2010–2019
Tere tulemast konverentsile
eelmine järgmine


Tere tulemast konverentsile

Minu palve on, et kuulates ja õppides oleks Issanda Vaim meiega.

Tore on teiega taas kohtuda, vennad ja õed! On möödunud üle 183 aasta ajast, mil prohvet Joseph Smith Issanda juhatusel selle Kiriku organiseeris. Kiriku taastamiskoosolekul 6. aprillil 1830. aastal oli kohal 6 Kiriku liiget.

Mul on rõõm teatada, et kaks nädalat tagasi jõudis meie Kiriku liikmeskonna arv 15 miljonini. Kirik jätkab kindlat kasvuteed ja muudab igal aastal järjest suurema hulga inimeste elu. Kirik hõlmab kogu maailma, kui meie misjonärid otsivad üles inimesed, kes soovivad leida tõde.

On möödunud vaid üks aasta sellest, kui ma kuulutasin välja misjonil teenimise vanusepiiri alandamise. Sellest ajast on põhimisjonäride arv kasvanud 58 500-lt 2012. aasta oktoobris 80 333-le käesoleval hetkel. Me oleme Kiriku tohutu ja innustava kasvu tunnistajad.

Pühakirjades pole ühtegi tähtsamat läkitust, ühtegi siduvamat kohustust ega otsesemat käsku kui see, mille andis üheteistkümnele jüngrile ilmunud ülestõusnud Issand Galileas. Ta ütles: „Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse.”1 Prohvet Joseph Smith kuulutas: „Pärast kõike, mis on öeldud, on kõige suurem ja tähtsam ülesanne kuulutada evangeeliumi.”2 Mõned teie seast, kes on täna meiega, mäletavad veel president President David O. McKay sõnu: „Iga liige on misjonär.”3

Tahaksin lisada nende sõnadele enda omad. Käes on aeg liikmetel ja misjonäridel koos pingutada, teha tööd Issanda viinamäel, et tuua hingesid Tema juurde. Ta on näidanud meile kätte evangeeliumi jagamise viisid ja aitab meid meie ettevõtmistes, kui tegutseme usus, et täide viia Tema tööd.

Et aidata meil järjest kasvavat misjonäride väge ülal pidada, olen palunud liikmetel teha võimetekohaseid annetusi üldisesse misjonifondi. Vastus sellele palvele on olnud positiivne ja on aidanud meil toetada tuhandeid misjonäre, kelle olukord ei võimalda neil ennast ise toetada. Ma tänan teid teie heldekäeliste annetuste eest. Me vajame jätkuvalt abi, et aidata neid, kes tahaksid teenida, kuid kellel puuduvad vahendid selle soovi täitmiseks.

Vennad ja õed, me oleme kokku tulnud, et saada juhatust ja inspiratsiooni. Järgmise kahe päeva jooksul kuuleme mitmeid sõnumeid erinevatel evangeeliumi teemadel. Mehed ja naised, kes teile kõnelevad, on palunud taeva abi, et teada, millest kõnelda.

Minu palve on, et kuulates ja õppides oleks Issanda Vaim meiega. Meie Päästja Jeesuse Kristuse nimel, aamen.

Notes

  1. Mt 28:19.

  2. Teachings of Presidents of the Church: Joseph Smith 2007, lk 330.

  3. David O. McKay kõne, Conference Report, apr 1959, lk 122.