Vaj Lug Kub
Zaj Qhia tus uas Nyeem Phau Ntawv No
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

Zaj Qhia tus uas Nyeem Phau Ntawv No

Phau Ntawv Maumoos yog ib phau vajlugkub dawb huv piv tau rau phau Vajlugkub Npaiv Npaum. Nws yog ib phau ceev xwm txheej ntawm Vajtswv tej dej num nrog cov neeg thaum ub uas nyob cov teb chaws Amelikas thiab muaj txhij txhua ntawm txoj moo zoo uas kav ib txhis li.

Phau ntawv no raug muab sau los ntawm ntau tus yaj saub txheej thaum ub los ntawm tus ntsuj plig txoj kev qhia yam uas yuav muaj los yav tom ntej thiab kev tshwm sim. Lawv cov lus, uas sau rau saum cov phiaj kub, raug muab sau raws nraim thiab ua ntsiab lus hais los ntawm ib tug yaj saub thiab tus kws sau keeb kwm npe hu ua Maumoos. Phau ceev xwm txheej no piav ib zag txog ob pab neeg tej txuj ci loj ua neej nyob. Ib pab tau tuaj ntawm lub nroog Yeluxalees tuaj 600 xyoo ua ntej Yexus Khetos yug los, thiab tom qab ntawd txawm tau ncaim ua ob haiv neeg, uas muaj npe hu ua cov Neeg Nifais thiab cov Neeg Lamas. Hos ib pab tau xub tuaj ua ntej zog, tuaj thaum tus Tswv tau ua rau cov neeg yam lus tsis sib nkag siab tim tus Pej Thuam Npanpes. Pab no yog pab hu ua cov Neeg Tsales. Tom qab ntau txhiab xyoos, tag nrho cov neeg no tau raug puas tsuaj tas tsuas tshuav cov Neeg Lamas xwb, thiab lawv cov no yog cov neeg Amelikas Idias thawj cov poj koob yawm txwv.

Zaj xwm txheej zoo nkauj dua ntais nyob hauv Phau Ntawv Maumoos yog tus Tswv Yexus Khetos txoj kev los xyuas thiab qhuab qhia rau cov Neeg Nifais tsis ntev tom qab uas nws sawv hauv qhov tuag rov los. Phau no piav txog zaj lus qhia ntawm txoj moo zoo, qhia txog txoj kev cawm seeg, thiab qhia rau tib neeg kom paub tias lawv yuav tsum ua li cas thiaj yuav tau txais txoj kev nyob kaj siab lug hauv lub neej no thiab tau txoj kev cawm seeg mus ib txhis nyob hauv lub neej yuav los yav tom ntej.

Tom qab uas Maumoos tau sau nws cov lus tiav lawm, nws tau muab zaj no rau nws tus tub Maulaunais, tus uas tau ntxiv nws cov lus me ntsis rau hauv thiab tau muab cov phiaj coj mus zais rau saum lub roob Khumaulas. Nyob hauv lub Cuaj Hlis ntuj hnub tim 21, 1823, tib tug Maulaunais no, tus uas tau yeeb koob thiab tau sawv hauv qhov tuag rov los lawm, tshwm sim los rau tus Yaj Saub Yauxej Xamiv pom thiab qhia rau nws paub txog phau ceev xwm txheej thaum ub thiab txoj kev yuav muab los txhais ua lus Akiv.

Thaum txog lub sij hawm lawm cov phiaj thiaj raug muab los rau Yauxej Xamiv, tus uas tau muab lawv txhais los ntawm Vajtswv lub txiaj ntsim thiab lub hwj chim. Nim no phau ceev xwm txheej raug muab luam tawm ua ntau yam lus los ua ib zaj tim khawv tshiab thiab ntxiv tias Yexus Khetos yog Vajtswv tus uas muaj txoj sia nyob Leej Tub thiab hais tias kom tag nrho cov uas yuav los cuag nws thiab ua raws li nws txoj moo zoo tej kev cai thiab kab ke yuav raug cawm dim.

Tus Yaj Saub Yauxej Xamiv tau hais txog phau ceev xwm txheej no tias: “Kuv tau hais rau cov kwv tij tias Phau Ntawv Maumoos yog phau raug tshaj txhua phau ntawv nyob hauv ntiaj teb no, thiab yog lub plawv zeb ntawm peb lub koom txoos, thiab tus neeg uas ua raws li phau ntawv no tej lus qhuab qhia yuav txav tau los ze rau Vajtswv dua lwm phau ntawv.”

Ntxiv rau Yauxej Xamiv, tus Tswv tseem tau pub kaum ib leej pom cov phiaj kub thiab tau los ua cov neeg ua tim khawv tseem ceeb txog Phau Ntawv Maumoos qhov tseeb thiab tau los ntawm Vajtswv los tiag. Lawv cov lus tim khawv uas muab sau cia muaj nyob rau hauv no xws li “Peb Tug cov Lus ua Tim Khawv” thiab “Yim Tus cov Lus ua Tim Khawv.”

Peb thov caw tej tib neeg tag nrho uas nyob txhua txhia qhov chaw los nyeem Phau Ntawv Maumoos, los muab lub siab lub ntsws ua tib zoo xav txog tej zaj xov xwm uas muaj nyob hauv phau no, thiab tom qab ntawd los thov Vajtswv, Leej Txiv Nyob Mus Ib Txhis, los ntawm Yexus Khetos lub npe saib phau ntawv no puas tseeb tiag. Cov uas ua li no nrhiav thiab thov nrog lub siab ntseeg yeej yuav tau tim khawv ntawm phau no qhov tseeb thiab tau los ntawm Vajtswv los tiag los ntawm lub hwj chim ntawm tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv. (Saib Maulaunais 10:3–5)

Cov uas tau qhov tim khawv tseem ceeb no los ntawm Leej Ntsuj Plig Dawb Huv kuj yuav los paub tias Yexus Khetos yog lub ntiaj teb no tus Cawm Seeg los ntawm tib lub hwj chim ntawd, paub tias Yauxej Xamiv yog nws tus qhia kev tshwm sim thiab nws tus yaj saub hauv lub hnub nyoog kawg no, thiab paub tias Yexus Khetos lub Koom Txoos ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg yog tus Tswv lub nceeg vaj uas raug tsa dua rov qab los ib zaug ntxiv nyob hauv lub ntiaj teb no, los npaj tos tus Mexiyas txoj kev rov qab los zaum ob.

Peb Tug cov Lus Ua Tim Khawv

Kom paub mus txog rau txhua haiv neeg, rau txhua xeem neeg, rau txhua yam lus, thiab rau tib neeg sawv daws, rau cov uas qhov hauj lwm no yuav los rau: Hais tias, los ntawm txoj kev zoo ntawm Vajtswv Leej Txiv, thiab peb tus Tswv Yexus Khetos, peb tau pom cov phiaj uas muaj phau ceev xwm txheej no, uas yog ib phau ceev xwm txheej ntawm Nifais cov neeg, thiab ntawm cov Neeg Lamas, lawv cov kwv tij, thiab ntawm Tsales cov neeg, cov uas tau tuaj tim tus pej thuam uas tau hais lawm tuaj. Thiab peb kuj paub tias lawv tau raug muab txhais los ntawm lub txiaj ntsim thiab lub hwj chim ntawm Vajtswv, vim nws lub suab tau hais li rau peb; Yog li ntawd peb thiaj paub tseeb tseeb tias qhov hauj lwm no muaj tseeb tiag. Thiab peb kuj ua tim khawv tias peb tau pom cov ntawv uas tau sau nyob saum cov phiaj; thiab lawv raug muab rau peb pom los ntawm Vajtswv lub hwj chim, thiab tsis yog los ntawm tib neeg. Thiab peb muab lus ncaj ncees tiag tiag hais, tias Vajtswv ib tug tim tswv tau nqis saum ntuj los, thiab nws tau nqa los tso ntawm peb lub qhov muag, xwv kom peb tau saib thiab tau pom cov phiaj, thiab cov ntawv uas sau nyob saud; thiab peb paub tias yog vim los ntawm Vajtswv Leej Txiv txoj kev zoo, thiab peb tus Tswv Yexus Khetos, kom peb tau pom thiab sau ua tim khawv tias tej yam no muaj tseeb tiag. Thiab nws yog ib qho zoo kawg nkaus hauv peb cov qhov muag. Tsis tas li ntawd, tus Tswv lub suab tau txib kom peb yuav tsum ua tim khawv rau nws; yog li ntawd, qhov ua raws li Vajtswv cov lus txib, peb thiaj ua tim khawv txog tej yam no. Thiab peb paub tias yog peb muaj lub siab ntseeg Khetos, peb yuav ua kom peb tej khaub ncaws huv ntawm txhua leej txhua tus tej ntshav, thiab kom raug nrhiav pom tsis muaj ib qhov ceb nyob ntawm Khetos lub rooj txiav txim, thiab yuav nrog nws nyob saum ntuj ceeb tsheej mus ib txhis li. Thiab lub meej yim yog rau Leej Txiv, thiab rau Leej Tub, thiab rau tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv, uas yog ib tug Vajtswv. Amees.

Olivawj Khaudawlis

Daviv Vimaws

Matees Helis

Yim Tus cov Lus Ua Tim Khawv

Kom paub mus txog rau txhua haiv neeg, rau txhua xeem neeg, rau txhua yam lus, thiab rau tib neeg sawv daws, rau cov uas qhov hauj lwm no yuav los rau: Hais tias Yauxej Xamiv Tus Hluas, tus neeg uas txhais txoj hauj lwm no, tau muab cov phiaj uas tau hais txog lawm rau peb saib, cov uas muaj tus yeeb yam zoo li kub; thiab peb tau muab peb cov tes tuav txhua daim nplooj kub uas tus Xamiv uas tau hais lawm tau txhais; thiab peb kuj tau pom cov ntawv sau nyob saum cov phiaj, tag nrho tej uas muaj tus yeeb yam zoo li txheej puag thaum ub tej dej num, thiab tus qauv tes ntaus uas zoo nkauj kawg. Thiab qhov no peb muab lus ncaj ncees tiag tiag los sau ua tim khawv, tias tus Xamiv hais los no tau pub rau peb pom, vim peb tau pom thiab tau muab tes tuav kiag nqa, thiab paub tau tseeb tias Xamiv tus hais los no tau muaj cov phiaj uas peb tau los hais txog. Thiab peb muab peb cov npe rau lub ntiaj teb no, los ua tim khawv rau lub ntiaj teb no txog yam uas peb tau pom lawm. Thiab peb tsis dag, Vajtswv ua tim khawv txog zaj ntawd.

Khixatias Vimaws

Yakhauj Vimaws

Petus Vimaws, tus Hluas

Yauhas Vimaws

Hailees Phej

Yauxej Xamiv, tus Laus

Hailas Xamiv

Xamuyees H. Xamiv

Tus Yaj Saub Yauxej Xamiv cov Lus Tim Khawv

Tus Yaj Saub Yauxej Xamiv cov lus uas hais txog qhov uas Phau Ntawv Maumoos tau los li cas los:

“Nyob yav yuav tsaus ntuj …hnub tim nees nkaum ib lub Cuaj Hlis ntuj [1823] …kuv rau siab thov thiab hawm Vajtswv uas muaj hwj chim loj kawg nkaus. …

“Thaum kuv tseem tab tom thov Vajtswv li no, kuv tau pom ib lub teeb tshwm los rau hauv kuv chav tsev, ci loj zuj zus tuaj ntxiv mus txog thaum chav tsev ci tshaj dua li thaum tav su, ces txawm muaj ib tug zoo li neeg tau tshwm plaws los nyob rau ntawm kuv txaj pw ib sab, sawv ntsug nyob saum nruab ncua, vim nws txhais ko taw tsis chwv plag tse.

“Nws tau hnav ib lub tsho tshaj sab xoob uas dawb zoo nkauj tshaj li. Nws yog ib qhov dawb uas dawb tshaj ib puas tsav yam huv tib si nyob hauv lub ntiaj teb no uas kuv tau pom; thiab kuv kuj tsis ntseeg tias yuav muaj tau ib yam dab tsi hauv lub ntiaj teb no uas yuav ua tau kom pom dawb thiab ci heev npaum li ntawd. Nws tej tes cuas qab, thiab nws tej caj npab los kuj cuas qab, tej tes tsho nyob ib nyuag siab zog saum caj dab teg; ces, nws tej ko taw los kuj cuas qab thiab, ib yam li nws tej ceg, tus tw tsho nyob ib nyuag siab zog saum caj dab taws. Nws lub taub hau thiab lub caj dab los kuj do dus. Kuv pom tau tias nws tsis hnav lwm cev khaub ncaws ntxiv tsuas yog lub tsho tshaj sab no xwb, li nws dawb do, ces kuv thiaj pom tau mus rau hauv nws lub hauv siab.

“Tsis yog nws lub tsho tshaj sab thiaj dawb paug xwb, tiam sis nws lub cev tag nrho huv tib si kuj muaj yeeb koob ci ntsa iab tshaj dua li qhov yuav piav tau, thiab nws lub ntsej muag zoo tib yam li xob laim. Chav tsev tau kaj heev kawg li, tiam sis tsis ci cuag li nyob ib thaj tsam ncig nws. Thaum thawj zaug uas kuv tsa qhov muag ntsia nws, kuv tau ntshai; tiam sis tsis ntev qhov ntshai cia li ploj lawm.

“Nws hu kuv raws npe, thiab hais rau kuv tias nws yog ib tug tub txib uas raug xa los ntawm Vajtswv lub xub ntiag los cuag kuv, thiab hais tias nws lub npe hu ua Maulaunais; hais tias Vajtswv muaj ib txoj hauj lwm rau kuv ua; thiab hais tias kuv lub npe yuav raug muaj mus rau qhov zoo thiab qhov phem nyob hauv txhua haiv neeg, txhua xeem neeg, thiab txhua yam lus, los sis hais tias tej neeg sawv daws yuav hais phem thiab hais zoo rau kuv lub npe.

“Nws hais tias muaj ib phau ntawv uas tau muab zais tseg lawm, cov uas muab sau rau saum cov phiaj kub, es muaj ib zag hais txog thaj av no cov neeg yav ntuj thaum ub, thiab qhov chaw uas lawv tau tuaj qhov twg tuaj. Nws kuj tau hais tias tej txhij txhua ntawm txoj moo zoo uas kav ib txhis kuj ntim muaj nyob hauv, xws li tus Cawm Seej tau coj los rau cov neeg thaum ub uas nyob hauv thaj av no;

“Thiab kuj, hais tias muaj ob lub pob zeb nyob hauv ob lub qhov kheej nyiaj—thiab cov pob zeb no, tau muab khi rau ib daig hlau npog hauv siab, ua tau qhov uas hu ua lub Ulees thiab Thumees—tau muab zais nrog cov phiaj; thiab cov neeg uas muaj thiab siv cov pob zeb no yog cov uas hu ua cov Tub Pom Tau nyob rau yav thaum ub los sis yav ntuj ua ntej lawm; thiab Vajtswv tau npaj cov no los siv txhais phau ntawv no.

· · · · · · ·

“Nws tau hais rau kuv ib zaug ntxiv, tias thaum kuv tau txais cov phiaj uas nws tau hais lawm—vim lub caij uas kuv yuav tau txais cov phiaj no los tsis tau txog—kuv yuav tsum tsis txhob muab lawv rau leej twg saib li; daim hlau npog hauv siab nrog rau lub Ulees thiab Thumees los tsis txhob pub tib yam; tsuas pub muab rau cov uas Vajtswv txib kom kuv muab xwb; yog kuv muab kuv yuav raug puas tsuaj. Thaum nws tseem tab tom nrog kuv tham txog cov phiaj, txoj kev ua yog toog tau qhib rau kuv lub cim xeeb kom kuv thiaj pom tau qhov chaw uas muab cov phiaj zais, thiab pom tau meej meej thiab paub zoo heev ces kuv tau rov qab paub qhov chaw dua thaum kuv mus xyuas nws.

“Tom qab txoj kev sib tham no, kuv tau pom cov tshav uas ci hauv chav tsev pib sau ua ke ncig tus neeg uas tau nrog kuv tham, thiab tau sau li no, mus txog thaum lub chav tsev rov qab tsaus ntuj, tsuas tshuav cov tshav uas nyob ncig nws xwb, tam sim ntawd kuv tau pom zoo li, ib txoj kev qhib ncaj qha mus rau saum ntuj ceeb tsheej, ces nws nce mus txog thaum nws txawm ploj kiag lawm, thiab chav tsev txawm rov qab zoo li thaum uas cov tshav ntuj ceeb tsheej no tsis tau los ci rau.

“Kuv tseem pw xav ntsoov txog tib qho ntawm qhov uas kuv pom, thiab zoo siab xav ntsoov ntau txog tej uas tus tub txib tseem ceeb no tau qhia rau kuv lawm; thaum kuv tseem xav ntsoov li no, kuv rov pom dua tias kuv chav tsev rov qab pib ci dua tuaj thiab, ces tib pliag ntshis ntawd, tib tug tub txib qub saum ntuj rov qab los sawv ntawm kuv ib sab txaj dua thiab.

“Nws tau pib, thiab rov qab hais dua ib zaug txog cov lus uas nws twb tau qhia rau kuv ua ntej thaum uas nws los xyuas kuv zaum ib, qhia ib yam tsis txawv hlo li; yam nws tau ua lawm, nws tau qhia rau kuv txog txoj kev txiav txim hnyav uas yuav muaj los rau lub ntiaj teb no, yuav muaj kev puas tsuaj puas ntsoog ntau heev los ntawm kev tshaib kev nqhis, los ntawm hniav ntaj hniav riam, thiab los ntawm kev mob teb hlob; thiab hais tias tej kev txiav txim mob heev no yuav los rau hauv lub ntiaj teb no nyob rau hauv tiam no ntag. Tom qab uas nws hais cov lus no tas lawm, nws thiaj rov qab nce dua mus saum ntuj ib yam li nws mus thawj zaug lawm thiab.

“Txog sij hawm no, txoj kev zoo siab kev siab nyiam mus tob hauv kuv lub siab, kawg tias txoj kev tsaug zog tau ploj ntawm kuv qhov muag lawm, thiab kuv da qaug zog zis xav tsis thoob txog cov uas kuv tau pom thiab tau hnov. Tiam sis qhov uas ua rau kuv siab dhia yog thaum kuv rov pom tib tug tub txib qub rov qab los sawv ntsug ntawm kuv ib sab txaj dua, thiab tau hnov nws rov qab muab dua los sis rov qab hais dua rau kuv tej lus qub uas nws twb tau hais rau kuv ua ntej lawm; thiab ceeb toom ntxiv rau kuv, hais rau kuv tias Dab Ntxwg Nyoog yuav sim ntxias kuv (rau ntawm tej kev txom nyem ntawm kuv txiv tsev neeg), kom kuv nqa cov phiaj mus ua kom kuv nplua nuj. Nws tsis pub kuv ua li no, hais tias kuv yuav tsum tsis txhob muab cov phiaj coj los siv rau lwm yam tiam sis tsuas yog yuav coj los ua yeeb koob txhawb nqa Vajtswv xwb, thiab yuav tsum tsis txhob mloog luag lwm tus tej tswv yim tsuas yog pab tsa Nws lub nceeg vaj xwb; tsis li ntawd ces kuv yuav tsis tau txais cov phiaj ntawd.

“Tom qab uas nws los xyuas kuv zaum peb no, nws rov qab nce mus dua puag saum ntuj ceeb tsheej tib yam li cov tas los lawm, thiab tau cia rau kuv rov qab pheej xav txog qhov txawv txawv uas kuv nyuam qhuav ntsib los no; tib pliag ntshis tom qab uas tus tub txib saum ntuj tau ncaim kuv nce mus saum ntuj zaum peb lawm, qaib txawm qua, thiab kuv paub tias ze yuav kaj ntug lawm, yog li ntawd wb tej kev sib ntsib tau kov mus kov los tag nrho ib hmos li.

“Tsis ntev tom qab kuv sawv hauv kuv lub txaj los, thiab zoo li txhia zaus, kuv txawm mus ua cov hauj lwm uas hnub ntawd yuav tsum ua; tiam sis, thaum sim ua hauj lwm zoo li txhia zaus, kuv paub tias kuv qaug zog heev ua rau kuv ua dab tsi ntxiv tsis tau li lawm. Kuv txiv, tus uas nrog kuv ua hauj lwm ua ke, thiaj tau pom tias muaj tej yam dab tsi txawv rau kuv lawm, thiab tau hais kom kuv mus tsev. Kuv tau pib xav tias kuv yuav rov mus tsev; tiam sis, thaum kuv sim hla tus laj kab ntawm daim teb uas wb tau nyob ntawd, kuv cia li tsis muaj ib qho zog hlo li lawm, thiab kuv tau qaug rau hauv pem teb, thiab nco tsis tau dab tsi li mus lawm ib chim.

“Thawj yam uas kuv nco tau txog yog lub suab uas hu rau kuv, tuav nkaus kuv lub npe hu. Kuv tau ntsia zoj mus saum ntuj, thiab pom tib tug tub txib qub sawv ncaj saum kuv lub taub hau, muaj qhov ci ncig nws ib yam li cov dhau los lawm. Nws txawm rov qab hais rau kuv dua txog tag nrho cov uas nws twb tau hais rau kuv hmo ua ntej lawm, thiab kom kuv mus cuag kuv txiv thiab qhia rau nws txog txoj kev ua yog toog pom thiab cov lus txib uas kuv tau txais lawm.

“Kuv tau ua raws li; kuv tau rov qab mus cuag kuv txiv tom teb, thiab piav tag nrho ib puas yam tsav rau nws. Nws teb rau kuv tias yog los ntawm Vajtswv, thiab tau hais rau kuv tias kom mus thiab ua raws li tus tub txib tau txib. Kuv thiaj tau ncaim ntawm daim teb mus rau tom qhov chaw uas tus tub txib tau hais qhia rau kuv uas tau muab cov phiaj zais cia; thiab vim txoj kev ua yog toog pom meej uas kuv tau txais txog yam no, kuv twb paub qhov chaw thaum kuv mus txog nthua ntawd.

“Nyob ze ntawm lub zos Meetshexawtawm, nroog Ootheliyaus, Nu Yoj, sawv ib lub me nyuam roob loj tsawv, yog lub siab tshaj plaws lwm cov me nyuam roob nyob ze ntawd. Nyob sab hnub poob ntawm lub me nyuam roob no, tsis deb ntawm lub ncov, nyob hauv qab ib lub pob zeb loj tsawv, cov phiaj nyob rau hauv, nyob rau hauv ib lub txws pob zeb. Lub pob zeb no tuab thiab kheej ntawm nruab nrab sab saum, thiab nyias zog rov sab ntug, ces kom qhov nruab nrab thiaj pom tshwm rau saum npoo av, tiam sis av vov ib ncig ntug huv tib si.

“Thaum tshem cov av tag lawm, kuv muab tau ib rab tuam tshij, uas kuv tau muab tsij rau hauv ib sab ntug pob zeb, thiab siv zog me ntsis nyom lub pob zeb kom sawv. Kuv ntsia hauv, thiab kuv txawm tau pom cov phiaj nyob ntawd tiag, cov Ulees thiab Thumees, thiab daim hlau npog hauv siab, raws li tus tub txib tau hais. Lub txws uas ntim tej no rau hauv yog xuas cov pob zeb tso nyob ua ke rau tej yam av pob zeb. Nyob hauv lub qab txws tau tso ob lub pob zeb tiag lub txws, thiab nyob saum cov pob zeb no tau tso cov phiaj thiab lwm yam khoom nrog lawv.

“Kuv tau sim muab tej no tawm los, tiam sis tus tub txib tau txwv tsis pub kuv muab, thiab tau rov qhia rau kuv dua tias lub caij rho cov no tawm tseem tsis tau los txog, thiab nws yuav tsis tau, kom txog thaum plaub xyoos suav txij lub sij hawm ntawd mus; tiam sis nws tau hais rau kuv tias txhua xyoo thaum txog tib lub caij no kuv yuav tsum rov qab tuaj rau ntawm qhov chaw ntawd, thiab hais tias nws yuav ntsib kuv nyob rau qhov ntawd, thiab hais tias kuv yuav tsum ua li no mus txog ntua lub sij hawm uas kuv yuav tau txais cov phiaj.

“Raws nraim li kuv tau raug txib ua, kuv thiaj tau mus txhua txhua xyoo thaum lub xyoo yuav kawg, thiab txhua zaus uas kuv mus kuv tau ntsib tib tug tub txib qub nyob ntawd, thiab tau txais nws cov lus qhia ua thiab lus txawj ntse thaum txhua zaus uas wb sib ntsib, qhia txog tej yam ua tus Tswv yuav ua, thiab saib Nws lub nceeg vaj nyob rau hauv hnub nyoog kawg no yuav tsum raug coj thiab khiav li cas.

· · · · · · ·

“Ntev loo lub sij hawm txais cov phiaj, cov Ulees thiab Thumees, thiab daim hlau npog hauv siab tau los txog lawm. Hnub tim nees nkaum ob lub Cuaj Hlis ntuj, ib txhiab yim pua nees nkaum xya, kuv tau mus li niaj zaus mus thaum kawg lub xyoo mus rau ntawm qhov chaw uas muab cov phiaj zais, tib tug tub txib saum ntuj muab lawv rau kuv nrog cov lus ceeb toom no: Tias kuv yuav tsum saib xyuas lawv kom zoo, hais tias yog kuv muab lawv tso ua dog ua dig, los sis tsis mob siab saib xyuas lawv, kuv yuav raug muab txiav tawm; tiam sis yog kuv yuav rau siab tsom kwm lawv, mus txog thaum nws, tus tub txib, yuav rov qab los nqa, lawv yeej yuav raug tsom kwm.

“Tsis ntev kuv txawm paub txog tias tim li cas kuv thiaj tau txais cov lus ceeb toom nruj li ntawd kom ceev lawv kom txhob muaj teeb meem, thiab tim li cas tus tub txib thiaj tau hais tias thaum uas kuv tau ua tej yam uas tau txib kom kuv ua tiav lawm, nws yuav rov qab los nqa lawv. Vim thaum lwm tus paub kiag tias kuv muaj tej no, lawv tau siv dag siv zog tuaj txeeb tej no ntawm kuv. Txhua lub tswv yim uas xav tau tau muab siv rau txoj hau kev ntawd. Txoj kev tsim txom tau iab ntxiv tuaj thiab phem tshaj dua li qub, thiab muaj coob pab neeg tau tos ntsoov txeeb lawv ntawm kuv mus yog lawv txeeb tau. Tiam sis los ntawm Vajtswv lub tswv yim, lawv tau nyob ruaj ntseg hauv kuv txhais tes, mus txog thaum uas kuv tau ua tiav tej yam uas kuv tau raug txib ua lawm. Thaum uas, raws li qhov sib tham ua ntej lawm, tus tub txib tau rov qab los nqa lawv mus, kuv tau muab lawv rau nws; thiab nws ceev lawv los txog niaj hnub nim no, uas yog hnub tim ob lub Tsib Hlis ntuj, ib txhiab yim puas peb caug yim.”

Tag nrho cov lus, xyuas Joseph Smith—History (Yauxej Xamiv—Keeb Puam), hauv Pearl of Great Price (Phau Hlaws uas Muaj Nqis), thiab phau History of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Keeb Puam ntawm Yexus Khetos lub Koom Txoos ntawm Tsoom Haiv Neeg Ntseeg hauv Hnub Nyoog Kawg), phau 1, tshooj 1 mus rau tshooj 6.

Phau ceev xwm txheej puag thaud, tau muab tawm li no hauv av los, ib yam li cov neeg lub suab hais lus tawm hauv av tuaj, thiab tau raug txhais los ua cov lus niaj hnub hais ziag no los ntawm Vajtswv lub txiaj ntsim thiab lub hwj chim uas Vajtswv tau ua tim khawv tias muaj tseeb lawm, muab luam tawm thawj zaug ua lus Akiv rau neeg ntiaj teb nyob rau hauv xyoo 1830, uas hu ua The Book of Mormon.