Boky torolalana sy antso
Boky torolalan’ny Fiangonana maneran-tany: Manompo ao amin’ Ny Fiangonan’i Jesoa Kristy ho an’ny Olomasin’ny Andro Farany
Ireo fanovozan-kevitra eny ambanin’ny pejy

Hide Footnotes

Endriky ny efijery