Vispārējā konference
  Mormona Grāmatas spēks pievēršanā
  Footnotes
  Theme

  Mormona Grāmatas spēks pievēršanā

  Mormona Grāmata mums sniedz garīgu barību, izstrādātu rīcības plānu un mūs sasaista ar Svēto Garu.

  Izvērtējot atzinumu par manu fizisko veselību, es sapratu, ka man ir nepieciešams koriģēt savu dzīvesveidu. Lai man palīdzētu, ārsts izstrādāja uztura un vingrošanas plānu, un, ja es izvēlētos tam sekot, es kļūtu par veselīgāku cilvēku.

  Ja mums veiktu mūsu garīgās veselības pārbaudi, ko mēs atklātu par sevi? Ko mums ieteiktu savest kārtībā mūsu garīgais ārsts? Lai mēs kļūtu tādi, kādiem mums ir jābūt, ir būtiski — zināt, ko darīt, un darīt, ko zinām.

  Jēzus Kristus ir visizcilākais Ārsts.1 Caur savu īstenoto Izpirkšanu Viņš pārsien mūsu vātis, uzņemas uz Sevis mūsu vājības un dziedina mūsu salauzto sirdi.2 Viņa žēlastībā mūsu vājības var kļūt par spēku.2 Viņš aicina mūs sekot Viņam4 — mācoties no Viņa, uzklausot Viņa vārdus un staigājot Viņa Gara lēnprātībā.5 Viņš ir apsolījis mums palīdzēt6 šajā pievēršanās procesā, kas ilgst visu mūžu un kas mūs izmaina un sniedz mūžīgu prieku.7

  Glābējs mums ir devis Mormona Grāmatu kā spēcīgu rīku, lai palīdzētu būt pievērstiem. Mormona Grāmata mums sniedz garīgu barību, izstrādātu rīcības plānu un mūs sasaista ar Svēto Garu. Šī grāmata ir rakstīta mums,8 tā ietver Dieva vārdu savā skaidrībā9 un pavēsta mums par mūsu identitāti, nolūku un likteni.10 Mormona Grāmata kopā ar Bībeli liecina par Jēzu Kristu11 un māca, kā mēs varam zināt patiesību un kļūt tādi, kā Viņš.

  Saw Polo

  Brālim Sāvam Polo bija 58 gadi, kad viņu iepazīstināja ar atjaunoto Jēzus Kristus evaņģēliju. Tolaik, kad es viņu satiku, viņš jau vairākus gadus bija kalpojis par draudzes prezidentu. Es uzzināju, ka viņš nekad nebija lasījis Mormona Grāmatu, jo tā vēl nebija pieejama viņa dzimtajā birmiešu valodā. Kad es viņam jautāju, kā viņš zina, ka šī grāmata ir patiesa, ja nav to lasījis, viņš atbildēja, ka viņš katru dienu studē attēlu grāmatu — Mormona Grāmatas stāsti —, apskatot ilustrācijas, lietojot vārdnīcu, lai pārtulkotu vārdus no angļu valodas, un veicot rūpīgus pierakstus par apgūto. Viņš paskaidroja: „Katru reizi, kad es studēju, es lūdzu par apgūto, un es jūtu mieru un prieku, manā prātā ir skaidrība un mana sirds jūt maigumu. Es esmu sajutis Svētā Gara apliecinājumu, ka tā ir patiesa. Es zinu, ka Mormona Grāmata ir Dieva vārds.”

  Līdzīgi brālim Sāvam Polo, katrs no mums var studēt Mormona Grāmatu atbilstoši saviem apstākļiem. Vēlēdamies ticēt tās mācībām un apdomāt tās savā sirdī, mēs varam vaicāt Dievam ticībā, vai tās mācības ir patiesas.12 Ja mūsu vēlme uzzināt ir patiesa un mums ir patiess nolūks, lai rīkotos, Viņš atbildēs mums mūsu sirdī caur Svēto Garu. Tieši ar Svētā Gara spēku mēs zināsim patiesību par visu.13 Kad mēs saņemsim dievišķu liecību par Mormona Grāmatu, mēs ar to pašu spēku arī uzzināsim, ka Jēzus Kristus ir pasaules Glābējs, ka Džozefs Smits ir Viņa pravietis un ka Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir Viņa atjaunotā Baznīca.14

  Būdams jauns vīrietis, es uzsāku savu misionāra kalpošanu, iekāpjot lidmašīnā un dodoties uz Austrāliju. Juzdamies ļoti vientuļš, nemierīgs un nepiemērots šim darbam, taču apņēmies kalpot, es ļoti vēlējos vēlreiz saņemt apliecinājumu, ka tas, kam es ticu, ir patiesība. Es uzcītīgi lūdzu un lasīju Svētos Rakstus, taču lidojuma laikā manas šaubas pastiprinājās un mans fiziskais stāvoklis pasliktinājās. Kad es biju mocījies vairākas stundas, stjuarts, kurš gāja pa eju, apstājās blakus manai sēdvietai. Viņš no manām rokām izņēma Mormona Grāmatu, ko es lasīju. Viņš paskatījās uz tās vāku un sacīja: „Tā ir lieliska grāmata,” tad atdeva man grāmatu un devās tālāk. Es viņu vairs neredzēju.

  Viņa vārdiem atbalsojoties manās ausīs, es skaidri dzirdēju un sajutu savā sirdī: „Es esmu šeit, un Es zinu, kur tu esi. Vienkārši dari labāko, ko spēj, un Es parūpēšos par pārējo.” Atrodoties lidmašīnā virs Klusā okeāna, es saņēmu personīgu liecību caur Mormona Grāmatas studēšanu un Svētā Gara apliecinājumiem, ka mans Glābējs zina, kas es esmu, un ka evaņģēlijs ir patiess.

  Elders Deivids A. Bednārs mācīja: „Zināt, ka evaņģēlijs ir patiess, tā ir liecības būtība. Konsekventi būt patiesam pret evaņģēliju — tā ir pievēršanās būtība.”15 Mēs esam pievērsti, ja esam „ne vien vārda klausītāji, bet vārda darītāji”.16 Tā Kunga rīcības plāns attiecībā uz mums ir Kristus doktrīna, kas visskaidrāk tiek mācīta Mormona Grāmatā.17 Tā māca:

  • Pirmkārt, pielietot ticību Jēzum Kristum, uzticoties Viņam, pildot Viņa baušļus un zinot, ka Viņš mums palīdzēs.18

  • Otrkārt, katru dienu nožēlot grēkus par mūsu nepilnībām un pieredzēt prieku un mieru, kad Viņš mums piedod.19 Grēku nožēlošana nozīmē arī to, ka mēs piedodam citiem20 un virzāmies uz priekšu. Glābējs mums ir apsolījis piedot tik bieži, cik bieži mēs nožēlosim grēkus.21

  • Treškārt, noslēgt un ievērot derības ar Dievu caur tādiem priekšrakstiem kā kristības. Tās mūs noturēs uz derību takas, kas ved pie Viņa.22

  • Ceturtkārt, saņemt Svētā Gara dāvanu. Šī dāvana mums ļauj sajust nepārtrauktu Tā klātbūtni, kurš mūs iesvēta, mierina un vada.23

  • Un piektkārt, pastāvēt līdz galam, nelokāmi virzoties uz priekšu, katru dienu baudot Kristus vārdus.24 Baudot no Mormona Grāmatas un gavējot par tās mācībām, mēs varam pārvarēt kārdinājumus un saņemt vadību un aizsardzību savā dzīvē.25

  Ja mēs konsekventi pielietosim Kristus doktrīnu savā dzīvē, mēs spēsim pārvarēt kūtrumu, kas kavē pārmaiņas, un bailes, kas attur no rīcības. Mēs saņemsim personīgu atklāsmi, jo Svētais Gars „rādīs jums visu, kas jums jādara”,26 un „Kristus vārdi pateiks jums visu, kas jums jādara”27.

  Brālim Huangam Jankongam 20 gadus bija atkarība no alkohola, cigaretēm un tieksmes spēlēt azartspēles. Kad viņu iepazīstināja ar Jēzu Kristu un Viņa atjaunoto evaņģēliju, brālis Huangs vēlējās mainīties savas jaunās ģimenes dēļ. Viņa lielākais izaicinājums bija smēķēšana. Tā kā viņam bija smaga atkarība no smēķēšanas, viņš daudzas reizes bija mēģinājis to atmest, taču nesekmīgi. Kādu dienu viņa prātu nepameta šie Mormona Grāmatas vārdi: „Sirsnīgi, ar patiesu nolūku.”28 Lai gan iepriekšējie mēģinājumi bija neveiksmīgi, viņam bija sajūta, ka ar Debesu Tēva un Jēzus Kristus palīdzību viņam, iespējams, izdotos mainīties.

  Pilna laika misionāri, ņemot talkā savu un viņa ticību, sagatavoja rīcības plānu, kas ietvēra vienkāršas darbības, tostarp biežas lūgšanas un Dieva vārda studēšanu. Sirsnīgi un ar patiesu nolūku brālis Huangs rīkojās ar uzticīgu apņēmību un atklāja, ka, vairāk koncentrējoties uz jaunajiem ieradumiem, ko viņš vēlējās attīstīt, — piemēram, Mormona Grāmatas studēšanu, — viņš mazāk koncentrējās uz tiem ieradumiem, kurus viņš vēlējās atmest.

  Atsaucoties uz savu pieredzi, ko viņš guva pirms 15 gadiem, viņš piebilda: „Es neatceros brīdi, kurā pārstāju smēķēt, taču, kad es katru dienu uzcītīgi centos darīt to, kas man bija jādara, lai ieaicinātu Tā Kunga Garu savā dzīvē, un turpināju to darīt, man vairāk nebija un kopš tā laika nav bijusi tieksme pēc cigaretēm.” Pateicoties Mormona Grāmatas mācību pielietošanai, brāļa Huanga dzīve tika izmainīta, un viņš ir kļuvis par labāku vīru un tēvu.

  Huang Juncong Family

  Prezidents Rasels M. Nelsons ir apsolījis: „Ik dienu lūdzot un studējot Mormona Grāmatu, jūs ik dienu pieņemsiet arvien labākus lēmumus. Es apsolu — ja jūs gremdēsieties pārdomās par to, ko studējat, debesu logi tiks atvērti, un jūs saņemsiet atbildes uz saviem personīgajiem jautājumiem, kā arī norādījumus savai personīgajai dzīvei. Es apsolu, ka, ik dienas iedziļinoties Mormona Grāmatas mācībās, jūs varēsiet iegūt imunitāti pret šo laiku ļaunumu, ieskaitot pornogrāfijas un citu notrulinošu atkarību postošo sērgu.”29

  Dārgie draugi, Mormona Grāmata ir Dieva vārds, un mēs tuvosimies Viņam, ja to studēsim.30 Ja mēs pārbaudīsim tās vārdus, mēs iegūsim liecību par tās patiesumu.31 Ja mēs pastāvīgi dzīvosim saskaņā ar tās mācībām, mums vairs nebūs vēlēšanās darīt ļaunu.32 Mūsu sirds, izskats un daba tiks izmainīta, un mēs kļūsim līdzīgāki Glābējam.33 Es ar pārliecību liecinu, ka Jēzus ir Kristus, mūsu Glābējs, Pestītājs un Draugs. Jēzus Kristus Vārdā, āmen.