2010–2019
Kas me teame, mis meil on?
eelmine järgmine


Kas me teame, mis meil on?

Preesterluse talitused ja lepingud tagavad ligipääsu õnnistuste täiusele, mida Jumal on meile lubanud ja mis on võimalikud tänu Päästja lepitusele.

Avalduses „Perekond: Läkitus maailmale” kuulutavad Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum: „Kõik inimesed – mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armas vaimupoeg või -tütar, ning seega on igaühel jumalik iseloom ja saatus.”1 Et selle jumaliku saatuseni jõuda, vajab iga Jumala poeg ja tütar preesterluse talitusi ja lepinguid.

Me peame saama ristitud. Kui meid kastetakse ristimisvette, sõlmime me lepingu võtta enda peale Kristuse nimi, pidada Teda alati meeles, pidada Tema käske ja teenida Teda lõpuni, et Tema Vaim oleks alati meiega.2

Me vajame Püha Vaimu andi. Selle talituse kaudu võib Vaim olla meie pidevaks kaaslaseks. President Wilford Woodruff õpetas: „Igal mehel ja naisel, kes on tulnud Jumala Kirikusse ja saanud pattude andeks saamiseks ristitud, on õigus saada ilmutust, õigus sellele, et Jumala vaim aitaks neid nende töödes, laste kasvatamisel ning lastele ja nendele nõu andmisel, keda nad on kutsutud juhtima. Püha Vaim ei ole üksnes meeste ega ka apostlite ja prohvetite kaaslane. Ta on kaaslaseks igale ustavale mehele ja naisele ning igale lapsele, kes on piisavalt vana, et võtta vastu Kristuse evangeelium.”3

Me peame saama templianni. Vanem M. Russell Ballard on öelnud: „Kui mehed ja naised lähevad templisse, antakse neile ühesugune vägi, mis määratluse järgi on preesterluse vägi. .. Templiand on sõna otseses mõttes väe and.”4

Me vajame pitseerimistalitust, mis viib igavesse ellu ja on „suurim kõikidest Jumala andidest”5. Selle preesterluse talituse saavad mees ja naine vaid üheskoos. Vanem Russell M. Nelson õpetas: „Preesterluse volitus on taastatud selleks, et peresid saaks pitseerida igaveseks.”6

Me peame uuendama oma lepinguid iga nädal sakramenti võttes. Kaasaja apostlid ja prohvetid on õpetanud, et kui me võtame sakramenti vääriliselt, võime me uuendada mitte ainult oma ristimislepingut, vaid „kõiki lepinguid, mida Issandaga [sõlminud oleme]”7.

Need preesterluse talitused ja lepingud tagavad ligipääsu õnnistuste täiusele, mida Jumal on meile lubanud ja mis on võimalikud tänu Päästja lepitusele. Need relvastavad Jumala poegi ja tütreid väega, Jumala väega,8 ja võimaldavad meil saada igavese elu – naasta Jumala juurde ja elada koos Temaga Tema igaveses perekonnas.

Külastasin hiljuti Hondurases koos preesterluse juhtidega nelja naist. Need õed ja nende pered vajasid preesterluse võtmeid ja volitust, preesterluse talitusi ja lepinguid ning preesterluse väge ja õnnistusi.

Üks armsatest õdedest, keda külastasime, on abielunaine. Peres on kaks ilusat last. Ta on ustav ja aktiivne Kiriku liige ning ta õpetab oma lapsi tegema õigeid valikuid. Abikaasa toetab tema tegemisi Kirikus, kuid Kiriku liige ta ei ole. Nende pere on tugev, kuid selleks, et see oleks veelgi tugevam, vajavad nad ka preesterluse õnnistust. Selleks peaks pereisa saama ristimise ja Püha Vaimu anni talitused ning talle tuleks anda preesterlus. Pere vajab preesterluse väge, mis saadakse templianni ja pitseerimise kaudu.

Järgmisena külastasime kahe vallalise sügavalt uskliku naise kodu. Ühe õe poeg valmistub misjoniks. Teine õde on vähiravil. Kui nad tunnevad, et on heitunud ja meeleheitel, tuletavad nad meelde Päästja lepitust ning neid täidab usk ja lootus. Nad mõlemad vajasid täiendavaid õnnistusi ja väge, mida saab templitalituste kaudu. Me innustasime neid, et nad töötaksid oma kodus koos tulevase misjonäriga, kes teeb nende talituste saamiseks ettevalmistusi.

Viimasena külastasime me õde, kelle abikaasa hukkus hiljuti traagilises õnnetuses. Äsja Kirikusse pöördununa polnud temani jõudnud veel teadmine, et ta võib saada omaenda templianni ja lasta end pitseerida oma abikaasa külge. Kui õpetasime talle, et need õnnistused on talle ja tema surnud abikaasale kättesaadavad, täitis tema hinge lootus. Teadmine, et templitalituste ja -lepingute kaudu saab ta pere kokku pitseeritud, on andnud talle kindla usu, et ta suudab eelseisvatele katsumustele vastu panna.

Selle lesknaise poeg valmistub saama Aaroni preesterlust. Tema pühitsemine on suureks õnnistuseks tema emale ja perekonnale. Siis on preesterluse hoidja nende oma kodus.

Vesteldes nende ustavate Hondurase naistega, nägin ma, et nad püüavad hoida oma peresid evangeeliumis aktiivsena. Nad olid tänulikud oma koguduse liikmetele, kes ustavatena oma lepingutele nende eest hellalt hoolitsesid ning neid ajalikult ja vaimselt toetasid. Ometi oli õdedel ka vajadusi, mis polnud täiel määral rahuldatud.

Kõigis kolmes kodus, mida me külastasime, küsis elutark preesterluse juht õdedelt, kas nad on saanud preesterluse õnnistuse. Kõik vastasid eitavalt. Tol päeval palusid nad kõik, et võiksid saada preesterluse õnnistuse ja nad said selle. Nende palged olid pisarais, kui nad väljendasid tänu tröösti, juhatuse, julgustuse ja inspiratsiooni eest, mida said oma Taevasel Isalt väärilise preesterluse hoidja kaudu.

Need õed inspireerisid mind. Nad suhtusid lugupidavalt Jumalasse, Tema väesse ja volitusse. Olin tänulik ka preesterluse juhtide eest, kes külastasid neid kodusid koos minuga. Kui me nendest kodudest lahkusime, pidasime üheskoos nõu, kuidas aidata neil peredel saada talitusi, mida nad vajasid, et lepingurajal edasi minna ja oma kodu tugevdada.

Aeg nõuab, et mehed ja naised suhtuksid üksteisesse lugupidavalt nagu Jumala poegadele ja tütardele kohane ning austaksid meie Taevaisa ja Tema preesterlust – Tema väge ja volitust.

Tal on meie jaoks plaan ja kui me rakendame usku ning usaldame Tema plaani, tugevneb meie lugupidav suhtumine Temasse, Tema preesterluse väesse ja volitusse.

Ülemaailmsel juhtide koolituskoosolekul „Pere ja Kiriku tugevdamine preesterluse kaudu”, õpetati meile, et õed, kellel preesterluse hoidjaid kodus ei ole, ei pea end kunagi tundma üksi. Neid õnnistatakse ja tugevdatakse talituste kaudu, mida nad on saanud, ja lepingute kaudu, millest nad kinni peavad. Nad ei peaks kõhklema kätt välja sirutada, kui abi vaja. Vanem M. Russell Ballard õpetas, et iga naine Kirikus peab teadma, et tal on piiskop, vanemate kvoorumi juhataja, koduõpetaja ja teised väärilised preesterluse hoidjad, kellele ta saab loota, kes võivad talle koju appi tulla, ja nagu õde Rosemary M. Wixom lisas, „talle õnnistuse anda”9.

Vanem Ballard õpetas ka: „Meie Taevaisa on oma väega heldekäeline. Kõik mehed ja kõik naised pääsevad sellele väele ligi, et elus abi saada. Kõik, kes on sõlminud Issandaga pühasid lepinguid ja neid lepinguid austavad, võivad saada isikliku ilmutuse, õnnistuse inglite teenimise läbi [ja] olla osaduses Jumalaga.”10

Me kõik vajame üksteist. Jumala pojad vajavad Jumala tütreid ja Jumala tütred vajavad Jumala poegi.

Meie anded on erinevad, meie tugevad küljed on erinevad. Esimeses kirjas korintlastele, 12. peatükis, rõhutatakse, et Jumala poegadel ja tütardel, kõigil meil, on Issanda plaanis oma roll ja oma kohustused, et kõik sellest kasu võiksid saada.11

Jumala pojad, kas te teate, kes te olete? Kas te teate, mis teil on? Kas te olete väärilised preesterlust rakendama ning preesterluse väge ja õnnistusi saama? Kas te võtate omaks rolli ja kohustuse tugevdada kodu kui isad, vanaisad, pojad, vennad ja onud? Kas suhtute lugupidavalt naistesse, naissoosse ja emadusse?

Jumala tütred, kas me teame, kes me oleme? Kas me teame, mis meil on? Kas me oleme väärilised saama preesterluse väge ja õnnistusi? Kas võtame meile antud annid vastu tänulikult, armulikult ja väärikalt? Kas võtame omaks rolli ja kohustuse tugevdada kodu kui emad, vanaemad, tütred, õed ja tädid? Kas suhtume lugupidavalt meestesse, meesoosse ja isadusse?

Kas meil on lepingupoegade ja lepingutütardena usku oma Taevasesse Isasse ja igavesse plaani, mille Ta on teinud meie heaks? Kas meil on usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse? Kas usume, et meil on jumalik loomus ja saatus? Ja kui me pingutame, et jõuda selle saatuseni ja saada kõik, mis on Isal,12 kas me mõistame, kui tähtis on saada preesterluse talitused ning sõlmida Issandaga lepinguid ja neist kinni pidada ning neid uuendada?

Me oleme taevaste vanemate kallid vaimupojad ja -tütred, kellel on jumalik loomus ja saatus. Meie Päästja Jeesus Kristus armastas meid piisavalt, et anda meie eest oma elu. Tema lepitus annab meile teel taevasesse koju võimaluse areneda pühade preesterluse talituste ja lepingute kaudu.

Need preesterluse talitused ja lepingud taastati maa peale prohvet Joseph Smithi kaudu ja tänapäeval hoiab president Thomas S. Monson kõiki preesterluse võtmeid maa peal.

Vanem D. Todd Christofferson õpetas: „Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus on olemas preesterluse volitus, et viia läbi talitusi, mille kaudu me saame sõlmida siduvaid lepinguid oma Taevase Isaga Tema Püha Poja nimel. .. Jumal peab teile antud lubadustest kinni, kui teie peate Temaga sõlmitud lepinguid au sees.”13

Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Viited

 1. Perekond: Läkitus maailmale. – lds.org/languages/proclamations/family/start_here_124.pdf

 2. Vt Mn 4:3; 6:3.

 3. Teachings of Presidents of the Church: Wilford Woodruff, 2004, lk 49.

 4. M. Russell Ballard. Let Us Think Straight. Brigham Youngi ülikooli haridusnädala pühalik koosolek, 20. aug 2013; speeches.byu.edu.

 5. ÕL 14:7; vt ka ÕL 131:1–4.

 6. Russell M. Nelson. Abielu toitmine. – 176. kevadine üldkonverents, apr 2006;või Daughters in My Kingdom: The History and Work of Relief Society, 2011, lk 134.

 7. Delbert L. Stapley. Conference Report, okt 1965, lk 14; tsiteerinud L. Tom Perry. Võttes nüüd sakramenti. – 176. kevadine üldkonverents, apr 2006; vt ka Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, lk 561; The Teachings of Spencer W. Kimball. Toim Edward L. Kimball, 1982, lk 220;

 8. Vt ÕL 109:22.

 9. Vt M. Russell Ballard ja Rosemary M. Wixom. Blessings of the Priesthood in Every Home. Strengthening the Family and the Church through the Priesthood (ülemaailmne juhtide koolitus, 2013); lds.org/broadcasts.

 10. M. Russell Ballard. Let Us Think Straight; speeches.byu.edu.

 11. Vt ka ÕL 46:9, 12.

 12. Vt ÕL 84:38.

 13. D. Todd Christofferson. The Power of Covenants. – Ensign või Liahona,mai 2009, lk 22.