2010–2019
Üldkonverents: tugevdab usku ja tunnistust
eelmine järgmine


Üldkonverents: tugevdab usku ja tunnistust

Me vajame üldkonverentse. Konverentside vahendusel meie usk tugevneb ja tunnistus süveneb.

Tänan Sind, president Monson, sinu õpetuste ja eeskuju eest kristlikul teenimisel ning et andsid meile kõigile ülesandeks misjonär olla. Me palvetame sinu eest ikka ja alati.

Meie evangeeliumi ajajärgul ütles Päästja Jeesus Kristus pühade kogunemise kohta minu üldkonverents.1

Kus iganes me siin maailmas ka ei viibi ja mil moel me sellest ka osa ei saa, tunnistan ma, et me oleme kogunenud Tema konverentsile. Tunnistan ka, et me kuuleme Tema sõna, sest Tema on öelnud: „Olgu minu enda hääle või minu teenijate häälega, see on sama.” 2

Konverentsid on alati kuulunud Jeesuse Kristuse õige Kiriku juurde. Aadam kogus kokku oma järeltulijad ja kuulutas prohvetlikult tulevastest asjadest. Mooses kogus kokku Iisraeli lapsed ja õpetas neile käske, mis ta saanud oli. Päästja õpetas rahvahulki, kes tulid kokku nii Pühal Maal kui ka Ameerika mandril. Peetrus kogus usklikud kokku Jeruusalemmas. Esimene konverents sel viimsel ajal kutsuti kokku kõigest kaks kuud pärast Kiriku asutamist ja konverentsid on jätkunud tänase päevani.

Konverentsid toimuvad alati Issanda juhatuse all ja Tema Vaimu suunamisel.3 Meile ei määrata konkreetseid teemasid. Me ootame nädalaid ja kuid ning sageli unetuid öid Issanda juhatust. Me saame paastumise, palvetamise, uurimise ja mõtisklemise kaudu teada, mis on see sõnum, mida Ta tahab, et me esitaksime.

Võidakse küsida: „Miks ei tule see inspiratsioon lihtsamalt ja kiiremini?” Issand õpetas Oliver Cowderyle: „Sa pead selle läbi mõtlema oma meeles; seejärel pead sa küsima minu käest, et kas see on õige.”4 Konverentsi sõnumid tulevad meile pärast palvemeelseid ettevalmistusi Püha Vaimu kaudu.

See põhimõte kehtib kõikidele Kiriku liikmetele, kui valmistutakse osalema koguduse, vaia ja üldkonverentsil. Me mõtleme läbi oma meeles, mida Taevaselt Isalt vajame ja soovime, ning palvetame, et õpitut mõista ja rakendada. Kui konverentsiaeg käes, ohverdame me kõik muu, „[heidame kõrvale] selle maailma asjad ja [otsime] seda, mis on paremast maailmast.”5 Seejärel kogume me oma pered Issanda sõna kuulama, nagu kuningas Benjamini rahvas.6

Lastele ja noortele meeldib, kui neid kaasatakse. Teeme tõsise vea, kui arvame, et nad pole konverentsi jaoks piisavalt arukad ega vaimselt valmis. Ma luban Kiriku noortele liikmetele, et kui te kuulate, tunnete te, kuidas Vaim teie sisse hoovab. Issand annab teile teada, mida Ta teilt elus ootab.

Konverentsidel kuuleme me Issanda sõna, mis on mõeldud just meile. Üks liikmetest on tunnistanud: „Olin hämmingus, kui teie kõnet kuulasin. .. Teie kõne oli otsekui Issanda ilmutus just nimelt minu perele. Ma pole varem iial elus kogenud nii tugevalt Vaimu ilminguid kui neil minutitel, mil Püha Vaim rääkis otse mulle.”

Teine liige on öelnud: „Ma pole iial tundnud nii sügavalt, et mõnda kõnet just mulle esitatakse.”

See on võimalik, sest Püha Vaim kannab Issanda sõna meie südamesse meile arusaadavate sõnadega.7 Kui ma konverentsil märkmeid teen, ei kirjuta ma üles täpselt seda, mida kõneleja ütleb. Panen kirja Vaimult isiklikult mulle antud juhatuse.

See, mida öeldakse, pole nii tähtis kui see, mida kuuleme ja tunneme.8 Seetõttu me püüamegi saada konverentsist osa tingimustes, kus Vaimu vaikne tasane hääl on selgelt kuuldav, tuntav ja mõistetav.

Me vajame üldkonverentse. Konverentside vahendusel meie usk tugevneb ja tunnistus süveneb. Ja kui me pöördume, anname me üksteisele jõudu seista tugevana selle viimse aja tuliste noolte keskel.9

Viimastel aastakümnetel on Kirik suurelt jaolt pääsenud teenimatust vääritimõistmisest ja tagakiusamisest, mis sai osaks varajastele pühadele. Paraku ei saa see jääda kestma. Maailm eemaldub Issandast kiiremini ja kaugemale kui kunagi varem. Vastane on maa peal lahti päästetud. Me jälgime, kuuleme, loeme, uurime ja jagame prohvetite sõnu, et olla hoiatatud ja kaitstud. Nii näiteks ilmutati läkitus „Perekond: Läkitus maailmale” ammu enne seda, kui kogesime probleeme, millega pered praegu silmitsi seisavad. „Elav Kristus: Apostlite tunnistus” koostati enne seda, kui meil seda kõige enam vaja läheb.

Me ei pruugi teada kõiki põhjuseid, miks prohvetid ja konverentsil kõnelejad meile sellel või teisel teemal kõnelevad, kuid Issand teab. President Harold B. Lee õpetas: „Ainuke võimalus, kuidas selle kiriku liikmed ennast kaitsta saavad, on .. pöörata tähelepanu sõnadele ja käskudele, mis Issand annab oma prohveti kaudu. Mõni asi võib nõuda kannatlikkust ja usku. Teile ei pruugi meeldida see, mida Kiriku juhid teile ütlevad. See võib olla vastuolus teie [isiklike] vaadetega, see võib olla vastuolus teie ühiskondlike vaadetega ning võib tunduda sekkumisena teie eraellu. Kuid kui te kuulate neid asju kannatlikkuse ja usuga, otsekui Issanda enda suust, antakse teile lubadus, et „põrgu väravad ei saa teist võitu; .. ning Issand Jumal hajutab pimeduse väed teie ees laiali ja paneb taevad rappuma teie heaks ja oma nime auks” (ÕL 21:6).”10

Kust president Lee võis teada, millega meil meie päevil silmitsi tuleb seista? Ta teadis, sest ta oli prohvet, nägija ja ilmutaja. Ja kui me kuulame prohveteid ja kuuletume neile praegu, sealhulgas prohvetitele, kes kõnelevad just sellel konverentsil, siis me saame jõudu ja oleme kaitstud.

Suurimaid õnnistusi üldkonverentsist saame alles siis, kui konverents on läbi. Tuletage meelde, mida pühakirjades sageli korratakse: me koguneme Issanda sõnu kuulama ja naaseme siis koju, et nende järgi elada.

Kui kuningas Benjamin oli oma rahvast õpetanud, „saatis ta rahvahulga ära, ja nad pöördusid igaüks oma perekonnaga tagasi oma kodudesse”.11 Kuningas Limhi tegi oma eluajal samamoodi. 12 Kui Päästja õpetas ja teenis inimesi Küllusliku maa templi juures, palus ta rahvast: „Minge oma kodudesse ja mõtisklege selle üle, mida ma olen öelnud, ja paluge Isa minu nimel, et te võiksite seda mõista, ja valmistage oma meel ette homseks päevaks ja ma tulen taas teie juurde.” 13

Me võtame vastu Päästja kutse, kui mõtiskleme ja palvetame, et meile õpetatut mõista ning siis läheme ja teeme Tema tahtmist. Tuletage meelde president Spencer W. Kimballi sõnu: „Olen jõudnud teadmisele, et kui ma sellelt [üld]konverentsilt koju lähen, .. on mu elus hulgasiselt asju, mida teha paremini. Olen teinud neist asjadest oma peas nimekirja ja loodan hakata nendega tegelema niipea, kui lõpetame.”14 President Monson ütles hiljuti: „Ma innustan teid .. kõnesid .. lugema ja nende sõnumi üle mõtisklema. Olen leidnud enda elus, et saan nendest innustatud jutlustest isegi rohkem kasu, kui uurin neid sügavuti.”15

Lisaks sellele, et Taevane Isa kutsub meid üksi või pere ringis pühakirju uurima, soovib Ta, et me regulaarselt uuriksime ja rakendaksime konverentsil õpitut. Tunnistan, et need, kes usaldavad Issandat ja kuuletuvad sellele nõuandele usuga, saavad suurt jõudu, et õnnistada iseennast ja oma perekonda tulevaste põlvede hüvanguks.

Taevane Isa on andnud meile selleks võimaluse. Sel konverentsil võib 97 protsenti Kiriku liikmetest kuulata neid sõnumeid oma emakeeles. Miljonid liikmed 197 riigis jälgivad seda konverentsi 95 keeles. Vaid kahe või kolme päeva pärast ilmuvad sõnumid inglise keeles aadressil LDS.org ja ühe nädala lõppedes on need kättesaadavad 52 keeles. Kiriku ajakirjad ilmuvad trükist kolme nädala jooksul pärast üldkonverentsi. Me ei pea enam ootama kuid, et kõned posti teel kohale jõuaksid. Me saame lugeda, kuulata, vaadata ja jagada prohvetite õpetusi arvuti, telefoni või muu elektroonilise seadme kaudu. Me saame igal ajal ja igal pool oma teadmisi suurendada, usku ja tunnistust tugevdada, oma pereliikmeid kaitsta ja turvaliselt koju juhatada.

Konverentsisõnumid seotakse ka noorte õppekavaga internetis. Vanemad, te pääsete noorte õppetundidele ligi aadressil LDS.org. Vaadake järele, mida teie lapsed õpivad ja tehke seda ka ise, arutlege õpitu üle perega juttu ajades, pereõhtutel, perega nõu pidades ja vesteldes iga oma lapsega sellest, mida just temal on vaja õppida.

Kasutage Kiriku veebilehtedel ja mobiili rakendustes pakutavaid abivahendeid. Neid täiustatakse pidevalt, et neid oleks kergem kasutada ja et need järjest enam meie eluga kaasas käiksid. Aadressil LDS.org leiate te abivaheneid, mis aitavad teil õppida evangeeliumi, tugevdada kodu ja perekonda ning teenida oma kutses. Te võite leida ka oma esivanemaid, kes vajavad templitalitusi, ja allikmaterjale, mis aitavad teil teha päästmistööd, sh jagada evangeeliumi. Vanemad võivad võtta ohjad enda kätte, et valmistada oma lapsi ette ristimiseks, preesterluseks, põhimisjoniks ja templiks. Nad saavad aidata meil kõndida kitsal ja ahtal templilepingute ja -talituste rajal ning saada igavese elu õnnistuste vääriliseks.

Viimase aprillikonverentsi preesterluse üldkoosolekul rääkisin ma sellest, kuidas mu isa joonistas pildi raudrüüs rüütlist, et õpetada mulle, kuidas panna selga kogu Jumala sõjavarustust ja millist vaimset kaitset see toob.

Kui istung läbi sai, rääkis üks isa oma perele, mida ta oli seal õppinud. Sellest inspireerituna külastas nende poeg Jason LDS.org veebilehte, et seda sõnumit oma kõrvadega kuulata. Mõned päevad hiljem tuli ta pereõhtule ja soovis jagada õpitut oma vendade ja õdedega.

Kujutis

Üks laps võttis kuulda lihtsat Issandast inspireeritud konverentsisõnumit ning õpetas seda perele isiklikul ja vägeval kombel! Mulle meeldib see õigemeelsuse soomusrüü. Mulle meeldib see usukilp, millega kaitsta end vastase tuliste noolte eest. Need on konverentsi õnnistused.

Mu vennad ja õed! Annan oma erilise tunnistuse, et Issand Jeesus Kristus elab ja seisab selle Kiriku eesotsas. See on Tema üldkonverents. Luban teile Tema nimel, et kui te palvetate siira sooviga selle konverentsi sõnumites Taevase Isa häält kuulda, avastate te, et Ta on rääkinud teile, et teid aidata, tugevdada ja enda juurde koju juhatada. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Viited

 1. ÕL 124:88; rõhutus lisatud.

 2. ÕL 1:38.

 3. Vt ÕL 46:2.

 4. ÕL 9:8.

 5. ÕL 25:10.

 6. Vt Mo 2:5.

 7. Vt 2Ne 33:1.

 8. Vt Spencer W. Kimball. Conference Report, Tonga piirkonnakonverents 1976, lk 27

 9. Vt Lk 22:31–32.

 10. Teachings of Presidents of the Church: Harold B. Lee, 2000, lk 84–85.

 11. Mo 6:3.

 12. Vt Mo 8:4.

 13. 3Ne 17:3.

 14. Spencer W. Kimball. Spoken from Their Hearts. – Ensign, nov 1975, lk 111.

 15. Thomas S. Monson. Jumal olgu ikka sinuga. – www.jeesusekristusekirik.ee, 182. sügisene üldkonverents,okt 2012.