2010–2019
Usuartiklite õpetused ja põhimõtted
eelmine järgmine


Usuartiklite õpetused ja põhimõtted

Iga usuartikkel lisab erilise väärtuse meie mõistmisele Jeesuse Kristuse evangeeliumi kohta.

Kui ma sain ülesandeks Üldkonverentsi preesterluse koosolekul kõneleda, meenus mulle kohe üks imeline Algühingu õpetaja. Tema suur soov oli valmistada meid ette väärilisena preesterlust saama. Ta küsitles meid tolleaegsete Algühingu lõpetamise nõuete järgi – mille hulgas oli ka Kaheteistkümne Apostli nimede ja usuartiklite päheõppimine. Samuti andis ta meile lubaduse: kui me kõik suudame kolmeteist usuartiklit peast öelda, võime valida koha, kuhu viimaseks Algühingu tunniks minna.

Me valisime ühe erilise paiga, kus meile meeldis matkamas käia, see asus kivisel mäenõlval Utah’ põhjaosas Logani kanjoni suudme esimese tammi kohal. Ühel kaljul oli üks väike tasane koht loodusliku tuleasemega, kus sai vorste ja vahukomme küpsetada. Seda kohta valides ei arvestanud me aga oma õpetajaga, kes oli eakas ja mitte kõige sportlikum. Kui oleksime selle üle rohkem mõtelnud, oleksime mõistnud, et tal on raske mägedes matkata. Kuid lubadus sidus teda ja ta tuli vapralt meiega kaasa.

Esiti ronisime ühele väikesele künkale. Meie päevil ei olnud seal elektriliine, mis oleks läbipääsu takistanud. Mõningase abiga ronis sinna ka meie õpetaja. Tipust üle saanud, laskusime me kivisele seljakule kohta, mida me kutsusime kilpkonna seljaks.

Kohale jõudes oli meie õpetajal võhm väljas. Pärast seda aga, kui olime sööma istunud, oli ta küllalt hinge tõmmanud ja sai meile viimast õppetundi õpetada. Ta rääkis, kui väga talle oli meeldinud meid viimased kaks aastat Algühingus õpetada. Ta kiitis meid, et olime usuartiklid pähe õppinud. Ta võis meilt küsida ükskõik, millist usuartiklit ja me oskasime selle talle ette vuristada. Siis ütles ta meile, et Usuartiklite pähe õppimine ei tähenda muud kui paljude sõnade teadmist, kui me ei mõista nendes leiduvaid õpetusi ja põhimõtteid. Ta innustas meid, et õpiksime evangeeliumi õpetust, mis peitub igas usuartiklis. Ta selgitas, et Usuartiklites leiduv õpetus oli jagatud osadeks.

I. Jumalus ja Kristuse põhiõpetus

Esimesest Usuartiklis õpime, et Jumalusse kuulub kolm isikut: Jumal Isa, Jeesus Kristus ja Püha Vaim.

Teine Usuartikkel õpetab meile, et vastutame maa peal ise oma tegude eest.

Kolmas aitab meil teada Päästja rolli Taevaisa laste päästmisel.

Neljas õpetab põhiliste põhimõtete ja talituste tähtsust.

Meie õpetaja sõnade vägi, see, kuidas ta rõhutas evangeeliumi uurimist, on olnud minu jaoks suureks inspiratsiooniallikaks. Pühakirjad juhivad meid tõe juurde, mille abil saame iga uue teadmise puhul otsustada, on see tõene või väär. Tõesed õpetused tulevad Jumalalt, kogu tõe allikalt. Õiged õpetused ja põhimõtted on kirjas meie Issanda Jeesuse Kristuse evangeeliumis. Valeõpetused tulevad Saatanalt, kõigi valede isalt. Tema soovib ilmutatud tõde moonutada ja muuta ning meid petta, et mõned meie seast kaotaksid tee tagasi meie taevasesse koju.

Pühakirjad õpetavad meile, kuidas valeõpetusi vältida. Näiteks loeme Pauluse kirjast Timoteosele:

“Kogu Pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses,

et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole” (2Tm 3:16–17).

See õpetus kuulub Kirikuga kokku nii, nagu aku kuulub kokku mobiiltelefoniga. Kui mobiililt aku eemaldada, muutub see kasutuks. Kirik, kus ei õpetata õiget õpetust, on samuti kasutu, sest ei juhi meid tagasi Taevaisa juurde meie igavesse koju.

II. Preesterluse organisatsioon ja kord

Kui me hakkame mõistma Kristuse põhilisi õpetusi, õpetavad viies ja kuues Usuartikkel meile preesterluse organisatsioonist ja korrast. Issanda juhatusel organiseeris Joseph Smith preesterluse volituse ehk Jumala võimu kaudu Päästja Kiriku. Viimse Aja Pühade Jeesue Kristuse Kirik on sama organisatsioon, mille Kristus ise maa peal olles rajas ja mida juhtis.

Milline imeline päev see 1829. aasta mais Joseph Smithile ja Oliver Cowderyle oli, kui nad läksid metsatukka, et palvetada ristimise kohta pattude andeks saamiseks, millest nad olid Mormoni Raamatut tõlkides lugenud. 1800ndate aastate alguses õpetasid paljud kirikud ristimise kohta erinevaid põhimõtteid ja Joseph ning Oliver teadsid, et neil ei saa kõigil õigus olla. Nad soovisid teada, mis oli ristimise õige moodus ja kellel oli volitus ristida.

Vastusena nende palvetele ilmus neile taevane sõnumitooja, Ristija Johannes. Ta pani oma käed nende pea peale ja andis neile järgmiste sõnadega volituse ristida: „Teile, minu kaasteenijad, annan ma Messia nimel Aaroni preesterluse” (ÕL 13:1).

Milline imeline päev maailma ajaloos. Preesterlus taastati maa peale.

Kui me saame preesterluse, saame me volituse tegutseda Jumala nimel ja juhtida tões ja õigemeelsuses. See volitus on oluline õigemeelse väe ja mõjujõu allikas Jumala laste hüvanguks siin maa peal ning jääb kehtima ka teisel pool eesriiet. Preesterluse taastamine oli vajalik, enne kui sai organiseerida tõelise Jeesuse Kristuse Kiriku. See on oluline õpetus, mille leiame viiendast ja kuuendast usuartiklist.

III. Igavesed abivahendid surelikul teekonnal

Järgmised kolm usuartiklit - seitsmes, kaheksas ja üheksas - toovad välja abivahendid, mis meid surelikul teekonnal juhatavad. Meile antakse vaimseid ande, mis meid juhivad ja kurja eest kaitsevad, kui me järgime Jeesuse Kristuse õpetusi. Pühakirjad on veel üheks teejuhiks - kui me Jumala sõna hoolikalt loeme, ilmutab Ta meile tagasi igavesse ellu viiva raja.

Üheksas usuartikkel õpetab meile, et Jumal on ilmutanud, ilmutab praegu ja ilmutab tulevikus palju suuri ja tähtsaid asju oma prohvetitele, nägijatele ja ilmutajatele. Me saame teada, et lisaks Vaimu tasasele häälele ja pühakirjade lugemisele on meil veel üks juhatuse allikas: meie Kiriku juhid, keda valitakse, kutsutakse ja seatakse ametisse, et õnnistada meie elu nende õpetuste kaudu.

IV. Liikmest misjonärid

Usuartiklid kümme, üksteist ja kaksteist juhendavad meid, kuidas teha misjonitööd ja jagada evangeeliumit maailmas, kus on palju riike ja erinevaid seaduseid. Me õpime Iisraeli kokku kogumisest Päästja teise tulemise eel. Meile õpetatakse, et mehed ja naised võivad vabalt valida ja vastavalt oma südametunnistusele kas Jumala sõna omaks võtta või selle hüljata. Lõpuks õpime, et Jeesuse Kristuse evangeeliumit ilmamaa nelja nurka viies peame austama iga riigi valitsust. Me usume tõesti, et peame austama iga riigi seaduseid ja neile kuuletuma.

V Omadused, mille poole pürgida

Kolmeteistkümnes usuartikkel annab meile nõu, kuidas peaksime oma elu elama ja teistega läbi käima. Sealt loeme: “Me usume, et tuleb olla ausad, ustavad, kõlbeliselt puhtad, heatahtlikud, vooruslikud ja teha head kõikidele inimestele; tõesti, me võime öelda, et me järgime Pauluse manitsust – me usume kõigesse, me loodame kõike, me oleme talunud palju ja loodame, et me oleme võimelised taluma kõike. Kui on midagi vooruslikku, armast või märkimis- või kiiduväärset, siis me püüdleme kõige selle poole.”

Me peaksime kõik püüdma neid omadusi kehastada ja neid oma ellu rakendada. Usuartiklites õpetatud tõed toetavad üksteist nagu mobiiltelefoni osad. Justkui keeruline tööstusliin, mis ehitab mobiiltelefone, varustavad usuartiklid meid taastamise põhiõpetustega. Iga artikkel lisab erilise väärtuse meie mõistmisele Jeesuse Kristuse evangeeliumi kohta.

Minu Algühingu õpetaja juurutas minus otsusekindluse uurida kuningriigi õpetusi. Ta õpetas mind otsima lihtsates usuartiklites peituvaid sügavaid tähendusi. Ta lubas mulle, et kui ma õpin neid pühasid tõdesid, siis muudavad saadud teadmised minu elu paremaks. Ja ma tunnistan, et see on sündinud.

Pärast minu õpetaja imelist õpetust seal Logani kanjoni mäel märkasime, et olime jäänud planeeritust kauemaks. Õhtu oli käes ja seisime silmitsi probleemiga.

Minu õpetajal oli raskusi meie erilisse paika jõudmisega ja tagasitee osutus veelgi raskemaks. See vaid rõhutas veelgi, kui halva koha me olime valinud. Tagasitee oli raske meie jaoks, rääkimata kellestki temaealisest.

Kui me teda mäest üles aitasime, ilmusid kaks politseinikku. Algühingu juhataja oli nad saatnud meid otsima, sest kartis, et oleme ära eksinud. Selle sündmuse dramaatilisus ja õppetund, mille saime, muutsid selle minu elus unustamatuks kogemuseks.

Teie, noored mehed, ma innustan teid kasutama oma helgeid päid ja õppima usuartikleid ning põhimõtteid, mida need õpetavad. Need on Kiriku õpetuste hulgas ühed tähtsaimad ja kindlasti kõige kokkuvõtlikumad lausungid. Kui te kasutate neid juhisena Jeesuse Kristuse evangeeliumi õppimisel, valmistab see teid ette jagama maailmale tunnistust taastatud tõe kohta. Te õpite, kuidas jagada neid põhiõpetusi, mida te Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetena kalliks peate, lihtsal, otsesel ja sügavmõttelisel viisil.

Ma lisan oma tunnistuse kolmeteistkümnenda usuartikli tõesusest meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse nimel, aamen.