Alma 40
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  40. peatükk

  Kristus teeb teoks kõikide inimeste ülestõusmise – Õigemeelsed surnud lähevad paradiisi ja pahelised kõige äärmisemasse pimedusse, et oodata oma ülestõusmise päeva – Kõik taastatakse ülestõusmisel nende õigel ja täiuslikul kujul. Ligikaudu 74 eKr.

  1 Nüüd, mu poeg, on mõnevõrra veel midagi, mida ma tahan sulle ütelda; sest ma tajun, et sinu meelt vaevab surnute ülestõusmise küsimus.

  2 Vaata, ma ütlen sulle, et ei ole ülestõusmist – ehk ma tahan öelda teiste sõnadega, et see surelikkus ei riietu asurematusesse, see rikutus ei briietu rikkumatusesse – cenne, kui pärast Kristuse tulemist.

  3 Vaata, tema teeb teoks surnute aülestõusmise. Aga vaata, mu poeg, ülestõusmist ei ole veel. Nüüd, ma ilmutan sulle saladuse; ometi on palju bsaladusi, mis on cpeidetud, nii et neid ei tea mitte keegi peale Jumala enese. Aga ma näitan sulle üht asja, mille kohta ma olen usinalt küsinud Jumalalt, et ma võiksin teada – see puudutab ülestõusmist.

  4 Vaata, on määratud aeg, millal kõik atõusevad surnuist. Nüüd, keegi ei tea, millal see aeg tuleb; aga Jumal teab aega, mis on määratud.

  5 Nüüd, kas on üks kord või akaks korda või kolm korda, kui inimesed tõusevad surnuist, see ei oma tähtsust, sest Jumal bteab kõiki neid asju; ja see rahuldab mind, kui tean, et see on nii – et on määratud aeg, millal kõik tõusevad surnuist.

  6 Nüüd, peab olema paratamatult aeg surmaaja ja ülestõusmise aja vahel.

  7 Ja nüüd, ma tahaksin küsida, et mis saab inimeste ahingedest selle surmaaja ja ülestõusmiseks määratud aja vahepeal?

  8 Nüüd, pole oluline, kas inimestele on ülestõusmiseks määratud rohkem kui üks aeg, sest kõik ei sure ühekorraga ja see ei oma tähtsust; Jumalale on kõik kui üks päev ja ainult inimestele on aeg mõõdetud.

  9 Seepärast, inimestele on määratud aeg, mil nad tõusevad surnuist, ja surmaaja ja ülestõusmise aja vahel on aeg. Ja nüüd, selle ajavahemiku kohta, see, mis saab inimeste hingedest, on see, mille teadasaamiseks olen ma usinalt Issandalt järele pärinud, ja see on see, mida ma tean.

  10 Ja kui tuleb aeg, mil kõik tõusevad üles, siis nad saavad teada, et Jumal teab kõiki aaegu, mis on inimestele määratud.

  11 Nüüd, mis puutub hinge seisundisse asurma ja ülestõusmise vahel – Vaata, ingel on mulle teatavaks teinud, et kõikide inimeste vaimud, niipea kui nad on lahkunud sellest surelikust kehast, jah, kõikide inimeste vaimud, on nad siis head või halvad, võetakse bkoju selle Jumala juurde, kes andis neile elu.

  12 Ja siis sünnib, et nende vaimud, kes on õigemeelsed, võetakse vastu aõnne seisundisse, mida kutsutakse bparadiisiks, cpuhkeseisundiks, drahuseisundiks, kus nad puhkavad kõigist oma vaevadest ja kõigist muretsemistest ja kurvastamistest.

  13 Ja siis sünnib, et paheliste vaimud, jah, need kes on halvad – sest vaata, neil ei ole mingit osa või annust Issanda Vaimust; sest vaata, nad valisid pigem halvad teod kui head; seepärast läks neisse kuradi vaim ja võttis võimust nende majas – ja nad aetakse välja kõige aäärmisemasse pimedusse; seal on bnutt ja kaeblemine ning hammaste kiristamine ja seda nende endi süütegude pärast, sest kuradi tahe juhtis nad vangistusse.

  14 Nüüd, see on apaheliste hingede seisund; jah, nad on pimeduses ja bhirmsas kartust täis ootamise seisundis, oodates Jumala raevu tulist meelepaha langevat nende peale; nõnda nad jäävad sellesse cseisundisse, samuti nagu õigemeelsed paradiisi kuni nende ülestõusmise ajani.

  15 Nüüd, on mõned, kes on mõistnud, et see hinge õnne seisund ja see häda seisund enne ülestõusmist on esimene ülestõusmine. Jah, ma nõustun, et seda võib nimetada ülestõusmiseks, vaimu või hinge tõusmiseks ja selle üleandmiseks kas õnne või õnnetuse seisundisse vastavalt sõnadele, mis on räägitud.

  16 Ja vaata, taas on räägitud, et on aesimene bülestõusmine, kõikide nende ülestõusmine, kes on olnud või kes on või kes saavad olema kuni Kristuse surnuist ülestõusmiseni.

  17 Nüüd, me ei arva, et see esimene ülestõusmine, millest on sellisel viisil räägitud, võib olla hingede ülestõusmine ja nende aüleandmine kas õnne või õnnetuse seisundisse. Sa ei või arvata, et see tähendab seda.

  18 Vaata, ma ütlen sulle: Ei, vaid see tähendab nende hingede taasühinemist kehaga, nende, kes on elanud Aadama päevadest kuni Kristuse aülestõusmiseni.

  19 Nüüd, kas nende hinged ja kehad, kellest on räägitud, ühinevad kõik ühekorraga, nii pahelised kui õigemeelsed, seda ma ei ütle; olgu sellest küllalt, kui ma ütlen, et nad kõik tulevad esile, ehk teiste sõnadega, nende ülestõusmine toimub aenne nende ülestõusmist, kes surevad pärast Kristuse ülestõusmist.

  20 Nüüd, mu poeg, ma ei ütle, et nende ülestõusmine tuleb Kristuse ülestõusmise ajal, vaid vaata, ma ütlen seda kui oma arvamust, et õigemeelsete hinged ja kehad ühinevad Kristuse ülestõusmisel ja tema ataevasseminemisel.

  21 Aga kas see toimub tema ülestõusmise ajal või pärast seda, ma ei ütle; aga niipalju ma ütlen, et surma ja keha ülestõusmise vahel on aaeg, ja hinge seisund on kas bõnnes või cõnnetuses ajani, mille Jumal on määranud surnute esiletulemiseks ja mõlema, hinge ning keha taasühinemiseks ja Jumala ette dseismatoomiseks ja kohtumõistmiseks nende tegude järgi.

  22 Jah, see toob kaasa nende asjade taastamise, millest on räägitud prohvetite suuga.

  23 aHing btaastatakse ckehale ja keha hingele; jah, ja iga jäse ja liiges taastatakse oma kehale; jah, juuksekarvgi ei jää kaduma; vaid kõik asjad taastatakse nende õigel ja täiuslikul kujul.

  24 Ja nüüd, mu poeg, see on taastamine, millest on aräägitud prohvetite suuga.

  25 Ja siis hiilgavad õigemeelsed Jumala kuningriigis.

  26 Aga vaata, hirmus asurm tuleb pahelistele; sest nad surevad kõige selle suhtes, mis puutub õigemeelsusesse; sest nad ei ole puhtad ja bmiski, mis pole puhas, ei või pärida Jumala kuningriiki; vaid nad on välja aetud ja üle antud osa võtma oma tegude ehk oma tööde viljast, mis on olnud halvad; ja nemad joovad kibeda karika sademe.