Alma 30
  Allalaadimised
  Terve raamat (PDF)
  Joonealused märkused
  Teema

  30. peatükk

  Kristusevastane Korihor naeruvääristab Kristust, lepitust ja prohvetliku kuulutamise vaimu. Ta õpetab, et ei ole olemas ei Jumalat, ei inimese langemist, ei karistust patu eest ega Kristust. Alma tunnistab, et Kristus tuleb, ja kõik asjad näitavad, et Jumal on olemas. Korihor nõuab tunnustähte ja ta lüüakse tummaks. Kurat oli ilmunud Korihorile inglina ja õpetanud temale, mida öelda. Korihor tallatakse maha ja ta sureb. Ligikaudu 76–74 eKr.

  1 Vaata, nüüd, sündis, et pärast seda, kui Ammoni arahvas oli Jersoni maal sisse seatud, jah, ja samuti pärast seda, kui laamanlased olid maalt välja baetud ja maa rahvas oli matnud nende surnud –

  2 nüüd, nende surnuid ei loetud kokku, kuna neid oli nii palju; ka nefilaste surnuid ei loetud kokku – ent sündis, et pärast seda, kui nad olid matnud oma surnud, ja ka pärast paastu- ja leina- ja palvetamispäevi (ja see oli Nefi rahva kohtunike valitsemise kuueteiskümnendal aastal), et kogu maal hakkas valitsema pidev rahu.

  3 Jah, ja rahvas jälgis, et peab kinni Issanda käskudest; ja nad täitsid rangelt Jumala atalitusi vastavalt Moosese seadusele, sest neid oli õpetatud Moosese seadusest kinni bpidama kuni selle täideminemiseni.

  4 Ja nõnda ei olnud rahva seas mingit rahurikkumist terve Nefi rahva kohtunike valitsemise kuueteistkümnenda aasta jooksul.

  5 Ja sündis, et kohtunike valitsemise seitsmeteistkümnenda aasta alguses oli neil pidev rahu.

  6 Ent sündis, et seitsmeteistkümnenda aasta lõpupoole tuli Sarahemla maale üks mees ja tema oli akristusevastane, sest ta hakkas jutlustama rahvale prohvetlike kuulutuste vastu, mida prohvetid olid rääkinud Kristuse tulemisest.

  7 Nüüd, ei olnud seadust inimese ausu vastu, sest oli otseses vastuolus Jumala käskudega, et oleks seadus, mis paneks inimesed ebavõrdsetele alustele.

  8 Sest nõnda ütleb pühakiri: aValige täna, keda te teenite!

  9 Nüüd, kui inimene soovis teenida Jumalat, siis oli see tema eesõigus, või õigemini, kui ta uskus Jumalat, oli tema eesõigus teda teenida; aga kui ta ei uskunud teda, ei olnud seadust tema karistamiseks.

  10 Aga kui ta sooritas mõrva, karistati teda asurmaga; ja kui ta röövis, karistati teda ka; ja kui ta varastas, karistati teda ka; ja kui ta rikkus abielu, karistati teda ka; jah, kõigi nende pahede eest said nad karistada.

  11 Sest oli seadus, et inimeste üle mõistetagu kohut vastavalt nende kuritegudele. Ometi ei olnud seadust inimese usu kohta; seepärast, inimest karistati ainult kuritegude eest, mida ta oli teinud; seepärast olid kõik inimesed avõrdsed.

  12 Ja see kristusevastane, kelle nimi oli Korihor (ja seadusel ei olnud jõudu tema üle), hakkas jutlustama rahvale, et Kristust ei tule. Ja ta jutlustas niiviisi, öeldes:

  13 Oo, teie, kes te olete rumala ja asjatu lootuse kütkes, miks te ikestate end selliste rumalustega? Miks te ootate Kristust? Sest mitte ükski inimene ei või teada midagi, mis on tulemas.

  14 Vaata, see, mida te nimetate prohvetlikeks kuulutusteks, mida teie sõnul pühad prohvetid põlvest põlve edasi annavad, vaata, need on teie isade rumalad pärimused.

  15 Kuidas te teate nende tõesusest? Vaata, te ei või teada seda, mida te ei anäe; seepärast te ei või teada, et Kristus tuleb.

  16 Te vaatate tulevikku ja ütlete nägevat oma pattude andekssaamist. Aga vaata, see on teie meeletuse tagajärg ja see teie meeltesegadus tuleb teie isade pärimustest, mis juhivad teid eemale asjade uskumisse, mis ei ole nii.

  17 Ja palju muid selliseid asju ütles ta neile, rääkides neile, et inimeste pattude eest ei saa teha mingit lepitust, vaid et iga inimene jõuab selles elus edasi vastavalt omaenda juhtimisele; seepärast igat inimest saadab edu vastavalt tema võimetele ja iga inimene võidab vastavalt oma jõule; ja mida iganes inimene teeb, see ei ole mingi kuritegu.

  18 Ja nõnda ta jutlustas neile, juhtides ära paljude südamed, pannes neid tõstma pead oma pahelisuses; jah, juhtides ära palju naisi ja ka mehi hoorama – rääkides neile, et kui inimene on surnud, siis on sellega kõigel lõpp.

  19 Nüüd, see mees läks ka Jersoni maale, et jutlustada neid asju Ammoni rahva seas, kes olid olnud laamanlased.

  20 Aga vaata, nad olid targemad kui paljud nefilased, sest nad võtsid ta ja sidusid ta kinni ja viisid ta Ammoni ette, kes oli selle rahva ülempreester.

  21 Ja sündis, et Ammon lasi ta maalt välja viia. Ja ta tuli Giideoni maale ja hakkas ka neile jutlustama; ja siin ei olnud tal palju edu, sest ta võeti ja seoti kinni ning viidi ülempreestri ja ka maa ülemkohtuniku ette.

  22 Ja sündis, et ülempreester ütles temale: Miks sa käid ringi, moonutades Issanda teid? Miks sa õpetad sellele rahvale, et Kristust ei tule, et segada nende rõõmustamist? Miks sa räägid kõikide pühade prohvetite prohvetlike kuulutuste vastu?

  23 Nüüd, ülempreestri nimi oli Gidoona. Ja Korihor ütles temale: Kuna ma ei õpeta teie isade rumalaid pärimusi ja kuna ma ei õpeta seda rahvast end siduma rumalate talituste ja toimingutega, mille muistsed preestrid on kehtima pannud, et nende üle väge ja võimu anastada, et hoida neid teadmatuses, et nad ei tõstaks oma pead, vaid oleksid maha surutud vastavalt sinu sõnadele.

  24 Teie ütlete, et see rahvas on vaba rahvas. Vaata, mina ütlen, et nad on orjuses. Teie ütlete, et need muistsed prohvetlikud kuulutused on õiged. Vaata, mina ütlen, et teie ei tea, et need on õiged.

  25 Teie ütlete, et see rahvas on süüdi ja langenud rahvas oma esivanema üleastumise pärast. Vaata, mina ütlen, et laps ei ole süüdi oma vanemate pärast.

  26 Ja te ütlete ka, et Kristus tuleb. Aga vaata, mina ütlen, et te ei tea, kas Kristus tuleb. Ja te ütlete ka, et ta tapetakse maailma apattude pärast –

  27 ja nõnda juhite te selle rahva eksiteele oma esiisade rumalate pärimuste pärast ja vastavalt oma soovidele; ja te surute nad alla, otsekui oleksid nad orjuses, et te võiksite elatuda ahnelt nende kätetööst, et nad ei söandaks vapralt üles vaadata ja et nad ei söandaks rõõmustada oma õiguste ja eesõiguste üle.

  28 Jah, nad ei söanda kasutada seda, mis on nende oma, et mitte pahandada oma preestreid, kes ikestavad neid nii, nagu tahavad ja on oma pärimuste ja oma unenägude ja oma tujude ja oma nägemuste ja oma teeseldud saladustega pannud neid uskuma, et kui nad ei tee nende sõnade järgi, siis nad pahandavad mingit tundmatut isikut, kelle nad ütlevad olevat Jumala – isik, keda kunagi ei ole nähtud ega tuntud, keda kunagi ei ole olnud ega saagi olema.

  29 Nüüd, kui ülempreester ja ülemkohtunik nägid tema kõvasüdamelisust, jah, kui nad nägid, et ta tahab laimata koguni Jumalat, ei tahtnud nad vastata tema sõnadele, vaid nad lasid ta kinni siduda ja nad andsid ta ametnike kätte ja saatsid ta Sarahemla maale, et ta toodaks Alma ja ülemkohtuniku ette, kes oli kogu maa valitseja.

  30 Ja sündis, et kui ta oli toodud Alma ja ülemkohtuniku ette, jätkas ta samal moel kui Giideoni maal; jah, ta jätkas Jumala ateotamist.

  31 Ja ta tõusis asuureliste sõnadega Alma ette ning laimas preestreid ja õpetajaid, süüdistades neid rahva eksitamises oma isade tobedate pärimustega, et elatuda ise ahnelt rahva vaevanägemistest.

  32 Nüüd, Alma ütles temale: Sa tead, et me ei elatu ahnelt selle rahva vaevanägemistest, sest vaata, ma olen näinud vaeva omaenda kätega koguni kohtunike valitsemise algusest kuni praeguseni, et ennast ise ülal pidada, hoolimata oma paljudest rännakutest üle maa, et kuulutada Jumala sõna oma rahvale.

  33 Ja vaatamata paljule vaevale, mis ma olen kirikus näinud, ei ole ma oma vaevanägemise eest kunagi saanud mitte üht aseninitki, samuti mitte keegi mu vendadest peale nende, kes olid kohtujärjel; ja siis me oleme saanud ainult oma aja eest vastavalt seadusele.

  34 Ja nüüd, kui me oma vaevanägemise eest kirikus midagi ei saa, siis millist muud kasu saame me kirikus vaevanägemisest kui vaid tõe kuulutamine, et võiksime tunda rõõmu oma vendade arõõmust?

  35 Mispärast sa siis ütled, et me jutlustame sellele rahvale, et saada kasu, kui sa ise tead, et me ei saa mingit kasu? Ja nüüd, kas sa usud, et me petame seda rahvast, põhjustades sellega nii suurt rõõmu nende südametes?

  36 Ja Korihor vastas temale: Jah.

  37 Ja siis ütles Alma temale: Kas sa usud, et Jumal on olemas?

  38 Ja ta vastas: Ei.

  39 Nüüd, Alma ütles temale: Kas sa eitad veel kord, et Jumal on olemas, ja eitad ka Kristust? Sest vaata, ma ütlen sulle, et mina tean, et Jumal on olemas ja et ka Kristus tuleb.

  40 Ja nüüd, millega sa tõestad seda, et aJumalat ei ole või et Kristust ei tule? Ma ütlen sulle, et sul ei ole muud tõendit kui su oma sõna.

  41 Aga vaata, minule on kõik asjad atunnistuseks, et need asjad on õiged; ja ka sinule on kõik asjad tunnistuseks, et need on õiged; ja kas sa eitad seda? Kas sa usud, et need asjad on õiged?

  42 Vaata, ma tean, et sa usud, aga sa oled valetava vaimu võimuses ja sa oled eemale heitnud Jumala Vaimu, et sellel ei ole sinus mingit kohta; aga kuradil on võim sinu üle ja ta talutab sind ringi, mõeldes välja pettusi, et ta võiks hävitada Jumala lapsed.

  43 Ja nüüd, Korihor ütles Almale: Kui sa näitaks mulle atunnustähe, et ma võiksin veenduda, et Jumal on olemas, jah, näita mulle, et temal on vägi, ja siis olen ma veendunud sinu sõnade õigsuses.

  44 Aga Alma ütles temale: Sul on olnud küllalt tunnustähti; kas sa tahad kiusata oma Jumalat? Kas sa ütled: Näita mulle tunnustähte, kui sul on akõikide nende sinu vendade ja ka kõikide pühade prohvetite tunnistus? Pühakirjad on pandud sinu ette, jah, ja bkõik näitab Jumala olemasolu; jah, nimelt cmaa ja kõik, mis on selle pinnal, jah, ja selle dliikumine, jah, ja ka kõik eplaneedid, mis liiguvad oma korrapärasel viisil, tunnistavad, et on olemas Kõrgeim Looja.

  45 Ja ometi käid sa ringi, juhtides eksiteele selle rahva südameid, tunnistades neile, et Jumalat ei ole olemas? Ja tahad sa siiski seda eitada risti vastu kõikidele nendele tõenditele? Ja ta ütles: Jah, ma eitan, kui te ei näita mulle tunnustähte.

  46 Ja nüüd, sündis, et Alma ütles temale: Vaata, ma olen kurb sinu kõvasüdamelisuse pärast, jah, et sa ikka veel seisad vastu tõe vaimule, et sinu hing võib saada hävitatud.

  47 Aga vaata, on aparem, et sinu hing kaotatakse, kui et sa oled vahendiks, mis juhib paljusid hingi hävitusse sinu valetavate ja meelitavate sõnade kaudu; seepärast, kui sa eitad veel kord, vaata, Jumal lööb sind, nii et sa jääd tummaks, nii et sa kunagi enam ei ava oma suud, et sa ei petaks enam seda rahvast.

  48 Nüüd, Korihor ütles temale: Ma ei eita Jumala olemasolu, aga ma ei usu, et Jumal on olemas, ja ma ütlen ka, et sina ei tea, kas Jumal on olemas, ja kui sa mulle tunnustähte ei näita, siis ma ei usu.

  49 Nüüd, Alma ütles temale: Selle ma annan sulle tunnustäheks, et sind lüüakse tummaks vastavalt minu sõnadele; ja ma ütlen, et Jumala nimel alüüakse sind tummaks, nii et sa ei saa enam kõnelda.

  50 Nüüd, kui Alma oli öelnud need sõnad, jäi Korihor tummaks, nii et ta ei saanud enam kõnelda, vastavalt Alma sõnadele.

  51 Ja nüüd, kui ülemkohtunik seda nägi, sirutas ta välja oma käe ja kirjutas Korihorile, öeldes: Kas sa oled nüüd veendunud Jumala väes? Kelle peal sa oleksid soovinud Almat oma tunnustähte näitavat? Kas sa oleksid tahtnud, et ta oleks vaevanud teisi, et näidata sulle tunnustähte? Vaata, ta on näidanud sulle tunnustähte ja nüüd, kas sa ikka veel vaidled?

  52 Ja Korihor sirutas välja oma käe ja kirjutas, öeldes: Ma tean, et ma olen tumm, sest ma ei saa rääkida; ja ma tean, et seda ei saanud minu peale tuua miski muu kui Jumala vägi; jah, ma olen alati ateadnud, et Jumal on olemas.

  53 Ent vaata, kurat on mind apetnud, sest ta bilmus mulle ingli kujul ja ütles mulle: Mine ja võida tagasi see rahvas, sest nad on kõik läinud eksiteele tundmatu Jumala järele! Ja ta ütles mulle: Jumalat cei ole olemas; jah, ja ta õpetas mulle, mida mul tuleb ütelda. Ja ma olen õpetanud tema sõnu; ja ma õpetasin neid seepärast, et need meeldisid dlihalikule meelele; ja ma õpetasin neid kuni selleni välja, et mind saatis suur edu, nii et ma tõesti uskusin, et need on õiged; ja sel põhjusel seisin ma vastu tõele kuni selleni välja, et tõin enda peale selle suure needuse.

  54 Nüüd, kui ta oli seda öelnud, palus ta härdalt, et Alma paluks Jumalalt, et needus võetaks tema pealt ära.

  55 Aga Alma ütles temale: Kui see needus sinu pealt ära võetaks, eksitaksid sa taas selle rahva südameid; seepärast, sündigu sulle just nii, nagu tahab Issand.

  56 Ja sündis, et needust ei võetud Korihori pealt ära, vaid ta aeti välja ja ta käis majast majja, kerjates endale süüa.

  57 Nüüd, teavet sellest, mis oli juhtunud Korihoriga, levitati koheselt üle kogu maa; jah, ülemkohtunik saatis läkituse kõigile selle maa inimestele, teatades nendele, kes olid uskunud Korihori sõnu, et nad peavad kiiresti meelt parandama või muidu tulevad needsamad kohtuotsused ka nende peale.

  58 Ja sündis, et nad kõik veendusid Korihori pahelisuses, seepärast pöördusid nad kõik taas Issanda poole ja see lõpetas Korihori süü sarnased süüteod. Ja Korihor käis ringi majast majja, kerjates enda elatamiseks süüa.

  59 Ja sündis, et kui ta käis rahva hulgas ringi, jah, rahva seas, kes oli eraldanud ennast nefilastest ja kutsus end soramlasteks, keda juhtis mees, kelle nimi oli Soram – ja kui ta nende seas ringi käis, vaata, joosti talle otsa ja ta trambiti maha kuni selleni välja, et ta suri.

  60 Ja nõnda me näeme nende lõppu, kes moonutavad Issanda teid, ja nõnda me näeme, et akurat ei btoeta oma lapsi viimsel päeval, vaid veab nad kiiresti alla cpõrgusse.