Vaj Lug Kub
Tej Duab
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Tej Duab

 1. Christ and the rich young ruler

  Tus Tswv Yexus Khetos

  Thas xim los ntawm Haivlis Haumas

 2. Joseph Smith Jr.

  Tus Yaj Saub Yauxej Xamiv

  Thas xim los ntawm Auves Kithees

  Xyuas “Tus Yaj Saub Yauxej Xamiv cov Lus Tim Khawv,” nplooj ⅷ–ⅹⅱ

 3. Liahona

  Lihais pom lub Liyahaunas

  Thas xim los ntawm Aunas Fainpaws

  Xyuas 1 Nifais 16, nplooj 44–48

 4. Lehi and His People Arrive in the Promised Land

  Lihais thiab nws cov neeg tuaj txog thaj av cog lus

  Thas xim los ntawm Aunas Fainpaws

  Xyuas 1 Nifais 18, nplooj 54–57

 5. Alma Baptizing in the Waters of Mormon

  Amas muab neeg ua kev cai raus dej hauv cov Dej Maumoos

  Thas xim los ntawm Aunas Fainpaws

  Xyuas Mauxiyas 18, nplooj 241–244

 6. Samuel the Lamanite Prophesies

  Xamuyees uas yog Neeg Lamas qhia txog tej uas yuav muaj los

  Thas xim los ntawm Aunas Fainpaws

  Xyuas Hilamas 16, nplooj 558–561

 7. Jesus Christ Visits the Americas

  Yexus Khetos los xyuas cov neeg Amelikas

  Thas xim los ntawm Jauhas Xikhos

  Xyuas 3 Nifais 11, nplooj 591–595

 8. Moroni Burying the Plates

  Maulaunais muab cov Neeg Nifais tej ceev xwm txheej faus

  Thas xim los ntawm Thoos Lauves

  Xyuas Maumoos 8, nplooj 662–667