Alma 13
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  13. peatükk

  Mehed kutsutakse ülempreestriteks tänu nende äärmiselt suurele usule ja headele tegudele. Neil tuleb õpetada käske. Õigemeelsuse tõttu nad pühitsetakse ja nad pääsevad Issanda rahusse. Melkisedek oli üks nendest. Inglid kuulutavad häid teateid üle kogu maa. Nad ilmutavad Kristuse tegeliku tuleku. Ligikaudu 82 eKr.

  1 Ja taas, mu vennad, ma tahaksin suunata teie mõtted ajale, mil Issand Jumal andis need käsud oma lastele; ja ma tahan, et te peaksite meeles, et Issand Jumal apühitses ametisse preestrid oma püha korra järgi, mis on tema Poja korra järgi, et neid asju õpetataks rahvale.

  2 Ja need preestrid pühitseti ametisse tema Poja akorra järgi sellisel bviisil, et inimesed võiksid seeläbi teada, kuidas neil tuleb oodata tema Poega, et saada lunastust.

  3 Ja see on viis, mille järgi nad ametisse pühitseti – olles akutsutud ja ette bvalmistatud maailma crajamisest peale vastavalt Jumala detteteadmisele tänu nende äärmiselt suurele usule ja headele tegudele; kõigepealt jäeti nad evalima head või halba; seepärast, kui nad olid valinud hea ja rakendanud ääretult suurt fusku, gkutsuti nad püha kutsega; jah, selle püha kutsega, mis on valmistatud sellistele koos ettevalmistatud lunastusega ja kooskõlas sellega.

  4 Ja nõnda on nad akutsutud sellesse pühasse kutsesse tänu nende usule, samas kui teised hülgasid Jumala Vaimu nende kõvasüdamelisuse ja nende meelepimeduse tõttu, samas, kui nii ei oleks, oleksid neil olnud sama suured beelised kui nende vendadel.

  5 Ehk lühidalt, kõigepealt olid nad oma vendadega asamas seisuses; nõnda see püha kutse, olles ette valmistatud maailma rajamisest peale sellistele, kes ei tee oma südant kõvaks, olles Ainusündinud Poja lepituses ja lepituse läbi, kes oli ette valmistatud –

  6 ja nõnda, olles kutsutud selle püha kutsega ja pühitsetud Jumala püha korra ülempreesterlusse õpetama tema käske inimlastele, nii et ka nemad võiksid pääseda tema arahusse

  7 see ülempreesterlus, olles tema Poja korra järgi, milline kord oli maailma rajamisest peale; ehk teiste sõnadega, olles ailma päevade alguseta või aastate lõputa, olles ette valmistatud igavikust kogu igavikuni vastavalt tema betteteadmisele kõigist asjadest –

  8 nüüd, nad apühitseti niiviisi – nad kutsuti püha kutsega ja pühitseti ametisse püha talitusega, ja võtsid enda peale püha korra ülempreesterluse, milline kutse ja talitus ja ülempreesterlus on ilma alguse või lõputa –

  9 nõnda saavad neist aülempreestrid igaveseks Poja, Isa Ainusündinu korra järgi, kes on ilma päevade alguseta või aastate lõputa, kes on täis barmu, erapooletust ja tõde. Ja nõnda see on. Aamen.

  10 Nüüd, nagu ma ütlesin selle püha korra ehk selle aülempreesterluse kohta, paljud pühitseti ametisse ja nad said Jumala ülempreestriteks ning see sündis nende ääretult suure usu ja bmeeleparanduse ning nende õigemeelsuse tõttu Jumala ees, kuna nad valisid pigem meeleparanduse ja õigemeelsuse teod kui hukkumise;

  11 seepärast nad kutsuti selle püha korra järgi ja nad apühitseti ning nende brõivad pesti valgeks Talle verega.

  12 Nüüd, nemad, pärast seda, kui nad apühitseti bPüha Vaimuga, kui nende rõivad tehti valgeks, kui nad olid Jumala ees cpuhtad ja ilma ühegi plekita, nad ei võinud vaadata dpatule muidu, kui ejäledust tundes, ja oli palju, äärmiselt palju neid, kes tehti puhtaks ja kes pääsesid Issanda, oma Jumala rahusse.

  13 Ja nüüd, mu vennad, ma tahan, et te alandaksite end Jumala ees ja kannaksite meeleparandusele vastavat avilja, et ka teie võiksite pääseda sellesse rahusse.

  14 Jah, alandage end just nagu inimesed aMelkisedeki päevadel, kes oli samuti ülempreester sellesama korra järgi, millest ma olen rääkinud, kes samuti võttis endale ülempreesterluse igaveseks.

  15 Ja see oli seesama Melkisedek, kellele aAabraham maksis bkümnist, jah, nimelt meie isa Aabraham maksis kümnist, mis oli üks kümnendik kõigest sellest, mis tal oli.

  16 Nüüd, need atalitused anti niiviisi, et seeläbi inimesed võiksid oodata Jumala Poega, mis oli tema korra bvõrdkuju või tema kord, ja seda selleks, et nad võiksid oodata teda, et oma patud andeks saada, et nad võiksid pääseda Issanda rahusse.

  17 Nüüd, see Melkisedek oli Saalemi maa kuningas ja tema rahvas oli kasvanud tugevaks süüteos ja jäleduses; jah, nad kõik olid eksinud; nad olid täis kõiksugu pahelisust.

  18 Aga Melkisedek, olles rakendanud vägevat usku ja võtnud vastu ülempreesterluse ameti Jumala apüha korra järgi, jutlustas oma rahvale meeleparandusest. Ja vaata, nad parandasid meelt ja Melkisedek kehtestas oma päevil maal rahu; seepärast kutsuti teda rahuvürstiks, sest ta oli Saalemi kuningas ja ta valitses oma isa all.

  19 Nüüd, apaljud olid enne teda ja paljud ka pärast teda, aga bmitte keegi ei olnud suurem; seepärast, teda on eriti mainitud.

  20 Nüüd, mul ei tarvitse sellest jutustada; mis ma olen öelnud, sellest piisab. Vaata, apühakirjad on teie ees, kui te bmoonutate neid, siis on see teie endi hävituseks.

  21 Ja nüüd, sündis, et kui Alma oli neile öelnud need sõnad, sirutas ta oma käe nende poole ja hüüdis vägeva häälega, öeldes: Praegu on aeg ameelt parandada, sest päästepäev läheneb;

  22 jah, ja Issanda hääl kuulutab seda ingli asuuga kõikidele rahvastele; jah, kuulutab seda, et neil oleks rõõmusõnumeid suurest rõõmust; jah, ja ta kuulutab neid rõõmusõnumeid kogu oma rahva hulgas; jah, koguni neile, kes on maa pinnal laiali hajutatud; mispärast, need on jõudnud meieni.

  23 Ja need on tehtud meile teatavaks aselgete sõnadega, et me võiksime mõista, et me ei võiks eksida ja seda seepärast, et me oleme brändajad võõral maal; seepärast, me oleme nii kõrgelt soositud, sest meil on need rõõmusõnumid, mida on meile kuulutatud kõikides meie viinamäe osades.

  24 Sest vaata, ainglid kuulutavad seda praegu paljudele meie maal ja seda eesmärgiga valmistada inimlaste südamed tema sõna vastu võtma siis, kui ta tuleb oma hiilguses.

  25 Ja nüüd, me vaid ootame, et kuulda inglite suud meile kuulutamas rõõmustavaid uudiseid tema tulemisest; sest see aeg tuleb, me aei tea, kui varsti. Annaks Jumal, et see sünniks minu päevil; kuid olgu see varem või hiljem, selle üle ma rõõmustan.

  26 Ja see tehakse teatavaks aõiglastele ja pühadele meestele inglite suuga tema tuleku ajal, et meie isade sõnad läheksid täide vastavalt sellele, mida nad rääkisid temast, mis oli vastavalt neis olnud prohvetliku kuulutamise vaimule.

  27 Ja nüüd, mu vennad, ma asoovin oma südame põhjast, jah, koguni nii suure ängistusega, et mul hakkab valus, et te võtaksite kuulda minu sõnu ja heidaksite kõrvale oma patud ning ei lükkaks edasi oma meeleparanduse päeva;

  28 vaid et te alandaksite end Issanda ees ja hüüaksite tema püha nime ja oleksite avalvsad ja palvetaksite pidevalt, et teid ei bkiusataks rohkem, kui te jaksate kanda, ja laseksite end nõnda juhtida Pühal Vaimul, saades alandlikeks, ctasasteks, alistuvateks, kannatlikeks, täis armastust ja kõike pikameelsust;

  29 ausuga Issandasse; lootusega, et te saate igavese elu; südames alati Jumala barmastus, et teid tõstetaks üles viimsel päeval ja te pääseksite tema crahusse.

  30 Ja andku Issand teile meeleparandust, et te ei tooks eneste peale tema viha, et teid ei seotaks apõrgu ahelatega, et te ei peaks kannatama teist bsurma.

  31 Ja Alma rääkis rahvale veel palju rohkem sõnu, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse.