Vispārējā konference
Jūs varat sapulcināt Israēlu!
iepriekšējais nākamais

Jūs varat sapulcināt Israēlu!

Esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs, jaunieši, varat to paveikt, pateicoties jūsu identitātei un milzīgajam spēkam, kas ir jūsos.

Gandrīz pirms trim gadiem prezidents Rasels M. Nelsons aicināja visus Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas jauniešus iestāties „Tā Kunga jauniešu bataljonā, lai palīdzētu sapulcināt Israēlu” abās priekškara pusēs. Viņš teica: „Šī sapulcināšana ir vissvarīgākais [darbs], kas šodien notiek uz Zemes.”1 Esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūs, jaunieši, varat to paveikt, turklāt ļoti labi — pateicoties jūsu (1) identitātei un (2) milzīgajam spēkam, kas ir jūsos.

Pirms četrdesmit viena gada divi mūsu Baznīcas misionāri juta pamudinājumu doties uz kādu māju Ņūdžersijā, Amerikas Savienotajās Valstīs. Kā par brīnumu ar laiku tika nokristīti abi vecāki un visi 10 bērni. Pravieša vārdiem sakot, viņi „[ļāva] Dievam gūt virsroku”2 viņu dzīvē. Man vajadzētu teikt — „mūsu dzīvē”. Es biju trešais bērns. Man bija 17 gadu, kad es nolēmu noslēgt derību, ka es pastāvīgi sekošu Jēzum Kristum. Bet ziniet, ko vēl es izlēmu? Ka nekalpošu pilnlaika misijā. Tas bija par daudz prasīts. Un to no manis nevarēja prasīt, vai ne? Es biju jauns Baznīcas loceklis. Man nebija naudas. Turklāt, lai arī es tikai nesen biju pabeidzis vidusskolu ar ļoti augstām prasībām netālajā Filadelfijas rietumdaļā un jau pārvarējis dažus bīstamus izaicinājumus, patiesībā man bija bail atstāt mājas uz veseliem diviem gadiem.

Jūsu patiesā identitāte

Taču es nupat biju mācījies, ka es un visa cilvēce pirms mūsu dzimšanas dzīvojām kopā ar mūsu Debesu Tēvu kā Viņa gara dēli un meitas. Arī citiem vajadzēja uzzināt to, ko zinu es, ka Debesu Tēvs ilgojas, lai visi Viņa bērni baudītu mūžīgo dzīvi kopā ar Viņu. Pirms mūsu dzīves uz Zemes Viņš visus iepazīstināja ar Savu pilnīgo pestīšanas un laimes ieceri — ar Jēzu Kristu kā mūsu Pestītāju. Traģiskā kārtā Sātans iebilda Dieva iecerei.3 Saskaņā ar Jāņa atklāsmes grāmatu „izcēlās karš debesīs”!4 Sātans ar viltu pievīla trešo daļu Debesu Tēva gara bērnu, ļaujot viņam, nevis Dievam gūt virsroku.5 Taču ne jūs! Apustulis Jānis redzēja, ka jūs uzvarējāt Sātanu „ar savas liecības vārdu”.6

Zinot savu patieso identitāti, kam palīdzēja mana patriarhālā svētība, es saņēmu drosmi un ticību pieņemt prezidenta Spensera V. Kimbala uzaicinājumu — sapulcināt Israēlu.7 Dārgie draugi, tāpat būs arī jums. Zināšanas par to, ka jūs iepriekš uzvarējāt Sātanu ar savas liecības vārdu, palīdzēs jums „mīlēt, dalīties un aicināt”8 šajā laikā un vienmēr — aicinot citus nākt un skatīties, nākt un palīdzēt un nākt un piederēt, jo tas pats karš par Dieva bērnu dvēselēm turpinās.

Jūsu spēcīgā ticība

Kā ir ar jums piemītošo, milzīgo spēku? Padomājiet par to: jūs priekā gavilējāt9 par iespēju nākt uz šo kritušo pasauli, kur visi pieredzēs fizisku un garīgu nāvi. Mēs paši nekad nespētu uzvarēt nevienu no tām. Mēs ciestu ne tikai savu, bet arī citu grēku dēļ. Cilvēcei būtu jāpiedzīvo praktiski katra iespējamā salauztības un vilšanās sajūta10 — tas viss notiktu, aizmirstības plīvuram aizklājot mūsu prātu un pasaules ļaunākajam ienaidniekam turpinot mums uzbrukt un mūs kārdināt. Visas cerības uz atgriešanos Dieva svētajā klātbūtnē, esot augšāmceltiem un tīriem, balstījās uz vienu Būtni, kurai būtu jāpilda Savs solījums.11

Kas jūs iedrošināja doties uz priekšu? Prezidents Henrijs B. Airings mācīja: „Lai atbalstītu laimes ieceri un Jēzus Kristus vietu tajā, bija vajadzīga ticība, jo jūs tik maz zinājāt par izaicinājumiem, ar ko saskarsieties mirstīgajā dzīvē.”12 Kad Jēzus Kristus apsolīja, ka nāks uz šo mirstīgo dzīvi un atdos Savu dzīvību, lai mūs saistītu13 pie Sevis un glābtu, jums piemita kas vairāk par parastu ticību Viņam. Jums, „cildenie gari”,14 bija tāda „ārkārtīg[a] ticība”, ka jūs neapšaubījāt Viņa solījumu.15 Viņš nevarēja melot, tāpēc jūs redzējāt Viņu tā, it kā Viņš jau būtu izlējis savas asinis par jums ilgi pirms Savas dzimšanas.16

Runājot Jāņa simboliskajiem vārdiem, jūs „[Sātanu] uzvarēj[āt] ar tā Jēra asinīm”.17 Prezidents Dalins H. Oukss mācīja, ka „[jūs] redzējā[t] visu no sākuma līdz beigām”.18

Iedomājieties, ka kādu dienu pirms došanās uz skolu kāds no jūsu vecākiem jums pa īstam apsola, ka, atgriežoties mājās, jūs dabūsiet savu iecienītāko ēdienu! Jūs esat tik priecīgs! Esot skolā, jūs iedomājaties sevi ēdam šo ēdienu, un jūs jau jūtat tā garšu. Protams, jūs dalāties savās labajās ziņās ar citiem. Doma par atgriešanos mājās jums sagādā tik lielu prieku, ka skolā esošie pārbaudījumi un izaicinājumi jums šķiet viegli. Nekas nevar atņemt jums prieku vai likt jums šaubīties, jo uz šo solījumu var paļauties! Līdzīgi ir ar jums, pirms jūs, „cildenie gari”, piedzimāt, jūs iemācījāties droši paļauties uz Kristus solījumiem, un jūs izbaudījāt Viņa pestīšanu.19 Jūsu lielā ticība līdzinās muskuļiem, kas kļūst stiprāki un lielāki atbilstoši jūsu pieliktajām pūlēm, taču tie jau ir jūsos.

Kā jūs varat pamodināt savu ārkārtīgo ticību Kristum un pielietot to, lai jau tagad sapulcinātu Israēlu un vēlreiz gūtu uzvaru pār Sātanu? No jauna apgūstot, kā raudzīties uz priekšu un ar tādu pašu pārliecību redzēt Tā Kunga solījumu — sapulcināt un glābt mūsdienās. Viņš galvenokārt izmanto Mormona Grāmatu un Savus praviešus, lai mums mācītu, kā to paveikt. Ilgi pirms Kristus nākšanas nefijiešu „pravieši un priesteri, un skolotāji … pārliecinā[ja] tautu … raudzīties uz Mesiju un ticēt, ka Viņš nāks, it kā Viņš jau būtu atnācis”.20 Pravietis Abinadijs mācīja: „Un tad, ja Kristus nebūtu nācis pasaulē, runājot par lietām, kas vēl būs, tā, it kā tās jau būtu notikušas, pestīšanas nevarētu būt.”21 Līdzīgi Almam arī Abinadijs „rau[dzījās] uz priekšu ar ticības acīm”22 un redzēja, ka Dieva pārliecinošais pestīšanas solījums jau ir piepildīts. Viņi „uzvarēja [Sātanu] ar tā Jēra asinīm un … ar savas liecības vārdu” ilgi vēl pirms Kristus dzimšanas — tāpat kā jūs. Un Tas Kungs deva viņiem spēku aicināt un sapulcināt Israēlu. Viņš to dos arī jums, kad jūs raudzīsieties uz priekšu ticībā, redzot, kā tiek pulcināts Israēls — pasaules mērogā un savā „ietekmes sfērā”23 —, un aicināsiet visus!

Simtiem misionāru ir cēluši uz savas spēcīgās, pirmslaicīgajā dzīvē iegūtās ticības Kristum, iztēlojoties tos, ar kuriem viņi sazinājās vai kurus mācīja, tērptus kristību un tempļa apģērbā. Savā runā ar nosaukumu „Begin with the End in Mind”24 („Sāciet, paturot prātā beigas”) prezidents Nelsons dalījās personīgā piemērā, kā to izdarīt, un deva norādījumus misijas vadītājiem — apmācīt mūsu misionārus darīt to pašu. Zināšanas par to, ka viņi pirmsmirstīgajā esamībā pielietoja šo lielo ticību Jēzum Kristum, ārkārtīgi palīdzēja mūsu dārgajiem misionāriem „uzklaus[īt] Viņu”25 un atraisīt viņu milzīgo ticību, lai sapulcinātu Israēlu, kā Tas Kungs bija solījis.

Protams, iedomāti meli kaitē ticībai.26 Mani draugi, ja jūs apzināti iztēlosieties vai skatīsieties jebko, kas ir pretrunā ar to, kas jūs patiesībā esat, jo īpaši pornogrāfiju, tas vājinās jūsu ticību Kristum un bez grēku nožēlošanas tas to varēs iznīcināt. Lūdzu, izmantojiet savu iztēli, lai vairotu ticību Kristum, nevis to grautu.

Bērnu un jauniešu programma

Bērnu un jauniešu programma ir pravietisks līdzeklis, lai palīdzētu jums, jaunieši, atraisīt jūsu lielo ticību. Prezidents Oukss mācīja: „Šīs programmas mērķis ir palīdzēt jums līdzināties mūsu Glābējam četrās jomās: garīgajā, sociālajā, fiziskajā un intelektuālajā.”27 Kad jūs, jaunieši, vadāt, — dzīvojot pēc evaņģēlija, rūpējoties par citiem, aicinot visus pieņemt evaņģēliju, apvienojot ģimenes uz mūžību un organizējot jautras aktivitātes,28 — lielā ticība Kristum, kas jums piemita pirmslaicīgajā dzīvē, atjaunosies un iedrošinās jūs darīt Viņa darbu šajā dzīvē!

Arī personīgie mērķi, „īpaši īstermiņa mērķi”,29 palīdz jums atjaunot jūsu spēcīgo ticību. Kad jūs izvirzāt labu mērķi, jūs raugāties uz priekšu, kā to darījāt iepriekš, un saredzat to, par ko jūsu Debesu Tēvs vēlas, lai jūs vai kāds cits kļūtu.30 Pēc tam jūs plānojat un cītīgi strādājat, lai to sasniegtu. Elders Kventins L. Kuks mācīja: „Nekad nenovērtējiet par zemu plānošanas, mērķu izvirzīšanas … un [citu aicināšanas] nozīmi — to visu aplūkojot ar ticības acīm.”31

Izvēle ir jūsu ziņā! Tas Kungs par jums teica: „Viņos ir spēks [izvēlēties].”32 Elders Nīls L. Andersens paskaidroja: „Jūsu ticība pieaugs nevis nejaušības, bet gan izvēles dēļ.”33 Tāpat viņš piebilda: „[Jebkādi godīgi jautājumi, kas jums varētu rasties] … tiks risināti ar pacietību un aplūkoti ar ticības acīm.”34

Es liecinu, ka (1) jūsu patiesā identitāte un (2) jūsos esošais milzīgais ticības spēks Kristum ļaus jums „sagatavot pasauli Glābēja atnākšanai, aicinot visus nākt pie Kristus un saņemt Viņa īstenotās Izpirkšanas svētības”.35 Kaut mēs visi dalītos priekā, ko sniedz Mormona Grāmatas pārliecinošais solījums:

„Taisnie, kas paklausa pravieš[iem] un … stingri raugās uz Kristu …, neskatoties uz visām vajāšanām, … neies bojā.

Bet [Kristus] … tos dziedinās, un tiem būs miers ar Viņu.”36

Jēzus Kristus Vārdā, āmen.