Vispārējā konference
  Uzklausiet Viņu!
  Lejupielādes
  Šī lapa (MP3)
  Zemteksta piezīmes
  Tēma

  Uzklausiet Viņu!

  Mūsu Debesu Tēvs zina, ka atrodoties nedrošības un baiļu ielenkumā, mums visvairāk palīdzēs Viņa Dēla uzklausīšana.

  Mani dārgie brāļi un māsas, es esmu tik pateicīgs, ka mēs esam varējuši šajā svētdienas rītā satikties ar tehnoloģiju palīdzību un kopīgi pielūgt Dievu! Cik gan svētīti mēs esam, zinot, ka uz Zemes ir ticis atjaunots Jēzus Kristus evaņģēlijs!

  Vairāku pēdējo nedēļu laikā vairums no mums savā personīgajā dzīvē ir saskārušies ar dažādiem sarežģījumiem. Zemestrīces, ugunsgrēki, plūdi, sērgas un to izraisītie postījumi ir izjaukuši ierasto dienaskārtību un noveduši pie pārtikas, izejvielu un uzkrājumu izsīkuma.

  Mēs uzteicam jūs un pateicamies, ka jūs visa cita starpā šajā nemierpilnajā laikā esat izvēlējušies uzklausīt Tā Kunga vārdu, pievienojoties mums šajā vispārējā konferencē. Pieaugošā tumsība, kas pavada minētās likstas, ļauj arvien vairāk izcelties Jēzus Kristus spožajai gaismai. Jūs tikai padomājiet par to labo, ko katrs no mums var paveikt šinī globālā satricinājuma laikā! Jūsu mīlestība uz Glābēju un ticība Viņam tikpat labi var kļūt par katalizatoru, kas pamudinās kādu atklāt sev Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanu.

  Pēdējo divu gadu laikā mēs ar māsu Nelsoni esam tikušies ar tūkstošiem no jums visā pasaulē. Mēs esam pulcējušies ar jums atklātās arēnās un viesnīcu zālēs. Ikvienā no šīm vietām es esmu sajutis, ka atrodos Tā Kunga izredzēto klātbūtnē, redzot, kā manu acu priekšā noris Israēla pulcēšanās.

  Mēs dzīvojam laikā, ko „mūsu tēvu tēvi gaidīja ar nepacietīgām gaidām”.1 Mēs atrodamies pirmajās rindās, lai paši pieredzētu to, ko Nefijs redzēja tikai vīzijā, — to, kā Dieva Jēra spēks nolaidīsies „uz Jēra Baznīcas svētajiem un uz Tā Kunga derības ļaudīm, kas [ir bijuši] izkaisīti pa visu zemes virsu; un viņi [būs] bruņoti ar taisnību un ar Dieva spēku lielā slavā”.2

  Jūs, mani brāļi un māsas, esat starp šiem Nefija redzētajiem vīriešiem, sievietēm un bērniem. Padomājiet tik!

  Neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat un kādi ir jūsu apstākļi, Tas Kungs, Jēzus Kristus, ir jūsu Glābējs un Dieva pravietis Džozefs Smits ir jūsu pravietis. Viņš tika priekšordinēts jau pirms Zemes pamatu ielikšanas, lai kļūtu par šī pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmeta pravieti, kad no svētajiem vairs „nekas netiks [apslēpts]”.3 Šajā nepārtrauktajā Atjaunošanas procesā no Tā Kunga turpina plūst atklāsmes.

  Ko jums nozīmē tas, ka uz Zemes ir ticis atjaunots Jēzus Kristus evaņģēlijs?

  Tas nozīmē, ka jūs ar saviem ģimenes locekļiem varat tikt saistīti kopā uz visu mūžību! Tas nozīmē, ka, pateicoties tam, ka jūs ir kristījis kāds, kuram ir pilnvaras no Jēzus Kristus, un tam, ka jūs esat tikuši konfirmēti, kļūstot par Viņa Baznīcas locekļiem, jūs varat baudīt pastāvīgu Svētā Gara sadraudzību. Tas jūs vadīs un pasargās. Tas nozīmē, ka jūs nekad netiksiet atstāti bez mierinājuma un bez piekļuves Dieva spēkam, kas var jums palīdzēt. Tas nozīmē, ka priesterības spēks var svētīt jūs, ja vien jūs saņemsiet svarīgākos priekšrakstus, stāsieties derībās ar Dievu un ievērosiet tās. Cik drošu enkuru šīs patiesās mācības sniedz mūsu dvēselēm, it sevišķi šobrīd, kad plosās tik spēcīga vētra!

  Mormona Grāmatā ir ietverta hronika par divu lielu civilizāciju klasisko uzplaukumu un norietu. To vēsture parāda, cik viegli vairums cilvēku aizmirst Dievu, noraidot Tā Kunga praviešu brīdinājumus un dzenoties pēc varas, slavas un miesas kārībām.4 Kādreizējie pravieši ir atkārtoti sludinājuši „lielas un brīnumainas lietas ļaudīm, kurām tie neticēja”.5

  Tāpat ir arī mūsdienās. Gadu gaitā no iesvētītām kancelēm visā pasaulē ir dzirdētas lielas un brīnumainas lietas. Tomēr vairums cilvēku nepieņem šīs patiesās mācības — vai nu tādēļ, ka tie nezina, kur tās atrast,6 vai arī tādēļ, ka uzklausa tos, kuri nezina visu patiesību, vai arī tādēļ, ka viņi ir noraidījuši patiesību, dodot priekšroku pasaulīgajām nodarbēm.

  Pretinieks ir viltīgs. Viņš jau gadu tūkstošiem ir mēģinājis iztēlot labu par ļaunu un ļaunu par labu.7 Viņa vēstījumi mēdz būt skaļi, pārdroši un plātīgi.

  Taču vēstījumi no mūsu Debesu Tēva ir krasi atšķirīgi. Viņš sazinās ar mums vienkārši, klusi un ar tik satriecošu skaidrību, ka Viņu pārprast nav iespējams.8

  Piemēram, iepazīstinot mirstīgos uz Zemes ar Savu vienpiedzimušo Dēlu, Viņš allaž ir darījis to pārsteidzoši nedaudzos vārdos. Apskaidrošanas kalnā Dievs Pēterim, Jēkabam un Jānim teica: „Šis ir Mans mīļais Dēls, klausait Viņu!”9 Viņa vārdi nefijiešiem Pārpilnības zemē skanēja šādi: „Lūk, šis ir Mans mīļotais Dēls, pie kura Man labs prāts, kurā Es esmu pagodinājis Savu Vārdu — klausiet Viņu.”10 Un paziņojumā Džozefam Smitam, ar ko aizsākās šis evaņģēlija atklāšanas laikmets, Dievs vienkārši teica: „Šis ir Mans mīļais Dēls. Uzklausi Viņu!11

  Un tagad, mani brāļi un māsas, ņemiet vērā, ka šajos trijos — tikko minētajos — gadījumos, kad Tēvs iepazīstināja ļaudis ar Savu Dēlu, viņi pirms tam atradās baiļu un zināmā mērā pat izmisuma stāvoklī.

  Apustuļi bija pārbijušies, redzot Jēzu Kristu Apskaidrošanas kalnā, mākoņa ieskautu.

  Nefijieši bija pārbijušies, jo vairāku dienu garumā bija cietuši no iznīcības un tumsības.

  Pirms Džozefam Smitam atdarījās debesis, viņš bija nonācis tumsības spēku tvērienā.

  Mūsu Debesu Tēvs zina, ka atrodoties nedrošības un baiļu ielenkumā, mums visvairāk palīdzēs Viņa Dēla uzklausīšana.

  Jo, ja mēs centīsimies sadzirdēt — tik tiešām sadzirdēt — Viņa Dēlu, mēs tiksim vadīti, lai saprastu, ko iesākt jebkuros apstākļos.

  Pats pirmais vārds Mācībā un Derībās ir uzklausiet.12 Tas nozīmē — „klausīties ar nodomu paklausīt”.13 Uzklausīt nozīmē „dzirdēt Viņu” — dzirdēt, ko Glābējs saka, un pēc tam ievērot Viņa padomu. Šajos divos vārdos — „uzklausiet Viņu” — Dievs mums atklāj veiksmīgas, laimīgas un priekpilnas dzīves iemantošanas paraugu. Mums ir jāsadzird Tā Kunga vārdi, jāuzklausa tie un jāievēro tas, ko Viņš mums ir teicis!

  Tā kā mēs cenšamies būt par Jēzus Kristus mācekļiem, mūsu centieniem — Viņu sadzirdēt — ir jābūt pēc iespējas apzinātākiem. Lai piepildītu savu ikdienas dzīvi ar Viņa vārdiem, Viņa mācībām un Viņa patiesību, ir nepieciešami apzināti un pastāvīgi centieni.

  Mēs vienkārši nedrīkstam paļauties uz informāciju, kam gadās uzdurties plašsaziņas līdzekļos. Atrodoties miljardiem tiešsaistes vārdu un mārketinga piesātinātā pasaulē, ko pastāvīgi piesūcina skaļie, zemiskie pretinieka pūliņi, — pie kā gan mēs varam vērsties, lai Viņu sadzirdētu?

  Mēs varam vērsties pie Svētajiem Rakstiem. Tie māca mums par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju, Viņa īstenotās Izpirkšanas vērienīgumu un mūsu Tēva diženo laimes un pestīšanas ieceri. Dienišķai iegrimšanai Dieva vārdu lasīšanā ir izšķiroša loma mūsu garīgajā izdzīvošanā, jo sevišķi šajā pieaugošu satricinājumu laikā. Ja mēs ik dienu baudīsim Kristus vārdus, Kristus vārdi pavēstīs mums, ko iesākt grūtībās, ar kurām mēs nekad nebijām paredzējuši sastapties.

  Mēs varam uzklausīt Viņu arī templī. Tā Kunga nams ir mācīšanās nams. Tajā Tas Kungs māca Savā veidā. Tajā ikviens no priekšrakstiem māca par Glābēju. Tajā mēs mācāmies pašķirt priekškaru, lai daudz skaidrāk sazinātos ar debesīm. Tajā mēs mācāmies, kā patriekt pretinieku un izmantot Tā Kunga priesterības spēku, lai stiprinātu sevi un savus mīļos. Cik gan dedzīgi ikvienam no mums vajadzētu tiekties pēc tajā rodamā patvēruma!

  Kad tiks atcelti ar COVID-19 saistītie pagaidu ierobežojumi, lūdzu, ieplānojiet laiku sistemātiskai pielūgšanai un kalpošanai templī! Ikviena tur pavadītā minūte svētīs jūs un jūsu ģimeni tā, kā to nespēj nekas cits. Veltiet laiku pārdomām par to, ko jūs dzirdat un sajūtat, tur uzturoties. Lūdziet, lai Tas Kungs iemāca jums atdarīt debesis, lai svētītu savu dzīvi un to cilvēku dzīvi, kurus jūs mīlat un kam jūs kalpojat.

  Kaut arī pašlaik pielūgšana templī nav iespējama, es aicinu jūs aktīvāk iesaistīties ģimenes vēstures darbā, tostarp ģimenes vēstures izpētē un indeksēšanā. Es apsolu — veltot vairāk laika templim un ģimenes vēstures darbam, jūs vairosiet un pilnveidosiet savu spēju Viņu sadzirdēt.

  Vēl mēs varam skaidrāk sadzirdēt Viņu, izkopjot spēju — atpazīt Svētā Gara čukstus. Nekad vēl nav bijis lielākas nepieciešamības izprast to, kā jūs uzrunā Gars. Dievības ietvaros Svētais Gars ir vēstnesis. Tas pievērsīs jūsu prātu tam, par ko Tēvs un Dēls vēlas, lai jūs domātu. Tas ir Mierinātājs. Tas dāvās jūsu sirdij miera izjūtu. Tas liecinās par patiesību un apstiprinās to, kas ir patiess, kad jūs dzirdēsiet un lasīsiet Tā Kunga vārdus.

  Es vēlreiz dedzīgi lūdzu — dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai vairotu savu personīgo atklāsmju saņemšanas garīgo spēju!

  Tas palīdzēs jums saprast, kā pavirzīties savā dzīvē uz priekšu, ko iesākt krīzes periodos un kā atpazīt un izvairīties no pretinieka kārdinājumiem un maldināšanas.

  Un visbeidzot — mēs dzirdam Viņu, ieklausoties praviešu, gaišreģu un atklājēju teiktajā. Jēzus Kristus ordinētie apustuļi allaž liecina par Viņu. Viņi rāda mums ceļu, kamēr mēs mēģinām iziet cauri savam sirdi plosošo, laicīgo pieredžu labirintam.

  Ko jūs iegūsiet, cenšoties vēl apzinātāk sadzirdēt, uzklausīt un ievērot to, ko Glābējs ir teicis un ko Viņš šobrīd saka caur Saviem praviešiem? Es apsolu, ka jūs tiksiet svētīti ar lielāku spēku kārdinājumu, grūtību un vājību pārvarēšanai. Es apsolu, ka jūs pieredzēsiet brīnumus savā laulībā, ģimenes attiecībās un ikdienas darbā. Un es apsolu, ka jūsu spēja — sajust prieku — vairosies pat tad, ja jūsu dzīve kļūs vēl nemierpilnāka.

  Šī 2020. gada aprīļa vispārējā konference ir brīdis, kad mēs varam atzīmēt notikumu, kas ir mainījis pasauli. Gaidot šo Džozefa Smita Pirmās vīzijas 200-to gadskārtu, Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu padome apspriedās par to, ko mēs varētu darīt, lai pienācīgi atzīmētu šo neatkārtojamo notikumu.

  Ar šo teofāniju aizsākās Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošana un tika ievadīts evaņģēlija pilnības atklāšanas laikmets.

  Mēs prātojām, vai mums vajadzētu uzcelt pieminekli. Taču, apsverot to, cik unikāls ir šīs Pirmās vīzijas vēsturiskais un starptautiskais iespaids, mēs sajutām iedvesmu — radīt nevis granīta vai akmens pieminekli, bet gan nākt klajā ar svinīga un svēta vēstījuma vārdiem, kas būtu rakstīti „ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm”.14

  Kopš Baznīcas organizēšanas ir izdoti tikai pieci vēstījumi, un pēdējais no tiem ir „Ģimene — vēstījums pasaulei”, ar kuru 1995. gadā nāca klajā prezidents Gordons B. Hinklijs.

  Tagad, domājot par šo nozīmīgo pasaules vēstures periodu un Tā Kunga doto uzdevumu — sapulcināt izklīdināto Israēlu, gatavojoties Jēzus Kristus Otrajai atnākšanai —, mēs, Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu padome, nākam klajā ar jaunu vēstījumu. Tā nosaukums ir „Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošana: divsimtgades vēstījums pasaulei”. Tā autori ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu padome. Tas ir datēts ar 2020. gada aprīli. Gatavojoties šai dienai, es savlaicīgi ierakstīju šī vēstījuma video, atrazdamies Svētajā birzī, kur Džozefs Smits pirmo reizi redzēja Tēvu un Dēlu.

  „Mēs svinīgi paziņojam, ka Dievs mīl Savus bērnus ikvienā pasaules tautā. Dievs Tēvs ir dāvājis mums Sava mīļotā Dēla, Jēzus Kristus, dievišķo piedzimšanu, nepārspējamo dzīvi un bezgalīgo Izpirkšanas upuri. Ar Tēva spēku Jēzus augšāmcēlās un izcīnīja uzvaru pār nāvi. Viņš ir mūsu Glābējs, mūsu nevainojamais Paraugs un mūsu Pestītājs.

  Pirms divsimt gadiem, kādā skaistā 1820. gada pavasara rītā, pusaugu Džozefs Smits, cenzdamies saprast, kurai baznīcai pievienoties, devās uz savu piemājas mežmalu ASV Ņujorkas štata ziemeļdaļā, lai lūgtu Dievu. Viņam bija radušies jautājumi par savas dvēseles pestīšanu, un viņš paļāvās uz Dieva vadību.

  Mēs pazemīgi paziņojam, ka, atbildot uz Džozefa lūgšanu, viņam parādījās Dievs Tēvs un Viņa Dēls, Jēzus Kristus, kuri svinīgi ievadīja „visu lietu atjaunošanu” (skat. Ap. d. 3:21), kā tas ir pareģots Bībelē. Redzot šo vīziju, viņš uzzināja, ka pēc sākotnējo apustuļu nāves no pasaules izzuda Kristus Jaunās Derības Baznīca. Džozefam bija jākļūst par darbarīku tās atjaunošanā.

  Mēs apliecinām, ka Tēva un Dēla vadībā ieradās debesu vēstneši, kuri apmācīja Džozefu un no jauna dibināja Jēzus Kristus Baznīcu. Augšāmceltais Jānis Kristītājs atjaunoja pilnvaras kristīšanai ar iegremdēšanu grēku piedošanai. Trīs no sākotnējiem divpadsmit apustuļiem — Pēteris, Jēkabs un Jānis — atjaunoja apustuļu pilnvaras un priesterības pilnvaru atslēgas. Ieradās vēl citi, tostarp Elija, kurš atjaunoja pilnvaras ģimeņu apvienošanai mūžīgajās attiecībās, kas turpinās arī pēc nāves.

  Turklāt mēs liecinām, ka Džozefam Smitam tika dota Dieva dāvana un spēks, lai pārtulkotu senus pierakstus — Mormona Grāmatu: vēl vienu liecību par Jēzu Kristu. Šīs svētās grāmatas lappusēs ir ietverts stāsts par Jēzus Kristus personīgo kalpošanu starp cilvēkiem rietumu puslodē neilgi pēc Viņa Augšāmcelšanās. Tā māca par dzīves mērķi un izskaidro Kristus mācību, kam ir galvenā loma šī mērķa īstenošanā. Mormona Grāmata ir vēl viena Svēto Rakstu grāmata, līdztekus Bībelei, kas apliecina, ka visi cilvēki ir mīloša Debesu Tēva dēli un meitas, ka Viņam ir dievišķa iecere mūsu dzīvei un ka Viņa Dēls Jēzus Kristus runā mūsdienās, tāpat kā sendienās.

  Mēs paziņojam, ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca, kas tika organizēta 1830. gada 6. aprīlī, ir Kristus atjaunotā Jaunās Derības Baznīca. Šī Baznīca stingri balstās uz tās galvenā stūrakmens, Jēzus Kristus, nevainojamās dzīves, Viņa bezgalīgās Grēku izpirkšanas un Viņa burtiskās Augšāmcelšanās pamata. Jēzus Kristus ir no jauna aicinājis apustuļus un piešķīris tiem priesterības pilnvaras. Viņš aicina mūs visus — nākt pie Viņa un pievienoties Viņa Baznīcai, lai saņemtu Svēto Garu, glābšanas priekšrakstus un iegūtu nezūdošu prieku.

  Šobrīd ir pagājuši divi simti gadu, kopš Dievs Tēvs un Viņa mīļotais Dēls Jēzus Kristus aizsāka šo Atjaunošanu. Miljoniem cilvēku visā pasaulē ir aizrautīgi pieņēmuši zināšanas par šiem iepriekš pravietotajiem notikumiem.

  Mēs ar prieku paziņojam, ka apsolītā Atjaunošana turpinās caur nepārtrauktu atklāsmi. Zeme vairs nekad nebūs tāda pati, kā agrāk, Dievam „visu apvienojot zem vienas galvas — Kristus” (Efeziešiem 1:10).

  Mēs, būdami Viņa apustuļi, ar godbijību un pateicību aicinām visus pārliecināties, kā to esam darījuši mēs, ka debesis ir atvērtas. Mēs apliecinām, ka Dievs dara zināmu Savu gribu attiecībā uz Saviem mīļotajiem dēliem un meitām. Mēs liecinām, ka tie, kuri lūgšanu pilni studēs Atjaunošanas vēstījumu un rīkosies ticībā, tiks svētīti ar liecību par tās dievišķumu un mērķi, kas ir — sagatavot pasauli apsolītajai mūsu Kunga, Glābēja, Jēzus Kristus, Otrajai atnākšanai.”15

  Mīļie brāļi un māsas, šis ir mūsu divsimtgades vēstījums pasaulei par Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanu visā tā pilnībā. Tas ir tulkots 12 valodās. Drīzumā tas tiks pārtulkots arī citās valodās. Tas nekavējoties būs pieejams Baznīcas mājas lapā, kur jūs varēsiet iegūt tā eksemplāru. Studējiet to gan individuāli, gan kopā ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem. Gremdējieties pārdomās par šīm patiesajām mācībām un to, kā tās iespaidos jūsu dzīvi, ja vien jūs tās sadzirdēsiet, uzklausīsiet un ievērosiet tajās ietvertās pavēles un derības.

  Es zinu, ka Džozefs Smits ir priekšordinētais pravietis, kuru Tas Kungs izraudzījās šī noslēdzošā evaņģēlija atklāšanas laikmeta aizsākšanai. Caur viņu uz Zemes tika atjaunota Tā Kunga Baznīca. Džozefs aizzīmogoja savu liecību ar savām asinīm. Es viņu tik ļoti mīlu un godāju!

  Dievs dzīvo! Jēzus ir Kristus! Viņa Baznīca ir atjaunota! Viņš un Viņa Tēvs, mūsu Debesu Tēvs, gādā par mums. Par to es liecinu Jēzus Kristus svētajā Vārdā, āmen.