Titelblad
  Footnotes

  Jesus Kristus och det eviga evangeliet – lärarhandledning

  Religion 250

  Utgiven av
  Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
  Salt Lake City, Utah, USA

  Kommentarer och rättelser uppskattas. Sänd dem, inklusive fel, till:

  Seminaries and Institutes of Religion Curriculum Services

  50 E. North Temple St., Floor 8

  Salt Lake City, Utah 84150-0008

  USA

  E-post: ces-manuals@ldschurch.org

  Ange fullständigt namn, adress, församling och stav.

  Glöm inte att också ange boktiteln. Skriv sedan dina kommentarer.