Alma 9
Fusnote
Tema

Riječi Almine, a također i riječi Amulekove, što bijahu naviještene narodu koji bijaše u zemlji Amonihinoj. I također, oni su bačeni u tamnicu i izbavljeni čudesnom moću Božjom koja bijaše u njima, prema zapisu Alminu.

Obuhvaća poglavlja 9 do 14.

Poglavlje 9

Alma zapovijeda narodu Amonihe da se pokaje — Gospod će biti milosrdan Lamancima u posljednje dane — Ako Nefijci odbace svjetlo, uništit će ih Lamanci — Sin Božji doći će uskoro — On će otkupiti one koji se pokaju, krste se i imaju vjeru u njegovo ime. Oko 82. pr. Kr.

1 I opet ja, Alma, pošto mi zapovjedi Bog da povedem Amuleka te da pođem i propovijedam ponovno ovomu narodu, to jest narodu koji bijaše u gradu Amonihi, dogodi se, kad im počeh propovijedati, oni se počeše sukobljavati sa mnom, govoreći:

2 Tko si ti? Držiš li da ćemo povjerovati svjedočanstvu ajednog čovjeka, iako bi nam on propovijedao da će zemlja uminuti?

3 Evo, oni ne razumješe riječi koje govorahu; jer ne znadoše da će zemlja uminuti.

4 I oni rekoše također: Nećemo povjerovati riječima tvojim, iako bi prorokovao da će ovaj moćni grad biti uništen u ajednom danu.

5 Evo, oni ne znadoše da Bog može učiniti takva čudesna djela, jer bijahu narod otvrdnula srca i tvrdoga vrata.

6 I oni rekoše: aTko je Bog, koji ne šalje bviše ovlasti od jednog čovjeka među ovaj narod, da im navješćuje istinu o nečemu tako velikom i čudesnom?

7 I oni istupiše kako bi stavili ruke svoje na me; no gle, ne učiniše to. A ja stajah s odvažnošću kako bih im navješćivao, da, odvažno im posvjedočih, govoreći:

8 Gle, o vi opaki i pokvareni anaraštaju, kako to da zaboraviste predaju otaca svojih; da, kako li brzo zaboraviste zapovijedi Božje.

9 Ne spominjete li se kako otac naš, Lehi, bijaše izveden iz Jeruzalema arukom Božjom? Ne spominjete li se kako sve njih on vođaše kroz divljinu?

10 I jeste li zaboravili tako brzo koliko puta on izbavi oce naše iz ruku neprijatelja njihovih, i sačuva ih da ne budu uništeni, i to rukama vlastite braće svoje?

11 Da, i da ne bijaše nenadmašive moći njegove, i milosrđa njegova, i dugotrpnosti njegove prema nama, bili bismo neizbježno uklonjeni s lica zemaljskoga davno prije ovoga vremenskog razdoblja, a možda i izručeni stanju abeskrajne bijede i jada.

12 Gle, sad vam kažem, on vam zapovijeda da se pokajete; i osim ako se ne pokajete, ne možete nipošto baštiniti kraljevstvo Božje. No gle, to nije sve — on vam je zapovjedio da se pokajete, ili će vas posvema azbrisati s lica zemaljskoga; da, pohodit će vas u srdžbi svojoj, i u bžestokoj srdžbi svojoj neće se odvratiti.

13 Gle, zar se ne spominjete riječi što ih on izreče Lehiju, govoreći: aUkoliko budete obdržavali zapovijedi moje, napredovat ćete u zemlji? I opet rečeno je: Ukoliko ne budete obdržavali zapovijedi moje, bit ćete isključeni iz nazočnosti Gospodnje.

14 Evo, htio bih da se sjetite, budući da Lamanci ne obdržavahu zapovijedi Božje, bijahu aisključeni iz nazočnosti Gospodnje. Evo, vidimo da riječ Gospodnja bijaše potvrđena u tome, i Lamanci bijahu isključeni iz nazočnosti njegove od početka prijestupa svojih u zemlji.

15 Ipak, kažem vam da će biti apodnošljivije za njih u dan suda negoli za vas, ostanete li u grijesima svojim, da, čak i podnošljivije za njih u ovom životu negoli za vas, osim ako se ne pokajete.

16 Jer ima mnogo obećanja koja su aponuđena Lamancima; jer to je zbog bpredaja otaca njihovih što učini da oni ostadoše u svojem stanju cneznanja; zato će Gospod biti milosrdan prema njima i dprodužiti postojanje njihovo u zemlji.

17 I u nekom će vremenskom razdoblju oni biti aprivedeni da povjeruju u riječ njegovu, i da saznaju o neispravnosti predaja otaca svojih; i mnogi će od njih biti spašeni, jer će Gospod biti milosrdan svima koji bprizivaju ime njegovo.

18 No gle, kažem vam, ustrajete li u opačini svojoj, dani vaši neće biti produženi u zemlji, jer će aLamanci biti poslani na vas; i ne pokajete li se, oni će doći u vrijeme koje vi ne znate, i bit ćete pohođeni bposvemašnjim uništenjem; i to će biti u skladu sa žestokom csrdžbom Gospodnjom.

19 Jer on vam neće dopustiti da živite u bezakonjima svojim, te uništite narod njegov. Kažem vam: Ne; on bi radije dopustio da Lamanci aunište sav narod njegov koji se naziva narodom Nefijevim, ako je već moguće da oni bupadnu u grijehe i prijestupe, nakon što im toliko svjetla i toliko spoznaje dade Gospod Bog njihov;

20 Da, nakon što bijahu tako visoko povlašten narod Gospodnji; da, nakon što bijahu povlašteni iznad svakog drugog naroda, plemena, jezika i puka; nakon što im sve bijaše aotkriveno, u skladu sa željama njihovim, i vjerom njihovom, i molitvama, o onomu što bijaše, i što jest, i što će doći;

21 Nakon što ih Duh Božji bijaše pohodio; nakon što razgovarahu s anđelima, i nakon što im glas Gospodnji govoraše; i nakon što imadoše duh proroštva, i duh objave, i također mnoge darove, dar govorenja jezicima, i dar propovijedanja, i dar Duha Svetoga, i dar aprevođenja;

22 Da, i nakon što ih aBog izbavi iz zemlje jeruzalemske, rukom Gospodnjom; nakon što bijahu spašeni od gladi, i od bolesti, i od raznolikih oboljenja svih vrsta; i nakon što ojačaše u boju da ne bi bili uništeni; nakon što bijahu izvođeni iz bropstva uvijek iznova, i nakon što bijahu čuvani i očuvani sve do sada; i Bog ih blagoslivljaše napretkom sve dok se ne obogatiše svakovrsnim imetkom —

23 A sad gle, kažem vam, ako ovaj narod, koji primi toliko mnogo blagoslova iz ruke Gospodnje, prestupi protiv svjetla i spoznaje koje ima, kažem vam, bude li tako, to jest upadnu li oni u prijestup, bit će mnogo apodnošljivije za Lamance nego za njih.

24 Jer gle, aobećanja su Gospodnja ponuđena Lamancima, no, nisu vama, prestupite li; jer nije li Gospod izričito obećao i čvrsto proglasio da ćete vi, pobunite li se protiv njega, biti posve zbrisani s lica zemaljskoga?

25 I evo, iz ovog razloga, da ne biste bili uništeni, Gospod posla anđela svojega da pohodi mnoge od naroda njegova, navješćujući im da moraju poći i vikati snažno ovome narodu, govoreći: aPokajte se, jer kraljevstvo je nebesko posve blizu;

26 I aza malo dana od sada Sin će Božji doći u slavi svojoj; a slava će njegova biti slava bJedinorođenca Očeva, punog cmilosti, nepristranosti, i istine, punog strpljivosti, dmilosrđa, i dugotrpnosti, koji brzo ečuje vapaje naroda svojega i odgovara na molitve njihove.

27 I gle, on dolazi aotkupiti one koji se budu bkrstili na pokajanje, vjerom u ime njegovo.

28 Zato, pripravite put Gospodnji, jer vrijeme je nadomak kad će svi ljudi žeti plaću za adjela svoja, u skladu s tim kakva bijahu — ako bijahu pravedna, bžet će spasenje duša svojih, u skladu s moću i izbavljenjem Isusa Krista; a ako bijahu zla, žet će cprokletstvo duša svojih, u skladu s moću i zasužnjenjem đavlovim.

29 Evo gle, ovo je glas anđela kako vapi narodu.

30 A sad, aljubljena braćo moja, jer vi jeste braća moja, i trebate biti ljubljeni, i trebate uroditi djelima što priliče pokajanju, videći da su srca vaša silno otvrdnula protiv riječi Božje, i videći da ste bizgubljen i propao narod.

31 Evo dogodi se, nakon što ja, Alma, izgovorih te riječi, gle, narod se razgnjevi na me zato što im rekoh da su narod otvrdnula srca i atvrdoga vrata.

32 I također zato što im rekoh da su izgubljen i propao narod, rasrdiše se na me, i pokušaše staviti ruke svoje na me kako bi me bacili u tamnicu.

33 No dogodi se, Gospod im ne dopusti da me uhvate taj put i bace u tamnicu.

34 I dogodi se da Amulek istupi, te im poče također propovijedati. I evo, ariječi Amulekove nisu sve zapisane, ipak, dio je riječi njegovih zapisan u ovoj knjizi.