiam tikslui įstatymas buvo duotas. Ir kad po to, kai įstatymas bus įvykdytas Kristuje, jie neturi užkietinti savo širdžių prieš jį, kada įstatymas turės būti panaikintas.

28 Ir dabar štai, mano žmonės, jūs esate akietasprandžiai žmonės; todėl aš aiškiai kalbėjau jums, kad jūs negalėtumėte suprasti neteisingai. Ir žodžiai, kuriuos kalbėjau, stovės kaip bliudijimas prieš jus; nes jų užtenka bet kurį žmogų cmokyti teisingo kelio; nes teisingas kelias yra tikėti Kristų ir neišsižadėti jo; nes išsižadėdami jo, jūs taip pat atmetate pranašus ir įstatymą.

29 Ir dabar štai, aš sakau jums, kad teisingas kelias yra tikėti Kristų ir neišsižadėti jo; ir Kristus yra Izraelio Šventasis; todėl turite nusilenkti priešais jį ir garbinti jį visa savo agalia, protu ir stiprybe, ir visa savo siela; ir jei darote tai, jūs jokiu būdu nebūsite išmesti lauk.

30 Ir, kiek tai bus būtina, privalote vykdyti Dievo ritualus ir aapeigas, kol įstatymas, kuris buvo duotas Mozei, bus įvykdytas.