Vaj Lug Kub
nplooj qhia npe
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Phau
Ntawv
Maumoos

Ib zag Ua Tim Khawv
Ntxiv txog
Yexus Khetos

Luam tawm los ntawm
Yexus Khetos lub Koom Txoos
ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg

Xauv Lev Xiv This, Yuthas, USA