Vispārējā konference
  Dzīvā Kristus dzīvs liecinieks
  Footnotes
  Theme

  Dzīvā Kristus dzīvs liecinieks

  Mormona Grāmatas centrālais vēstījums ir patieso zināšanu atjaunošana par Jēzus Kristus ļoti svarīgo lomu cilvēces glābšanā un paaugstināšanā.

  Kādā saulainā pavasara dienā, 2017. gadā, pilnā sparā noritēja Parīzes Francijas tempļa atvērto durvju diena, kad pie kāda no gidiem pienāca vīrs ar bēdīgu sejas izteiksmi. Viņš teica, ka dzīvo blakus templim, un atzina, ka bija aktīvi pretojies tā celtniecībai. Viņš pastāstīja, ka kādu dienu, skatoties pa sava dzīvokļa logu, viņš vēroja, kā liels celtnis nolaida no debesīm Jēzus statuju un maigi nolika to uz tempļa zemes gabala. Šis vīrs paziņoja, ka šī pieredze pilnībā izmainīja viņa sajūtas pret mūsu Baznīcu. Viņš aptvēra, ka mēs esam Jēzus Kristus sekotāji, un lūdza mums piedošanu par iepriekš iespējami nodarīto kaitējumu.

  Christus

  Kristus statuja, kas grezno Parīzes tempļa priekšpagalmu un citus Baznīcas īpašumus, liecina par mūsu mīlestību pret Glābēju. Oriģinālā marmora statuja ir dāņu tēlnieka Bertela Torvaldsena darinājums, kurš to izveidoja 1820. gadā — tajā pašā gadā, kad tika saņemta Pirmā vīzija. Šī statuja pilnībā kontrastē ar lielāko daļu tā laika posma mākslas darbiem, kuros galvenokārt ir attēlotas Kristus ciešanas pie krusta. Torvaldsena darbā ir attēlots dzīvais Kristus, kurš guva uzvaru pār nāvi un ar atplestām rokām aicina visus nākt pie Viņa. Vienīgi naglu rētas Viņa rokās un kājās un brūce sānos liecina par neaprakstāmo agoniju, ko Viņš pieredzēja, lai izglābtu visu cilvēci.

  Christus Statue

  Varbūt viens iemesls, kāpēc mums kā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem tik ļoti patīk šī statuja, ir tāds, ka tā atgādina mums aprakstu, kas dots Mormona Grāmatā, par Glābēja parādīšanos Amerikas kontinentā:

  Jesus Christ Visits the Americas

  „Un lūk, viņi redzēja Cilvēku nonākam no debesīm; un Viņš bija ģērbies baltā apmetnī; un Viņš nāca lejā un nostājās to vidū. …

  Un notika, ka Viņš pastiepa Savu roku un runāja uz ļaudīm, sacīdams:

  Lūk, Es esmu Jēzus Kristus, …

  … Es esmu izdzēris to rūgto biķeri, ko Tēvs deva Man, un esmu pagodinājis Tēvu, uzņemdamies uz Sevi pasaules grēkus.”1

  Tad Viņš aicināja katru vīru, sievu un bērnu iznākt priekšā un pataustīt Viņa sānu, un sajust naglu rētas Viņa rokās un kājās, un tā saņemt personīgu liecību, ka Viņš patiesi bija ilgi gaidītais Mesija.2

  Šī cēlā aina ir Mormona Grāmatas kulminācijas punkts. Visas evaņģēlija „labās vēstis” ir ietvertas šajā Glābēja tēlā, kurš laipni pastiepj Savas „žēlastības rokas”3, lai aicinātu katru indivīdu nākt pie Viņa un saņemt Viņa īstenotās Izpirkšanas svētības.

  Mormona Grāmatas centrālais vēstījums ir patieso zināšanu atjaunošana par Jēzus Kristus ļoti svarīgo lomu cilvēces glābšanā un paaugstināšanā. Šis motīvs atskan visā grāmatā — no ievada lappuses līdz pēdējās nodaļas noslēdzošajiem vārdiem. Gadsimtiem ilgas atkrišanas un garīgās neziņas dēļ dziļāka izpratne par to, ko Kristus izdarīja Ģetzemanē un Golgātā, tika pazaudēta vai sagrozīta. Cik gan līksms Džozefs Smits jutās, kad viņš, tulkojot 1. Nefija grāmatu, atklāja šo brīnišķīgo apsolījumu: „Šie pēdējie pieraksti [Mormona Grāmata] … apliecinās pirmo pierakstu [Bībeles] patiesumu … un darīs zināmas skaidrās un vērtīgās lietas, kas ir bijušas izņemtas no tiem; un darīs zināmu visām ciltīm, valodām un tautībām, ka Dieva Jērs ir Mūžīgā Tēva Dēls un pasaules Glābējs un ka visiem cilvēkiem ir jānāk pie Viņa, vai arī tie nevar tikt izglābti.”4

  Skaidrās un vērtīgās patiesības par Glābēja īstenoto Izpirkšanu atbalsojas visā Mormona Grāmatā. Kad es uzskaitīšu vairākas no šīm patiesībām, es aicinu jūs apdomāt, kā tās ir mainījušas vai varētu mainīt jūsu dzīvi.

  1. Jēzus Kristus īstenotā Izpirkšana ir bezmaksas dāvana visiem, kas ir dzīvojuši, kas pašreiz dzīvo un kas vēl dzīvos uz Zemes.5

  2. Papildus mūsu grēku nastai Kristus uzņēmās mūsu bēdas, nepilnības, ciešanas un slimības, un visas sāpes, kas vien sastopamas mirstībā. Nav tādu ciešanu, sāpju vai bēdu, ko Viņš par mums nebūtu izcietis.6

  3. Glābēja Izpirkšanas upuris ļauj mums pārvarēt Ādama Krišanas negatīvās sekas, tostarp fizisko nāvi. Pateicoties Kristum, visi Dieva bērni, kas dzimuši uz šīs Zemes, neatkarīgi no viņu taisnīguma, piedzīvos sava gara un ķermeņa atkalapvienošanu caur Augšāmcelšanās spēku7 un atgriezīsies pie Viņa, „lai tiktu tiesāti par saviem darbiem”.8

  4. Turpretī visu svētību saņemšana no Glābēja Izpirkšanas ir atkarīga no tā, cik uzcītīgi9 mēs dzīvojam pēc „Kristus mācības”.10 Lehijs sapnī redzēja „taisno un šauro taku”,11 kas ved pie dzīvības koka. Tā augļi, kas attēlo Dieva mīlestību un kas izpaužas caur Kristus Izpirkšanas īpašajām svētībām, „ir paši vērtīgākie un kārojamākie … [un] ir lielākā no visām Dieva dāvanām”.12 Lai piekļūtu šim auglim, mums ir jāizrāda ticība Jēzum Kristum, jānožēlo grēki, „[jāpaklausa] Dieva vārdam”,13 jāsaņem nepieciešamie priekšraksti un jātur svētās derības līdz mūža galam.14

  5. Caur Savu Izpirkšanu Jēzus Kristus ne tikai nomazgā mūsu grēkus, bet arī nodrošina spēku, caur kuru Viņa mācekļi var „[atmest] miesīgo cilvēku”,15 pilnveidoties „rindiņu pēc rindiņas”16 un pieaugt svētumā17, lai kādu dienu kļūtu par pilnīgām būtnēm Kristus līdzībā,18 sagatavoti, lai atkal dzīvotu ar Dievu19 un iemantotu visas debesu valstības svētības.20

  Cita mierinājumu sniedzoša patiesība Mormona Grāmatā ir tāda, ka Tā Kunga īstenotā Izpirkšana, lai arī bezgalīga un universāla, ir ārkārtīgi personīga un intīma dāvana, piemērota katram no mums individuāli.21 Tāpat kā Jēzus aicināja katru no nefijiešu mācekļiem pataustīt Viņa rētas, Viņš nomira par katru no mums personīgi, it kā jūs vai es būtu vienīgais cilvēks uz Zemes. Viņš mūs personīgi aicina nākt pie Viņa un smelties Viņa Izpirkšanas apbrīnojamās svētības.22

  Kristus Izpirkšanas personīgā daba kļūst vēl reālāka, kad mēs apdomājam ievērības cienīgo vīriešu un sieviešu piemērus Mormona Grāmatā. Starp viņiem ir Ēnoss, Alma, Zīzroms, ķēniņš Lamonijs un viņa sieva, un ķēniņa Benjamīna tauta. Viņu pievēršanas stāsti un spilgtās liecības mums apliecina, kā mūsu sirds var tikt izmainīta un mūsu dzīve pārveidota caur Tā Kunga bezgalīgo labestību un žēlastību.23

  Pravietis Alma uzdeva savai tautai šo aktuālo jautājumu. Viņš teica: „Ja jūs esat piedzīvojuši pārmaiņu sirdī un ja jūs esat jutuši vēlēšanos dziedāt dziesmu par mīlestību, kas pestī, es gribu vaicāt, vai jūs varat izjust to tagad?”24 Šis jautājums ir svarīgs šodien, tāpēc ka, esot Tā Kunga mācekļiem, Viņa pestīšanas spēkam vajadzētu mūs pavadīt, motivēt un mainīt katru dienu.

  Almas jautājumu varētu arī pārfrāzēt šādi: „Kad tu pēdējo reizi savā dzīvē sajuti Glābēja īstenotās Izpirkšanas maigo ietekmi?” Tas notiek tad, kad cilvēks sajūt „skaudru un saldu” prieku25, kas dvēselei liecina, ka viņas grēki ir piedoti; vai kad sāpīgi pārbaudījumi pēkšņi kļūst vieglāk panesami; vai kad cilvēka sirds tiek mīkstināta un viņš spēj piedot kādam, kas viņu ir sāpinājis. Vai tas var būt katru reizi, kad pamanāt, ka jūsu spēja mīlēt un kalpot citiem ir pieaugusi, vai kad iesvētīšanas process liek jums kļūt par citu cilvēku, atbilstošu Glābēja paraugam.26

  Es liecinu, ka visas šīs pieredzes ir īstas un liecina par to, ka cilvēka dzīve var tikt mainīta caur ticību Jēzum Kristum un Viņa īstenotajai Izpirkšanai. Mormona Grāmata papildina un paplašina mūsu zināšanas par šo izcilo dāvanu. Studējot šo grāmatu, jūs dzirdēsiet dzīvā Kristus balsi, kas jūs aicinās nākt pie Viņa. Es apsolu, ka tad, ja jūs pieņemsiet šo uzaicinājumu un veidosiet savu dzīvi pēc Viņa parauga, Viņa pestījošā ietekme ienāks jūsu dzīvē. Caur Svētā Gara spēku Glābējs dienu pēc dienas pārveidos jūs, „līdz [iestāsies] pilnīga diena”,27 kad, saskaņā ar Viņa vārdiem, jūs „[redzēsit Viņa] vaigu un [zināsit, ka Viņš ir]”.28 Jēzus Kristus Vārdā, āmen.