Fakahokohoko ʻo e Tohí
    Footnotes

    Liahona, Fēpueli 2011

    Vakai angé pe te ke lava ʻo ʻiloʻi e Liahona ʻoku fūfuuʻi ʻi he makasini ko ʻení. Tokoni: Taʻofi.

    ʻI he takafí

    ʻI muʻá: Foha Maumaukoloá, tā ʻe Liz Lemon Swindle, Foundation Arts, ʻoua naʻa hiki hano tatau. ʻI muí: Ko e Paʻanga Molé, tā ʻe J. Kirk Richards.