Vaj Lug Kub
nplooj qhia npe ntawm Phau Ntawv Maumoos
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Phau Ntawv Maumoos

Ib Zaj uas Tau Sau Los ntawm
Maumoos Txhais Tes
Rau Saum cov Phiaj
uas Tau Muab ntawm Nifais cov Phiaj Los

Yog li ntawd, nws thiaj yog ib qho ntsiab lus ntawm Nifais cov neeg phau ceev xwm txheej, thiab cov Neeg Lamas thiab—Tau sau rau cov Neeg Lamas, cov uas yog ib co noob uas seem los ntawm tsev neeg Ixayees; thiab kuj yog rau cov Neeg Yudais thiab Lwm Haiv Neeg—Tau sau raws li txoj kev txib ua, thiab kuj yog los ntawm tus ntsuj plig kev qhia tej uas yuav muaj los yav tom ntej thiab kev tshwm sim—Tau sau tseg thiab tau nias cim rau, thiab tau muab zais cia rau tus Tswv, es kom lawv txhob raug puas tsuaj—Kom xwv yuav tawm los los ntawm Vajtswv txoj kev pub thiab lub hwj chim mus rau ntawm txoj kev txhais lus—Tau muab nias cim rau los ntawm Maulaunais txhais tes, thiab tau muab zais rau tus Tswv, es kom yuav tawm los nyob hauv lub caij teem cia, los ntawm Lwm Haiv Neeg los—Ntawm txoj kev txhais lus los ntawm txoj kev pub ntawm Vajtswv.

Ib qho ntsiab lus uas tau muab ntawm Phau Ntawv Ethaws los thiab, uas yog cov Neeg Tsales ib phau ceev xwm txheej, cov uas tau raug ua tawg ri niab lub caij tus Tswv ua rau cov neeg yam lus tsis sib nkag siab, thaum lawv tseem tab tom tsa ib tug pej thuam mus rau saum ntuj—Qhov uas yuav ua qhia rau tsev neeg Ixayees cov noob uas seem kom paub seb tus Tswv tau ua tej yam loj li cas rau lawv cov yawg koob lawm; thiab xwv kom lawv yuav paub tau tus Tswv tej kev khi lus, hais tias lawv twb tsis raug muab pov tseg mus ib txhis li—Thiab rau ntawm txoj kev yaum cov Neeg Yudais thiab Lwm Haiv Neeg hais tias Yexus yog tus Khetos, Vajtswv tus uas Nyob Mus Ib Txhis, ua ntshis nws tus kheej tawm mus rau txhua haiv neeg—Thiab nim no, yog muaj tej kev yuam kev tej ntawd tsuas yog neeg tej kev Tsis yog xwb; yog li ntawd, tsis txhob thuam tej yam uas yog Vajtswv li, xwv kom nej thiaj yuav raug nrhiav pom tsis muaj qhov ceb nyob ntawm Khetos lub rooj txiav txim.

Cov tseem lus uas Yauxej Xamiv, tus Hluas,
tau txhais ntawm cov phiaj los mus rau lus Akiv.

Thawj phau Akiv raug muab luam tawm nyob hauv
Phamailas, Nu Yoj, USA xyoo 1830.