2010–2019
Otsused igavikuks
eelmine järgmine


Otsused igavikuks

Teie vaimseks arenguks nii praegu kui igavikus on vajalik, et kasutaksite vajalike otsuste tegemiseks teile antud valikuvabadust targalt.

Kallid vennad ja õed! Iga päev on otsustamise päev. President Thomas S. Monson on meile õpetanud, et „otsused määravad saatuse”1. Teie vaimseks arenguks nii praegu kui igavikus on vajalik, et kasutaksite vajalike otsuste tegemiseks teile antud valikuvabadust targalt. Te ei ole kunagi liiga noored, et õppida, ega liiga vanad, et muutuda. Igatsus õppida ja muutuda on pärit jumalikult antud soovist igavesti areneda.2 Iga päev annab meile võimaluse teha igavikuga seotud otsuseid.

Me oleme igavikulised olendid – taevaste vanemate vaimulapsed. Piiblis on kirjas, et „Jumal lõi inimese oma näo järgi, .. ta lõi tema meheks ja naiseks.”3 Hiljuti kuulsin, kuidas lastekoor laulis armastatud laulu „Olen Jumala laps”3. Ma mõtisklesin: „Miks ei ole ma sagedamini kuulnud, et seda laulu esitaksid laulvad emad või ustavad isad?” Kas me ei ole kõik Jumala lapsed? Tõepoolest, me kõik jääme alati Jumala lasteks!

Jumala lastena peaksime Teda armastama kogu oma südamest ja hingest, isegi rohkem, kui armastame oma maiseid vanemaid.5 Me peaksime armastama oma ligimesi nagu oma vendi ja õdesid. Ükski käsk ei ole sellest suurem.6 Ja me peaksime alati austama inimelu selle kõigi etappide vältel.

Pühakirjad õpetavad, et keha ja vaim moodustavad inimese hinge.7 Kahetise olevusena võib igaüks meist tänada Jumalat Tema hindamatute kingituste – meie keha ja vaimu – eest.

Inimkeha

Töötades aastaid arstina, hakkasin ma inimkeha sügavalt austama. See Jumala poolt meile loodud kingitus on täiesti hämmastav! Mõelge oma silmadele, mis näevad, kõrvadele, mis kuulevad ja sõrmedele, mis tunnetavad kõiki imelisi asju teie ümber. Teie aju võimaldab teil õppida, mõelda ja arutleda. Teie süda pumpab päevad ja ööd väsimatult, ilma et te peaaegu seda märkakski.8

Teie keha kaitseb end ise. Valu tuleb hoiatusena, et midagi on valesti ja nõuab tähelepanu. Aeg-ajalt tabavad meid nakkushaigused ja sel juhul toodetakse antikehi, mis tõstavad meie vastupanuvõimet järgnevatele nakkustele.

Teie keha tervendab end ise. Sisselõiked ja sinikad paranevad. Murtud luud võivad saada taas tugevaks. Ma olen toonud vaid pisitillukesi näiteid meie keha paljudest hämmastavatest Jumala antud omadustest.

Sellele vaatamata tundub, et iga pere, kui mitte iga inimese puhul on mõned füüsilised seisundid, mis nõuavad erilist tähelepanu.9 Selliste probleemidega hakkama saamiseks on Issand andnud oma viisi. Ta ütles: „Ma annan inimestele nõrkust, et nad oleksid alandlikud; .. sest kui nad alandavad end minu ees ja neil on minusse usku, siis ma lasen nõrkadel asjadel saada nende jaoks tugevaks.”10

Sageli elavad ebatäiuslikes kehades erilised vaimud.11 Selline Jumala kingitusena antud keha võib tegelikult peret tugevdada, kui vanemad ja õed-vennad korraldavad vabatahtlikult oma elu selle erivajadustega sündinud lapse järgi.

Vananemine nagu ka surm on samuti kingitused Jumalalt. Surm, mis lõpuks teie surelikku keha tabab, on Jumala suure õnneplaani põhialus.12 Miks? Sest surm võimaldab hingel pöörduda tagasi koju Jumala juurde.13 Igavikulisest vaatenurgast lähtudes on surm enneaegne üksnes nende jaoks, kes pole valmistunud kohtumiseks Jumalaga.

Kuna füüsiline keha on Jumala igavese plaani väga tähtis osa, pole mingi ime, et apostel Paulus kirjeldas seda kui „Jumala templit”14. Nähke oma keha oma templina iga kord, kui vaatate peeglisse. See tõde – kui seda iga päev tänutundega meelde tuletada – võib mõjutada positiivselt teie otsuseid selle kohta, kuidas te oma keha eest hoolitsete ja kuidas te seda kasutate. Ja need otsused määravad teie saatuse. Kuidas on see võimalik? Sest teie keha on teie vaimu tempel. Ja see, kuidas te oma keha kasutate, mõjutab teie vaimu. Mõnede otsuste hulka, mis määravad teie igavikulise saatuse, kuuluvad:

 • Kuidas te otsustate oma keha eest hoolitseda ja seda kasutada?

 • Milliseid vaimseid omadusi te otsustate arendada?

Inimese vaim

Teie vaim on igavikuline. Issand ütles prohvet Aabrahamile: „Sind valiti enne, kui sa sündisid.”15 Midagi sarnast ütles Issand ka Jeremijale16 ja paljudele teistele.17 Ta ütles seda isegi teie kohta.18

Teie Taevane Isa on tundnud teid juba väga pikka aega. Ta on valinud teid, oma poegi ja tütreid, tulema maa peale just praegusel ajal, et juhtida maa peal Tema suurt tööd.19 Teid valiti mitte teie kehaliste omaduste, vaid teie vaimsete omaduste pärast, nagu näiteks südikus, julgus, südame ausus, tõejanu, teadmiste nälg ja soov teenida teisi.

Mõned neist omadustest arendasite te välja surelikule eelnevas elus. Teisi saate arendada siin maa20 peal, kui te neid järjekindlalt otsite.21

Üheks väga tähtsaks vaimseks omaduseks on enesetalitsemine – jõud olla mõistusega üle ihadest. Enesetalitsemine annab puhta südametunnistuse. Ja südametunnistus määrab ära teie moraalse käitumise rasketes, kiusatuslikes ja proovilepanevates olukordades. Paastumine aitab teie vaimul saavutada füüsilistest ihadest üleolekut. Paastudes saate taevast rohkem abi, kuna see muudab teie palved tõhusamaks. Miks on enesetalitsemist vaja? Jumal pani meisse tugevad ihad, omadused, mis on inimkonna eksistentsi jätkumiseks hädavajalikud: iha toidu ja iha armastuse järele.22 Kui me hoiame oma ihad Jumala seaduste piirides, võime nautida pikemat elu, suuremat armastust ja täiuslikku rõõmu.23

Seega pole üllatav, et enamik kiusatusi, mis eksitavad meid Jumala õnneplaanist, tulevad nende põhiliste, Jumala antud ihade kuritarvitamisest. Ihade kontrollimine ei ole alati kerge. Mitte keegi meist ei saa sellega täiuslikult hakkama.24 Me teeme vigu. Me eksime. Me teeme pattu. Mida me saame siis teha? Me saame sellest õppida. Ja me saame siiralt meelt parandada.25

Me saame muuta oma käitumist. Isegi meie soovid võivad muutuda. Kuidas? Selleks on olemas ainult üks viis. Tõeline muutumine ehk jääv muutumine saab leida aset üksnes tervenemise, puhastumise ja Jeesuse Kristuse lepituse26 lõputu väe kaudu. Ta armastab teid! Igaühte teist!27 Ta lubab teil kasutada Tema väge, kui te peate Tema käskudest kinni innukalt, ausalt ja täpselt. Nii lihtne ja kindel see ongi! Jeesuse Kristuse evangeelium on muutuste evangeelium!28

Inimese tugev vaim, mis kontrollib lihalikke ihasid, on tunnete ja kirgede valitseja, mitte nende ori. Selline vabadus on vaimu jaoks sama tähtis, kui hapnik keha jaoks! Oskus ennast mitte orjastada on tõeline vabadus!29

Me oleme „vabad, et valida vabadust ja igavest elu .. või valida vangistus, ja surm.”30 Kui me otsustame valida ülla tee vabaduse ja igavese elu suunas, ootab meid sel teel ka abielu.31 Viimse aja pühad kuulutavad, et „abielu mehe ja naise vahel on Jumala poolt seatud ning et perekond on kesksel kohal Looja plaanis seoses Tema laste igavese saatusega.” Me teame samuti, et „sugu on isiku surelikkusele eelneva, sureliku ning igavese identiteedi oluline omadus ning suunitlus.”32

Abielu mehe ja naise vahel on Issanda õpetuse alus ja Jumala igaveses plaanis väga tähtis. Abielu mehe ja naise vahel on Jumala loodud mudel täiuslikuks eluks maal ja taevas. Jumala loodud abielumudelit ei tohi kuritarvitada, valesti mõista ega vääriti tõlgendada.33 Mitte siis, kui tahate tunda tõelist rõõmu. Jumala loodud abielumudel kaitseb püha sigitusjõudu ja rõõmu tõelisest abielusisesest intiimsusest.34 Me teame, et Aadam ja Eeva olid Jumala poolt paari pandud enne, kui nad kogesid rõõmu abielumehe ja abielunaisena ühte heitmisest.35

Tänapäeval on riikide valitsustel tõsine huvi abielu kaitsta, sest tugev perekond on parim viis, kuidas kindlustada kasvava põlvkonna tervis, haridus, heaolu ja õitseng.36 Kuid valitsused on seadusi luues, muutes ja jõustades tugevasti mõjutatud ühiskondlikest hoiakutest ja ilmalikest filosoofiavooludest. Hoolimata sellest, mida seadustega sätestatakse, ei saa muuta Issanda õpetust abielu ja kõlbluse kohta.37 Pidage meeles: patt, isegi kui see on inimese poolt seadusega lubatud, jääb Jumala silmis ikkagi patuks!

Kuigi me peegeldame kõigi Jumala laste õiguste ja tunnete hindamisel meie Päästja lahkust ja kaastundlikkust, ei saa me muuta Tema õpetust. See ei ole meie võimuses. Me peame Tema õpetust uurima, sellest aru saama ja seda toetama.

Päästja viisil elada on hea. Selle juurde kuulub kõlbelisus enne abielu ja täielik truudus abielus.38 Issanda viis on ainus, mille läbi saame kogeda kestvat õnne. Tema viis toob meie hingele püsivat tröösti ja meie kodudesse alalise rahu. Ja mis kõige parem, Tema tee viib meid koju Tema ja meie Taevase Isa juurde igaveseks eluks ja ülenduseks.39 See on Jumala töö ja hiilguse tõeline olemus.40

Kallid vennad ja õed! Iga päev on otsustamise päev ja meie otsused määravad meie saatuse. Ühel päeval seisame kõik kohtumõistmiseks Issanda ees.41 Jeesus Kristus räägib isiklikult igaühega meist.42 Me anname vastust otsuste eest, mida me tegime oma keha ja oma vaimsete omaduste suhtes ja selle kohta, kuidas me austasime Jumala loodud abielu- ja perekonna mudelit. Minu siiras palve on, et me võiksime valida targalt, kui teeme iga päev igavikku puudutavaid otsuseid. Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.

Viited ja märkused

 1. Thomas S. Monson. – Decisions Determine Destiny, (Kiriku Haridussüsteemi pühalik koosolek, 6. nov 2005), speeches.byu.edu.

 2. Igavese arengu mõistet on hästi tabatud W. W. Phelpsi kirjutatud kirikulaulus „Kui saaksid Kolobile minna“. Neljandas salmis on sõnad: „Ei lõpe iial voorus, pole lõppu eales väel, ei lõpe iial noorus, tõde ikka kestma jääb. Ei lõpe iial ühtsus, eal ei lõpe arukus, ei lõpe iial valgus, ei lõpe preesterlus.“ Viies salm lõpeb sõnadega: „Ei lõpe olemine, armastus ei lõpe eal, ei lõpe taevais hiilgus, pole kohta surmal seal.”

 3. 1Ms 1:27; vt ka Kl 3:10; Al 18:34; Et 3:15; Mo 6:9.

 4. Olen Jumala laps, Kiriku lauluraamat, lk 58.

 5. Vt Mt 10:37.

 6. Vt Mr 12:30–31.

 7. Vt ÕL 88:15.

 8. Meie kehas töötavad ka teised Jumala loodud mehhanismid. Meie ellujäämiseks on hädavajalikud sellised elemendid nagu naatrium, kaalium ja kaltsium ning sellised ühendid nagu vesi, glükoos ja valgud. Keha tegeleb selliste gaasidega nagu hapnik ja süsihappegaas. Keha toodab selliseid hormoone nagu insuliin, adrenaliin ja türoksiin. Kõigi nende ja paljude teiste tase meie kehas on kindlates piirides automaatselt reguleeritud. Keha näärmetevahelisi suhteid reguleeritakse automaatselt. Näiteks ajupõhimikul asetsev ajuripats eritab hormooni, mis stimuleerib neerupealseid tootma neerupealise hormoone. Neerupealise hormoonide taseme tõus omakorda pärsib ajuripatsist stimuleeriva hormooni väljumist ja vastupidi. Meie kehatemperatuuri hoitakse 37˚C juures, vaatamata sellele, kas asume ekvaatoril või põhjapoolusel.

 9. Mõned seisundid on silmanähtavad, teised on varjatud. Mõned on tuttavad, teised mitte. Mõnedel inimestel on eelsoodumus vähi, teistel allergiate tekkeks jne. Igaüks meist peaks olema tähelepanelik oma nõrkade kohtade suhtes ja alandlikult õppima, mida Issand õpetab sellest, et nõrkusest võib saada tugevus.

 10. Et 12:27.

 11. Mõnda seisundit ei saa täielikult ravida enne, kui ülestõusmisel, kui „kõik asjad taastatakse nende õigel ja täiuslikul kujul” (Al 40:23).

 12. Vt Al 42:8.

 13. Laulude autor kirjutas: „Kallis on Issanda meelest tema vagade surm” (Ps 116:15). Surm on hinnaline, sest see on pühade jaoks pöördumine koju Issanda juurde.

 14. Vt 1Kr 3:16; vt ka 6:19.

 15. Aab 3:23.

 16. Vt Jr 1:5.

 17. Vt Al 13:2–3.

 18. Vt ÕL 138:55–56.

 19. Vt Al 13:2–3; 138:38–57.

 20. Sellised omadused nagu „usk, vooruslikkus, teadmised, mõõdukus, kannatlikkus, vennalik lahkus, jumalikkus, ligimesearmastus, alandlikkus [ja] usinus” (ÕL 4:6) kuuluvad vaimsete andide hulka, mida me saame arendada ja mis meile antakse. Tänulikkus on veel üheks vaimseks omaduseks, mida saab arendada. Tänulikkus mõjutab inimese tuju ja töövõimet. Ja kui te olete vaimselt „Jumalast sündinud”, võite te tänulikult saada Tema peegelpildi oma näoilmesse (vt Al 5:14).

 21. Vt 1Kr 12; 14:1–12; Mn 10:8–19; ÕL 46:10–29.

 22. Mõnel on kiusatus süüa liiga palju. „Rasvumus on saavutanud ülemaailmse epideemia mõõtmed, kuna vähemalt 2,8 miljonit inimest sureb igal aastal ülekaalulisuse tagajärjel” (10 Facts on Obesity. World Health Organization. (10 fakti rasvumisest. Maailma Terviseorganisatsioon), märts 2013, www.who.int/features/factfiles/obesity/en). Teistel on kiusatus süüa liiga vähe. Anoreksia ja buliimia hävitavad palju elusid, abielusid ja perekondi. Ja mõnedele on kiusatuseks meie Looja poolt keelatud seksuaalsed ahvatlused. Selgitus on toodud „Juhendite käsiraamatu” 2. raamatu peatükis „Kiriku haldus” (Handbook 2: Administering the Church), kus on kirjas: „Issanda kõlbluse seadus tähendab hoidumist seksuaalsuhetest väljaspool seaduslikku abielu ning abielusisest truudusest. .. Abielurikkumine, hooramine, homoseksuaalsed või lesbilised suhted ning iga muu ebapüha, ebaloomulik või ebapuhas tegevus on patt.” Käsiraamatu tsitaat jätkub: „Homoseksuaalne käitumine on Jumala käskude vastane, on vastuolus inimkonna seksuaalsete eesmärkidega ning jätab inimesed ilma pereelu ja evangeeliumi päästvate talituste õnnistustest. .. Homoseksuaalset käitumist mitte heaks kiites, suhtub Kirik mõistvalt ja austavalt inimestesse, kes tunnevad veetlust samast soost inimeste vastu” (2010, 21.4.5, 21.4).

 23. Vt 1Kr 6:9–20; Jk 1:25–27; ÕL 130:20–21. Ja me peaksime alati meeles pidama, et „inimesed on, et nad võiksid tunda rõõmu” (2Ne 2:25).

 24. Surelikkus on prooviaeg, nagu seda selgitatakse pühakirjades: „[Me] paneme nad nõnda proovile, et näha, kas nad teevad kõike, mida iganes Issand, nende Jumal, neil teha käsib” (Aab 3:25).

 25. Vt Ms 4:10; Al 39:9; Hl 15:7. Juhendite käsiraamatu 2. raamatus (Handbook 2) on sõnum: „Homoseksuaalne käitumine võib siira meeleparanduse kaudu olla andeks antud” (21.4.6).

 26. Jeesuse Kristuse lepituse läbi ja kuulekuse kaudu evangeeliumi põhimõtetele võib kogu inimkond saada päästetud (vt ÕL 138:4, 4. UA).

 27. Vt Et 12:33–34; Mn 8:17.

 28. Vt Mo 5:2; Al 5:12–14.

 29. Vt Rm 8:13–17; Gl 5:13–25; ÕL 88:86.

 30. 2Ne 2:27.

 31. Vt ÕL 131:1–4.

 32. Perekond: läkitus maailmale. – lds.org/bc/content/shared/content/estonian/pdf/language-materials/35602_est.pdf?lang=eng&clang=est.

 33. Vt Mt 19:4–6; Mo 29:26–27; Hl 5:2.

 34. Iga inimene on sündinud ainulaadse identiteedi, kromosoomide ja DNA-ga (desoksüribonukleiinhape). DNA on molekul, mis kodeerib elusrakkude arenguks ja talitluseks vajalikud geneetilised juhised. Iga inimese DNA tekib isa ja ema DNA-st, kui moodustub uue keha DNA – partnerlus isa, ema ja lapse vahel.

 35. Vt 1Ms 2:24–25; 3:20–21; 4:1–2, 25.

 36. Dr Patrick F. Fagan kirjutas: „Asendamatu alustala, millest majanduslik rikkus oleneb, on abielus vanematega leibkond – eriti lasterikas perekond, kes käib iga nädal kirikus. Iga abielu loob uue leibkonna, iseseisva majandusliku üksuse, millel on sissetulek, mis kulutab, säästab ja investeerib” (The Family GDP: How Marriage and Fertility Drive the Economy. The Family in America, 24. kd, nr 2, kevad 2010, lk 136).

 37. Vt 2Ms 20:14; 3Ms 18:22; 20:13; 5Ms 5:18; Mt 5:27–28; Mr 10:19; Lk 18:20; Rm 1:26–27; 13:9; Mo 13:22; 3Ne 12:27–28; ÕL 42:24; 59:6.

 38. Vt Gordon B. Hinckley. This Thing Was Not Done in a Corner. – Ensign, nov 1996, lk 49.

 39. Vt ÕL 14:7.

 40. Vt Ms 1:39.

 41. Vt 2Ne 9:41, 46; Mo 16:10.

 42. Meie üle mõistetakse vastavalt meie tegudele ja meie südame soovidele (vt ÕL 137:9; vt ka Hb 4:12; Al 18:32; ÕL 6:16; 88:109).