nplooj qhia npe
  Footnotes

  Phau
  Ntawv
  Maumoos

  Ib zag Ua Tim Khawv
  Ntxiv txog
  Yexus Khetos

  Luam tawm los ntawm
  Yexus Khetos lub Koom Txoos
  ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg

  Xauv Lev Xiv This, Yuthas, USA