2010–2019
Kiriku ametnike toetamine
eelmine järgmine


Kiriku ametnike toetamine

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Thomas Spencer Monsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina, Henry Bennion Eyringit esimese nõuandjana Esimeses Presidentkonnas ning Dieter Friedrich Uchtdorfi teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Boyd Kenneth Packerit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana ning järgnevaid vendi selle kvoorumi liikmetena: Boyd K. Packer, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson ja Neil L. Andersen.

Need, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid Esimeses Presidentkonnas ja Kahtteist apostlit prohvetite, nägijate ja ilmutajatena.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, näidake palun samamoodi.

Tehakse ettepanek, et me vabastaksime vanem John B. Dicksoni, vanem Paul E. Koellikeri ja vanem F. Michael Watsoni Esimese Seitsmekümne kvoorumi liikme ametist ning anda neile emeriitüldjuhi staatus.

Samuti tehakse ettepanek, et me vabastaksime vanem Kent D. Watsoni Teise Seitsmekümne kvoorumi liikme ametist.

Soovime samuti tunnustada ja avaldada tänu vanematele César H. Hookerile ja Craig T. Wrightile, kes vabastati nende piirkonna seitsmekümne kutsest.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu nendele vendadele nende suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgnevaid vendi uute piirkonna seitsmekümnetena : Julio A. Angulo, Peter F. Evans ja Gennady N. Podvodov.

Kõik, kes on poolt, palun näidake seda.

Need, kes on vastu?

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Randall L. Riddi teise nõuandjana Noorte Meeste üldjuhatuses.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime teisi üldjuhte, piirkonna seitsmekümneid ja ühingute üldjuhatusi nii, nagu nad on praegu määratud.

Need, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda nüüd näidata.

Tänan teid, vennad ja õed, teie toetava hääle ning teie jätkuva usu ja palvete eest.