2010–2019
Jumala väe ja volitusega õpetamine
eelmine järgmine


Jumala väe ja volitusega õpetamine

Issand on kandnud hoolt selle eest, et iga vääriline viimse aja püha võiks õpetada Päästja viisil.

Me oleme lõputult tänulikud kõikidele õpetajatele kogu Kirikus. Me armastame teid ja usume teisse. Teie olete taastatud evangeeliumi üks suuri imesid.

On üks saladus, kuidas saada edukaks õpetajaks, kuidas õpetada Jumala väe ja volitusega. Ma kasutan sõna saladus, sest põhimõtteid, millele õpetaja edukus rajaneb, võivad mõista ainult need, kellel on tunnistus selle kohta, mis toimus 1820. aasta selge kevadpäeva hommikul.

Vastuseks 14 -aastase nooruki alandlikule palvele avanesid taevad. Jumal, Igavene Isa ja ja Tema Poeg Jeesus Kristus ilmusid ja rääkisid prohvet Joseph Smithiga. Kauaoodatud taastamine oli alanud ja ilmutuse põhimõte meie evangeeliumi ajajärgul igaveseks maksma pandud. Josephi ja meie sõnumi maailmale võib võtta kokku kahe sõnaga: „Jumal kõneleb.” Ta kõneles muistsetel aegadel, Ta kõneles Josephiga ja Ta kõneleb teile. See teeb teid eriliseks kõikide teiste õpetajate seas maailmas. Seepärast ei saa te kukkuda läbi.

Teid on kutsutud prohvetliku kuulutamise ja ilmutuse vaimu läbi ning teid on ametisse seatud preesterluse volitusega. Mida see tähendab?

Esiteks tähendab see seda, et te täidate Issanda ülesannet. Te olete Tema esindaja ja teid on kutsutud ja volitatud Teda esindama ja Tema nimel tegutsema. Tema esindajana on teil õigus Tema abile. Peate endalt küsima: „Mida ütleks Päästja, kui Ta täna minu asemel oleks ja kuidas Ta seda teeks?” Seejärel talitage samamoodi, nagu oleks talitanud Tema.

Selline vastutus võib mõnedes teis tekitada kahevahelolekut või koguni hirmu. Kuid asi pole üldse keeruline. Issand on kandnud hoolt selle eest, et iga vääriline viimse aja püha võiks õpetada Päästja viisil.

Teiseks, teid on kutsutud jutlustama Jeesuse Kristuse evangeeliumi. Ärge püüdke õpetada omaenda ideid ja tarkusi, isegi kui poetate nende hulka pühakirjasõnu. Evangeelium on „Jumala vägi päästeks”1 ja me saame päästetud ainult evangeeliumi läbi.

Kolmandaks kästakse teil õpetada evangeeliumi põhimõtteid nii, nagu need on kirjas Kiriku põhiteostes, õpetada kaasaja apostlite ja prohvetite sõnu ja õpetada seda, mida Püha Vaim õpetab teile.

Millest alustada?

Meie esimene ja olulisim ülesanne on elada nii, et Püha Vaim oleks meie juht ja kaaslane. Kui Hyrum Smith soovis osaleda selles viimse aja töös, ütles Issand: „Vaata, see on sinu töö: kinni pidada minu käskudest, jah, kõigest oma väest, meelest ja jõust.”2 Sellest algab kõik. See Hyrumile antud nõu on sama, mida Issand on andnud pühadele kõikidel ajajärkudel.

Tänapäeva õpetajatele kõneledes ütles Esimene Presidentkond: „Kõige tähtsam osa teie teenimisel on teie enda igapäevane vaimne ettevalmistus, mille hulgas on palve, pühakirjade uurimine ja käskudele kuuletumine. Me kutsume teid elama evangeeliumi järgi kindlamini kui kunagi varem.”3

On märkimisväärne, et Esimene Presidentkond ei öelnud, et teie teenimise tähtsaim osa on õppetundide ettevalmistamine või erinevate õpetamismeetodite omandamine. Muidugi peate te kõik oma tunnid hoolikalt ette valmistama ja mõtlema järele, kuidas õpetust läbi viia, et teie õpilased saaksid kasutada valikuvabadust ja lasta evangeeliumil oma südamesse tulla. Kuid teie teenimise esimene ja kõige tähtsam osa on teie isiklik vaimne ettevalmistus. Esimene Presidentkond on lubanud, et kui järgite seda nõuannet, „aitab Püha Vaim teil teada, mida teha. Teie tunnistus kasvab, teie pöördumine saab sügavamaks ja te saate tuge eluraskustes.”4

Kas võiks õpetaja tahta veel suuremat õnnistust?

Edasi ütleb Päästja, et enne, kui kuulutada Tema sõna, peame püüdma seda endale saada.5 Te peate pühakirjade usina uurimisega saama asjadest põhjaliku arusaamise ning talletama need oma südamesse. Ja siis, kui te palute Issandalt abi, õnnistab Ta teid oma Vaimuga ja oma sõnaga. See on vägi, millega veenate inimesi.

Paulus räägib meile, et evangeelium tuleb inimestele kahel viisil – sõnas ja väes.6 Evangeeliumi sõna leiame pühakirjadest. Usina uurimisega võivad need saada meie omaks. Evangeeliumi vägi tuleb nende ellu, kes elavad Püha Vaimu kaasluses ja järgivad tema õhutusi. Mõned pööravad kogu oma tähelepanu sõnade omandamisele. Neist saavad meisterlikud teabe jagajad. Teised löövad ettevalmistusele käega ja loodavad, et küll Issand oma headuses neil tunni kuidagiviisi ikka läbi viia aitab. Te ei saa oodata, et Vaim aitaks teil meenutada pühakirjakohti ja põhimõtteid, mida te pole uurinud ja mille üle te pole mõtisklenud. Et edukalt evangeeliumi õpetada, peab teie elus olema nii evangeeliumi sõna kui ka vägi.

Alma mõistis neid põhimõtteid, kui ta rõõmustas Moosia poegade ja selle üle kuidas nad Jumala väe ja volitusega õpetust läbi viisid. Me loeme:

„Nad olid selge mõistmisega mehed ja nad olid usinalt uurinud pühakirju, et nad võiksid tunda Jumala sõna.

Aga see ei ole kõik: nad olid pühendanud ennast rohkele palvetamisele ja paastumisele, seepärast oli neil .. ilmutuse vaim.”7

Järgmine tähtis asi on õppida kuulama. Vanem Jeffrey R. Holland õpetas seda põhimõtet misjonäridele. Ma tsiteerin vanem Hollandi kõnet, kuid asendan sõnad misjonärid ja uurijad sõnadega õpetajad ja õpilased: „Esiteks peavad [õpetajad] kuulama Vaimu ja teiseks peavad nad kuulama [õpilast]. .. Kui me kuulame vaimukõrvadega, .. räägivad [meie õpilased] meile, mis õpetust nad kuulma peavad!”

Vanem Holland jätkas: „Asjalood on kahjuks ikka veel nii, et [õpetajad] on liiga keskendunud õppetunni sisu kordamisele selle asemel, et keskenduda [õpilastele] kui isikutele.”8

Kuigi te olete iseenda ja oma õppetunni eeskujulikult ette valmistand, peate te olema valmis kavandatust loobuma. Kui Püha Vaim teid vaikselt õhutab, peab teil olema julgust oma märkmed kõrvale panna ja järgida Vaimu. Kui te seda teete, ei vii enam tundi läbi teie, vaid Päästja.

Kui pühendute elama evangeeliumi järgi kindlamini kui kunagi varem, uurite pühakirju ja talletate need oma südamesse, tunnistab seesama Püha Vaim, kes ilmutas need sõnad muistsetele apostlitele ja prohvetitele, teile nende õigsusest. Püha Vaim ilmutab need teile uuesti. Kui see sünnib, pole sõnad, mida loete enam üksnes Nefi või Pauluse või Alma sõnad, vaid need saavad teie sõnadeks. Ja kui te siis asute õpetama, tuletab Püha Vaim teile kõik meelde. Tõepoolest „teile antakse selsamal tunnil, jah, just sellel hetkel, mida öelda”.9 Kui see sünnib, leiate end ütlemas midagi, mida te polnud ette kavandanud. Kui olete tähelepanelik, õpite sellest ka ise midagi. President Marion G. Romney ütles: „Ma tean alati, millal ma õpetan Püha Vaimu inspiratsiooniga, sest siis õpin ma midagi omaenda sõnadest.”10 Pidage meeles, et õpetaja on ka ise õpilane.

Lõpuks tuleb teil seista tunnistajana asjadest, mida õpetate, mitte olla üksnes õpikusõnade või kellegi teise mõtete kaja. Kui toitute Kristuse sõnadest ja püüate kindlamini kui kunagi varem elada evangeeliumi järgi, kinnitab Püha Vaim teile, et see, mida õpetate, on õige. See on ilmutuse vaim ja see vaim kannab teie sõnumi nende südamesse, kellel on soov ja tahe seda vastu võtta.

Lõpetan sealsamas, kus alustasin – pühas metsasalus. Tänu sellele, mis leidis aset tol kaunil kevadhommikul mitte väga kaua aega tagasi, on teil õigus õpetada Jumala väe ja volitusega. Tunnistan sellest pühalt ja sõltumatult. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Viited

  1. Rm 1:16.

  2. ÕL 11:20.

  3. Esimene Presidentkond trükises Teaching the Gospel in the Savior’s Way: A Guide to Come, Follow Me: Learning Resources for Youth 2012, lk 2.

  4. Esimene Presidentkond trükises Teaching the Gospel in the Savior’s Way, lk 2.

  5. Vt ÕL 11:21.

  6. Vt 1Ts 1:5.

  7. Al 17:2–3.

  8. Jeffrey R. Holland. The Divine Commission (uute misjonijuhatajate seminaril esitatud kõne, 26. juuni 2009); rõhutus originaalis.

  9. ÕL 100:6.

  10. Marion G. Romney tsitaat Boyd K. Packeri raamatus, Teach Ye Diligently 1975, lk 304.