Alma 13
Fusnote
Tema

Poglavlje 13

Muškarci su pozvani kao veliki svećenici radi svoje silne vjere i dobrih djela — Oni su dužni podučavati zapovijedi — Kroz pravednost oni su posvećeni i ulaze u počinak Gospodnji — Melkisedek bijaše jedan od ovih — Anđeli navješćuju radosnu vijest diljem zemlje — Oni će navijestiti stvarni dolazak Kristov. Oko 82. pr. Kr.

1 I opet, braćo moja, usmjerio bih umove vaše unaprijed do vremena kad Gospod Bog dade ove zapovijedi djeci svojoj; i htio bih da se sjetite kako Gospod Bog azaredi svećenike, prema svetomu redu svojemu, koji bijaše prema redu Sina njegova, da poduče o ovomu narod.

2 A ti svećenici bijahu zaređeni prema aredu Sina njegova, na takav bnačin da bi tako narod mogao znati na koji način treba iščekivati Sina njegova za otkupljenje.

3 I ovo je način prema kojem oni bijahu ređeni — bijahu apozvani i bpripremljeni od cpostanka svijeta u skladu s dpredznanjem Božjim, zbog silne vjere svoje i dobrih djela; najprije im bijaše prepušteno da eizaberu dobro ili zlo; stoga, pošto izabraše dobro, i oživotvoriše silno veliku fvjeru, gpozvani su svetim pozivom, da, onim svetim pozivom što bijaše pripremljen zajedno i u skladu s pripremnim otkupljenjem za takve.

4 I tako oni bijahu apozvani na taj sveti poziv na osnovu vjere svoje, dok drugi odbacivahu Duha Božjega zbog tvrdoće srdaca svojih i zaslijepljenosti umova svojih, međutim, da ne bijaše toga, mogli su imati jednako veliku bpovlasticu kao i braća njihova.

5 Ili ukratko, najprije oni bijahu u aistom položaju kao i braća njihova; tako ovaj sveti poziv bijaše pripravljen od postanka svijeta za takve koji ne budu otvrdnuli srca svoja, i on je kroz pomirenje Jedinorođenoga Sina, koji bijaše pripravljen, i u njemu —

6 I tako oni bijahu pozvani ovim svetim pozivom, i zaređeni za veliko svećeništvo svetoga reda Božjega, da podučavaju djecu ljudsku zapovijedima njegovim, da bi ona također mogla ući u apočinak njegov —

7 Ovo je veliko svećeništvo prema redu Sina njegova, a taj red bijaše od postanka svijeta; ili drugim riječima, on je abez početka danā ili svršetka godinā, i pripravljen je od vječnosti do sve vječnosti, u skladu s bpredznanjem njegovim o svemu —

8 Evo, oni bijahu aređeni na ovaj način — bijahu pozvani svetim pozivom, i zaređeni svetom uredbom, i preuzeše na sebe veliko svećeništvo svetoga reda, a taj su poziv, i uredba, i veliko svećeništvo bez početka ili svršetka —

9 Tako oni postaju aveliki svećenici zauvijek, prema redu Sina, Jedinorođenca Očeva, koji je bez početka danā ili svršetka godinā, koji je pun bmilosti, nepristranosti i istine. I tako to jest. Amen.

10 Evo, kao što rekoh o svetomu redu, odnosno ovom avelikom svećeništvu, bijaše ih mnogo koji bijahu zaređeni i postadoše veliki svećenici Božji; i to bijaše zbog silne vjere njihove i bpokajanja, te pravednosti njihove pred Bogom, jer izabraše pokajati se i postupati pravedno radije nego propasti;

11 Zato bijahu pozvani na ovaj sveti red, i bijahu aposvećeni, i bhaljine njihove bijahu obijeljene krvlju Jaganjčevom.

12 Evo oni, nakon što bijahu aposvećeni bDuhom Svetim, jer haljine njihove bijahu obijeljene, jer bijahu cčisti i neokaljani pred Bogom, ne mogahu promatrati dgrijeh, osim da to bude s egnušanjem; i bijaše ih mnogo, silno veliko mnoštvo, koji bijahu očišćeni i uđoše u počinak Gospoda Boga svojega.

13 A sad, braćo moja, htio bih da se ponizite pred Bogom, i urodite aplodom koji priliči pokajanju, da bi vi također mogli ući u taj počinak.

14 Da, ponizite se, i to poput naroda u dane aMelkisedeka, koji također bijaše veliki svećenik prema tom istom redu o kojemu govorah, koji također preuze na sebe veliko svećeništvo zauvijek.

15 A to bijaše ovaj isti Melkisedek kojemu aAbraham plaćaše bdesetine; da, čak i otac naš Abraham plaćaše desetine, to jest deseti dio od svega što je posjedovao.

16 Evo, ove auredbe bijahu dane na ovaj način, da bi time ljudi mogli iščekivati Sina Božjega oslanjajući se na njega, a to bijaše bprauzor reda njegova, to jest bijaše red njegov, i sve to bijaše učinjeno da bi ga oni mogli iščekivati oslanjajući se na njega radi otpusta grijeha svojih, da bi mogli ući u počinak Gospodnji.

17 Evo, ovaj Melkisedek bijaše kralj nad zemljom šalemskom; a narod njegov bijaše ojačao u bezakonju i odvratnosti; da, svi oni bijahu zastranili; bijahu ispunjeni svakovrsnom opačinom;

18 No Melkisedek, jer oživotvori snažnu vjeru te primi službu velikoga svećeništva prema asvetom redu Božjemu, propovijedaše pokajanje narodu svojemu. I gle, oni se pokajaše; i Melkisedek uspostavi mir u zemlji u dane svoje; zato bijaše prozvan knezom mira, jer bijaše kralj šalemski; i on vladaše pod ocem svojim.

19 Evo, bijaše ih amnogo prije njega, a bijaše ih mnogo i poslije, no bnitko ne bijaše veći; zato njega posebice spominjahu.

20 Evo, ne moram to detaljno izlagati; ono što rekoh treba biti dostatno. Gle, aPisma su pred vama; budete li ih bizvrtali, to će biti na vašu vlastitu propast.

21 I tad se dogodi, nakon što im Alma izgovori te riječi, on ispruži ruku svoju prema njima i povika snažnim glasom, govoreći: Sad je vrijeme da se apokajete, jer se dan spasenja bliži;

22 Da, i glas Gospodnji, austima anđelā, navješćuje to svim narodima; da, navješćuje to da bi mogli imati blagovijest velike radosti; da, i on proglašava tu blagovijest među cijelim narodom svojim, da, čak i onima što su raspršeni posvuda po licu zemaljskomu; stoga ona stiže do nas.

23 I otkrivena nam je ajasno, da bismo mogli razumjeti, tako da ne možemo pogriješiti; i to zbog toga što smo blutalice u nepoznatoj zemlji; stoga, tako smo veoma povlašteni, jer nam je ta radosna vijest naviještena u svim dijelovima vinograda našega.

24 Jer gle, aanđeli je navješćuju mnogima ovoga trena u zemlji našoj; i to se događa sa svrhom da priprave srca djece ljudske kako bi primila riječ njegovu u vrijeme dolaska njegova u slavi svojoj.

25 A sad, mi samo čekamo da čujemo radosnu vijest naviještenu nam ustima anđelā, o dolasku njegovu; jer vrijeme dolazi, ane znamo kako brzo. Dao Bog da to može biti u dane moje; no, bilo to prije ili poslije, tomu ću se radovati.

26 I bit će to otkriveno apravednim i svetim ljudima, ustima anđelā, u vrijeme dolaska njegova, da bi riječi otaca naših mogle biti ispunjene, u skladu s onim što oni govorahu o njemu, što bijaše u skladu s duhom proroštva koji bijaše u njima.

27 A sad, braćo moja, aželim iz najveće dubine srca svojega, da, s velikom tjeskobom sve do boli, da poslušate riječi moje, i odbacite grijehe svoje, i ne odlažete dan pokajanja svojega;

28 Već da se ponizite pred Gospodom, i prizivate sveto ime njegovo, i abdijete i molite se neprestance, da ne biste bili biskušani više od onoga što možete podnijeti, i da bi vas tako vodio Sveti Duh, i vi postanete ponizni, ckrotki, pokorni, strpljivi, puni ljubavi i svake dugotrpnosti;

29 aImajući vjeru u Gospoda; imajući nadu da ćete primiti vječni život; imajući bljubav Božju uvijek u srcima svojim, da biste mogli biti uzdignuti u posljednji dan i ući u cpočinak njegov.

30 I neka vam Gospod udijeli pokajanje, da ne navučete gnjev njegov na se, da ne budete okovani verigama apakla, da ne pretrpite drugu bsmrt.

31 I Alma izgovori mnogo više riječi narodu, koje nisu zapisane u ovoj knjizi.